Szabad Földműves, 1977. július-december (28. évfolyam, 26-52. szám)

1977-07-02 / 26. szám

Lapunk tartalmából: Álarcban és anélkül Példás szövetkezeti klnb * És labngotl a láng... jje )61 felkészültek a gabona tárolására * Tegyünk meg mindent a nyári mezőgazdasági munkák sikeréért! Irta: LADISLAV C U P í К, az SZLKP KB mezőgazdasági osztályának helyettes vezetője. A szemestermény-termesztésben a termelési ciklus befejezd szakaszának jö politikai-szervezési és anyagi-mű­szaki biztosítása az egyik alapvető teltétele annak, hogy hatékonyan hasznosíthassák gabonatermesztőink egész évi törekvésük eredményeit, je­lenleg nemcsak gazdaság szempont­jából lép előtérbe a betakarítás minő­sége, hanem fontos részévé válik azoknak a komplex intézkedéseknek is. amelyek azt a célt követik, hogy Csehszlovákia fokozatosan önellátó legyen gabonában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betakarítási munkálatok, például az olajos repce esetében, 4—30 százalékkal befolyá­solhatják a hektárhozamokat. Ezekből a tapasztalatokból indult ki a CSKP Központi Bizottságának Tit­kársága, amikor május 24-én megvi­tatta és jóváhagyta az 1977. évi ara­tási munkálatok és gabona-felvásárlás politikai-szervezési biztosítását. Ez a dokumentum ösztönzés értékes forrá­sa és nélkülözhetetlen útmutatás az irányító szervek, a szervezők és a többi mezőgazdasági dolgozó tevé­kenységére az aratás folyamán. Az idén is az egész társadalom fel­adatának tekintendő a betakarítási munkák sikeres lebonyolítása. Az efsz-ek, az állami gazdaságok és a szolgáltató vállalatok az aratás biz­tosítását célzó politikai-szervezési és anyagi-műszaki intézkedések kidolgo­zásakor a CSKP Központi Bizottsága Titkárságának már említett politikai­szervezési intézkedései mellett tá­maszkodjanak: ф a CSKP Központi Bizottságának és a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság kormányának 1976. évi ara­tási felhívására, amelynek érvé­nyességét és jelenlegi időszerűsé­gét maga az élet igazolta, ф az előző években szerzettt aratási tapsztalataikra úgy, hogy széles­körűen alkalmazzák a pozitív ta­pasztalatokat és kerüljék el a ne­gatív jelenségeket. Nem utolsó sorban a politikai szer­vező munkának az idei téli kampány formái és módszerei tesznek jó szol­gálatot főként az efsz-eknek és az állami gazdaságoknak. A szervező munkában a téli kam­pányból kifolyólag különösen tanulsá­gos: annak eredményeképpen, hogy a pártszervek jó politikai-szervezó mun­kát végeztek, a pártalapszervezetek kezdeményezően közelítették meg a termelési problémákat, a mezőgazda­­sági dolgozók nagyfokú politikai és gazdasági elkötelezettségükről tettek tanúbizonyságot, sikerült eredménye­sen áthidalni az állattenyésztésben mutatkozó rendkívül nagy nehézsége­ket. Annak társadalmi kihatását, hogy a kommunisták aktívan közelítették meg a hiányos takarmánymérleg meg­oldását, akkor értjük meg. ha tudato­sítjuk, hogy a tavalyi katasztrofális aszály idején a gazdasági állatok kényszervágásával kapcsolatos néze­tek is felvetődtek. Mezőgazdasági dol­gozóink alkotó aktivitása folytán azonban nemcsak nem csökkent az állatok hasznossága, hanem a nem hagyományos takarmányforrások fel­­használásával és a kevésbé értékes takarmányfélék élvezhetővé tevésével 1977 első telében sikerült túlteljesíte­nünk