Szabad Földműves, 1975. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1975-12-06 / 49. szám

i 1975. december 8. SZABAD FÖLDMŰVES 11 Tapasztalataink a gabonatermesztésben és a jövő évi nagyhozam megalapozása A gabonatermelés nemcsak nálunk, a Dunajská Streda-1 (dunaszerdahe­­lyi] járásban, de országos és világvi­szonylatban is a népgazdasági poli­tika előterében áll. A szemesek ter­mesztésétől, s ezekhozamátől függ a lakosság élelmiszer-ellátása és az ál­lattenyésztés további fejlődése. Ezért a gabona fontos jelentőségű nyers­anyag nemzetközi viszonylatban is. A legnagyobb átlagtermést gaboná­ból az 1974-es évben értünk el járá­sunkban, azaz 57,3 mázsát, búzából azonban 58,1 mázsa volt a járási át­lag. Mindamellett az 1975-ös évben Is jó termés volt, mégsem adta a 74-es év búza átlaghozamát, mert a hektár­­hozam járási méretben 54,9 mázsa volt. Az 1975-ös év gabonatermesztésé­nek az 1974-es évvel szembeni csök­kenését a következőkel lehet magya­rázni: Az őszi talajelőkészftést az esős időjárás miatt nem tudtuk úgy elvé­gezni, mint ahogyan azt szerettük vol­na, mert az elázott összegyúrt talaj ezt lehetetlenné tette. A vetést is ilyen feltételek mellett végeztük, il­letve az esőzések miatt ahogyan le­hetett, úgy vetettünk. Tehát a 6—8 cm vetőmélységet távolról sem tar­tottuk be, a mag jelentős hányada a föld tetején maradt. Mivel az említett okoknál fogva a vetéssel megkéstünk, emeltük a vető­mag-mennyiséget, számolva azzal, hogy a fentmaradt vetőmagnak bizo­nyos százalékát a vadak feleszik, bi­zonyos százaléka nem kel ki, és azzal is számoltunk, hogy a felszínen ma­radt takaratlan vetőmag kifagyhat, azzal viszont nem, hogy az elvetett vetőmag mind kikel és meg is marad. Ez volt tulajdonképpen a hibe, mert az állomány a kelleténél sűrűbb lett, miáltal leromlott a szárszilárdság, a sűrű gabonában pedig nincs kellő lég­áramlat s ez széles teret nyitott a gombabetegségek, lisztharmat na­gyobb méretű elterjedésére. A kedvező időjárás a tenyészídő alatt úgy mutatta, hogy helyre hozza az ősszel elkövetett hibákat. Aratás előtt két héttel a helyzet olyan volt, hogy Járásunkban a termést egy me­zőgazdasági üzem sem adta volna 80 mázsás hektárhozam alatt, június 24-én amikor még azzal számoltunk, hogy kb. 10 nap múlva kezdődhet az aratás, — s ez lett volna az ideális —, de június 25—26 és 27-én beállt a nagy hőség — 30—34 °C meleg — a gabonaszemek beszorultak. Június 28-án 84 mm csapadék esett, miután az összes gabona egyszerre beérett és lefeküdt. Az említettek, bár senki rovására nem írhatók, mégis arra kényszerítenek bennünket, hogy ko­molyabban foglalkozzunk a vetőmag­mennyiséggel és a nitrogén adagolás­sal fajták szerint. Az utóbbi évek terméseredményeit pártunk helyes politikájának köszön­hetjük, mert csak ennek jóvoltából teremthettük meg a nagy hozamok politikai, anyagi és szakmai feltéte­leit. Ezen jó eredmények elérése tu­lajdonképpen a mezőgazdasági dolgo­zóknak, az agronómusoknak köszön­hető. Tény az, hogy járásunk dolgozói, agronómusai a sikertelenséget nem úgy könyvelik el mint ezelőtt. „Bal­szerencsénk volt és nem sikerült“, hanem tudják azt, hogy ez esetben a sikertelenség nem balszerencse, ha­nem a rossz számítás következménye. FAJTA ÖSSZETÉTEL ŐSZI BGZÁBÓL 1964 TÖL 1975 IG % RÉSZ AZ ÖSSZ.