Szabad Földműves, 1962. január-június (13. évfolyam, 1-51. szám)

1962-01-01 / 1. szám

A karácsonyi napok békehangulata a szeretet fényével vonta be az em­berek ünnepi pihenőjét, de a zöld ággal díszített asztal felett nem oszlottak szét a gond felhői, melyek sötét árnyékot vetnek az elkövetkező karácsonyok békéjére. A szívekből most talán még könyörgőbben szállt fel az ének: béke a jóakaratú em­bereknek! A gond és félelem nélküli életet most talán még esdeklőbben kérte — követelte a családját, gyer­mekeit féltő és embertársait szerető ember, annak a veszélynek a tuda­tában, mely ezt a jövőt fenyegeti. Ezekben a napokban fokozott fi­gyelemmel kísértük az éter híreit, melyekből azt a hitet és meggyőző­dést szerettük volna meríteni, hogy nem lesznek többé olyan karácso­nyok, mint 18-20 évvel ezelőtt. Amit azonban a hangszóró és a televízió képernyője alatt láttunk és hallottunk, nem nagyon volt arra alkalmas, hogy elűzze a gond sötét felhőit a békeszeretö emberek hom­lokáról. Nyugat felől ugyan felhar­sant néhány szemforgató, békés fogadalmakkal tűzdelt karácsonyi szentbeszéd, de a valóságos történé­sek elevenen cáfolták ezeknek hite­lességét. Megtudtuk többek közt azt, hogy Kongóban az imperialisták fizetett ügynöke, Csőmbe, csak időhúzásból tett ígéretet a javulásra. Elismerte az ország egységét és függetlensé­gét, megfogadta, hogy szakít a gyar­matosítókkal, de a tárgyalások után 24 órával immár másodszor semmis­nek jelentette ki ezt a fogadalmát és továbbra is egy követ fúj hazája ellenségeivel. Megtudtuk azt is, hogy az ENSZ- ben az imperialisták és csatlósaik újra napirendre túzték az ún. tibeti és magyar kérdést, melyek nem a népek megbékülését, hanem éppen ennek ellenkezőjét, a hidegháború további kiéleződését szolgálják. Az is tudomásunkra jutott, hogy Strauss nyugatnémet hadügyminisz­tert a karácsonyi ünnepek hangulata sem fékezte abban, hogy a Frank­furter Allgemeine Zeitung hasábjain újból követelje a revansista Bun­deswehr atombombával való felfegy­verzését. Adenauer kancellár kará­csonyi szózatában pedig megfenye­gette a szocialista országokat, hogy a „szavakról tettekre fog áttérni Mendel Rivert úr, az USA parlamenti képviselője pedig arra használta fel a karácsonyi ünnepét, hogy új táma­dást sürgessen a népi Kuba ellen. S így sorolhatnánk tovább. Mégis azt kell mondanunk, hogy a béke ügye a méregkeverók minden lázas tevékenysége ellenére napról napra további tért nyer. Gyarapod­nak és mindig aktívabbak azok az erők, melyek az igazi humánum, világ békéje mellett tesznek hitet. Ezt az egyre harsányodó hangot még Strauss, Adenauer és a hozzá hason­lók rikoltozása sem képes elnyomni. Sőt hisztérikus kitöréseik csak saját gyengeségüket igazolják. A nyugat német háborús bújtogatók leghúbb szövetségese, de Gaulle klikkje ezek­ben a napokban érezhette, hogy a francia nép ellenállása rohamosan erősödik, százezrek tüntettek Fran­ciaország városaiban a béke mellett és a legújabb hírek szerint a francia ellenzéki pártok is egységesen lép­tlek fel a fasiszta kalandor-politika ellen, köztük az ország legerősebb és legkövetkezetesebb ellenzéki párt­ja, a Francia Kommunista Párt is. Az imperialista erők ezekben a napokban szenvedtek érzékeny vere­séget Goában, melynek évszázadok óta elnyomott népe visszanyerte sza­badságát. Még az imperializmus fellegvárá­ban, az USA-ban is növekszik a bé­kés erők harca. A 750 tudós és köz­életi személyiség akciója után most az amerikai főiskolák diákjai ren­deztek nagyarányú tüntetéseket az atomfegyver kísérletek ellen Mind­ezek a jelek azt