Szabad Földműves, 1960. július-december (11. évfolyam, 53-104. szám)

1960-07-03 / 53. szám

Minden erői a gyors és veszteségmentes aratásba! Bratislava, július 5. Ara 50 fillér XI. évfolyam, 53. szám. Sokat segíthetnek a nemzeti bizottságok Szlovákia déli járásaiban gyorsan terjed az aratási láz. Az őszi repcé­nek már több mint a felét learattuk, s teljes ütemben folyik az őszi árpa aratása is. A déli járásokban már az aratás kezdetétől igyekeznek jó felté­teleket biztosítani arra, hogy az ara­tást 14 napon belül elvégezhessék. Szövetkezeteink sokkal nagyobb fele­lősséget vállalnak az idei aratásban, mivel az idén először aratnak saját gépekkel és gépkezelőkkel. Szlová­kiában alig akad olyan szövetkezet, amely elegendő aratógéppel rendel­keznék. A déli járás szövetkezetei ezért barátj együttműködésre léptek az északi járások szövetkezeteivel. Az együttműködés többek között az aratógépek kölcsönözésében nyilvánul meg. A nyitrai járás szövetkezetei­nek elnökei például meglátogatták a Liptovsky Mikulás-i járás szövetke­zeteit, ahol két héttel későbben kez­dődik az aratás. Ütjük eredménye: 68 önkötözőgépet kaptak segítségül. Hasonló segítséget nyújt a michalov­­cei járás a bardejovinak, a trebisovi a presovinak, a Spisská Nová Ves-i és humennéi a kosiceinek stb. Külön figyelmet érdemel a kombáj­nok felkészültsége, hogy már az ara­tás kezdetétől teljes gőzzel dolgoz­zanak s ne csak akkor jelenjenek meg a földeken, amikor már valóban ve­szélyben a termés. Nagy lemaradást tapasztalunk a kelet-szlovákiai kerü­letben, ahol még 46 aratókombájn, 449 önkötözőgép és 558 cséplőgép vár javításra. Neih elég a gépeket előkészíteni. Gondoskodnunk kell arról is, hogy ezek az aratás ideje alatt üzemzavar nélkül dolgozzanak. Csak így lesz lehetséges egy kombájnnal átlagban 200 hektár gabonát betakarítanunk. A gépjavításban szakszerű és értékes segítséget nyűtjhatnak a védnökségi üzemek dolgozói. Sok függ az aratási munkálatok szervezésétől is. A Dunajská Streda-i Járási Nemzeti Bizottság az aratás sikeres irányítása érdekében a járás területét tíz gazdasági körzetbe osz­totta. A munkálatok irányításán kívül figyelemmel kísérik az egyes mun­kálatok önköltségeit is. Ezzel meg­könnyítik az aratási munkálatok gyors és gazdaságos elvégzéséért fizetendő prémiumok kiszámítását. Két termést egy évben! Köztársaságunk minden polgárára 0,38 hektár szántóterület jut. Ennyit mond a száraz statisztika. Bizony kevés ez, és a jó, termékeny földte­rületet a helytelenül tervezett építke­zések is egyre inkább csökkentik. Hol keressünk kiutat, amikor föld­jeinktől mind több mezőgazdasági terményt várunk. Az egyik és általá­nosan ismert út: a hektárhozamok növelése. Ehhez nagyban hozzájárul a talajjavítás, a talajerő fokozása, a komposztolás, az öntözés és a híg­trágya-gazdálkodás. A föld nem rétes, nem lehet nyúj­tani. De termőképessége növelhető anélkül is, hogy nagyobbítanánk a meglevő területet. Ezt egyes szövet­kezetekben úgy cselekszik, hogy köz­tes növényeket vetnek. Már a nevük is elárulja, hova kell őket sorolni, hol is termesztik ezeket. Tudja ezt minden földműves, de a gyakorlatban csak kevesen alkalmazzák. Pedig ha­talmas tartalékaink rejlenek itt. Őszi veteményeket szántóterületünknek alig 2 %-án termesztünk, nyári köz­teseket pedig a