a termelési és felvásárlási fel­adatok tervét. Ugyanakkor Szlová­kiában 1977 május végéig az előző év azonos időszakához viszonyítva a marhaállomány 66 930. ebből a tehe­nek száma 12 967 darabbal, a sertés­­állomány pedig 235 425 darabbal nőtt. Ma reális feltételeink vannak arra. hogy az állattenyésztési termelés va­lamennyi mutatójában az egész évi termelési és felvásárlási feladalok túlteljesítésével megújítsuk e fontos mezőgazdasági ágazat nagy intenzi­tását. Helyes, ha a nyári munkák idején a növénytermesztésben teljes mérték­ben érvényesítjük azokat a jó tapasz­talatokat, amelyeket a téli időszakban az állattenyésztés terén kifejtett poli­tikai tömegmunkában és szervező munkában szereztünk. Az eddigi nagy­fokú aktivitás megőrzése és a dolgo­zók kezdeményezésének további ki­bontakoztatása — a legszilárdabb biz­tosítéka a most következő betakarí­tási munkálatok minőségének, szava­tolja minden termény gazdasági hasz­nosítását. A CSKP Központi Bizottságának Tit­kársága nagy jelentőséget tulajdonit a betakarítási munkálatok idejében történő jó és komplex elvégzésének. Az idejében való jó betakarítással elejét vesszük az elkerülhető termés­­veszteségeknek, növeljük a takarr mánytápanyag biolőigai értékét és ja­vítjuk a jövő évi termés feltételeit. A betakarítási munkálatok komplex szemlélete nemcsak a gabona cséplé­­sát, hanem a szalma egyidejű betaka­rítását és gondos raktározásét is je­lenti. A szalma a terimés takarmány­­félék fontos összetevője marad, és a mezőgazdasági dolgozóknak törőd­niük kell azzal, hogy megmaradjon a szalma takarmányozási értéke. A komplex betakarításhoz tartozik a tarlóhántás haladéktalan elvégzése is (különösen a csapadékhiány miatt), valamint a tarlónövénvek vetése. A köztes növények termesztésének is mind komolyabb funkciója van annak arányában, ahogyan csökken a szán­tóföldi takarmánynövények részará­nya és nő a szükségletük. Más évek­hez viszonyítva — szlovákiai viszo­nyok között — bonyolultabb a kellő összetételű és minőségű gabonavető­mag előteremtése is. Az új vetőmag­­termesztési szervezet — a Növényne­­mesítési és Vetőmagtermesztési Tudo­mányos Termelési Egyesülés — át­vette a vetőmagtermesztés és elosztás intézését, de az idő rövidsége miatt személyi és technikai problémái le­hetnek nagy mennyiségű őszi vető­mag kezelésében. Ezért helyénvaló, hogy az érdekelt szervezetek figye­lemmel kísérjék a vetőmag-előkészí­tési helyzet alakulását és idejében megadják az esetleges kellő segítsé­get. Igaz, a mezőgazdasági dolgozóknak az aratás idején további igényes fel­adatokat kell teljesíteniük. A követ­kező évek termései érdekében inten­ziven kell végezni a savanyú földek meszezését. Nem halogatható a ta­karmányfélék második kaszálása, a gyümölcs és a zöldség betakarítása. Idejében be kell takarítani a földekről a hüvelyeseket, a silónövényeket és elő kell készíteni a földet az ősziek, főként az őszi repce alá. Abból a célból, hngy ezek az el­képzelések megvalósuljanak, fontos az aratási tervek megfontolt elkészí­tése; a dolgozók jő politikai és szak­mai felkészültsége; a betakarító gé­pek és szállító eszközök tökéletes mű­szaki állapota ; a jól szervzett koope­ráció; a kötelező jellegű, névre szóló feladatok meghatározása — ezek je­lentik a hatalmas aratási gépezet jó menetének