Szabad Földműves, 1968. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1968-07-08 / 27. szám

Egy hét a belpolitikában Csehszlovákia belpolitikai életé­ben, eddig még talán egyetlen hét sem volt annyira túlzsúfolt nagyon fontos eseményekkel és az egész or­szág népének további életére kiható döntésekkel, mint éppen ez az utol­só hét nap. Elsősorban az elmúlt hét szom­batján ért véget a Nemzetgyűlés 24. ülése. Rendkívül nagyjelentőségű törvényjavaslatokat tárgyalt le és ha­gyott jóvá. REHABILITÁCIÓS TÖRVÉNY Még talán egyetlen törvényjavaslat sem mozgósított olyan nagy tömeget az utolsó húsz év alatt, mint az ár­tatlanul elítélt emberek bírósági re­habilitációjára vonatkozó törvényja­vaslat. Az igazságtalanul meghurcolt, bebörtönzött és vagyonától megfosz­tott emberek rehabilitálása kezdet­től fogva a mai demokratizáló fo­lyamat egyik legfontosabb és leg­gyakrabban hangoztatott jelszava, va­lamint a CSKP KB akcióprogramjá­nak egyik legfontosabb követelmé­nye. A Nemzetgyűlés képviselői a vi­ta folyamán elvetették azt a javas­latot, amely szerint az igazságtalanul elítéltek büntetését egyetlen törvény­nyel érvénytelenítsék. Ügy határoz­tak, hogy minden esetet egyénileg kell felülbírálni. A rehabilitációs tör­vény gondol az igazságtalanul vagy túlságosan szigorúan büntetett iparo­sokra valamint a közép- és kisparasz­­tokra is, akiket a beadás nem telje­sítése vagy más, a termeléssel kap­csolatos okok miatt meghurcoltak. Ezek elkobzott személyi vagyonát, például bútorát, lakóházát stb. (a földet vagy termelőeszközöket kivé­ve) visszaadják vagy megtérítik. Az ország rossz gazdasági helyzetére való tekintettel a nagyobb összegű vagyonmegtérítést az állam több éven át, maximálisan tíz év alatt letör­­leszti. Erre a célra adósleveleket bo­csát ki. Egyszeri kifizetésre csak 20 ezer Kös-ig terjedő összeget enge­délyez. A rehabilitációs törvény rész­letesen szabályozza a rehabilitált sze­mélyek nyugdíjigényét is. Ugyanak­kor kimondja, hogy azok a szemé­lyek, akik munkásságuk folyamán durva mulasztást követtek el, és sze­mélyesen hozzájárultak a törvény­telen intézkedések és határozatok életbeléptetéséhez, ezért személyesen felelősek. Néhány esetben ténykedé­süket bűnténynek lehet nyilvánítani. A Nemzetgyűlés bizottságainak javas­latára az olyan bűntények elévülési időszakát, amelyek még nem évültek el, 1972-ig meghosszabbították. Ezen kívül a raunkatörvényt egy paragra­fussal egészítették ki, amely szerint el lehet bocsájtani azokat a dolgo­zókat és funkcionáriusokat, (főként az Igazságügyi Minisztérium, Belügy­minisztérium és Főügyészség kötelé­kéből), akik a múltban a munkajogi és társadalmi életben elkövetett tör­vénytelenségek okozói voltak. Mivel az ötvenes években az igaz­ságtalanul vagy túlságosan keményen büntetett, nyilvánosan meghurcolt és elítélt emberekről a sajtóban botrá­nyos vádakat hoktak nyilvánosságra, a Nemzetgyűlés úgy határozott, hogy az igazságtalanul elítélt embereknek jogában áll a rehabilitációt jelentő határozatok szövegét az újságokban állami költségen nyilvánosságra hoz­ni. Smrkovsky elvtárs, a Nemzetgyűlés elnöke kihangsúlyozta a rehabilitá­ciós törvény nagy történelmi jelen­tőségét, mivel visszaadja az embe­rek igazságba és törvényességbe ve­tett hitét, amely nélkül elképzelhe­tetlen a civilizált társadalom egész­séges politikai és erkölcsi fejlődése. CENZÚRA NÉLKÜL Az ülés második napján M. Galus­ka kultuszminiszter előterjesztette a sajtótörvény módosítására vonatkozó javaslatot. Kijelentette, hogy társa­dalmunk demokratizálódásának egyik alapvető feltétele a szólásszabadság és a sajtószabadság biztosítása. Eze­ket a polgári jogokat belefoglaltuk ugyan az ország Alkotmányába, de az ország vezető szervei által be­vezetett előzetes cenzúra lehetetlen­né tette a polgárokat érdeklő és éle­tük alakulása szempontjából fontos információk, valamint a tűrhetetlen­né vált állapotokat bíráló nézetek közlését. Kétségtelen, hogy a múlt­ban nem kerülhetett volna sor tár­sadalmi és politikai életünkben any­­nyi visszaélésre, hibákra, a hata­lommal való visszaélésre és bűncse­lekményekre, ha hazánkban a sajtó­­szabadság valóban létezett volna. A cenzúra eltörlésére, tehát a saj­tószabadság biztosítására vonatkozó törvényjavaslat azonban nem talált egyöntetű támogatásra a képviselők között. Ez természetes is, hiszen a képviselők egy része már csaknem két évtizede ül a képviselői székben, országos, kerületi és járási szinten vezető funkciókat töltenek be, tehát elképzelhetetlen, hogy teljesen tiszta kézzel kerültek volna ki az elmúlt húsz év törvénytelenségeiből. Ezért nem mindegy számukra, hogy az el­követett bűnöket és visszaéléseket a sajtó szabadon szellőzteti-e vagy sem. Sokan jobban örülnének annak, ha minden, ami volt, feledésbe me­rülne, és senki sem kérné számon a régi tetteket. Ilyen értelemben szó­lalt fel például A. Svec képviselő is, akinek működéséről a tlmacei Kyrov üzemben a Pravda két cikke leple­zetlenül tájékoztatta az olvasókat. Nem valami kellemes, ha a vezető dolgozók működését a sajtó a közvé­lemény képviseletében ellenőrzi és a választókat tájékoztatja arról, ho­gyan élnek a rájuk ruházott jogok­kal és hatalommal, valamint a belé­jük vetett bizalommal. Ezért nem csoda, ha a jelenlevő 231 képviselő közül 30-an a cenzúra eltörlése el­len szavaztak és 17-en tartózkodtak a szavazástól. Ugyanakkor egy kép­viselő kivételével mindnyájan egyet­értettek azzal a kormányjavaslattal, amely szerint a sajtótörvénybe iktat­ják a polgárok becsületének védel­mét biztosító jogokat.. A NEMZETGYŰLÉS ezenkívül letárgyalta az ország 1967- es évi zárszámadását, a lakáspoliti­kát, az egészségügy helyzetét, va­lamint a kormány szociális politi­kájára vonatkozó három törvényja­vaslatot: a betegbiztosítás és a be­tegek iránti gondoskodásra vonat­kozó törvényt; az anyasági segélyre és a gyermeksegélyre vonatkozó tör­vényt; továbbá a szövetkezeti pa­rasztság szociális biztosítását rende­ző és a szociális biztosításra vonat­kozó törvényt. Ezek az intézkedések 2 millió családot érintenek. Elsősor­ban nem a családok pénzbeli támo­gatásáról, hanem a pénzeszközök igazságosabb elosztásáról és a leg­égetőbb problémák megoldásáról van szó. Mivel a családokra kedvező in­tézkedések (az anyaszabadság alatti segély eléri kivétel nélkül minden anya esetében a tiszta jövedelem 90 százalékát, a magasabb fizetésű dol­gozók is kapnak már az első gyerek után gyermeksegélyt, a betegpénz ki­számítására az eddigi napi 100 koro­na helyett 150 koronát vesznek ma­ximálisan alapul stb.) összefüggnek kevésbé népszerű intézkedésekkel is (például a családfenntartók béradó­jának módosítása, a gyermekruhák- és cipők árának kilátásba helyezett emelése és az iskolai étkeztetés mi­nőségének fokozásával járó drágítás), a szavazás is visszatükrözte az el­lentétes nézeteket. MEGALAKÍTJÁK A CSEH NEMZETI TANÁCSOT A Nemzetgyűlés az említett tör­vényjavaslatok megszavazása után dr. Kriegel, a Nemzeti Front Központi Bi­zottsága elnökének javaslatára és az ország föderatív államjogi rende­zésére vonatkozó alkotmánytörvény értelmében bizottságot választott, amelynek feladata a 150 tagú Cseh Nemzeti Tanács megalakítása. Ezzel cseh részről is megtették az első komoly szervezési lépést a föderatív állam megalakítása felé. Fontos döntést jelent, hogy a Köz­ponti Népi Ellenőrző Bizottság nem a kormánynak (mint eddig), vagyis a végrehajtó szervnek, hanem csakis a Nemzetgyűlés szerveinek, vagyis a nép képviselőinek lesz alárendel ve. Így a végrehajtó szerveket, te­hát a kormány és a minisztériumok munkáját is szabadon ellenőrizheti. Ugyanígy a Népi Ellenőrző Bizott­ság alacsonyabb szervei is a kerü­leti és járási nemzeti bizottságok plénumának, nem pedig azok taná­csának tartoznak felelősséggel. Mivel Csehszlovákia föderatív ál­lamjogi rendezésének életbelépése előtt lehetetlen a Szlovák és Cseh Nemzeti Tanács képviselőinek meg­választása, a Nemzetgyűlés úgy ha­tározott, hogy a képviselő testületek (ide tartoznak a nemzeti bizottságok is) választási időszakát a jövő év végéig meghosszabbítja. Tehát a je­lenlegi nemzeti bizottságok dolgozói­tól és képviselőitől az új választáso­kig elvárjuk, hogy a körülmények­nek megfelelő kezdeményező munkát végezzenek. —-gir— Az irigység dicsőítése .......és az a nagyméltóságú úr gyakran meglátogatta az iskolánkat, ha vizsgák voltak, a legjobb tanulólányo­kat mindig megajándékozta, én is kaptam tőle rojtos selyemszoknyát, valami gyönyörű volt, gyerekek azután fél évig nem beszéltek velem!“ A „rojtos selyemruháról“ beszélt nekünk a 65 éves öreg anyóka, felidézve fiatalságát. Azóta két világháború múlt el, államfordulat, Feb­ruár. A buta véletlenek egyike, amely az újságban hihetet­lennek tűnik: még azon a héten az egyik tanítónő így panaszkodott nekünk: „ ... Elképzelhetetlen. Az iskolában 1000 korona ju­talmat kaptam és a kolléganőim fél évig nem beszél­tek velem. Amit, úgymond, metafizikának tartottunk, az az irigy­ség mércéje. Az irigységet nem lehte hosszmértékkel mérni, nem lehet a tizedesmérlegre tenni. Talán az egyetlen mértéke az idő: meddig tart. Akár az anyóka rojtos ruhája, vagy a tanítónő 1000 koronája... ez mellékes. Fél évig a barátnők nem beszéltek velük. Félévszázad alatt egy hajszálnyit sem fejlődtünk? Nem véletlen, hogy a megsebzett szocializmusba me­lyik tézis eresztett mélyebb gyökeret. Nem az, hogy többet kell termelni, jobban és olcsóbban. A tevékeny­ség fokozásáról, a munkaversenyről, az élmunkás­mozgalomról szóló tézis sem. A legjobban az „egy­forma gyomor“ elmélete honosodott meg. Az egyforma gyomrot egyformán kell megtölteni. Tekintet nélkül arra, mit teszek a társadalomnak! Ezen elmélet szerencsétlensége (és az emberek sze­rencséje) talán abban van, hogy 14 millió, megközelí­tőleg egyforma gyomor található, de 14 millió egyforma ember nem. Legalábbis addig nem, amíg nem fogunk ipűúton embereket gyártani. Az adott helyzetben hogyan fog működni az új típusú autó, repülőgép, az nagyjából előrelátható. Az elektró­­nikus számológép potonsan számit. Hogyan fognak az emberek viselkedni, azt már nehezebben lehet kiszá­mítani. A szocialista ember átalakítását számos mozgalom­mal igyekeztünk befolyásolni. Tömegvisszhang: az együt­tesek több ezer munkaversenyvállalása a szocialista bri­gád címének elnyerésére. Mindez derűlátással töltött el bennünket: — „Megvan, ez az igazi mozgalom!“ A mozgalom nemsokára elolvadt, mint a tavaszi hó! Első ízben bizonyos nemtetszéssel olvastuk némely szociológus állítását, mely szerint az ember csak két tulajdonsággal rendelkezik. Ezek: a személyi önzés, vágy a személyes boldogulás iránt, a másik a személyi érvényesülés. A nemes emberi vonások milyen beismerése! Csakhogy, az ördögbe is — az egész dolog úgy fest, hogy azokat a nemes vonásokat, mint állandó tulajdon­ságot, csak igen kevés embernél találjuk meg, s bizo­nyos időben nagyon soknál csak ideiglenesen — ez azonban nem általánosítható és nem tartós valóság. Miért van bajunk a szabad idő kihasználásával? Miért van bajunk a fogyasztók megkárosításával? Miért van bajunk a rossz minőséggel? Ha a műszakilag fejlett országokban valaki lanyhán, rosszul dolgoznának, vagy esetleg lopnának, semmit sem nyerne vele. Ellenkezőleg! Helyzete rosszabbodna. Kidobnák az állásából és munkát nehezen kapna. Nem tudná a ház- és az autórészleteket fizetnil Nálunk a gyakorlat igen gyakran pontosan ennek éppen az ellenkezőjét mutatja: a jól végzett és igyek­vő munkával csak károsodna. A fizettség, jó és rossz munkáért, egyenlő. Jobban jár, ha rosszul dolgozik. S mindez összefüggésben van az említett anyóka rojtos ruhájával? És a közmondásos irigységgel? — Jól jegyezzük meg, mit tart a közmondás a megdöglött kecskékrőll Ügy látszik, hogy éppen ezzel a nem rokonszenves emberi tulajdonsággal az építésben még nagyon sokáig számolnunk kell. A mi „nagyméltóságú“ urainknak majd kifejezőbben kell a rojtosruhának elégtételt sze­rezni, és nem úgy, mint ahogy eddig megkíséreltük. Igen, hadd irigyeljenek diáktársaid, vagy akár a kol­leganőid! Megveheted — tárgyilagos, igazságos feltételek árán. Nem a HNB dolgozójának véleményezése folytán, nem a hajad vagy a szemed színe szerint! Aszerint, hogyan teszed le a „vizsgákat!“ A többiek tehetségük, szívósságuk és képességük sze­rint szintén megszerezhetik. Sőt, kettőt, hármat, tízet! Hadd hasznosítják azt az egyetlen, kevésbé általános és tartós emberi tulajdonságok egyikét, amellyel gaz­daságosan számolhatunk, és amellyel befolyásolhat­juk a társadalom fejlődésének előrehaladását. A demokrácia nem jelent anarchiát Ha sok buktató után is, de las­san kibontakozik egyre demokrati­kusabb életünk. A demokratizáló folyamat azonban nem olyan egy­szerű, meg kell küzdenünk úgy a baloldali visszahúzó erőkkel, mint a szélsőséges jobboldali ele­mekkel, valamint a demokrácia leple alatt működő egyéneket, akik nem végzik rendesen mun­kájukat, jogtalanul rágalmaznak, és bűncselekményekre adják fejü­ket. Közismert, hogy a demokrációs folyamatban előtérbe helyezzük a meggyőzést, a felvilágosító mun­kát és csak végső esetben alkal­mazunk a fegyelem megsértőivel szemben erősebb intézkedéseket. Mindenáron kerülni akarjuk a pa­rancsolgatást, a felülről jövő dik­­tálást, az erőszakot. Egy igazi demokráciában ennek így is kel­lene lennie. Egyes elemek azon­ban visszaélnek a jóindulattal. Általában Szlovákiában emelkedik a bűntettek száma. A nyugat-szlo­vákiai kerületben például január 1-től június 10-ig 9005 bűntettet követtek el. Ebből 16 rablótáma­dás és 25 nőkön elkövetett erő­szak. Tizenkét esetben jegyeztek fel gyilkosság! kísérletet, vagy gyilkosságot. Nagyarányban növe­kedett a verekedések és összetű­zések száma. Főleg a fiatalok egy­re több közlekedési eszközt tulaj­donítanak el. Amíg a múlt évben a nyugat-szlovákiai kerületben 176 autót és 122 motorkerékpárt lop­tak el az első félévben, idén már 324 autót és 232 motorkerékpárt. Az amnesztia rendelet alkalmá­ból sokan visszanyerték szabad­ságukat, de sajnos ezek közül többen újra bűnöztek. A kerület­ben 37 olyan személyt tartanak vizsgálati fogságban, akiket az amnesztia alapján engedtek ki a börtönből, de azután semmiféle munkát nem vállaltak, hanem kü­lönböző helyeken lopással szerez­tek pénzt. Szép dolog a demokrácia, de hozzá tehetjük, hogy csak akkor ha tudunk vele élni és önfegye­lemmel álljuk meg a helyünket a társadalomba. A demokrácia nem jelenti azt, hogy most már min­denki azt tehet, amit akar, a de­mokrácia önkéntes szabadságot jelent, ami viszont egyben köte­lez is arra, hogy a munkahelye­ken minél nagyobb legyen a fe­gyelem, és a társadalom pedig ítélje el azokat, akik a demokrá­ciát olyan célokra használják, hogy annak leple alatt rágalmaz­nak, lopnak, verekednek, valóság­gal terror alatt tartják a becsü­letesen dolgozókat. Nem véletle­nül került a felszínre ez a jel­szó, hogy a „demokrácia terora“. Tény, hogy az aki becsületesen doldozik, vagy megköveteli a tár­sadalmi rendet sok esetben a de­­mokratizáció ellenségének tekin­tik. Le kell szögeznünk, hogy a demokrácia sohasem jelentett és nem is jelenthet anarchiát de­mokratikus életünk csak akkor lesz igazán szebb, ha megszilár­dul a munkahelyeken és a társa­dalmi életben is a fegyelem és a bűntettek emelkedő száma nem idegesíti majd az ország békés polgárait. —b— Csak hanyagság? Az ember gyakran találkozik olyan furcsa jelenséggel, amely egyszer ne­vetésre, másszor mérgelődésra kész­tetik. (Sajnos az utóbbi eset a gya­koribb). A legtöbbször e rendellenes­séget a hanyagság vagy egyszerűen a nemtörődömség szüli. E nem kívá­natos jelenségek közé tartoznak töb­bek között a helytelen feliratok, a reklámok is. Némelyik rosszul meg­fogalmazott vagy helyesírási hibát tartalmazó szöveg sőkszor évek óta díszeleg valahol anélkül, hogy vala­kinek eszébe jutna, hogy kicseréltes­se, esetleg átirassa. SOMORJÁN például már jó pár éve olvashatjuk az igen furcsán hangzó „EXPRESSO“ feliratot. Igaz ugyan, hogy mikor divatba jöttek az espres­­sók több helyen is láthattunk ha­sonló hibás feliratot. De csak rövid ideig. Azóta pedig már sok viz le­folyt a Dunán és ma már minden iskolaköteles gyerek tudja, hogy az nem „ex,“ hanem espresso. Ez azon­ban nem zavarja a somorjaiakat. Le­het, hogy az a véleményük, hogy a kávé úgy is jólesik a vendégnek, ha helytelen a felirat? Vagy talán nem is helytelen és a somorjaiak Így, ilyen formában, mintegy szimboliku­san akarják kifejezni a gyors fel­szolgálást. Attól tartok, hogy nem. Jó bornak nem kell cégéri — szól a közmondás. De azért egy-egy ügyes reklám mindig megteszi a magáét. Ám ismerek eseteket, bármily furcsán hangzik is, mikor a semmit reklámoz­zák. Pozsonyban a Csehszlovák Had­sereg utcában hónapokig csodálhat­tunk egy ürességtől kongó kirakatot, melynek egyedüli dísze egy ilyen szövegű hirdetés volt: Ma a követ­kező árut kínáljuk. És a hirdetésről egy nyíl mutatott az üres kirakatra. Hogy benn az üzletben mennyi és milyen választékú áru volt, azt nem tudom. Jelenleg annyit javult a hely­zet, hogy noha a kirakat továbbra is üres, a felirat már nem reklá­mozza a „bő“ választékot.“ Még egy tipikus eset. Aki az elmúlt napokban végigsétált a Mihálykapu utcán a múlt század­ban találhatta magát. Maga a város­rész és a házak ugyan építészetileg jelenleg is oda tartoznak, csak a kör­nyezet, az üzletek, a kirakatok nem. Mostanában azonban minden a 19. századra emlékeztetett. Egyetlen autó sem parkolt a szűk utcában és az üzletek, a kirakatok is megváltoz­tak. A magyar zászlókkal díszített utcácskában egy sereg új cégtábla, cégér jelent meg. A bennfentesek tudták miről van szó és készségesen magyarázták az érdeklődőknek, hogy II. STÜR életéről készítenek filmet és egy-két jelenetet ezen az utcán for­gatnak. Eddig nem is lenne semmi hiba. Csak aztán, ha a magyarul meg németül tudó lakók kíváncsiságból végigböngészik a feliratokat. Sok ér­dekességet olvashatnak. Pl. ilyesmit: ARANY ÉS EZÜTMtVES. Egy szóban egyszerre két hiba is akadt. A kife­lejtett „s“ betűt ugyan már odapin­­gálták, de „i“ helyett „ü“ betűt raj­zolni már bizonyára túl nagy mun­ka lett volna. De nemcsak ez az egy cégtábla volt hibás. Csaknem mind­egyikkel baj volt. A Borpince pl. kü­lön volt írva. A vendéglő szónál is spórolhattak a festékkel, mert csak vendéglőnek Írták. A Ferencz nevet felcserélve Ferenzc-re stb. (A német nyelvű cégtáblákkal sem jártak el különben.) Nem tudom kinek a hibájából szü­lettek az elírások. Minden esetre akadt volna egy-két lakos, aki szí­vesen segített volna az illetékesek­nek. Mert ha nem is lényegbevágőan fontos problémák, mindenesetre bosz­­szantó, mert a feliratokat nemcsak az itteni lakosok olvasták, de sok magyar és osztrák turista is. O. V. Végetértek a járási konferenciák A hét legfontosabb eseményei közé tartoztak kétségtelenül a CSKP szom­baton és vasárnap lezajlott járási konferenciái. A márciusi járási kon­ferenciákhoz hasonlítva sokkal bírá­lóbb és konkrétabb vitával tűntek ki. Sokan aggodalommal várták, hogyan reagálnak majd a konferenciák kül­döttei a cseh újságokban megjelent „Kétezer szó“ cím alatt megjelent felhívásra, amelyet számtalan ismert tudós, író, színész, énekes, zeneszer­ző, sportember, valamint több mun­kás és földműves is aláírt. A cikkre azonnal reagált a párt elnöksége, a Nemzetgyűlés és a kormányelnök is. Ügy jellemezték, hogy nem kételked­nek a cikk aláíróinak jóhiszeműségé­ben, amikor a konzervatív erők szer­vezkedését látva féltik a demokrati­záló folyamat jövőjét, ám az akcióra való felhívás csak anarchiát jelente­ne és gátolná a párt céltudatos mun­káját. Ilyen értelemben tárgyalták le a felhívást a legtöbb járási konferen­cián is, ahol aprólékosan megvitatták és csak egy-két helyen történt meg, hogy a cikket vita nélkül rezolúctó­­ban elítélték. A járási konferenciák a progresszivitás jegyében folytak le és a legtöbbjükön titkos szavazással új járási vezetőséget választottak. g-Eladó egy Skócia 440-es személyautó. Ara meg­egyezés szerint. Cím: Or. M., Kov'ácovce c. 32, okr. Luéenec.

Next

/
Thumbnails
Contents