bizonyítják, hogy a dolgozó tömegek világszerte, még a kapitalista államokban is, mind­inkább ráébrednek arra, hogy a bé­kéért szívós harcot kell folytatni. Ezt a karácsony hetének eseményei is világosan bizonyították. n wem t A kommunizmus építkezései — ez a kérdés... Számos alagút épült az elmúlt évtizedek során a földkerekség kü­lönböző pontján, különböző rendel­tetéssel: vasúti alagút, aluljárók gyalogosok és gépkocsik számára. Lankás dombok és égbenyúlő hegy­óriások gyomrában, országutak, fo­lyó- és állóvizek fenekén vagy azok medre alatt. Dél-Amerikában, Svájc­ban és Ausztriában, Kuba szigetén, New Yorkban, Rotterdamban a Maas folyó mélyén, legújabban pedig a közel 5000 méter magas Montblanc­­on keresztül. Csupán Franciaország­ból nem lehet „száraz lábbal“ átkelni a ködös Albionba, jóllehet már Na­poleon idejében felmerült a La Manche csatorna alatt Angliából az európai szárazföldre vezető alagút fúrásának elméleti terve. ' Egyszer Anglia akart és Franciaország nem, máskor meg a franciák voltak haj­landók beleegyezni, de akkor viszont az angolok nem akarták feladni elő­kelő elszigetelődésüket, az ún. splen­did isolation-t. A század elején az­után Bernhard Kellermann neves német író igyekezett — ki tudja milyen tőkéscsoport megbízásából — hangulatot kelteni „Az alagút“ című irányregényével. A váratlan fordula­tokban és kalandos eseményekben gazdag regényt akkoriban jóformán mindenki elolvasta, megdicsérte, bí­­rálgatta, csupán — az alagútból nem lett semmi. Legújabban azonban — legalább is egyelőre — íjgy látszanak alakulni a dolgok, hogy Angliát a nyugati tőkés államok mégis kiugratják ha­gyományos elszigetelődéséből és „be­ugratják" a Nyugat-európai Közös Piacnak nevezett társaságba, b^a pe­dig ez megvalósul, az angolok előbb­­utóbb kénytelenek lesznek az alagút létesítésének gondolatával megba­rátkozni. Műszaki nehézségekről a technika fejlettségének mai fokán alig lehet szó a tervezett munkálatok elvégzése körül. Eltekintve attól, hogy a La Manche csatorna, helyesebben ten­gerszoros, a franciaországi Gris-Nez fok és az angliai Folkestone városka között csupán 33 km széles, amúgy se alkalmaznák már manapság az el­avult, körülményes és hosszadalmas alagfúrást a tengerfenék alatt, ha­nem 16 méter átmérőjű acél- vagy vasbeton-óriáscsöveket süllyesztené­nek el a csatornában. Ilyen hatalmas méretű „alagcsővezeték" elegendő lenne vasúti sínpár, mindkét irány­ban haladó gépkocsik számára léte­sítendő úttest, valamint kőolajveze­ték, telefon- és villanyhuzalok elhe­lyezésére. — Egy másik tervezet szerint olcsóbb lenne két, egyenként csak 6.5 átmérőjű csövet elsüllyesz­teni, amelyeken keresztül mindkét irányban 200 km-es óránkénti sebes­séggel száguldó villamosvonatok von­tatnák a gépkocsikat. Ebben az eset­ben nem kellene különleges szellőz­­tető-berendezés létesítésén töpren­geni, mert az alagcsövekben nem terjengnének mérges gázok a moto­ros járművek kipufogása folytán. Felmerült egy harmadik megoldás is: a csatorna áthidalása 51 m magas­ságban a tenger színe fölött. A 18 méter széles híd 164 pilléren nyu­godna, amelyeknek mindegyike 60 000 — 80 000 tonna vasbetont „nyel­ne el“. Hogy Angliát és Franciaországot mind máig sem alagút, sem híd nem köti össze, nem a technikusok „bű­ne“, hanem az egyes tőkéscsoportok érdekeinek összeütközése. A két közvetlenül érdekelt kapitalista ál­lam katonai körei — amelyek kizá­rólag háborúról álmodoznak, — alagút építését szorgalmazzák, mert szerin­tük eszményi óvóhely létesülne atom­fegyverek ellen. A két ország össze­kötését viszont konokul