Szabad Földműves, 1973. január-június (24. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-06 / 1. szám

Az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja 1973. január в. Ara 1.— Kčs XXIV. évfolyam, 1. szám. V^X>^ЛVVV^^ЛVC^^XVЧ>^XVVVЧX^^XVV^^XXV^X^NVЧ^^V^XVЧVVVXVXX^^XXVV^XVXNVXVVX>^ЧЧVVVVVVXVXXXVVXXXVVVЧVS^^^^\ Szeretettel kőszöntjiík Dr. Gustáv Kesék elvtársat, a CSKP KB főtitkárét, részére friss erőt és iá egészséget kívánunk 60. születésnapja alkalmakéi! Derűlátással lepünk az új eszteadőlie LUDVlK SVOBODA köztársasági elnök újévi köszöntője Kedves Polgártársaim! Őszintén üdvözlöm Önöket az 1973-as esztendő első napján. Ha visszatekintünk a múlt évre, melyet éppen magunk mögött hagytunk, pozitívan értékelhetjük. Sikeres esztendő volt. Tanús­kodnak erről az iparban, a mezőgazdaság­ban, az építő- és a szállításban elért jó eredmények. Egészségügyi dolgozóink, pedagógusaink, tudományos munkatársaink, a művelődésügy, az államigazgatás és a szolgáltatások dolgozói is igen sok hasznos munkát végeztek. Mindannyiuknak —■ mun­kásoknak, parasztoknak és értelmiségiek­nek, akik érdemeket szereztek a múlt évi feladatok teljesítésében, szeretném kifeje­zésre juttatni köszönetemet és elismerése­met. Az elmúlt esztendő további előrehaladást jelentett nemcsak az anyagi értékek elő­állítása terén, de dolgozóink gondolkodásá­ban, a szocializmus iránti viszonyukban, Csehszlovákia Kommunista Pártja politikája iránti viszonyukban is. Ezzel összefüggés­ben szeretném külön megemlíteni ifjúságunk növekvő politikai és társadalmi elkötelezett­ségét. A kedvező eredmények elérését mindenek­előtt annak köszönhetjük, hogy állampolgá­raink teljes mértékben megértették és aktí­van valóra váltják Csehszlovákia Kommu­nista Pártja XIV. kongresszusának program­ját. Köszönhetjük a sikereket továbbá annak is, hogy a Szovjetunióval és a többi szocia­lista országgal való sokoldalú együttműkö­désre támaszkodtunk. Kedvezően nyilvánult ez meg mind köztársaságunk nemzetközi pozíciójának megszilárdításában, mind nép­gazdaságunk, tudományos életünk, műszaki haladásunk és kultúránk fejlődésében. Az elmúlt esztendőben a Szovjetunió dicső évfordulóinak alkalmából barátainkkal együtt őszintén örültünk sikereiknek. Ugyan­akkor ismételten tudatosítottuk barátságunk és együttműködésünk életadó erejét. Állam­polgáraink kifejezésre juttatták érzelmeiket nemcsak az ünnepségeken, hanem és főkép­pen munkakezdeményezésük széleskörű ki­bontakoztatásával. Józanul ítéljük meg a gazdasági és a poli­tikai élet terén elért sikereinket. Tudjuk, hogy a kétségtelen sikerek mellett különbö­ző területeken fogyatékosságok is előfordul­nak. Egyre nagyobb gondot kell fordítani a munka minőségére, célszerű szervezésre, fel kell tárni a rejtett tartalékokat és job­ban felhasználni a nemzetközi munkameg­osztás előnyeit a Kölcsönös Gazdasági Se­gítség Tanácsának keretében. Egész éle­tünkben alkalmaznunk kell az egészséges kritika és igényesség légkörét. Erősítenünk kell a társadalmi felelősség tudatát, aktívan szembe kell szállnunk a tisztességtelenség­gel és a rendetlenséggel. Ezeken gondolkozunk el ma is, amikor az új esztendőbe lépünk. Ebben az évben jelen­tős lépéssel akarunk előrehaladni. Ezért olyan igényesek kitűzött céljaink. Teljesíté­sük azonban nemcsak szervezési feladat. A lényeg elsősorban az, hogy valamennyi állampolgár felelős magatartást tanúsítson az egész társadalom szükségletei iránt. Már sokszor adtuk tanúbizonyságát a nagy hő­siességnek a munkában, az áldozatkészség­nek, a kezdeményezőkészségnek és a fele­lősségnek a kitűzött feladatok teljesítésé­ben. Szilárd meggyőződésem, hogy ugyanígy lesz ebben az esztendőben is, a Győzelmes Február 25. évfordulójának évében. Mindazoknak az igényes feladatoknak tel­jesítéséhez, melyeket magunk elé tűztünk, békés feltételekre, kedvező nemzetközi lég­körre van szükségük. Ezért külpolitikánk céltudatosan szilárd szövetségben és egysé­ges arcvonalban a Szovjetunióval és a szo­cialista közösség többi országaival, a béke és a biztonság megszilárdítására törekszik Európában és az egész világon. A nemzet­közi békés együttműködés fejlődésére tö­rekszünk, összhangban a különböző társa­dalmi rendszerű államok békés egymás mel­lett élésének lenini elveivel. Ugyanakkor azonban teljes határozottság­gal elítéljük az amerikai imperialistáknak a vietnami nép elleni barbár akcióit, és tel­jes mértékben támogatjuk a Vietnami De­mokratikus Köztársaság békejavaslatait. Kedves Polgártársak! Jogos derűlátással lépjük át az új eszten­dő küszöbét, mert rendelkezünk minden fel­tétellel szocialista társadalmunk további sokoldalú fejlődéséhez. Engedjék meg, hogy még egyszer üdvö­zöljem mindannyiukat az új évben, és kíván­jak Önöknek sok örömet a munkában és megelégedést magánéletükben. Szülői felelősség Furcsa párbeszéd tanúja voltam a minap. Bevallom, rossz szájízem maradt a hallottak után. Egy csinos, jólöltözött, fiatal anyuka a buszban „oktatta* alig tíz éves kislányát. Ebben persze semmt kivetni való nincs! Csakhát a kislány örömmel újságolta anyu­kájának, hogy pionír lesz! S örö­me csakhamar könnyekbe fúlt. Anyukája ugyanis határozottan megtiltotta, hogy a „pionír"-szót a szájára vegye, — mondván: „Mit szól a nagymama? — Ezt tanítja a Biblia?" Majd azt fejtegette, hogy egy sem igaz ember, aki ide­gen eszméknek él, és aki elfordít­ja arcát, lelkét Istentől. — Ilyen és ehhez hasonló frázisok halma­zát zúdította kislánya fejére. Meglepődve hallgattam. Ilyen el­­vakultsággal talán most találkoz­tam életemben először. Tudom, vallásszabadság van. Senkinek nem lehet megtiltani hitét, célját, ideál­ját. Érthető, hogy az idősebb gene­rációhoz tartozó embereknek egy része vallásos, tehát istenhívő. Azt, hogy mennyiben van igazuk, nem firtatom. Arra azonban senki sem formálhat jogot, hogy másokat kényszeresen olyan hiedelmek el­fogadására amelyekről azok tud­ják, hogy nincs! Nem szabad még a gyermeket sem! — eltántorítani saját céljától! A saját akaratunkat másra — főleg fiatalokra — kény­szeríteni nagyon veszélyes játék. Ennek eredménye mindig ellenkező hatás lesz. Nem arra kell töreked­ni, hogy a fiatal higyjen földön­túli csodákban, hanem inkább sa­ját maga és a társadalom felé kell fordítani figyelmét. Az embernek először magában, saját képességeiben kell bízni. Az önbizalmat pedig már kiskortól kell a gyermek tudatában táplál­ni. Ha a szülök vagy a nagyszülők vallásos szellemben nevelkedtek ts, nem helyes gyermekeiknek megtiltani, hogy a mai kor köve­telményeinek megfelelően tanulja­nak, cselekedjenek és éljenek. Helytelen tévútra vezetni a gyer­meket azzal, hogy a Biblia szerint, tehát tévesen magyarázzák neki a világ, az ember és a Föld keletke­zését. Nincs semmi célravezető ab­ban, ha a gyermek borzongva gon­dol kézzelfogható, egyszerű dolgok létezésére. Hiszen mindennek, ami történik logikus folyamata van, amihez gyakran tudomány sem. kell; az ember, ha jól megfigyeli maga is ráébred a dolgok lénye­gére. Falun nagy „divatba“ jött a gyermekek templomba járatása. Sok szülő még ma Is szigorúan megrója gyermekét, ha annak nincs kedve templomba menni, vagy ha a vallásos hiedelmek iránt nem tanúsít érdeklődést. Pedig ezek a szülők is helyesebben ten­nék, ha az iskolai ellenőrző köny­vecskét lapoznák át gyakrabban, s ha több segítséget nyújtanának gyermeküknek a tanulásban. — A templomban nem tanul rosszat a gyermek — mondják egyes szülök. Arról azonban meg­feledkeznek, hogy gyermekük az életben hasznát csak annak veszi, amit az iskolában tanul! S bizony ha a gyermek agyát olyan dolgok­kal terhelik, amihez kedve nincs, s amiben nem hisz, az elkedvetle­­nedéshez és a tanulmányi eredmé­nyek romlásához vezet. Minden szülőnek erkölcsi köte­lessége megtanítani gyermekét célszerűen tanulni és szórakozni. Az a bizonyos anyuka, akiről a cikk elején szó volt — jobban tet­te volna, ha meghallgatja kislá­nyát; nem kellett volna letorkolni. A fiatal lélek túl érzékeny, ha megsértik bizalmatlanság gyűl ki benne az emberek, a felnőttek iránt. S egy nemes elhatározás megtiltása, a szülői zsarnokság megnyilatkozása akaratgyengeség­­hez vezet. Az ilyen környezetben nevelkedett fiatal meghúzódva, céltalanul és örökké félelemben él. Sajnos még sok van ilyen, s ezért legtöbbször a szülőket ter­heli a felelősség. В. K. A szocializmus és a nép szolgálatában Dr. GUSTÄV HUSÄK elvtárs, a CSKP Központi Bizottságának főtitkára január 10-én ünnepli születésének hatvanadik évforduléját. Kétségtelen, hogy ezen a napon hazánk polgárai, mindazok, akik hűek a szocializmus ügyéhez és becsületes építői, formálói fejlődő szocialista társadalmunknak, szívből kívánják, hogy pártunk főtitkára még nagyon sok éven keresztül megfontoltsággal párosuló fiatalos lendülettel segítse népünk boldogulá­sát, társadalmunk politikai, gazdasági és kulturális életének fejlődését. Husák elvtárs személyében egy olyan egyéniséget ünnepiünk, aki, már fiatalember korában örök időkre elkötelezte magát a marxizmus-leninizmua eszméinek és tántoríthatatlanul küzdött a dolgozók széles rétegeinek érde­kéért, a szocialista társadalom építéséhez szükséges politikai és gazdasági előfeltételek megteremtéséért, majd a társadalom forradalmi fejlesztésének meggyorsításáért. Egy igazi bolsevik harcos születésének évfordulóját iinnpeljük. Akit neirf téríthetett le harcos útjáról börtön és csendőrszurony, s aki nem vesztette el a társadalmi igazságba, a szocializmusba vetett hitét akkor sem, amikor a kiközösítettek, és mellőzöttek keserű kenyerét ette. Pártunk hatvan éves főtitkárának érdemeit nem könnyű feladat össze­gezni. Hiszen, ha csupán azokat az eseményeket látjuk, amelyekben sze­mélyisége az 1988—1969. évi politikai és társadalmi válság óta élharcos­ként szerepelt, már akkor is arra a meggyőződésre jutunk, hogy sokat, nagyon sokat tett azért a kiegyensúlyozott és szüntelenül szépülő életért, amit az utóbbi évek folyamán elértünk. Mint a szocialista vívmányaink önzetlen védelmezője nemcsak időbeli felismerte azt a katasztrófát, amelybe a jobboldali opportunisták és revi­zionisták sodorták hazánkat, hanem bátran tömörítette és aktivitásra ösz­tönözte mindazokat az erőket, amelyek mind a pártban, mind pedig a tár­sadalmi és gazdasági életünk különböző területein, védelmezték a szocia­lizmus vívmányait, az árulók népellenes törekvéseivel szemben. A történelmi tények megcáfolhatatlanul bizonyítják, hogy Htisák elvtára politikai tevékenységét a marxizmus-Ieninizmus alapelveinek alkotó alkal­mazása hatja át. Vezetése mellett ismét és hatványozottabban, mint a vál­ságot megelőző években, érvényesül pártunk vezető szerepe, tehát lényegé­ben létrejött a párt tagjainak eszmei egysége, a párt és a nép akcióegysé­ge, amely mind a konszolidáció éveiben, mind pedig napjainkban — tár­sadalmi életünk minden területén — újabbnál újabb győzelmekhez vezet. E téren felmérhetetlen jelentőséggel bír az is, hogy Csehszlovákia Kommu­nista Pártja határozottan szakított a burzsoá nacionalista eszmék hordozói­val, s mind a belső életünket formáló tevékenységét, mind pedig a testvért szocialista országokhoz és a nemzetközi munkásmozgalomhoz való viszo­nyát, a proletár nemzetköziség szelleme hatja át. Abban, hogy az osztályérdekeket áruba bocsájtó revizionisták és nacio­nalisták által félrevezetett emberek — aránylag rövid idő alatt — felis­merték tragikus tévedésüket, soha nem halványuló érdeme van pártunk Központi Bizottságának élén álló fáradhatatlan „agitátornak“, aki bátor szóval — és megcáfolhatatlan érvekre támaszkodva •— meggyőző erővel hirdeti, hogy Csehszlovákiában a szocializmus csak mint a szocialista vi­lágrendszer szerves része létezhet, mert a szocializmust építő népünket osztályérdekközösség fűzi elsősorban is a kommunizmust építő szovjet nép­hez és a többi testvéri szocialista ország népeihez. A szocialista nemzetközi munkamegosztással párosuló gazdasági integrá­ció, mint a proletár és szocialista nemzetköziség szellemének egyik gya­korlati megnyilatkozása — aminek egész pártunk és dolgozóink többsége is őszinte híve — biztos, hogy Husák elvtárs bölcs útmutatása mellett ha­zánkat és népünket még szorosabbra fűzi a Szovjetunió és a többi testvéri szocialista ország népeihez. Még hatványozottabban veszünk részt az egy­séges szocialista világgazdaság alapjainak lerakásánál, ami az együttmű­ködő szocialista nemzetek gyors gazdagodásához és boldogulásához, • a közöe védelmi erőnk szilárdulásához vezet. PATHO KÄROL* \\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\

Next

/
Thumbnails
Contents