szántóterület 3-5 •/o-án. S hogy egy kis összehasonlí­tást tegyünk: a szomszédos Német Demokratikus Köztársaságban a szán­tóterület 30 %-ára vetnek köztese­ket. S további kihasználhatatlan tarta­lékokat is feltárhatunk. Mennyi érték vész kárba, ha a tarló sokáig hántat­­lanul, bevetetlenül marad? A fent­­említett statisztikai adat, hogy ha­zánk egy-egy polgárára 0,58 hektár szántóterület jut, szinte követelőzve figyelmeztet: egy talpalatnyi földte­rületet sem szabad kihasználatlanul hagyni! Az aratógép után kezdjen munkába újra a traktor. A tarlóhán­tást követően pedig a vetőgép indul­jon, hogy a sárgálló tarló helyett mielőbb újra üdén zöld legyen a még nemrég aranykalászokat ringató tábla. Lehetséges-e, hogy egy évben két termést takarítsunk be minden föld­ről? Ehhez minden feltételünk meg­— Itt a CSISZ Dunajská Streda-i járási titkársága. — Hogyan kapcsolódott be a járás fiatalsága az aratási munkálatokba? — A járásban 40 ifjúsági brigád alakult, amely minden munkaszaka­szon segít, ahol erre szükség mutat­kozik. A Holicei Gépállomás fiatal gépjavítói átvették egy vándorműhely vezetését. Az aratógépeket egyenesen a földeken javítják meg. — Gondoltak a második műszak­ra is? — A kracanyi szövetkezet fiataljai gondoskodtak arról is, hogy éjjel se szüneteljen a munka. Az aratás egész ideje alatt éjszakai műszakokban munkacsoportokat állítanak a cséplő­gépek mellé. Mindent megtesznek, hogy járásunkban az aratást és csép­­lést 14 nap alatt befejezzük. — Lesz harminc mázsa hektáronként! — mondják Mátyás Imre és Matús Mihály traktorosok Medovarsky Mihálynak, a Xánai Állami Gazdaság igazgatójának. A Kcmenny Most-i üzemrészleg őszi árpáját aratják. — A Nánai Állami Gazdaságban 830 munkaerő, 54 önkötözőgép és 15 kom­bájn kapcsolódik az aratásba. Becsből jelentik (CTK): Nyikita Szergejevics HRUSCSOV, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnöke az osztrák kormány meghívására csü­törtökön hivatalos látogatásra Ausztriába érkezett. A szovjet kormányfő kíséretéhez tartoznak: К о s z i g i n, a Minisz­tertanács elnökének első helyettese, Furceva művelődésügyi mi­niszter, Gromiko külügyminiszter, Zsukov, a külföldi kulturális kapcsolatok bizottságának elnöke, Sztyepanov, a Szverdlovszki Népgazdasági Tanács elnöke és más személyiségek. Hruscsov elvtársat családjának tagjai is elkísérték Bécsbe. Az osztrák és szovjet lobogók dí­szébe öltözött schwechati repülőtéren a szovjet kormányfőt dr. Adolf Néhány napos szünet után Prága ismét а II. országos spartakiád rész­vevőitől volt hangos. Az ifjúsági na­pok után a felnőttek mutatták be gyakorlataikat, amellyel éppoly nagy sikert arattak, mint a fiatalok. Fel­vételünk még az ifjúsági napokon készült; a piros labdás lányok Prága utcáin köszöntik a főváros lukosságát. van. Csak ki kell használnunk. Üj, nagy teljesítményű gépeink két, sőt három műszakban is dolgozhatnak. S kell is dolgozniuk, ha négy év alatt akarjuk elérni azokat az eredménye­ket, amelyeket harmadik ötéves ter­vünkben tűztünk magunk elé. S nincs ebben semmi boszorkány­ság, bűvészet vagy csoda. Kizárólag a jó szervezés, a gépek idejekoráni kijavításától kezdve, az ésszerű és mindenre kiterjedő tervek elkészíté­sén folytatva és a köztes növények, valamint a másodvetemények na­­gyobbmérvű alkalmazásán keresztül az