Szabad Földműves, 1966. január-június (17. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-08 / 1. szám

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÜNK ÚJÉVI BESZÉDE Boldogulásunk, előrehaladásunk tőlünk függ (Folytatás az 1. oldalról) Említettem már, hogy a múlt év kezdetén jelentős eseményekre szá­mítottunk szocialista társadalmunk fejlődésében. Azonban nem minden valósult meg úgy, ahogy elképzeltük. A múlt évet értékelve azt mond­hatjuk, hogy csak részben valósítot­tuk meg azokat a feltételeket, ame­lyekre számítottunk. Az igaz, hogy a vártnál is jobban túlteljesítettük az ipari tervet. Megjavult az ipar fejlődése, növekedett a nemzeti jöve­delem, a munkatermelékenység és részben a termékek minőségének színvonala, fokozódott a gyártmányok mennyisége is, úgyhogy a piac gazda­gabb mint az előző évben volt. Nép­gazdaságunk fejlődésében azonban még mindig nemi értünk el alapvető .fordulatot. Még mindig drágán épít­kezünk és drágán termelünk. Újból hangsúlyozom: az Ipar fejlődésében tavaly érvényre jutó irányzatok két­ségkívül kedvezőek, azonban még nem olyan átütő erejűek, amilyenre szük­ségünk lenne. A haladó Irányzatokat ezért még kifejezőbben érvényre kell Juttatni Iparunkban. A népgazdaság új irányításának első tapasztalatait Is megszereztük. Megállapíthatjuk, hogy nagyobb eredményeket értek el azok az üzemek, amelyekben az Irá­nyítás új formáit kipróbálták. Az Irányítás új rendszerének helyes alkalmazása ezenkívül feltételezi az emberek jó viszonyát a társadalom­hoz, a szocialista államhoz, a munká­hoz és egymáshoz, feltételezi az elv­társi kapcsolatokat, a feladatok kol­lektiv értelmezését és közös felelős­ségtudatot. Ezek nélkül a legjobb In­tézkedések is hatástalanok maradná­nak. Valamennyiünkben élnek még a régi erkölcs csükevényei, amelyben felnövekedtünk, s mely mindannyiunk­­_ ban több-kevesebb nyomot hagyott. Most épülő, új társadalmunknak az emberek egymás iránti jó viszonyán kell alapulnia. Ezek a kapcsolatok nyíltak legyenek, ami azt jelenti, hogy kritikusak leszünk nemcsak a másik hibáival szemben, hanem önmagunk­kal szemben és nem haragszunk meg a bennünket ért indokolt bírálatért. A helyes, nyílt kritikát értem ezen, nem pedig az álnok, meddő és rom­boló bírálgatást. A szocialista demokrácia nyílt kap­csolatokat követel meg. Mind­annyiunknak ezekhez a kapcsolatok­hoz kell alkalmazkodnunk. Arra kell törekednünk, hogy ezt cselekedeteink­ben is érvényre juttassuk. Emberek vagyunk, tudjuk, hogy a kritikát, még a jogos kritikát sem könnyű elfogad­ni, s ez egyes emberekre nagyobb hatást tesz, mások pedig könnyebben elviselik. Különösen kényelmetlen az a kritika, amely állóvizet zavar, ké­nyelmességet, felületességet érint, kiváltképpen pedig, ha a megbírált egyén a lelke mélyén maga is tuda­tában van a fogyatékosságoknak. Az egészséges társadalom egészsé­ges kapcsolatokat kíván meg tagjai között, amelyben az emberek éssze­rűen Ítélik meg saját életüket Is, kör­nyezetüket is. A mezőgazdaság eredményeit ille­tően meg kell mondani, hogy az állat­­tenyésztési termelés sikerei ellenére egészében véve mélyen a tervezett szint alatt maradt. Ez szintén nehéz­ségeket okozott számunkra, s az ár­vizek, főként a dél-szlovákiai árvíz okozta károkkal együtt arra késztetett bennünket, hogy újból megvizsgáljuk az idei évre vonatkozó elképzelésein­ket, elsősorban a közellátás biztosítá­sára irányítsuk figyelmünket, és meg­felelő lehetőséget