Szabad Földműves, 1975. július-december (26. évfolyam, 27-52. szám)

1975-07-05 / 27. szám

SZABAD FÖLDMŰVES 1975. július 5. 2 Felelősségteljesen a feladatok teljesítéséért ÜLÉSEZETT AZ SZLKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA Л CSKP KB 1974 novemberi ülése határozatainak és az SZLKP KB januári Ülésén elfogadott intézkedések megvalósításának ellenőrzésével foglalko­zott a közelmúlt napokban a Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Az SZLKP KB Elnökségének a CSKP KB novemberi irányvonalának és az SZLKP KB ülésén hozott határozatok teljesítéséről szóló jelentését Jozef Lenért elvtárs, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára terjesztette elő. Az elnökség jelentése megállapította, hogy a szlovákiai kommunisták teljes egyetértéssel fogadták a novemberi ülés határozatait, s minden ere­jükkel igyekeztek megvalósítani a CSKP KB politikai irányvonalát. Méltányol­ták a munka és az eredmények értékelésének kritikai szellemét, s egyet­értettek abban, hogy elkerülhetetlenül szükséges a felelősség és az igé­nyesség fokozása. A pártszervek és szervezetek kiálltak a párt merész, de reális irányvonaláért, amelynek célja az anyagi erőforrásoknak, a gazdaság dinamikájának és hatékonyságának növelése a termelés, a beruházások és a külkereskedelem terén hozott komplex intézkedésekkel, hogy biztosítani lehessen a lakosság életszínvonalának további emelését, szociális- és lét­­biztonságának szilárdítását. Az SZLKP KB januári ülése után, — amely intézkedéseket hozott a CSKP KB novemberi ülése határozatainak teljesítésére, — a szlovákiai vállalatok javaslatokat tettek, hogy 915 millió korona értékkel növelik a termelésnek az 1975. évi állami tervben előirányzott terjedelmét. A terv túlteljesítésére irányuló legnagyobb erőfeszítéseket a vegyipar, a fogyasztási cikkeket gyártó ipar, az építőanyagipar és az általános gépipar fejtette ki. A dolgo­zók politikai és munkaaktivitásának fokozásával, valamint az irányító tevé­kenység megjavításával az év első öt hónapjában egészben véve szép ered­ményeket értek el az ipari termelésben. Feltételezhető, hogy az első fél évben az egész évi állami tervet több mint 50 százalékra teljesítik, vagyis úgy, ahogy azt a januári plénum kitűzte. Az elnökség jelentése megállapította, hogy a novemberi ülés határoza­tainak lebontása pozitívan mutatkozik meg a mezőgazdaság és az élelmi­szeripar területén is. A továbbiakban arra hívta fel a figyelmet, hogy a legközelebbi napok és hetek ismét nagy feladatokat rónak a mezőgazda­ság dolgozóira s ezért hasonlóan, mint a múltban, idejében meg kell szer­vezni számukra a segítségnyújtást más gazdasági területeken is, ha a hely­zet azt kívánja. Lenárt elvtárs az elnökség beszámolójában foglalkozott a beruházások problémáival, a tudomány- és technika fejlesztésével, az irányító, a szer­vező- és nevelőmunka feladataival, valamint azzal a tevékenységgel, amit a szakszervezetek, az ifjúsági szervezetek és a nemzeti bizottságok fejte­nek ki a novemberi, illetőleg januári plénum határozatainak megvalósítá­sára. Jozef Lenárt elvtárs végül felhívta a figyelmet, hogy a CSKP XIV. kong­resszusán és az SZLKP legutóbbi kongresszusán kitűzött határozatok telje­sítésének utolsó szakaszába léptünk. ,,Tőlünk függ mondta —, hogy a párt aktivitását a tömegeknek a pártba és a szocializmusba vetett bizalmát, va­lamint széles körben kibontakozott kezdeményezését miként használjuk fel az ötödik ötéves terv, a CSKP XIV. kongresszusa programjának sikeres meg­valósítására. A vitában 12 elvtárs fejtette ki véleményét az SZLKP KB Elnökségének jelentésével kapcsolatban. Jozef Lenártnak, a CSKP KB Elnöksége tagjának, az SZLKP KB első titká­rának zárszava után, az SZLKP Központi Bizottsága határozatot fogadott el a CSSKP KB