agrotechnikai határidők betartá­sáig és a föld termőerejének fokozá­sáig, ismét csak az előrelátó szerve­zés adja zálogát annak, hogy egy év­ben két termést, sok esetben pedig még hármat is takaríthassunk be ugyanarról a földterületről. Ez a bel­terjes mezőgazdaság egyik alapja. Országunkban sok helyen megkezd­ték már az őszi árpa aratását. Roha­mosan közeledik mindenütt a gabona­betakarítás megkezdésének időpontja, az a nagyszerű pillanat, amelynek eredménye megmutatja, milyen mun­kát végeztünk. Megadtuk-e a földnek, ami megilleti, törődtünk-e a zsenge veteménnyel, gépeinkkel időben fel­készültünk-e az aratásra, a termés­betakarítás jó minőségű és gyors el­végzésére. Hiszen erre figyelmeztet bennünket pártunk Központi Bizott­ságának levele is, amikor azt ajánlja, hogy az aratást 12 — 16 napon belül végezzük el. Az aratás után pedig ne maradjon csak jelszó, hanem váljék valósággá a mondás: kasza után ekét, eke után másodnövényt! Vagy inkább korszerűsítve: kombájn után tarló­hántást s azonnal másodnövényt a földbe! így tudjuk már most is a leg­jobban elősegíteni harmadik ötéves tervünk feladatainak idő előtti telje­sítését, elérni egy évben a két ter­mést szántóterületünk jelentős ré­szén. Dallal köszöntik a munka hőseit Az utóbbi években már hagyományossá vplt, hogy falusi kul­­túrcsoportjairik a leg­sürgősebb nyári mun­kák idején sem teszik félre a „lantot", hanem vérpezsdítő dallal, tánc­cal az aratás idején is szórakoztatják a ke­nyércsata hőseit. A Du­najská Streda-i járás­ban a legnépesebb kul­­túregyesületek, a helyi CSEM ADOK-csoportok, az idei aratásra különle­ges gonddal készültek. A CSEMADOK járási titkárságán F é l Miklós járási titkár örömmel teregette ki előttünk azt a nagyszerű tervet, amely arról ad számot, hogy mi mindent tesz­nek majd a CSEMA­DOK-szervezetek kul­­túrcsoportjai az aratás idején. Gazdag program sorakozik elénk. A sa­­morini, Dunajská Stre­da-i, calovói és Blatná na Ostrove-i kultúr cso­portok legalább 30 vál­tozatos müsorú fellé­péssel szórakoztatják majd a földműveseket. Az említett csoportok szorosan együttműköd­nek a járási nemzeti bizottság mezőgazda­­sági osztályával, s ép­pen ezért a kultúrfel­­lépéseket mindig össz­hangba hozzák a falu legidőszerűbb problé­máival. Dalaikkal első­sorban azokat a dolgo­zókat köszöntik, akik élen járnak a gabonabe­takarításban. A Dunaj­ská Streda-i kultúrcso­­port a rövidebb műsor­­számok mellett Dávid Teréz „Lidércfény" cí­mű színdarabjával is fellép, a calovóiak pedig a „Bástyasétány 77“ cí­mű operettel folytatják majd eddigi sikeres szereplésüket. A fent említett négy csoporton kívül 22 helyi szervezet készül komoly programmal az arató­ünnepélyekre. A járási titkárság azt is tervbe vette, hogy legalább 15 községben a helyi hang­szórón CSEMADOK-fél­órákat tartanak, ame­lyeken mindig beszá­molnak majd a gabona­betakarítási munkák ál­lásáról és dallal köszön­tik a legjobb dolgozó­kat. A járási aratóünne­­pélyi Gabcíkovón tart­ják, ahol a legjobb ara­tási kultúrbrigúdok lép­nek fel. Ezenkívül Ton­­kovcén és Samorínban is több kultúrcsoport részvételével rendezik meg az aratóünnepélyt. De nem csupán kul­­túrfellépésekből áll a CSEM ADOK-csoportok nyári munkaterve. Az is szerepel benne, hogy a nem EFSZ-ben dol­gozó CSÉMADOK-ta­­gokból éjszakai és