keressünk a gabo­nafélék vásárlására. A hosszú időre szóló szerződés értelmében a Szovjet­unió teljesíti a hazánkba Irányuló gabonaszállítást. Nagy segítséget je­lentett számunkra, s emellett tudjuk, mily nagy nehézségekkel küzdött a múlt évben mezőgazdaságuk. A múlt tapasztalataiból kiindulva, és a társadalom szükségleteit szem előtt tartva, a jövőben egyik fő fel­adatunknak tartjuk a mezőgazdasági termelés fejlesztését. E feladat telje­sítése érdekében már számos intéz­kedést tettünk, további anyagi és pénzügyi intézkedések foganatosítása pedig folyamatban van. Gazdaságunk helyzetével kapcsolat­ban néhány szót szeretnék mondani azok címére, akik elveszítik fejüket és arról beszélnek, hogy igen nehéz helyzetbe kerültünk. Az utóbbi Idő­ben számos előre nem látható nehéz­ség és veszteség ért bennünket. A jó­zan mérlegelés hiányáról tanúskodik, ha valaki ezek láttán elveszíti a fe­jét. Bár vannak nehézségeink, azon­ban nem jutottunk oda, hogy ne le­gyünk urai a helyzetnek és ne lássunk kivezető utat. A további gazdasági 2 SZABAD FÖLDMŰVES 1966. január 8. fejlődés egészséges és szilárd alapjait vetjük meg, ha következetesen telje­sítjük a CSKP Központi Bizottsága legutóbbi ülésének határozatát. Első­sorban a termelés jelenti gazdaságunk egyensúlyba hozásának fő útját, a ter­melés további tevékenységünk súly­pontját. Hazánknak hatalmas termelési alap­ja van, iparunk és a többi gazdasági ágazat kiváló műszaki dolgozókkal és munkásokkal rendelkezik. Elsősorban azon múlik minden, hogy a termelés és a munka jó megszervezésével tel­jes mozgásba vigyük a termelési ala­pot, ugyanakkor teljes mértékben érvényre juttassuk a tudósok, műsza­kiak alkotó képességét, munkásaink szaktudását. A termelési folyamatot a leghatékonyabban kell megszervez­nünk, hogy a lehető legolcsóbban, minél kisebb költséggel termeljünk. Korszerű, műszaki szempontból töké­letes, a piacon keresett árucikkeket kell gyártanunk. A magas színvonalú szakmunkát érdeme szerint kell ju­talmaznunk, a fizetésnek összhang­ban kell lennie a mennyiséggel, a mi­nőséggel, a munka társadalmi jelen­tőségével és a tudással. Az Irányítás és a szervezés új rendszerének mind­ezt elő kell segítenie. Cjból hangsúlyozom: mélyreható folyamatról, nem pedig részleges vál­tozásról van sző. Ennek során telje­sen érvényesülnie kell a tudományfiak és a technikának, s el kell távolítani mindazt, ami nem segíti elő vagy pedig fékezi a termelést, a népgazda­ság fejlesztését. Ismét hangsúlyozom azt is, hogy teljes mértékben betartjuk a szocialis­ta gazdaság alapelveit, és semmilyen formában nem engedjük érvényesülni a kapitalista gazdálkodás elemeit, amint azt nyugaton egyesek szeret­nék, akik célzatosan ferde képet fes­tenek rendszerünkről. Támogatni fo­gunk minden kedvező jelenséget és lépést ami a termelésben elősegíti a termelőeszközök teljes kihasználását. Világosan megmondjuk: ezek azok a feltételek, amelyeket feltétlenül ér­vényesítenünk kell, ezen az alapon biztosíthatjuk szocialista társadal­munk további fejlődését. Ezért na­gyon sok függ attól, hogy mindenki, aki szervezési és Irányítási funkció­ban dolgozik, megértse: nem lehet irányítani a dolgok ismerete nélkül, csupán rengeteg előírás és rendelke­zés segítségével. Minden egyes vezető dolgozó munkáját az eredmények sze­rint fogjuk értékelni. Valamennyi ve­zető munkájának mércéje az lesz, miképpen érvényesül a termék a pia­con, az állami terv keretében hogyan