ellenzik az egész vonatszerelvényeket átszállító komphajó, valamint repülőtársaságok, amelyek becslés szerint kb. 1 200 000 utast veszítenének évente. A jövő fogja majd eldönteni, vajon a tőké­sek versengése, avagy a józan ész győzedelmeskedik-e ? A VILÁG LEGNAGYOBB V1ZIERŐMÜVE Ez év szeptemberében he­lyezték üzembe a volgagrád vízierömüvet, amely az SZKl XXII. kongresszusának vízierő­­müve" nevet viseli. Felvételünkön: A Volgograd vízierömü főépülete. Rodiofoto: TASZ1S2 Magunk mögött hagy­tuk az 1961-es évet, s a harmadik ötéves terv második évébe léptünk. Az év végén a jó gazda szám­vetést tesz, hogy részére mit hozott az elmúlt gaz­dasági év s mik lesznek az új évben a teendői. A jó gazda példájára mi is számotvetünk mezőgaz­daságunk egyik fájós pontjáról, az ifjúság me­zőgazdaságunk számára való megnyeréséről. ' Ami az ifjúság mező­­gazdasági tanoncviszonyba való toborzását illeti, az 1961-es év eredményeivel egy cseppet sem lehetünk megelégedve. Hiszen az említett feladatot csupán 35,6 %-ra teljesítettük. Vagyis a tervezett 11177 fiatal helyett csupán 3969 foglalta el helyét a mező­­gazdasági tanonciskolák padjaiban. A mezőgazdasági mű­szaki iskolákba való tobor­nad Duhváhom-i iskola, ahol már három éve jól dolgozó pionírszövetkezet van. Az eredmény? Az el­múlt évben a 9-ik osztály fele a mezőgazdaságba je­lentkezett. A szép sző, s az ígéret még nem minden. Ezt is meg kell őszintén mon­danunk. A szövetkezetek vezetőinek azon kell igye­kezniük, hogy teremtsék meg szövetkezetükben az anyagi és a kulturális élet feltételeit. Mert csupán így érhetjük el. hogy a fiatalság életpályájául vá­lassza a mezőgazdaságot. A harmadik ötéves terv második évében nagy fel­adatok hárulnak mezőgaz­daságunkra. Ezen felada­tokat az ifjúság nélkül aligha valósíthatjuk meg. Ezért most, amikor az ó évet búcsúztatjuk, s az újév örömére kocintunk, ne feledkezzünk el az if­júságról sem. -n­kilométer távolságba vezetik min­denfelé az országba, Moszkvába, a donbaszi bányákba, sőt az uralvidéki nagy ipartelepekre is. Helikopterünk az 5 km hosszúságú hatalmas gátfal fölött lebeg. Fel­építéséhez annyi betont használtak fel, amennyi elég volna egy Narvik­­tól (Észak-Norvégia) Rómáig, négy egymás mellett haladó gépkocsisor számára tervezett betonút építésé­hez; a feldolgozott acélból pedig bőségesen gazdálkodhatnánk egy Varsótól Párizsig építendő két sín­páros vasútvonal számára. Még fel is maradna néhány tucat tonna. A gát a Volga vizét hosszú szaka­szon 25 méterrel emeli és így lehe­tővé teszi, hogy nagy tengeri hajók mélyen az ország belsejébe hatolja­nak. A nagy jelentőséggel bíró vas­úti tehermentesítés és a nagykiter­jedésű országrészekben lebonyolí-Lt.satra rerainana neve nem is­meretlen előttünk. Hiszen egyik al­kotója volt a múlt század technikai remekműveinek'' és ő építette a Szuezi-csatornát. Életéről és műkö­déséről számos könyv íródott; Les­­seps kimagasló alakja a technika történelmének. Bizonyára nem olyan ismert ezzel szemben A. P. ALEXANDROV neve, bár nyugodtan nevezhetjük öt a Szuezi csatornánál sokkal nagyobb technikai mestermú egyik megalko­tójának. ö vezette az SZKP XXII. kongresszusáról elnevezett „Volga­­vízierőmú“ építkezéseit, amely eddig a világ legnagyobb, vízieróvel hajtott villanyközpontja. Azért hangoztat­juk, hogy eddig, mert a Szovjetunió­ban egész sora épül az 1961. szep­tember 10-én üzembe helyezett Vol­­gogródi Energiaközpontnál még na­gyobb erőmüveknek. jük el ezt az energiamennylaégat a hagyományos szénfogyasztö erőmű­­vek termelésében. A tehervonatok ezreivel kell számolnunk, tele szén­nel, amelynek feltárásán, bányászá­­sán és feldolgozásán a bányászok egész hadseregének kellene közre­működnie. A vonatokat az erőmű­vekbe kell vezetnünk. Hány vasutas munkáját követeli ez a feladat? Sok­sok ezer munkaerő, csillagászati számú munkaórák csak a fűtőanyag szállítására. És ezt az egész gigantikus munkát automaták végzik el, amelyeknek működését egy műszak alatt össze­sen 14 ember figyeli... Természetesen még hosszú évtize­deken keresztül számolnia kell ener­gia tervezésében hőerőművekkel min­den országnak és elsősorban a Szov­jetuniónak. Mert mint más nyers­anyagokban, szénkészletekben is a Szovjetunió rendelkezik a leggazda­gabb mennyiséggel. A szén mint fűtőanyag azonban a jövőben kétségen kívül elveszti je­lentőségét. A rohamosan fejlődő vegyipar sok száz szintétikus készít­mény, mint például a benzin, a gumi, gyógyszerek, plasztikus anyagok, sőt élelmiszerek nyersanyagává nemesíti ezt a megszokott fűtőanyagot. A szénszükségletek évről-évre na­gyobbak és Földünk nem rendelke­zik korlátlan mennyiségű készletek­kel. William RAMSAY, a kiváló angol fizikus már 1910-ben kijelentette, hogy az angol szénkészletek 150 éven belül kimerülnek; pedig ő csak az akkori, a mainál sokkal szerényebb mennyiségű szükségletet vette ala­pul. Energetikai tartalékok mozgósítása A korunkat annyira jellemző szé­­eskörű iparosítás és a szovjet nép üetszínvonalának gyors növekedése :gyenesen megköveteli megfelelő mergiakészletek termelését. Tehát szüntelenül újabb és újabb tartat­tok szükségesek. Ezeket a tartalé­kokat egyelőre — világviszonylatban s - a szén alkotja. És a technikai ejlődés talán éppen a széntermelés izakaszán érte el a leghatásosabb :redményeket. A szén feltárásának is bányászásának állandóan gazda­­iágosabb eljárásai, az egyre széle­sebb körű gépesítés és automatizálás •évén, a Szovjetunióban végzett si­­<eres kísérletek a szén föld alatti jázosításával — ami által megtaka­rítható lesz a költséges kitermelés, i szén csővezetékes szállítása — mindezek még sokáig képezik majd íz energiatartalékok mozgósításának äszközeit. A Szovjetunióban a kommunizmust építik. Ott már a jövő részére ter­veznek és építkeznek, amikor a szén fűtőanyagnak már túl értékes lesz. Ezért fejlesztik és építik az újtípusú mergiatermelő üzemeket, az atom­­srö hajtotta villanytelepeket. Sikeres kísérleteket folytatnak a nap melege és a szél ereje adta energiával és i tenger apályának s dagályának [elhasználásával. Mindenekelőtt azonban a Szovjet­unió már évtizedek óta vízierőműve­ket épít, amelyek a világon párat­anok. Leghatalmasabbak és telje­sítményükben is a legnagyobbak. Harminc esztendővel ezelőtt készült sl a Dnyeprogreszt, 1961. szeptem­berében a Volgográdi vizierőmü, és ezekben a napokban fejezik be a bratszki vízmüvet. De elkészültek a tervek a kommunizmust szolgáló, még hatalmasabb energiaközpontok felépítésére is. A. K. NYIK1TYIN tandó gyorsabb árúforgalom érdeké- t ben is érdemes lett volna ilyen egye- * dülálló technikai építkezést tervezni f és azt megvalósítani. Pedig ezek a ; nagyfontosságú előnyök csak másod- ; rendű következményei az óriási vízi- 1 erőmú működésének. s Egy évvel ■ a kitűzött időpont előtt s ! Olyan műről van sző, melyet a i kommunizmus építői teremtettek. 1 Ezért fölösleges talán feltennünk a j kérdést: mennyivel korábban fejez- i ték be az építkezést a tervezett < határidő előtt? Ez a hatalmas ener- i gia-központ a kitűzött időpont előtt ; egy évvel már teljes üzemmel dől- i gozott. Hét évig tartott az egész építkezés és két évig dolgoztak a 21 i turbina felszerelésén. Az Egyesült Államokban csaknem 1 évtizedek óta dolgoznak már a Nia- 1 gara vízierőművén, mely a legna- 1 gyobb lesz a nyugati féltekén, össz- 1 teljesítményét 2,1 milliárd KW-ra 1 tervezték. A mű 15 turbináján már 1 négy éve dolgoznak. : 1 Tizennégyen egy műszakban i A volgográdi vízierőmű össztelje- I sítménye csaknem 2,5 milliárd KW. I A kolosszális mennyiségű energiát ‘ termelő 21 turbinának a működését 1 egy műszak aiatt csak 14 dolgozó i ellenőrzi, mert az egész üzemet 1 következetes automatizálással sze- < relték fel. Itt már a kommunizmus 1 technikája érvényesül. 14 ember i egyetlen műszak alatt energia-kilo- í wattok milliárdjait termeli! Képzel- 1 A kiváló szakember vezetése alatt mérnökök, munkások, kőművesek, szakemberek, forrasztok és í leg­korszerűbb, legjobb szovjet készit­­ményű gépek kezelőinek ezrei dol­goztak ott. Több mint kétezer teher­gépkocsi, száz meg száz kotrógép, jónéhány tucatnyi úszó bagger, csak­nem háromszáz buldózer és más gépek egész arzenáljának közremű­ködésével. A nagy munka Szálljunk helikopterre és emelked­jünk néhány száz méter magasságba. Alattunk a távolban 5 km hosszú hatalmas gátfal, mögötte beláthatat­lan víztömeg, 670 km kiterjedésű mesterséges tenger, 30 milliárd köb­méternyi víztartalommal. Szinte ki­apadhatatlan erőforrás a világ leg­nagyobb erőműve 21 gigantikus tur­binája részére. Minden egyes turbina többet nyom 3000 tonnánál. Teljesít­ményük egyenként 115 000 KW, (kilo­wattóra), összesen 2 415 000 KW — fényt adó erő 25 millió százas vil­lanyégő számára. Nyolcszorosa an­nak az energiának, amit 1913-ban termeltek egész Oroszországban. A volgográdi erőmű áramát többezer Az újév küszöbén iskolákba nem tekinthet­jük kampányszerűnek. E- zért a tanítók mellett a szövetkezet vezetőinek is bele kell kapcsolódniok a toborzásba. Látogassanak el a végző, de az alsóbb osztályos tanulók közé is, beszélgessenek el velük a mezőgazdasági termelés­ről. Szavuknak különösen akkor lesz foganatja, ha a fiatalok előtt a szövet- i kezet jövőjét, nem csak jelenét vázolják fel. Az iskoláknak is meg kell javítaniuk a nevelő munkájukat. A diákokkal , szerettessék meg a mező­­gazdaságot. Ott, ahol helyesen fog­lalkoznak a diákok neve­lésével, nem okoz gojidot a végző diákok mezőgaz­daságba .való megnyerése. Példa erre a Krizovany zást sem teljesítettük 100 százalékra. Két és fél szá­zalékkal adósak marad­tunk. Mik tehát a teendők az 1962-es év küszöbén ? Elsősorban is már most az év elején fokozott len­dülettel lássunk hozzá a fiatalok megnyeréséhez. Sokan kézlegyintéssel in­tézik el az egészet, mond­ván, a fiatalokat nem ér­dekli a mezőgazdasági munka. Ilyen és hasonló nézetekkel nem érthetünk egyet. Hiszen ahol megte­remtették a gazdasági és a kulturális feltételeket a szövetkezetekben, ott a fiatalok a mezőgazdaság­ban dolgoznak. Példa erre Marcellháza, Bős és Bátor­­keszi. Az ifjúság megnyerését mezőgazdaságunk számára, valamint a mezőgazdasági érkezett, ahol Miguel Angelo Carca­­nóval Argentina külügyminiszterével az amerikai államok szervezetének közeledő értekezletéről tárgyalt. Ez az értekezlet Kuba ellen irányul. Cascano Olivaressel folytatott tanács­kozás után az újságírók előtt kije­lentette, hogy az argentin kormány „hű marad a vitás kérdések békés eszközökkel való megoldásának poli­tikájához". Buenos Aires (CTK) - Doktor Carlos Olivares a Kubai Köztársaság külügyminiszterének helyettese de­cember 27-én este Buenos Airesbe Ärgentina nem támogatja a Kuba-ellenes terveket 1962. január 1.

Next

/
Thumbnails
Contents