va­sárnapi brigádokat szer­veznek, akik elsősorban a cséplésnél és a mag­­tisztításnál fognak se­gédkezni. A samoríni CSEMADOK-osok úgy tervezik, hogy szükség esetén 30 — 40 tagból álló brigádos csoportot Szerveznek, s így nyúj­tanak segítséget a he­lyi szövetkezetnek az aratási munkák meg­gyorsításában. A gazdag nyári prog­ram megvalósítására elsősorban az nyújt ke­zességet, hogy a CSE­MADOK-csoportok már nem most kezdik kul­turális és agitációs te­vékenységüket, hiszen a választások előtti idő­szakban, de főképp a választások napján csaknem minden falu­ban nagy sikerrel sze­repeltek. — h — Schärf osztrák köztársasági elnök, dr. Július Raab szövetségi kancellár, Bruno Pittermann alkancellár, Bruno Kreiski külügyminiszter, valamint a kormány több tagja, azonkívül kép­viselők, hivatalos személyiségek és osztrák közéleti tényezők fogadták. Megjelentek a fogadtatáson a Bécs­­ben akkreditált külföldi diplomaták, valamint sok újságíró, továbbá a rá­dió és a televízió munkatársai. Hruscsov elvtárs díszsortűz dör­gése közepette szállt ki a repülőgép­ből, s a repülőtéren megjelent közön­ség szívélyesen és lelkesen üdvözölte. Ezután Schärf köztársasági elnök mondott üdvözlő beszédet, amelyre Hruscsov elvtárs rövid beszédben válaszolt. Dr. Schärf üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a szabad és füg­getlen Ausztria létének egyik leg­fontosabb feltétele a világbéke meg­őrzése. Kijelentette, hogy Ausztria szabadsága és önállósága arra az államszerződésre épül, amelyet a négy szövetségi hatalom képviselői és az osztrák külügyminiszter öt év­vel ezelőtt Ausztria fővárosában dol­goztak ki és írtak alá. Beszédét így fejezte be: — Miniszterelnök Ür! Hivatalos szovjetunióbeli látogatásom alkalmá­val sok értékes és tartós benyomás­ban volt részem, s ön rendkívül ha­tásosan ecsetelte az államszerződés (Folytatás a 2. oldalon.) Példás kezdeményezés A héten közgyűlésre jöttek össze Topol'canyban a járási nemzeti bizott­ság és a párt járási bizottságának tagjai, amelyen részt vett Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának küldöttsége és a járás összes szövetkezetének elnökei is. A közgyűlés programján a járás szö­vetkezeteinek bátor munkafelajánlása szerepelt, amely lehetővé teszi, hogy a topolcanyi járás négy év alatt tel­jesítse a mezőgazdasági termelés har­madik ötéves tervének mutatószámait. Ez az első járás az országban, amely­nek szövetkezetei maradéktalanul be­kapcsolódtak a négyéves mozgalomba. Az említett tény lehetővé teszi, hogy a topolcsanyi járás földművesei 75 000 mázsa hússal, 21 millió liter tejjel, 25 millió tojással és több mint 70 000 tonna cukorrépával gazdagítsák köz­ellátásunkat. Václav К r u t i n a, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizott­sága küldöttségének vezetője, kiemel­te a munkafelajánlás nagy jelentősé­gét és rámutatott arra, hogy я mun­kafelajánlás teljesítése az ide ',rat§s és szénabetakarítás sikerétől függ. Kijelentette, hogy a topol'can.' járás szövetkezeteinek munkáját és mun­kafelajánlásának teljesítését figyelem­mel kíséri majd az egész ország. Hruscsov elvtérs Ausztriában Fokozódik az aratás üteme A döntő fordulatért a mezőgazdaságban A MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓK LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents