Szabad Földműves, 1960. január-június (11. évfolyam, 1-52. szám)

1960-06-15 / 48. szám

rén is van mód a vállalt feladatok teljesítésére és túlszárnyalására. Sok szövetkezetben azonban a fiókban porosodnak az egyéni kezdeménye­zésből Indult vállalások, s azok el­lenőrzéséről, a vállalás teljesítésé­nek érdekében történő segítségről megfeledkezett az EFSZ vezetősége és a helyi nemzeti bizottság. Pedig' éppen most, a csúcsmunkák idején tehetünk legtöbbet, hogy a vállalások ne maradjanak pa­píron. Ha idejében és jó minő­ségben végezzük a növényápolási munkákat, veszteség nélkül taka­rítjuk be a takarmányféléket és jól felkészülünk az aratásra, ak­kor részben már meg is terem­tettük a tervteljesítés legalap­vetőbb feltételeit. Világos tehát, hogy a jó munkaszer­vezéstől, a haladó termelési módsze­rek helyes alkalmazásától, a talaj táperejének pótlásától, fokozásától függ feladataink sikeres és jókori teljesítése. Zatykó .lózsef. • Nagy fontosságot tulajdonítanak a cukorrépa gondozásának a celaryi szövetkezetesek is. Adám Rudolf le­velezőnk soraiból kitűnik, hogy jól szervezték meg a munkát a sarabolás és az egyelés idején, s így sikerült is ezeket agrotechnikai határidőben el­végezni. Jelenleg az évelő takarmá­nyok betakarítását és egyáltalán a bő takarmányalap biztosítását tűzték na­pirendre. A nép szocialista alkotmánya Országszerte százezrek vitatják meg az új szocialista alkotmányterve­zetet. A népgyűléseken a választók örömmel iidvözlik, hogy hazánkban már győzedelmeskedett a szocializmus, az új alkotmánytervezet program­­szerű, előremutató jellegű, magában foglalja az életszínvonal emelkedésé­nek tételeit és az állampolgárok jogait és kötejességét. A szerkesztőségünkbe érkezett levelek mind alátámasztják az egyes cikkelyek helyességét. C z i t a Béla Veiké Koslhyból a 7. cikkelyhez hoz­záfűzi: — A mi falunkban is megszűnt az embernek ember által való kizsák­mányolása. Amíg a harmincas években átlagosan évente 80 ember volt munka nélkül, ma kilencmilliós korona vagyonnal rendelkező szövetkeze­tünkben mindenki dolgozhat. Hogy az alkotmánytervezetben kitűzött ter­melési emelkedést elérjük, válaszul a prerovi felhívásra elhatároztuk, hogy 300 000 korona értékű termékkel többet termelünk és az ötéves tervet négy év alatt teljesítjük. K ú c s Gyula elvtárs Dolná Secből, a 13. cikkelyhez szólva örömmel veti papírra, hogy a szövetkezeti tagok már 14 személyautót vásároltak. Te­hát falujukban rohamosan emelkedik a földművesek életszínvonala. Sorolhatnánk tovább a lelkeshangú leveleket és a népgyüléseken elhang­zott felszólalásokat. A népgyűlések bizonyítják, hogy az alkotmányterve­zet kifejezi az egész nép érdekeit és akaratát, s elénk tűzi a még boldo­gabb jövőt, amikor majd azt mondhatjuk: „Mindenki képességei szerint,­­mindenkinek szükségletei szerint". v Az alkotmánytervezet kitűzi: az állam gondoskodik arról, hogy minél hamarabb eltűnjék a város és falu között levő különbség. Már most elmondhatjuk, hogy a falu lényegesen közelebb került a vá­roshoz. Szövetkezeti tagjaink fürdőszobás lakásaikban a televízión ke­resztül megláthatják a legszínvonalasabb színielőadásokat, filmeket, és tudományos előadásokat hallgathatnak. Ma már a falusi ember ugyanúgy öltözködhet, művelődhet, mint a városi. A falvak túlnyomó többségében már kultúrházban töltheti szabad idejét a földműves; szórakozhat, tanul­hat. Persze még mindig van különbség a városi és falusi életfeltételek között. Az életszínvonal emelkedéséhez például nagyban hozzájárulnak a lakosságnak nyújtott díjtalan szolgáltatások, amelyek az elmúlt években rohamosan kiszélesedtek (egészségügyi, lskolaügyl stb.). Ezzel szemben falun még mindig nem kielégítő a lakosságnak nyújtandó fizetett szolgál­tatás (fehérneműmosás, ruhatisztítás, lakásberendezés javítása stb.). Amíg országos méretben az egy lakosra eső fizetett szolgáltatások lényegesen növekednek, faluhelyen viszont még mindig hátul kullognak. Ha meg akarjuk valósítani az alkotmánytervezet által kitűzött feladatokat, az új helyi nemzeti bizottságoknak többet kell törődniük a fizetett szolgáltatá­sok kibővítésével. Az alkotmánytervezettel kapcsolatos országos vita arról tanúskodik, hogy a munkásokban, parasztokban és értelmiségiejkben nagy a tenniaka­­rás. Az új nemzeti bizottságok egyik feladata lesz a jövőben, hogy a la­kosság kezdeményezését továbbra is felkarolják és a helyi szolgáltatások kibővítésével megteremtsék az előfeltételt arra, hogy minden dolgozó többet tanulhasson, szórakozhasson, s az előttünk álló igényes feladatokat sikerrel oldhassuk meg. Bumm ... bác! A fenyegetően sötét, esőterhes felhőt cikázó villámok ha­sogatták, s mintha csak megnyitották volna az utat az eső számára, egysze­riben kövér esőcseppek cuppogtak c napfénytől átforrósodott, poros föl­dön. — Ez is jöhetett volna egy-kéi órácskával később! Ki marad meg ilyen kutyaidőben a földeken, mát pedig a karcai asszonyokat és lányo­kat munka közben, kint a földeken akartuk meglepni! — Hol van már a tavalyi hó! — nevetett Funta Nándor, a karvai szö­vetkezet elnöke. — A cukorrépát már május első felében kiegyeltük és a kukorica kapálásával is készen va­gyunk. A lucerna legnagyobb része már kazlakban áll, s a széna beadási tervét már május 28-án 302 %-ra teljesítettük. A növényápolási mun­kálatok 10 °/o-át a nők végzik. Őszin­tén szólva, nem is tudom, mit kezde­nénk nélkülük. — Csak az az örökös hadakozás ne lenne velük - sóhajtott fel komikus kétségbeeséssel Sabla József, a mezei csoport vezetője. - Az az örökös: „miért így és miért nem ' amúgy", amire az ember alig győz válaszolni, magyarázni, bizonygatni. A panaszra jókedvű nevetés volt a válasz. Látni, hogy a szövetkezet, asz­­szonyai alaposán vizsgáztatják veze­tőjüket igazságosságból, munkaszer­vezésből. Ki tudja, hogy Sabla József csoportvezető már nem éppen ezért hordozza-e magával állandóan a tel­jesítményekről, normákról szóló fel­jegyzésekkel teli behémót táskát - hogy az ő szavaival éljünk -, mint csiga-biga a házát. Hiszen a bírálatok, keresztkérdések ellen legjobb fegyver a jó munkaszervezés és a munkaered­mények pontos vezetése. Tehát a férfiak dicsérően nyilatkoz­tak a karvai asszonyokról. Munkájuk eredményeiről azonban minden di­csérő szónál szebben beszélnek a ta­valy elért hektárhozamok. Hiszen a karvai szövetkezet a növénytermesz­tésben már tavaly elérte a harmadik ötéves terv mutatószámait 1 Nem cso­da, ha a szép termelési eredményekért elnyerte a Munkaérdemrendet. Persze, a szövetkezet saját harmadik ötéves terve az állami mutatószámoknál sok­kal nagyobb eredményeket irányoz elő. De a tavalyi hektárhozamok még ezeket is veszedelmesen megközelítik. Például 1965-re cukorrépából 450 má­zsás átlagos hektárhozamot irányoztak elő, viszont a tavalyi átlag 420 mázsa — Íme a komposztba többek között meszel, valamint műtrágyát is tet­tünk, úgy ahogy dukál - bizonygatja Sabla József, a mezei csoport vezetője és Zsíros István mezőgazdász. volt. Sói a öúzából 4,49 mázsával, a zabból pedig 4 mázsával szárnyalták túl az 1965-ös évre tervezett hektár­­hozamokat. Ennek ellenére sem ülnek tétlenül a megszerzett babérokon. Tovább .akarják növelni a talaj termő­­erejét és már ez évben 450 m3 kóm­­posztot készítenek. ■ Ha szó szerint vesszük az elnök szavait, hogy a növényápolás túlnyo­mórészt a nők ügye, úgy a férfiak bizony feltűrhetik az ingeik ujját, ha az állattenyésztésben is hasonlóan rövid idő alatt teljesíteni akarják a harmadik ötéves terv mutatószámait. A növénytermesztés ehhez megte­remti a szükséges előfeltételeket, mivel a szántóterület 23 %-án évelő takarmányokat termesztenek, a to­vábbi 8 Vo-át pedig csatornádéval és tavaszi keverékkel vetették be. Gir- Egynek is kár lenne lemaradni a képről, mert valamennyien szorgal­masak, ügyesek - mondotta Tóth István, a Horná Potőn-i szövetkezet dohánytermelő csoportjának vezetője. Majd arról is tájékoztatott, hogy a lb lányból és asszonyból álló csoport a szocialista munkabrigád cím elnye­réséért versenyez. Hogy mivel akarják kiérdemelni a büszke és megtisztelő címet? Vállalták, hogy a 13 hektár dohányra tervezett 265 000 korona bevételt még 5 %-kal megnövelik. gyéték a lábatok! Agyonütnek az asszonyok, mert a trágya kézi szét­szórásáért eddig 3 munkaegységet kaptak. A pelhfimovl EFSZ elnöke: Ha két -három ilyen kocsink lenne, már meg­oldottuk volna gazdaságunk belső közlekedésének kérdését. S ehhez hasonló kijelentéseket tet­tek mindenütt, ahol a „mindenes" Jól van. fiúk ! egyaránt alkalmas. S ncnrtcsák a me­zőgazdaságban. Az átállítható pado­zat és a kirakodást elősegítő szállí­tószalagok óriási előnyöket biztosí­tanak. A kocsival mindénnémü szó­ródó anyag (gabona, homok, burgo­nya, cukorrépa, kavics), továbbá si­­lőtakarmány, szalma, trágya, kom­posztok szállíthatók, s ugyanígy mint egyszerű pótkocsi is felhasználható. A különböző berendézéséket és szál­lítószalagokat könnyen és gyorsan fel lehet szerelni vagy kicserélni. Jói alkalmazható, amikor a sllótakar­­mányt egyenesen az etetővályúba akarjuk szórni a K 96-3 és a K 96-4 típusú takarmányfolyosős istállókban. Ezt a sokrétű „gépecskét" mint trágyaszórőt a nagykaposi szövetke­zetben és másutt is kipróbálták. S hogy mit mondanak rőla? A nagykaposi szövetkezet dolgozói: Csináljatok nekünk három ilyen ko­csit, áruk egy év alatt megtérül. A KapuSianske KI'aéany-i szövet­kezet traktórosa: Hagyjátok itt még legalább két napra. Ezzel egy műszak alatt több munkát elvégzek, mint más géppel hetente. A pelhfimovl gépállomás traktoro­sa: Ezt a kocsit a traktor meg sem érzi. Csodákat lehet művelni vele! Az öntudatos, fejlődésünket elő­segítő munka gyümölcseként létre­jött újítás bölcsőjénél állunk. De miről is van sző? Egy több célra felhasználható szállítókocsiról, amely felülmúlja a külföldön hasonló cél­zattal gyártott Ilyen