látják el a piacot a társadalom által igényelt, jő minőségű árucikkekkel. A jövőben az állam nem fogja támo­gatni a műszaki és működési szem­pontból kifogásolható termelést, mely nem növeli, hanem inkább csökkenti a nemzeti jövedelmet, A szervező és irányitómunka új for­máit nemcsak az iparban, hanem a mezőgazdaságban is érvényre juttat­juk. Ott is a munka alapján jutalma­zunk, hasonlóképpen a mezőgazdasági termék árának megszabásánál is te­kintetbe vesszük az átlagos termelési költségeket, a minőséget és a társa­dalmi szükségletet. Az irányítás egész koncepciójában nem az a cél, hogy — amint mondani szokták — „a dolgok mozogjanak". Az iparban a mezőgazdaságban és gazdaságunk más területein alapve­tően új szervezést vezetünk be, mely­nek segítségével az elkövetkező évek­re stabil gazdasági alapot kell létre­hozni. Ezzel egyidejűleg tovább mélyítjük a szocialista demokráciát is. A gaz­dasági alapban végbemenő folyamattal párhuzamosan változásra kerül sor a közigazgatás területén is. Kiváltkép­pen megnyilvánul ez a nemzeti bi­zottságok tevékenységében. A járási, városi és helyi nemzeti bizottságok nagyobb jogkört és felelősséget kap­nak működési területük Irányításában, A központi hivataloktól és a területi nemzeti bizottságoktól számos ügy intézése átmegy a járási, városi és helyi nemzeti bizottságok hatásköré­be. Ilyenek például a különféle pol­gári ügyek, a környezettel összefüggő kérdések, a helyi gazdálkodásért és közlekedésért viselt felelősség, to­­vábbbá egyes adók és illetékek, a helyi építkezések és szolgáltatások. Ugyanakkor nyíltan meg kell monda­nom, hogy a nemzeti bizottságok ré­széről nem lehet majd minden elkép­zelhető követelményt támasztani az állami költségvetéssel szemben úgy, mint eddig szokásban volt. A helyi szükségleteket a nemzeti bizottságok­nak maguknak kell megoldaniuk. Tör­téntek ugyanis esetek, hogy mintegy 1500 lakosú községben olyan művelő­dési otthont építettek, amely 15 ezer lakosú város szükségleteit is kielégí­tené, vagy pedig akkora téli stadiont építettek, amelynek befogadóképes­sége többszörösen felülmúlta a város lakosainak számát. Nem számított azonban a költség, hiszen ezt az álla­mi költségvetésből fedezték. A jövőben a nemzeti bizottságok­nak saját anyagi eszközökkel kell rendelkezniük, az általuk tervbe vett létesítmények felépítésére. Előbb meg kell kérdezniük a lakosságot, hogy beleegyeznek-e a tervezett építke­zésbe. A lakosság pedig, miután az akcióhoz hozzá kell Járulnia, valószí­nűleg gondosan mérlegelni fogja majd az építkezés célszerűségét. A jövőben az állam saját költségvetésé­vel és tervével csupán a népgazda­ság és a szocialista társadalom fej­lődésével összefüggő alapvető dolgo­kat fogja majd fedezni. A társadalom életének új rendezésével összefüggő további lépésünk ez, hogy szerényeb­bek legyünk, többet számoljunk, és ne költekezzünk tehetségünkön felül. Kedves barátaim! A szocialista társadalom fejlődésével kétségkívül összefügg az életszínvonal további növekedése. Az utóbbi időben levele­ket és jelentéseket kapok nyilvános gyűlésekről, ahol arról is szó esik, hogy nálunk állítólag csökken az életszínvonal. Említettem már ezt Pelhrlmovban is, az ifjúsággal folyta­tott beszélgetésen. Ismét leszögezem, hogy ez 'az állítás nem felel meg a valóságnak. Az igaz, hogy az életszín­vonal lassabban fejlődik s jövőbeni fejlődése népgazdaságunk előrehala­dásától, főképpen a nemzeti jövede­lem gyorsabb