-BÜZATERÜLETBÖL Fajta 1904 190S 1908 1987 1908 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Slov. 200 10,1 9.3 Pavlov. 198 14,3 5,3 4,9 Kosutská 47.8 43.1 33.9 7.0 Fertődi 294 0.8 4.8 10.0 7.П Diana I. 8.2 Í0.9 11.9 10.1 Bezostája 4.5 15.9 28.8 51.7 87.8 82.7 71.7 89.0 ♦5,1 3.0 Mironovskája 2.4 22.7 31.0 35,8 25.8 28.3 17.2 1,2 9.7 Juhi!. 50 19.5 23,9 30.0 30.0 Kaukáz 8.2 43,8 49.5 40.3 Auróra 9.9 27,0 12.0 К 1240 53 0.1 Száva 2.0 1В.П Iljucsovka 2.0 8.0 Poleskája 1,4 Zl. Dolina 1.5 Kísérletek 18.3 10,7 8.1 1,5 1.4 1,5 2,7 4.7 3.0 1.1 ,4,4 2,2 °e 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 hozam q ha 28.8 29,4 33.3 40,8 39.1 37,8 34,7 43.9 45,9 50,0 5ВД 54.9 Index % 100 92.9 134,5 178.6 183.0 205.2 191.8 233.0 247,4 285,8 300,0 267.8 évi csapadék 375,0 624,5 523,3 373,2 288.4 453.7 303.1 377.4 440,2 199,9 397 — 0 meleg a vég. alatt 20.4 17,3 18.8 17,8 20.1 18.1 19.5 10,7 18.0 18.8 17,0 — AZ 1974 ÉS 1975 BEN' TERMELT BÜZAFAJTÄK HOZAMAI A JÄRÄSBAN Fajta 1974 я hozam 1975 e hozam Jubilejná 50 • é • • 80.4 54,7 Kaukáz . • • • * • 58.7 51.8 Auróra • • * • • • 51,1 — Mironovskája • • • • • • 81,5 — Iljicsovka • • • « 58.1 53,3 Száva • • • 87.4 83,2 Ziatná Dolina — 63.3 Poleskája — 56.5 Libelula 82,5 — Kísérletek . 40.5 50,4 Arra vonatkozólag, hogy jövőre mi­lyen hozamot akarunk elérni a gabo­natermesztésben, a járási pártvezető­ség, a járási mezőgazdasági igazgató­ság, a mezőgazdasági üzemek agronó­­musaival közösen döntöttek, mégpedig a vetőszántás, talajelőkészítés, illetve az őszi búza vetése előtt. Ugyanis mindnyájunknak világos az a tény, hogy az agronőmus tavasszal már ko­rántsem tehet annyit az őszi búza jó­termése érdekében, mint az őszi mun­kafolyamatok idején. Ennek tudatá­ban olyan elhatározásra jutottunk, hogy a búzaprogram minden közösen leszögezett pontját úgy fogjuk elvé­gezni járásunkban, hogy a hatodik ötéves terv első évében gabonater­mesztésünk, hektárhozamaink hűen igazolják pártunkhoz való ragaszko­dásunkat. Az említett pontokból hadd említ­sek meg néhány olyan példát az idei gabonatermesztési eredmények elem­zéséből, amelyek világosan bizonyít­ják. még vannak hibák, amelyeket nem szabad megismételnünk. Ami a biológiai anyagot, illetve a vetőmagot illeti, minden mezőgazda­­sági üzem a szükséglet 60 százalékát M4 fokú vetőmagban vásárolja és a 40 százalékot a saját termeléséből fedezi. Helytelen lenne, ha a frissebb biológiai anyagot egyszerűen csak fajtának tekintenénk és nem respek­tálnánk vele együtt a többi előfelté­teleket is. Elődeink már bebizonyí­tották, hogy minél régebbi vetőmag­­szaporulatról van szó és minél több éven vetjük újra, annál inkább lerom­lik a termőképessége. Ennek a fon­tosságát az is mutatja, hogy álla­munknak a vetőmagtermelési prog­ramban a szaporító ciklusok lerövidí­tésével kellett komolyan foglalkoznia. Ezáltal jött létre az a lehetőség, hogy ezelőtt az évi vetőmagcsere 33 száza­lék volt, jelenleg pedig 60 százalék. Azt pedig minden agronómusnak tud­nia kell, hogy a genetikailag fiatal vetőmag 10, sőt 25 százalékkal Is na­gyobb hozamot adhat! Nagyon szigorú elvek szerint bírál­tuk a fajta-kiválasztást. Igaz az, hogy az utóbbi két évben a Száva búza­­fajta adta a legnagyobb hozamot, de a szem táp értéke messze lemaradt a szovjet búzafajták tápértékétől s ezt kötelességünk figyelembe venni, mind a lakosság élelmiszer-ellátása, mind az állattenyésztés további fejlődése szempontjából is. Ehhez még hozzá­járul az a tényező is, hogy kemény tél esetén a Száva áttelelése bizony­talan. Ezek tudatában járásunkban a bűzafajta összetétele 30 százalék Kaukáz; 35 százalék Jubilejná; 25 százalék Száva és 10 százalék más fajta, illetve kísérlet. Az arány ter­mészetesen változik a járás egyes ré­szei, a földek fekvése és minősége szerint. A gyakorlati tapasztalatok bizonyít­ják, hogy a betegségek és kártevők elterjedése szempontjából rendkívüli jelentőségűvé válik a vetés időpont­jának a helyes megválasztása. Feltét­len hangsúlyozni kell, hogy a túlsá­gosan korai vetés épp olyan helyte­len, mint a kései. Járásunkban a szep­tember 25-től október 10-ig terjedő időszakot tekintjük optimálisnak. A vetés időpontja szorosan összefügg a talajnedvességgel, a talaj hőmérsék­letével, ezért minden járásnak a ve­tés időpontját az egyes fajták szerint kell mgválasztania. Mivel az optimá­lis vetési időszakot az időjárás, a be­takarítás és sok más okok miatt úgy­szólván egy évben sem lehet ponto­san betartani, ezért a gyakorlati ta­pasztalatok szerint a következő vetési időszakot választottuk falták szerint. I. terminus IX. hő 25-ig, II. terminus IX. hő 26-től X. hő 10-ig, III. terminus X. hó ll-től X. hó 20-ig. Az első terminusban vetjük a Kau­káz búzát lucerna, repce és hüvelye­sek után, (ha a Kaukáz ismét gabona után következik nem vetjük az első terminusban). A második terminusban vetjük a Kaukáz gabona után és a Jubilejná 50-est. A harmadik terminusban vetjük a Szávát. (Folytatjuk) Szutter Pál Húsz vagon hús a padlásról A mintegy négyezer hektár szán­tóterületen gazdálkodó Veiké Ka­­pušany-i Béke Efsz sok-sok prob­lémával küzd az egyesülés óta. A közös vezetői és tagjai azon fára­doznak, hogy a lehető legeredmé­nyesebben oldják meg a termelés fejlődését hátráltató problémákat. A nagygazdaság tagjainak zöme megértéssel és bizalommal fogadja a vezetők Javaslatát és maga is kezdeményező készségről tesz ta­núbizonyságot. Így nem okoz kü­lönösebb gondot az új elképzelé­sek gyakorlati átültetése. A CSKP KB múlt évi novemberi és az SZLKP KB idei januári plé­numán hozott határozatok külön hangsúlyozták, a termelésfejlesz­tési lehetőségeket úgy kell kihasz­nálni a közös ügy érdekében, hogy a lehető legkisebb ráfordí­tással a lehető legnagyobb társa­dalmi értéket hozzuk létre és a tőlünk telhető legmesszebbmenően járuljunk hozzá a társadalmi Igé­nyek kielégítéséhez. Nos, a szóban forgó gazdaság vezetői elgondolkoztak a plénum­­ülések ezen határozata felett. Nem hiába, mert megszületett a döntés: minden lehetőséget kihasználnak a hústermelés növelésére! Nem mintha ezidáíg nem törekedtek volna a lehető legjobb eredmé­nyek elérésére — más lapra tar­tozik, hogy mit sikerült elérniük! —, de korábban a gazdaság régi vezetői nem ismertek fel minden lehetőséget. Például eszükbe sem jutott, hogy a tehénistállók padlá­sát — némi ráfordítás révén — ésszerűen ki lehetne használni hústermelésre! Nos, Šponták Juraj technikusnak eszébe jutott, pedig még nem is olyan régen dolgozik a közösben. Az egyesült szövetke­zetben máris „aranykezű“ jelzővel illetik. Amihez hozzáfog, azt si­kerrel befejezi, felújítja, korsze­rűsíti, tökéletesíti. Az ő ötlete volt, hogy baromfi­hizlaldát létesítsenek a tehénis­­tállök padlásán! A trebišovi járás­ban mindenki tudja, hogy a Vei­ké Kapušany-i Magszaporitő Álla­mi Gazdaságban több éven át siker­rel alkalmazták javaslata alapján ezt a módszert. Így hát nem so­káig tétováztak a gazdaság veze­tői, hozzáláttak és átalakították a T—77 típusú istállók padlását. Ma már két ilyen istálló padlása szol­gálja a baromfihús-termelés ügyét. Egy padláson — kellő átalakítás után — csaknem 11,5 ezer csirke nyert elhelyezést. Ezeket felváltva két női munkaerő gondozza. Tóbiás Erzsébet, a ptruksai részlegen gon­doskodik az állatokról, s ottjártam­­kor nagy elégedettséggel nyilatko­zott munkájáról. Mint mondotta, el sem képzelte pár hónappal előbb, hogy egy tehénistálló pad­lásán 11 ezer pecsenyecsirkét le­het nevelni! Kmetony Ľudovít főmérnök büsz­kén újságolta, hogy gazdaságuk­ban —a pártplénumokon elhang­zottakat figyelembe véve — a költ­ségek és a fogyasztás állandó csökkentésével párhuzamosan az össztermelés növelését szorgal­mazzák. Mindössze 380 ezer koro­nát fordítanak az istállók padlásá­nak átalakítására, de háromszori betelepítés még ezt a kiadást is busásan megtéríti. Nem beszélve arról, hogy évente átlagban hat­­szori betelepítéssel számolnak! Igaz, ebből egyszer hetes csirké­ket nevelnek majd a tagok szá­mára, de a szövetkezeti tagokon kívül a közösnek Is megéri, mert kora tavasszal vagy ősszel nem hiányoznak annyit az emberek a munkából, nem kell tenyészanyag után futkosniuk, mégis hozatnak jó csirkéket és tyúkokat. A padlásokon egyébként 2,70 kg abrakból, vagyis keverékből ter­melnek egy kilogramm csirkehúst, s a megkívánt 1,40 kg-os átlag­súlyt 54 nap alatt érik el a csir­kék, miközben 2,70 kg keverékta­karmányt fogyasztottak el 1 kg súlygyarapodás eléréséhez. Az első két átalakított térség­ben már javában folyik a termelés. Minden jel arra mutat, okos ötlet volt a baromfihizlalás bevezetései Šponták Juraj technikus mond­ta, hogy a bonifikáción kívül alig egy százalék elhullással kell szá­molniuk, így nem nagy a veszte­ség, a nyereség viszont biztos, mert a fogyasztók állandóan kere­sik a baromfit a piacon. Azon kí­vül, hogy egyszer évente hetes vagy