novemberi ülése irányvonalának és az SZLKP KB januári ülése intézkedéseinek további maradéktalan megvalósítására. A Központi Bizottság ülésén Viliam Šalgovič elvtársat, az SZLKP KB tag­jává kooptálták és megválasztották az SZLKP KB Elnökségének tagjává. Szóból ért az ember... A felsőbb szervek értékelése sze­rint a nemzeti bizottságok az eddigi tapasztalatok alapján egyre tökéletesítik munkamódszereiket és ennek következtében hatásosabban mozgósítják a dolgozókat a választási programterv teljesítésére. A nyugat­szlovákiai kerületben a sikerek titká­nak elsősorban a tökéletesebb politi­kai és nevelőmunkát tartják. A köz­ségek és városok többségében a kép­viselők rendszeresen találkoznak vá­lasztóikkal és megmagyarázzák a párthatározatok jelentőségét, célját. Nyíltan beszélnek a nehézségekről és arra serkentik a dolgozókat, hogy ezek figyelembe vételével az adott viszonyok között oldják meg a prob­lémákat. Bebizonyosodott, hogy az ilyen őszinte hangot nagyon szeretik a választók és lehetőségeikhez mér­ten járulnak hozzá a közös alkotások megvalósításához. Igazi hazafias kö­telezettségérzettel nem egy esetben kisebb mennyiségű építkezési anyagot, vagy szerszámokat, szállítóeszközöket bocsátanak a nemzeti bizottságok rendelkezésére, a középületek, járdák építésekor, vagy a terek, gazdasági udvarok parkosításához. Érzik, tud­ják, hogy a választási programterv megvalósítása az ő ügyük is, mert a középületek, a szép parkok, elsősor­ban a községben vagy városban élő lakosok élet- és munkakörülményeit teszik szebbé, kellemesebbé. Gazda módjára tehát maguknak dolgoznak szabad idejük egy része alatt. A tapasztalatok szerint a politikai­nevelőmunka egyik jó bevált formája a szocialista kötelezettségvállalási mozgalom széles alapokra helyezése. A felszabadulás 30. évfordulója tisz­teletére ezrek vállalták, hogy önkén­tes társadalmi munkával járulnak hozzá a választási programtervekben kitűzött feladatok teljesítésében. Sok­sok millió korona értékű munkát vé­geztek e nemes mozgalomban, a köz­ismert „Z“ akció keretében. Bölcső­dék, óvodák, napközi otthonok, köz­épületek születtek a lelkes munka he­vében. A múlt évben a nyugat-szlová­kiai kerületben a kötelezettségválla­lások értéke jóval meghaladta az egymilliárd koronát. Társadalmi mun­kában 300 hektár zöldpázsitot létesí­tettek. Elültettek egymillió darab dísz­cserjét és gyümölcsfát, 2B8 ezer ró­zsatövet. Szorgalmas munkával mint­egy 140 új parkot adtak át rendelte­tésének. Kiemelhetjük a levicei (lé­vai) járást, ahol a versengésben egy igen szép mozgalom született. „A le­vicei járás — a virágok járása“ jelszó alatt a lelkes polgárok mintegy fél­millió díszcserjét ültettek el, továbbá a községeket, városokat megszámlál­hatatlan mennyiségű virággal díszí­tették. Az összesítés szerint az új par­kok és virágágyak területe, mintegy 100 ezer négyzetméterre terjed, érté­ke pedig megközelíti az ötmillió ko­ronát Ezek az adatok beszédesen bi­zonyítják, hogy a jeles évforduló tiszteletére tett kötelezettségvállalá­sok nem maradtak papíron. Az eredményesebb munka érdeké­ben a jövőben még tovább kell töké­letesíteni a népnevelő munkát. Ebből kivehetik a részüket a nemzeti bi­zottságok különböző bizottságai is. A politikai nevelő munka végzésének oroszlánrésze természetesen a polgári bizottságok tagjaira jut. Jő munkájuk­ról tanúskodik az a tény, hogy az általuk összehívott nyilvános gyűlé­sek, körzeti rövid munkaértekezletek közérdeklődést váltottak ki. A kimu­tatások szerint a választók részvéte­le több mint 80 százalékos. Természe­tesen ezzel az eredménnyel nem lehe­tünk teljesen megelégedve, és arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minden választó találkozzon képvise­lőjével, vagy vegyen részt valamilyen gyűlésen. Ha az értekezleteken