növekedésétől függ. Csakis annyit oszthatunk el. mint amennyit megtermeltünk, ezenkívül gazdaságunk további fejlesztésére tartalékalapot is kell létrehoznunk. Továbbra Is számítunk a társadal­mi fogyasztás növekedésével, amelyet legnagyobbrészt az állami költségve­tésből fedezünk. Természetesen egyes dolgokat ezen a téren is új szem­pontból kell megítélni. Ennek meg­világítására egy példát szeretnék felhozni. A CSKP XII. kongresszusa ismét megerősítette azt az alapelvet, hogy az életszínvonal fejlesztése so­rán, tekintettel kell lennünk a gyer­mekes családokra. Úgy vélem, hogy ezt a feladatot lényegében teljesítet­tük. A gyermekes családoknak nyúj­tott segítség azonban nagyon szét­forgácsolt: alacsonyabb lakbér, csa­ládi pótlék, a tulajdonképpeni ter­melési áron kapható gyermekruhék, a tanszerek egy részének ingyenes juttatása, az állam hozzájárulása az Iskolai étkeztetés fedezéséhez stb. Mindezek a kedvezmények évente 12 milliárd koronát tesznek ki az állami költségvetésben. Minden bi­zonnyal egyetértenek velem abban, hogy ez tekintélyes összeg. Meg kell azonban gondolnunk, hogy megmara­dunk-# az eddigi forma mellett, vagy megvizsgáljuk, nem lehetne-e hatha­tósabb módszert találni, amellyel köz­vetlenül jobban segíthetnénk a gyer­mekes családokat, elejét véve annak, hogy ezen az intézkedésen ne élős­­ködhessenek olyanok, akiket nem illet meg. A társadalmi fogyasztásról és a lakosságnak nyújtott szolgáltatásról szólva látnunk kell az érem másik oldalát is, amikor a társadalom ká­rára élősködnek egyes lelkiismeret­len egyének, akik azt hiszik, hogy nálunk minden meg van engedve. Példaként megemlítem egves vasút­állomásokon a vonatok érkezése Ide­jén tartott alkalmf ellenőrzés ered­ményeit. A múlt év tíz hónapja alatt csupán a Keleti Vasútvonal körzeté­ben 5417 potyautast tartóztattak fel, akiktől utólagosan 170 285 korona útiköltséget hajtottak be. Emellett az ellenőrzés nem terjedt ki a körzet valamennyi állomására. Hasonlókéo­­nen komolv probléma a városi köz­lekedés stb. Egyesek nyilvánvalóan úgy vélik, és ezt meg is mondták, hogv az államnak kötelessége az emberek ingyenes szállítása. Az liven egyének valószínűleg azt gondolják, hogy rá­juk nem vonatkozik az állampolgári fegyelem. Amennyiben pedig ilyen viszonyuk van az államhoz, minden bizonnyal Ilyen a munkaerkölcsük is. Ezen a téren sokmlndent meg kell javítani, sok mindenen kell változ­tatni. Kedves barátaim, kedves elvtársak! Mindarról, amit elmondtam tanács­kozni fog a CSKP XIII. kongresszusa, amely kitűzi szocialista társadalmunk további fejlődésének irányait. Az előbb említettem, hogy közzé­tettük a XIII. kongresszus előkészí­tésének téziseit, A tézisek célja, hogy pártunk tagjai, más politikai pártok tagjai és a párton kívüliek egyaránt részt vegyenek a kongresszus előké­szítésében és tárgyalásaiban. Azt akarjuk, hogy nyíltan vitázzanak, hogy minden egyes haladöszellemű, a szo­cializmus és a népidemokratikus rendszer ügye iránt odaadó ember kifejtse nézetét köztársaságunk hely­zetének további megszilárdításával, hazánk jövőbeni életével kapcsolat­ban. Kétségtelen, hogy a szocializmus céljai mélyen gyökereznek életünk­ben, hazánk népe döntő többségének szívügyévé váltak. Néhány tévelygő ember és az egykor nagy vagyonnal rendelkezők maradványain kívül senki sem kívánja a kapitalista rendszer visszatértét. Ezért mindaz, amiről az előbbiekben szóltam, programunk megvalósítása, elsősorban dolgozó né­pünk akaratán és elszántságán, a munkásosztály, a földművesek és az értelmiségiek egységének további megszilárdításán múlik. Ez a politikai egység további sikereink legnagyobb erőforrása. Az 1966-os év a negyedik ötéves terv első esztendeje. Gazdaságunk további fejlődése nagy mértékben függ az idei év eredményeitől. Első­sorban tőlünk, a mi munkánktól fligjb hogy milyen eredményeket érünk e& A jövő a mi kezünkben van, s mind* annyian jól tudjuk, hogy mindenkel saját munkánk gyümölcséből éltünk« Továbbra is így akarunk élni. A szo-i cialista országok szilárd egységében, békében akarjuk építeni szociálist* hazánkat, népünk boldog életét. Kedves barátaim, kedves elvtársak! Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, és a Nemzeti Front kormánya nevében munkájuk­ban mindnyájuknak sok sikert, Sok szerencsét és boldog családi életet kívánok! Itthon történt Az óesztendó utolsó és az újesztendó első napjai hazánk dolgozói­nak fokozott munkaaktivitása jegyében teltek el. Érthető Is, hiszen olyan fontos párt- és kormányhatározetok láttak napvilágot, mint a XIII. pártkongresszus tézisei, az idei évi népgazdasági terv és költ­ségvetés jóváhagyása, továbbá a népgazdaság új, tervszerű irányításá­nak megkezdése. Ezek a fontos intézkedések nyom­ták rá bélyegüket a belpolitikai élet-A szövetkezeti dolgozók szociális biztosítása Mint ismeretes, az új munkatőr­­vénnye! egyidőben 1966. január 1-én érvénybe lépett a szövetkezeti dol­gozók szociális biztosításáról szőlő új törvény is. Kormányszerveink részletesen meg­vitatták az új szociális biztosításrőt szóló törvényt, amelynek lényege a következő: ellentétben az előző tör­vénnyel, a táppénzt most már kifize­tik akkor is, ha a szövetkezeti tag nem fog megszakítás nélkül dolgozni ugyanabban a szövetkezetben. Erre a módosításra azért került sor. mert az eddig érvényes előírások szerint az említett feltételeknek a szövetkezeti dolgozók esetében szigorúbb követ­kezményei voltak, mint a többi dolgo­zóknál. A táppénz megállapítása az előző rendelkezések szerint többnyire azo­kat az anyákat sújtotta, akiknek kis­korú gyermekeik vannak. Az új tör­vény megszüntette ezt az igazság­talanságot az anyákkal szemben. Újfajta betegbiztosítási járadék lesz az ún. terhességi és anyasági kiegé­szítő járadék. A szövetkezetben a ter­hes nőket ugyanis rendszerint az előbbi munkájuknál könnyebb mun­kára osztják be, de ha az áthelyezés­sel saját hibáján kívül kisebb fizetést kap, akkor jogosult az említett ki­egészítő járadékra. Az Iskolaügy fejlesztése Szlovákiában A Szlovák Nemzeti Tanács iskola- és művelődésügyi bizottsága első idei ülésén a szlovákiai fő- és szakiskolák 1970-lg előirányzott fejlesztésével kapcsolatos problémákról tárgyalt. E problémák megoldása annál sürgetőbb, mivel — bár Szlovákiában egyre több a főiskolai végzettségű szakember — a szlovákiai lakosság műveltségének színvonala alacsonyabb az országoa átlagnál. A negyedik ötéves terv idején sok­kal több főiskolai végzettségű műsra^ ki dolgozója lesz Szlovákiának, mint az előző években. A következő öt év­ben 30 százalékkal több rendes fő­iskolai hallgató fejezi be tanulmá­nyait, mint 1965-ben. A szlovákiai fő­iskolákon 1956—1970-ig előrelátható­lag közel 28 ezer rendes és több mint 13 000 levelező hallgató fejezi be ta­nulmányait. A közeljövőben többek között Kas­sán, Banská Bystricén, Bratislavában és Zsolnán építenek főiskolát. V Módosulnak a kulturális rendezvények díjai A szabott, a limit- és a szabad­árakkal kapcsolatos elvek az újévben érvénybe lépnek a kulturális rendez­vények belépti díjának meghatározá­sában is. A minisztériumi rendelet szerint a beléptidijak érának rendezése, a ze­nei, a film-, színházi-, esztrád-, cir-* kusz-, táncelőadásodig, táncmulatsá­gokra, kiállításokra, a i'~úzeumok és képtárak megtekintésére, valamint kultúr- és művelődési otthonokoan rendezett kulturális akciókon való részvételre vonatkozik. A szabott árak bevezetését az Is­kola és művelődésügyi minisztérium határozza meg. A limit árak kategó­riájába tartózik majd a színházak, a művészegyüttesek, a múzeumok, a kiállítások, állatkertek stb. látogatá­sának dija. A szabad árak kategóriá­jába sorolt kulturális rendezvényekre nem vonatkoznak az árkorlátozások. Az időjárás januárban Az őév utolsó hónapja általában mérsékeltnek mutatkozott. Az Atlanti­óceán és az európai belterületek közt a hónap túlnyomó részében elég­gé intenzív légáramlás uralkodott, mely nedves, melegebb légtömegekkel árasztotta el Közép-Európát. gyakran okozva csapadékokat. Nálunk a leg­melegebb időjárást a nyugat-szlová­kiai kerületben jegyeztük fel. Itt a csapadék leginkább eső alakjában jelentkezett. Keleti irányban csökkent az Atlanti légáramlás befolyása, s en­nek következtében Szlovákia többi kerületében gyakrabban havazott és hűvösebb idő uralkodott a lapályos területeken is. Egyidejűleg északi hideg légtömegek is betódultak tá­jainkra, melyek hatása azonban csak átmenetileg, rövidebb időszakonként volt érezhető. így december közepe táján Közép-Szlovákia egyes völgyei­ben —20 sőt —22 fokot is mértünk. A januári időjárás folyamán is mu­tatkoznak hőmérsékleti kilengések, annak ellenére, hogy a sokévi tapasz­talatok alapján ez a hónap a leghide­gebbnek mondható. A normális ja­nuári átlagértékek sík vidékeken —X és —3 fok körül mozog. E közép­érték mellett azonban elég gyakran előfordulnak szélsőségesebb hőmér­sékletcsökkenések, mint pl. 1948. ja­nuár 13-án, amikor Bratislavában —15 C°-t, 1942. január 24-én pedig —24 fokot mértek. De volt már Szlo­vákia más lapályosabb területén —30 fok is, bár nagyon ritkán. Ami a levegő nedvességtartalmát illeti, a január nálunk általában elég száraz hónap. A csapadék középér­téke sík vidékeken 30-tól 45 milli­méter között ingadozik. Mellékelt rajzunk a csapadékmennyiségek ja­nuári átlagértékeit jelzi a következő sorrendben: 1. Bratislava, 2. Duna­szerdahely, 3. őgyalla, 4. Kassa, 5. Léva, 6. Losonc, 7. Nyitra és 8. Rozs­nyó. Enyhébb télen a január rendsze­rint nedvesebb, kemény hideg hóna­pokban viszont szárazabb időjárás uralkodik. Így pl. Kassán 1948-ban 114 milliméter csapadékot mértek ja­nuárban, ezzel szemben 1925-ben csak 3 mm-t. A sokesztendős megfigyelések alap­ján az 1966. évi január egészben véve melegebbnek ígérkezik, az átlagosnál több csapadékkal. Január 10-ig felhős napokkal számolhatunk, Időnként eső­vel és hóval, magasabb vidékeken havazással. A nappali hőmérséklet középértéke eleinte 0 fok körül mo­zog majd, később 5 fokig emelkedik, éjjel —5-ig hűl le a leyegő. Nem so­kat változik az időjárás jellege ja­nuár 10. és 20. között sem, változó felhőzet esőkkel és havazásokkal, 3—6 fok C nappali és 0 fok éjjeli hőmérséklet mellett. Az utolsó 10 napon kissé erősebb havazások, időn­ként esők várhatók —5 fokig csök­kenő nappali és átlagban —2 fokos éjjeli hőmérséklettel. Dr, P. Forgáő

Next

/
Thumbnails
Contents