alapját. A terv előkészítésében is érvényes a kölcsönhatás — minél nagyobb igé­nyeket támasztanak a párt- és állami szervek a terv minőségével szemben, annál könnyebbé válik a szervező és ellenőrző funkció az aratási munkák folyamán. Az irányítás valamennyi fokán már a nyári munkatervben szá­molni kell rendkívüli helyzetekkel. Sok gazdasági szervezet működik együtt a nyári munkákban. Ezért a kooperációs tanácsoknak komoly sze­repük lesz a munkák összehangolásá­ban. Az aratás szervezőinek, a funk­cionáriusoknak és a gazdasági veze-IFolytatás a 2. oldalon) Az aratási előkészületek mellett is nagy gonddal ápolják a cukorrépát a dél-szlovákiai rónaságon. Különösen ügyelnek az öntözőrendszerek helyes üzemeltetésére. Egy szerelvény a Calovói Efsz-ben 24 óránként több mint kilenc hektár területet lát el életadó vízzel. A képen (balról jobbra) Vass Ferenc, Olláry Endre és Nagy Endre a fejlődő növényzetet vizsgálja. (B. Palkovič — CSTK felvétele) Rajtra készen minden szem begyűjtéséért! E napokban a dél-szlovákiai mező­gazdák szeme a ringó búzakalászok­ban gyönyörködik. Ám ne gondoljunk valamilyen idillikus merengésre. A gondok még csak most következnek igazán! Ki kell várni a lehető legked­vezőbb időjárási viszonyokat, hogy a gabona beérjen, de ne peregjenek ki a szemek .,' s aztán a modern tech­nikával nekilátva az aratásnak, mi­előbb végezzenek a mezőgazdasági munkák legfontosabbikával: a gabona betakarításával. Ám nemcsak mezőgazdasági dolgő­­zóink tudják, hogy most valóságos csata bontakozik ki az ország kenye­réért, s a hatodik ötéves terv egyik legfontosabb célkitűzését, hazánk ga­­bona-önellátottságát kell elérnünk. Tudja ezt az ország egész népe, tud­ják, hogy társadalmi feladatról van sző, melynek teljesítése társadalmi összefogást is kíván. Ezért, sok he­lyütt már most jelentkeznek és kí­nálják fel előre' segítő kezüket. Rop­pant nagy szervező munkát fejtenek ki most a mezőgazdasági üzemek párt­­szervezetei is, hisz ott a helyük, ahol „legforróbb a talaj“, és lázas tevé­kenység folyik a helyi nemzeti bizott­ságokban, hisz e csúcsmurika; so­rán főként az ő góndjuk a falvak jó ellátásának megszervezése, esetenként gondoskodás kisegítő brigádosokról. Ellátogattunk néhány déhszlovákiai szövetkezetbe, hogy személyesen ta­pasztaljuk, hol tartanak az aratási előkészületekben. TÍZ VAGON TERMÉNYT képviselnek a szocialista vállalások a Kamenica nad Hronom-i Efsz-bén. He­gedűs Dénes, az egyesült szövetkézét főagronómusa nagyon bízik benne, hogy amitt vállaltak,' teljesítik is, el­érik a búzában és árpában azt a több­letet, amelyet szocialista felajánlás­ként vállaltak. Búzát 458, árpát 70 hektárról takarítanak be. Mi a titka optimizmusának, mi kell ahhoz, hogy valóban állják is a sza­vukat? — Jó szervezés, jő munka — hang­zott a lakonikus egyszerűség)! válasz. Hogy valóban tudatában vannak a jó szervezés fontosságának, az is bi­zonyítja, hogy már eleve' külön mun­kacsoportot szerveztek a napjainkban különösen felértékelt szalma kezelé­sére. Préselni fogják. Kövesden 14, Chlabán 6, Bajtaván (Bajtán) pedig 8 tagú munkacsoportnak lesz ez a feladata. Fontos a szalma értékesítése, erre pártdokumentumok is figyelmeztetik a mezőgazdasági dolgozókat, de ne térjünk'el a legfőbbtől, a veszteség­­mentes gabona-betakarítástóf. Ezt ho gyan biztosítják? — Diákokból,' fiatalokból ellenőrző -csoportot szervezünk,' természetesen idősebb tapasztalt dolgozónk vezetésé­vel, s aztán próbaként kiszemelt négy­zetméternyi területen tapasztalt szem­elhullásból számítják ki, milyen vesz­­teségjgel dolgozik a kombájn. Szükség esetén leállítják, elvégzik a szükséges módosításokat... Az idén különösen szigorúak leszünk ezen a téren ... — myomja meg a szót Hegedűs- elvtárs. Érthető is ez a szigorúság, hisz ép­pen a szemveszteség csökkentésében van szocialista vállalásaik elérésének egyik fő forrása. >i A pártszervezetben már tüzetesen • letárgyalták až aratási munkák szer­vezését. Minden fontos szakaszra kommunistát állítanak vezetőnek, sze­mélyi megbízatása lesz, hogy ügyel­jen a munka jő . menetére. A szövet:, kezet tagjait nemús kell nagyon bíz­tatni, tisztában vannak az aratás je­lentőségével, mégis elmaradhatatlanul 'fontos a mindennapi aktív szervező munka, az előző napi eredmények gyors értékelésével és a hagyományos propagálásával, a, teljesítmények min­dennapi kifüggesztésével a verseny­kedv, a lelkesedés érősítésé. Nagyon komoly politikai feladat ez. Kár, hogy a nemrégen alakult SZISZ-szervezet a maga vonalán nem eléggé teyékeny ezen a téren, nem serkenti kezdemé­nyezésre a fiatalokat. Hinni szeretnénk Hegedűs elvtárs­sal, hogy ha a tervezett időben, július 6—8-a körül valóban elkezdik az ara­tást, a három saját és a bruntáli já­rásból várt 4 vendégkombájnna) szavait idézve — „megeszik <rt egészet“. A SZEMVESZTESÉG NÉLKÜLI TERMÉSBETAKARÍTÄST hangsúlyozza a kameníni (kéméndi) szövetkezetben is Bertók János párt­elnök. SZISZ-tagokból, diákokból és más fiatalokból már jó előre meg­szervezték az ellenőrző brigádot, mert feltétlenül teljesíteni, kívánják szocia­lista vállalásaikat, melyeknek értéke a növénytermesztésben 1 millió, 460 ezer koronát tesz ki. Egyébként 800 hektárnyi búza és 140 hektárnyi árpa etakarítása, vár 13 kombájnra (eb­ül nyólc vehdégkombáin lesz Kar­lovy Vary vidékéről). Egy kombájnra 74'hektárnyi téljesítmény jut, így'bíz­nak benne, hogy gyorsan végeznek.az aratással.. . ' Nemcsak . a gépeknek, hanem a kombájnosoktiak, a gépészeknek is nagy szerepük lesz itt aratáskor. A gépjavító műhelyben működik a leg­erősebb pártcsoport, az aratási mun­kák során is erre fog támaszkodni a szövetkezet vezetősége. Stellár László elvtársat, a. csoport vezetőjét felelős­ségteljes feladattál bízták meg: cso­portján keresztül biztosítania kell a zavartalan üzemelést. Ha kell, kija­vítják a megrbngálódott gépet, ha meg a helyzet úgy kívánja, a kom­bájn „nyergébe pattannak“- és arat­nak. Itt is megállják a helyüket. A követelményekkel itt is tisztában vannak. A szalmát 500 hektár, terüle­ten préselni fogják, mintegy 465'hek­­táron kazalba rakják. Ahogy a szalbta lekerül, rögtön elvégzik a tarlóhán­tást és már a trágyázást is megkez­dik. Úgy számítják, hogy a trágyázás 15—20 százalékát már a nyári mun­kák folyamán el tudják végezni. Élénk pártmunka folyik a szövetke­zetben. Nemrégen alakult meg a SZISZ-szervezet, mely aktívan részt kíván venni az aratási teendők szer­vezésében. Soraiból az idén 5 fiatal párttagjelöltet vettek fel. Ez annak is az eredménye, hogy a pártvezető* MFdlytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents