Szabad Földműves, 1973. július-december (24. évfolyam, 27-52. szám)

1973-12-29 / 52. szám

1Я73. december 29. .SZÖVETSÉGI SZEMLE .13 Az öntözés fejlesztése, s az öntözött területek agronómia! problematikája Ukrajnában A növények öntözéses termesztésé­nek Ukrajnában nagy hagyománya van. Annak idején Lenin az öntözés­nek ugyancsak nagyjelentöséget tu­lajdonított. A forradalom előtt az ez­zel kapcsolatos nézeteit így fejtette ki: „Az öntözés nagyon fontos a me­zőgazdasági termelésben, ugyanis fel­lendítheti a termelést és előfutára le­het a szocializmust szilárdító ténye­zőknek“. A háború utáni években az öntözés fejlesztése kissé visszamaradt. Mind­amellett napjainkig mégis 960 ezer hektárt öntöznek Ukrajnában. A XXIV. pártkongresszus határozata ér­telmében a népgazdaság fejlesztése érdekében Ukrajnában 1975-ig 1,55 millió hektár területet kell öntözhe­­tóvé varázsolni. A sikeres öntözéses gazdálkodáshoz nagyon ideálisak a körülmények. A Fekete-tengertől az Azovi tengerig óriás zöld sztyepe te­rül el. Itt az átlagos csapadékmeny­­nyiség csupán 345 mm, s ennek na­gyobbik hányada az erősen tűző nap hatására elpárolog. Ennél fogva a legnagyobb öntözőrendszerek építése éppen erre a vidékre összpontosul. Az 1959—1965-ös években itt építet­ték fel a krasznoznameszki 63 ezer hektáros és az inguleci ugyancsak 60 ezer hektáros öntözőrendszert. Ugyan­akkor elkezdték építeni a továbbiakat is, amelyek az eddigi rendszereket mintegy összekötik. Az észak krup­­szki óriás kanális vize 65 ezer hektár öntözésére elegendő. A kachovszki öntözőrendszer pedig 370 ezer hektárt lát el életet adó vízzel. nyoktól függően. A városok körüli vi­dékeken répatermesztássel (ilyen az inguleci öntözőrendszer) foglalkoz­nak. Nagy konzervgyárak környékén pedig zöldséget és gyümölcsöt, míg a tárolási területeken gabonát és takar­mányt termesztenek. A Fekete-tengerhez közel eső terü­leteken nagyban termelik a rizst. Az öntözés nagyban megváltoztatta a ve­tésterületek összetételét is. A leg­utóbbi évek során az öntözhető földe­módosították az arányt. Csökkentet­ték például a kukorica és a hüvelye­sek területét és bővítették a búzáét, a rizsét és a tavaszi árpáét. A TUDOMÁNYOS KUTATÁS FELADATA Az öntözéses gazdálkodás adta le­hetőségek céltudatos kihasználása fe­néikül! kukorica hozama 20 mázsa volt hektáronként, öntözéssel pedig 75 mázsát értek el. Az öntözött lucer­na például 146 mázsa szénát adott hektáronként, öntözés nélkül csak 29,9 mázsát termett. A köztes termelés öntözés nélkül szinte lehetetlen, öntözéssel azonban 450 mázsa zöldtömeget értek el hek­táronként. elenleg Ukrajna öntözé­ses növénytermesztésében olyan in­tézkedések kidolgozásán munkálkod­nak a kutatók, hogy a gazdaságokban a közeljövőben búzából 70, kukoricá­ból 100, silókukoricából 700, lucerna szénából 140, kapástakarmányokból 1000, cukorrépából 600, szójából pe­dig legalább 30 mázsás hektárhoza­mot érhessenek el. Ehhez nagyban hozzájárulnak Ukrajnában az öntözés lehetőségeihez kiválasztott és kine­mesített fajták és hibridek. Az őszi búza ismert fajtáiból ott az Auróra, a Kaukaz, a Bezosztája és az Odeszkája 51-es fajta ad jó hozamot. Az intézet dolgozói jó sikerrel neme­sítették ki a Tavria és a Csenoínorec elnevezésű kukorica hibrideket, a Cherszonszká 1—7 lucernafajtákat és a Cherszonszká 2—4-es szójafajtákat, amelyeket Dél-Ukrajnában jó ered­ménnyel termeszthetnek. A komplex agrotechnikai feladatok közül nagy figyelmet fordítanak az öntözött talajok szakszerű megmun­kálására. Az agrofizikai ismeretek te-Figyelemmel kisérik az optimális öntözővíz mennyiséget meghatározó tényezőket és az öntözés időpontját stb. Az intézetben kifejlesztettek egy módszert a teljes vízszükséglet, az öntözési rezsim szabályozására, ami a hőmérsékleten és a páratartalmon alapszik. Ennek célja a növény teljes vízszükségletének a meghatározása a kipárolgás mérése, a növény fejlődé­sének a kezdetétől a <eljes beárnyé­­koltságig. Az intézet dolgozói kidol­gozták a vízszükséglet megállapításá­nak a fiziológiai mutatóit is. A mód­szer a növény vízfelszívó képességén és a növénysejtnedv koncentrálódásá­nak a mérésén alapszik. Az Ukrajnai Öntözéses Mezőgazda­­sági Kutatóintézetben végzett munka problémaköre nagyon változatos. A megoldáson több mint 200 kutató dol­gozik. Eredményeik az egész Szovjet­unióban és világszerte is ismertek. Évente a hazai és a külföldi szakem­berek nagy csoportja látogat az inté­zetbe, hogy megismerkedjen az ottani eredményekkel, s átvehesse az érté­kes tapasztalatokat. Ezek közé tarto­zik a Bratislavai Ontözőgazdasági Ku­tatóintézet is, melynek munkaközös­sége a műit évben együttműködési MEGVÁLTOZOTT A GAZDÁLKODÁS RENDSZERE Idén a Kolosz kombájn remekelt az intézet gabonatábláin. ken nagyobb mértékben gabonafélé- A nagy öntözőrendszerek létesítő- két és évelő takarmányokat termesz­­sével megváltozott a termőterületek tenek. Ilyenformán a gabonafélék te-A cherzonl intézet központi épülete. kihasználásának a lehetősége. Az ön­tözött területeket meghatározott ter­melési zónákba sorolták az ipari köz­pontok közelségétől és a talajviszo­rülete ötszörösére (40,9 ezerről 208,8 ezer hektárra bővült. A takarmány­termő területek pedig 100 százalék­kal bővültek). A szemeseken belül is kintetében nagy feladat hárul a komplex agronómiái intézkedésekre, amelyek elméleti és gyakorlati ta­pasztalatok alapján jutnak kifejezés­re. A víz jól hat egy-egy növény ter­mékenységére. Ennél fogva a talajt úgy kell igénybe venni, hogy öntözés­sel termékenysége mindjobban javul­jon. A tudományos kisérletezés szerepét Ukrajnában a „Vörös Zászló“ érdem­renddel kitüntetett Cherszoni Öntö­zési Kutatóintézet látja el. Megalapí­tásától 1956-tól — főleg agronómiái irányzatú feladatokat kutat. Az inté­zet eredményei bizonyítják, hogy Ukrajnában nagyon célszerű a hosz­­szabb vegetációs idejű növények ter­mesztése. Ezek közé tartozik a kuko­rica, a lucerna, a takarmányrépa, a cukorrépa, a rizs és a szója. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a korán érő növényeknek is. A zöld­takarmányoknak, az őszi búzának, az őszi rozsnak, a korai zöldségnek, a burgonyának stb., melyek után kuko­ricát, borsó-zabos keveréket, vagy nyári burgonyát termeszthetnek. Ez lehetővé teszi ugyanarról a terület­ről két-három termés betakarítását is egy esztendőben. A kísérletek épp úgy, mint a kolho­zok és a szovhozok termelési ered­ményei jól bizonyítják, hogy az öntö­zéssel 3—4-szer jobbak a hozamok. Így például az őszi búza maximális hozama öntözés nélkül 27 mázsa volt hektáronként, ezzel szemben ma az öntözéses viszonyok között elérték az 54 mázsás hektárhozamot. Az öntözés Az Auróra búza jól vizsgázott az öntözés feltételei közt. rén elért eredmények alapján az ön­tözött talajok megművelésének a problémáját a vetésforgón belül egyes növényeken biológiai különlegessé­güktől függően figyelik. A nyert ered­mények alapján Dél-Ukrajnában 28— 30 cm-es talajmunkálást végeznek. Mélyebben nem dolgozzák meg a ta­lajt, noha a további mélyítéssel a ho­zamok javulhatnának. szerződést kötött a cherzoni intézet­tel. A jövőben tehát együtt dolgozzák fel az öntözési problématika több fon­tos feladatát. Ez az együttműködés mindkét intézetnek nagy segítséget nyújt az öntözéses termesztés ered­ményességének a bebizonyításában, [özet Rakován mérnök, az Öntözőgazdasági Kutatóintézet dolgozója. Nagyon sikeres esztendő volt Az Idei gazdasági mérleg még nem készült el a Veiké Kapušany-i (nagykaposi) Vetőmagtermesztő Állami Gaz­daságban, de az Ismeretek birtokában az eredményekről már véleményt mondhatunk. Capp István mérnök igaz­gató elmondta, hogy az őszi munkákkal idejében végez­tek GABONÁBÓL REKORDTERMÉS A gazdaság növénytermesztési eredményei kiválóak. Búzából hektáronként például 51,45 mázsát értek el. A kerületi hektárhozam átlagát több mint 18 mázsával túlszárnyalták Nemrégen volt, hogy 18 mázsás átlag­termést értek el a kerületben, most ebben az állami gazdaságban a többlettermés ennyi. Az 50 mázsán felüli termésátlag már olyan eredmény, melyre újabb mázsákat rakni már nem könnyű. Nem kis fejtörést okoz a vezetőknek hogyan növeljék a további eredményeket. Az őszön vetett búzából jövőre a termés növekedését leginkább a fajtaválasztékból várják. Bőví­tették a Mlronovszkája és a Kaukaz fajták területét. A kukorica termesztésben ha nem Is érték el a rekor­dot, nem kell szégyenkezniük. Májusi morzsoltban hek­táronként 50 mázsán felüli termésátlagot takarítottak be. A gabonához hasonlóan tehát a kukoricát is gépesít­ve termesztik. A gazdaságban a gabonafélék mellett a szántóföldi növénytermesztésben a fő helyet a pillangós takarmá­nyok foglalják el. Lucernából hektáronként 70 mázsát takarítottak be, (szénából). A takarmánytermesztésben elsőnek a hozamok javítása számít. Ezt kell követnie a veszteségmentes betakarításnak és a takarmányok gaz­daságos felhasználásának. E célok érdekében a pillan­gósok nagyobbik hányadát szenázsolták. A kaposi efsz takarmányszárítójában többezer mázsa takarmánylisztet készítettek. így kiküszöbölik a veszteségeket, s ezzel párhuzamosan jobb a takarmányok tartalma Is. A CSKP XIV. kongresszusának határozatát az állat­­tenyésztésben maradéktalanul teljesítik. A tervezett évi 3210 mázsa hústermelést pár száz mázsával túlteljesítik, s a leszerződött 1 millió 330 ezer liter tejmennyiséget már túlteljesítették. Év végére más feladatokat is túltel­jesítenek. Az állattenyésztés mindenképpen jövedelmező. Ezt a korszerű takarmányozással, a költségek csökkentésével, s a jó minőségű tej piaci értékesítésével érték el. A szarvasmarha hizlaláson kívül baromfihús termeléssel is foglalkoznak, mert nagyon jövedelmező. Az állami gazdaság útmutató lett az egy főre jutó ter­melési érték produkálásában. Az év tíz hónapja alatt az egy dolgozóra átszámított termelékenység értéke nem kevesebb mint 94 ezer korona, s évvégére elérik a 110 ezer koronát. Ebben nem kis része van a' munkaverseny­nek, a korszerű technológia kibontakozásának. Tíz év alatt a termelés volumene háromszorosára nőtt, — an­nak ellenére, hogy a munkaerő mennyisége 1,5-szeresé­­vel csökkent. A dolgozók átlagos havi keresete több mint 2500 korona. KORSZERŰSÍTIK a GÉPPARKOT V Idén előbbre jutottak a géppark felújításában is. Ezzel azt a célt követik, hogy mielőbb megszüntessék a feles­leges kézimunkát és csökkentsék a költségeket, arányo­san növeljék a terméshozamot. Ennek gyakorlati szerve­zője és megvalósítója Juraj Špontäk főgépesítő, aki nem­csak a lehetőségek kihasználásával, hanem önálló kez­deményezéssel is sokat tesz a gépesítés fejlesztésében. Sponták elvtárs elárulta, hogy a felújításra azért ke­rült sor, mert a gépi berendezések kisteljesítményűek, s a gyakori üzemzavar következtében távolról sem fe­lelnek meg a kor követelményeinek. Céljuk tehát, hogy a soron levő ötéves terv végére egytípusú erőgépeket szerezzenek be. Ha a célkitűzés megvalósul, a megfiata­lodott és egytípusból összeállítót géppark a jövőben na­gyon jó alapot nyújt a termelékenység fokozására. FEJLESZTÉSI FELADATOK Az eredményes termelés és az önköltség csökkentés végett a múlt évhez képest mintegy 20 százalékkal javul­tak az eredmények. Az igazgató szavai szerint a társa­dalom fokozódó igényeihez mérten tovább javítják a ter­melékenységet. Ennek valóraváltása érdekében gyorsabb ütemben korszerűsítenek. Fokozottabb figyelmet fordí­tanak a szervezésre, az idő gazdaságos kihasználására, s a racionalizálásra. Elmondhatjuk, hogy ebben a gazda­ságban valóban a párt célkitűzésének megfelelően ter­melnek. ILLÉS BERTALAN

Next

/
Thumbnails
Contents