hall a problémákról, a távlati tervekről, ak­kor rájön arra, hogy neki is ott a he­lye a többi között, és a legközelebbi alkalommal jelentkezik társadalmi munkára. A sikerek titka tehát első­sorban abban rejlik, hogy az illető nemzeti bizottság milyen fokú kap­csolatot tart fenn választóival. Azt szokták mondani, hogy szóból ért az ember. Ezt tartsák szemelött azok a képviselők, akikbe a választók bizal­mukat helyezték, amikor az urnák elé járultak. Balia Jázsef A jó termés betakarítása mindenkitől hazafias helytállást követel! (Folytatás az 1. oldalról.) mek és a helyi nemzeti bizottságok részéről elintézettnek tartani a kér­dést azzal, hogy a felvásárló vállalat már átvette a terményt, s oldja meg annak raktározását Is. S bár Igaz, hogy a felvásárlással a felelősség — a gabona további sorkáért — a felvá­sárló vállalatokra hárul, de ugyanak­kor igaz az is, hogy a felvásárolt összes gabona elraktározását a felvá­sárló vállalat csak a mezőgazdasági üzemek és a helyi nemzeti bizottsá­gok segítségével tudja megoldani. Helyes álláspontnak tartja minisz­terhelyettes elvtárs azt, hogy az ara­tással legjobb lesz bevárni a gabona teljes beérését, tehát csupán a köz­vetlen kombájnaratási módszert al­kalmazni? — Nem tartom helyesnek! Ugyanis a gabona teljes beérésének kivárása az aratás megkezdésének lényeges el­tolódását eredményezné, s így szük­ségtelenül veszélyeztetnénk a termés jelentékeny részét. A másik ok, amiért nem helyeslem: tudvalevő, hogy a búzának viasz­éréstől a teljes beéfésig fokozatosan romlik a sütőipari értéke. Vagyis a lábon beérett búzának jóval gyen­gébb a sütőipari értéke, mint annak, amelyet viaszérésben aratnak le, vagyis kétfázisos módszerrel takarí­tanak be. S így népgazdasági szem­pontból természetesen a legelőnyö­sebb lenne az összes kenyérgabonát viaszérésben learatni, kétfázisos mód­szerrel betakarítani. Persze, irreális lenne ilyen követelményeket támasz­tani a mezőgazdasági üzemekkel szemben. Egyrészt a lényeges többlet­­munka miatt, másrészt pedig azért, mert a gabonáink többsége — pár nap eltéréssel — egyidőben érik be, s így az aránylag nagy vetésterüle­teken szinte képtelenség viaszérésben learatni. Ennek ellenére — a már em­lített két oknál fogva — elvárjuk me­zőgazdasági üzemeinktől, hogy már viaszérésben megkezdik a kenyérga­bona aratását, vagyis az aratás első napjaiban a gabonabetakarítás kétfá­zisos módszerét alkalmazzák. Jt szocialista termelési viszonyo­^ kon nyugvó tervgazdaság ma­­gasabbrendűsége a közelmúlt évek­ben újból beigazolódott. Amíg a Köl­csönös Gazdasági Segítség Tanácsá­nak tagországai több mint 8 száza­lékkal növelték az ipari termelést, addig a Közös Piac országai mind­össze egy százalékkal, az Amerikai Egyesült Államokban pedig visszaesés következett be. Ennek következtében nő a munkanélküliség, az infláció és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok zavarai jellemzik a tőkés világot. Ez­zel szemben a KGST-országokban tel­jes a foglalkoztatás, egyenes vonalú a fejlődés, tervszerű az árpolitika, el­lenőrzöttek a fogyasztási árak, emel­kedő az életszínvonal, elmélyülő a gazdasági összefogás. A KGST-országok gazdasági integ­rációjának fejlesztését célzó Komplex Program elfogadása, 1971 óta különö­sen elmélyült gazdasági erőink össze­hangolt fejlesztése. Jól érzékelhető ez most, az 1976—1980 közötti időszak népgazdasági terveinek egyeztetése során. A Komplex Program elfogadása óta most első ízben sorra kerülő öt­éves tervkoordináció — építve az in­tegráció eddigi eredményeire — szé­lesedő mértékben veszi számba a két- és többoldalú együttműködés új lehe­tőségeit, tár fel új és új területeket a közös erővel létesítendő termelési kapacitások megvalósításában, a sza­kosításban. Végéhez közeledik tehát mindenütt az 1976—1980-as évi népgazdasági tervek kidolgozása, rövidesen befeje­ződik e tervek összehangolása a KGST-országok között. E munkálatok során kell tulajdonképpen — bizonyos alapvető területeken — megalapozni az 1980-at követő időszak fejlesztési elgondolásait és ezen belül azokat a feladatokat, amelyek megoldásához nemzetközi összefogás szükséges. Az elmúlt héten Budapesten ebben a szellemben került sor a KGST XXIX. ülésszakára. A KGST-országok ma­gasszintű kormányküldöttségei vettek részt a tanácskozáson. Jugoszlávia delegációja és a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság nagykövete megfi­gyelőként vett részt az értekezleten. Az ülés elfogadott napirend kere­tében megvitatták a végrehajtóbi­zottság beszámolóját a két ülésszak alatt végzett munkáról, megtárgyalták a tagállamok 1976—1980. évi sokolda­lú integrációs egyeztetési tervének helyzetét. Tanácskoztak az 1976— 1980-as évekre szóló tervösszehango­lás menetéről, továbbá a fűtőanyag­energetikai bázis továbbfejlesztéséről. A vitában többek között felszólalt Ľubomír Štrougal, a CSKP KB Elnök­ségének tagja, a CSSZSZK Szövetségi Kormányának elnöke, hazánk küldött­ségének a vezetője. Beszédében kiemelte Csehszlovákia és a Szovjetunió, valamint a testvéri szocialista országok sokoldalú együtt­működésének jelentőségét és szólt a dinamikus fejlődés feltételeinek meg­teremtéséről. Hangsúlyozta: Csehszlovákia Kom­munista Pártjának Központi Bizottsá­ga és a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság kormánya általában pozití­van értékeli a Komplex Program ed­digi teljesítését. A KGST tevékenysé­gében az elmúlt időszakban elért eredmények véleményünk szerint nagy jelentőségűek közösségünk további fejlődése szempontjából. Ezt abban látjuk, hogy az 1976—1980. évi nép­­gazdasági tervek folyamatban levő egybehangolása a Komplex Program feladatai teljesítésének biztosítására Irányuló törekvéssel együtt eleve meghatározza további előrehaladá­sunk lehetőségeit és erőforrásait a szocialista gazdasági integráció fej­lesztésében az elkövetkező öt évben. A kölcsönös együttműködés fejlesz­tésében nagy jelentősége van az 1976 —1980. évekre vonatkozó sokoldalú integfrációs intézkedések ötéves ter­veinek. Az eddigi tapasztalatok alap­ján úgy véljük, hogy az 1980—1985. évekre már kulcsfontosságú integrá­ciós akciók céltudatos és átfogó ösz­­szességét kellene előkészíteni. Ezzel összefüggésben kiemeljük annak szükségét, hogy már 1976-ban indul­janak két-, több- és sokoldalúbb koor­dinációs tárgyalások az egyes orszá­gok és az egész KGST-közösség 1980 utáni kulcsfontosságú fejlesztési prob­lémáiról. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Ta­nácsának XXIX. ülésszakáról közös közleményt adtak ki. A közlemény hangsúlyozza, hogy a KGST 28—29. ülésszaka között eltelt időszak alatt a tagállamok bel- és külpolitikáját a barátság további erősítése, a sokol­dalú együttműködés fejlesztése' terén elért jelentős eredmények jellemzik. A KGST-tagállamai kommunista és munkáspártjainak a népgazdaság fej­lesztése érdekében hozott határozatai eredményes megvalósítása, a kétol­dalú és sokoldalú együttműködés szakadatlan bővítése és elmélyítése, valamint a KGST-tagállamok fejlesz­tése megalapozta gazdaságaink 1974. évi dinamikus fejlődését és a nép életszínvonalának további emelését. Ez a nemzeti jövedelem növekedésé­ben mutatkozott meg legszemlélte­­tőbben. 1974-ben a tagállamokban ki­termelt bruttó nemzet) jövedelem 6,4 százalékkal, az ipari nyerstermelés pedig körülbelül 8,5 százalékkal volt magasabb, mint 1973-ban. Gyors ütemben fejlődtek a KGST-tagállamok külkereskedelmi kapcsolatai Is. Az ülésszak megállapítása, hogy a KGST-tagállamok, KGST tervezési­­együttműködési bizottsága és a ta­nács állandó bizottságai jelentős mun­kát végeztek az 1976—1980. évi nép­­gazdasági tervek összehangolása te­rén, amelyeknek a KGST-tagállamok közössége számára igen nagy politi­kai és gazdasági jelentősége van. E munka során • meghatározták a KGST-tagállamok népgazdasága kü­lönböző területeire a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés fejlesztésének alapvető irányait, egyeztették a megvalósítást szolgáló konkrét intézkedéseket, valamint elő­zetesen egyeztették azon termékek kölcsönös szállítását, amit alapul vesznek a KGST-tagállamok 1976 — megvalósításáért 1980. évi kereskedelmi megállapodá­sainak előkészítésnél. Az ülésszak megbízta a KGST meg­felelő szerveit, hogy folytassák az 1976—1980.' évi és hosszabb távra szóló főbb együttműködési tervek ki­dolgozását. Tartsák szem előtt az egyes országok előtt álló népgazda­sági feladatok megoldásánál azokat a lehetőségeket, amelyeket az együtt­működés további elmélyítése és töké­letesítése, valamint a KGST-tagálla­mok szocialista gazdasági integráció­jának fejlesztése nyújt. Az ülésszak jóváhagyta a KGST- tagállamok sokoldalú integrációs in­tézkedéseinek 1976—1980. évi egyez­tetett tervét, amelyet a KGST 28. ülésszaka határozatának megfelelően a KGST tervezési-együttműködési bi­zottsága dolgozott ki, a KGST tudo­mányos-műszaki együttműködési bi­zottságának részvételével. Az ülésszak folyamán Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és a Szovjetunió kormányainak meghatal­mazottal általános egyezményt írtak alá a Kuba területén nikkel-kobalt tartalmú termékeket előállító új ka­pacitások létrehozásában való együtt­működésről. A fűtőanyag-energetikai bázis to­vábbfejlesztésének koncepciójáról, az érdekelt európai KGST-tagállamok egységes villamosenergetikai rend­szerének koncepciójáról kidolgozott beszámoló felülvizsgálása után az ülésszak megállapította, hogy a KGST- tagállamok és a tanács szervei külö­nös figyelmet fordítottak a fűtőanyag­energetikai ellátás problémáira. A KGST-tagállamok intézkedései ered­ményeképpen fűtőanyag-energetikai gazdálkodásunk tervszerűen, alapjá­ban véve kiegyensúlyozottan fejlődik. A KGST-tagállamok energiaellátásá­ban igen nagy jelentőséget tulajdoní­tanak az atomenergiának. Folytatták a KGST-tagállamok kö­zös intézkedéseinek kidolgozását Mon­gólia népgazdasága fejlesztésének se­gítése érdekében. A KGST-tagállamok egyezményt írtak alá Mongólia külön­böző körzeteiben működő nemzetközi geológiai expedíció létrehozásáról, a­­melynek feladata komplex földtani feltáró, kutató és értékelő munkák elvégzése valamennyi ásványi kincs­fajta tekintetében és a legfontosabb lelőhelyek előzetes feltárása. A közlemény megállapította, hogy szakadatlanul bővül és mélyül a két­oldalú és sokoldalú együttműködés a KGST-tagállamok és a Jugoszláv Fö­deratív Szocialista Köztársaság kö­zött. A tagállamok és a Finn Köztár­saság közötti egyezmény alapján to­vábbá fejlődött a sokoldalú együttmű­ködés. De más országok, valamint nemzetközi szervezetek részéről is fokozott érdeklődés mutatkozik a KGST-vel való együttműködés iránt. Az ülésszak egyöntetűen jóváhagy­ta a végrehajtó bizottságnak a KGST 28. és 29. ülésszaka között végzett tevékenységét a Komplex Program feladatainak megvalósításával kap­csolatban és megbízta a KGST végre­hajtó bizottságát, valamint a KGST tervezési-együttműködési bizottságát, hogy megvizsgálás céljából terjesz­­szenek javaslatokat a tanács 30. ülés­szaka elé, az érdekelt európai KGST- tagállamok egységes villamos-energe­tikai rendszerének általános terveze­téről, figyelembe véve a megfelelő együttműködést. A közlemény végül megállapította, hogy a 29. ülésszak munkája a barát­ság, az elvtársi együttműködés és a megvitatott kérdésekben való teljes nézetazonosság jegyében történt. —tt— Kéz a kézben a közös célok

Next

/
Thumbnails
Contents