hónapos csirkéket nevelnek a tagoknak, még ötször cserélik az állományt, mert hisz 54 nap alatt már vágó-éretté válnak a beállított csirkék. Az ötszöri for­dulóból legalább 11 ezer csirke került piacra — bőven fedezve a kiadásokat — egy-egy turnus érté­kesítésekor, tehát két turnus már tiszta hasznot hozott a gazdaság­nak. A gazdaság-vezetők látják: így Is lehet, sőt így is érdemes pecse­nyecsibét tartani! A legutóbbi pártplénumok kiemelték az éssze­rűség, a célszerűség és az abrak­takarékosság stb. jelentőségét, kü­lön és ismételten hangsúlyozva a dolgozók egészséges kezdeménye­zőképessége támogatását és érté­kelését. Két istálló padlását már átalakították, most a harmadikon dolgoznak. Többet, jobbat és lehe­tőleg olcsóbban is szeretnének termelni — ha lehet, már az év végéig —, mint ahogyan azt vala­mikor öt évvel ezelőtt tervezték. Az idő előbbre lépett, ők sem sze­retnének lemaradni. Amíg lesznek' istállópadlások, húsz vagon húst termelő leleményes emberek a gazdaságban, addig nincs mitől tartaniuk, mert a közelgő párt­­kongresszus tiszteletére tett fel­ajánlásaikat maradéktalanul tel­jesíthetik. (kádekj A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA tt-ičcLfabo-ť/ MEZÖGAZDASÄGI GÉPGYÁRTÁS A lengyel mezogépipar jelenleg 170 féle újnak mondható gépet gyárt. Ezek zöme nagy teljesítményű. A gyártáslejlesztési program sze­rint a jelenlegi ötéves tervidőszakban megkezdik a választék további bőví­tését 70 géptípussal. Az eddig gyár­tott gépek számát pedig kétszeresére emelik. A legújabb típusok közé tartozik a Bizón Gigant arató-cséplőgép, amely 10 kg/sec áteresztőképességű, és kü­lönböző adapterekkel felszerelve egy­aránt alkalmas gabona- és kukorica betakarítására. M. T. KÖRDUGATTYÜS DIESEL-MOTOR Amerikai konstruktőrök elkészítet­ték a kördugattyűs Diesel-motor első kísérleti példányait. Az ellenőrző vizsgálatok során egy 175 kp súlyú prototípus motor 280 LE teljesítményt adott le. A bét égéstérrel rendelkező motor 8:1 sűrítési aránnyal dolgozik. Léghű­téses, nincsenek szelepei és 6000 per­cenkénti fordulatnál igen egyenlete­sen jár. Függőleges vagy vízszintes helyzetben egyaránt üzemeltethető, ill. beépíthető. A gyártő vállalat 35 és 750 LE közötti változatokban kívánja' előállítani mind ipari, mind mezőgaz­dasági használatra. M. Г, elterö termesztési ELJÁRÁSOK Az élelmiszertermelés fokozása cél­jából számos új eljárás kerül beveze­tésre világszerte. A távlati tervezéssel foglalkozó ku­tatók szerint igen jó kilátásokkal ke­csegtet például az ún. hidroponikué növénytermesztési módszer. Ä talaj felhasználása nélkül, vizes tápolda­tokban, illetve vízkultúrában előállí­tott paradicsom mennyisége az 1973- ban termesztett 10 ezer tonnáról 1985- re 113 ezer tonnára nő, az uborkáé 2 ezer tonnáról 30 ezerre, a salátáé pedig 377 ezer tonnára emelkedik’ ugyanezen idő alatt. A kutatók szerint mlrís mintegy 3 billió dollár értékű gép és beren­dezés szolgálja a világon az ellenőr­zött környezetben végzett növényter­mesztést» ^ ----

Next

/
Thumbnails
Contents