kocsikat. A neve „Universal“, tervezői és megvalósí­tói: Sponták Juraj, Rajchl Miroslav és Balogh Gyula, a nagykaposi gép­állomás dolgozói. Még 1957-ben kezdtek munkához, hogy megoldják a mezőgazdaság bel­ső szállításának kérdését. S ebben az évben elkészítették a több célra felhasználható szállftököcsi harmadik, javított mintapéldányát. A i takarmányok, a termés és egye­bek szállítása mellett ezt a tetszés szerint beállítható padozattal és irá­nyítható kirakodószerkezettel ellátott kocsit például az istállótrágya szét­szórására is fel lehet használni. A trágyaszóró-berendezés egy dobból áll, amelyben az eddig használatos fogaskerék helyett lapátokat látunk. Ez a szerkezet 4 méterre szórja hát­rafelé a trágyát 226 cm széles sáv­ban. A harmadik mintapéldányon, amelyen a trágyaszőrást több sebes­ségre lehet átváltani, az átállítható padozat önálló szerkezetet képez és­­a szóróberendezés lapátjai segítségé­vel 10 — 15 száza­lékkal növekszik a szórás egyenletes­sége. E berende­zés tengelyét kar­dánáttétellel — a traktor hajtja meg A kocsit önműkö­dő mérleggel sze­relték fél, s így nem kell a mázsá­ra állni, ha rako­mányát le akarják mérni. Tehát csu­pa újítás, és ami a legfontosabb, a trágya nem akad meg, hiszen erről a lapátos dob gon­doskodik. Az Uni­versal pótkocsi a gazdaságok belső forgalmában csak­ugyan a „mindenei be. Mindennemű a Sponták Juraj újító Lipéák mérnöknek, a snlnal „Vi­­horlát" gépgyár tervezőjének magyarázza az „Univer­sal“ kocsi áttételeinek rendszerét. “ Szerepét tölti A deregnyői EFSZ mezőgazdásza: tyag szállítására Fiúk, aztán a mi falunkba be ne te-A tervrajzok elkészítése és az új elgondolás megvalósítása sok átvir­rasztott éjszakát követelt meg. ( J. Jánosov felvétele.) pótkocsit kipróbálták. A nagykaposi újítók csupán a helybeli EFSZ-ben elért eredmények alapján kiszámítot­ták (s ebben nincsen feltüntetve a munkaerők időmegtakarítása), hogy az „Universal“ alkalmazásával évente hektáronként 36,51 koronával kisebb a termelési költség. Országos vi­szonylatban ez több mint negyed­­milliárd korona megtakarítást jelen­tene. Három nagykaposi lelkes, fiatal újító befejezte munkájút ezen a gé­pen. Már csak a sorozatgyártást kell megkezdeni. Sponták, Rajchl és Ba­logh elvtársak további megoldásra váró feladatokat tűztek maguk elé. Tervük: egy több célra alkalmas szállítószalag, egy takarmányszállító, egy burgonyakombájn, valamint a négyzetes vetőgépek új, javított tí­pusainak elkészítése. Jól van, fiúk! Csak így tovább, lankadatlan igyekezettel! -j-Csucsmunkak ideien , Második ötéves tervünk utolsó esztendejének már a derekát tapos­suk. A sikerekben gazdag öt évből már csaknem négy és felet hagyunk magunk mögött. Ipari termelésünk minden szakaszán komoly sikerekről számolhatunk be. Bizonyítékként elég megemlíteni a többszörös árleszállí­tást, amelyet — sajnos — a mező­­gazdasági termékekre vonatkozólag csak kis mértékben tudtunk megvaló­sítani. Mindamellett a mezőgazdasági termelés terén szép sikereket értünk e!. Sok szövetkezetünk — amint azt az alábbi példák is igazolják -, nem­csak a második ötéves terv termelési mutatóinak túlszárnyalására tett vál­lalást teljesítette, hanem jó néhány mutatóban közel jár az 1965-re ter­vezett szinthez. Éspedig azért, mért jó munkaszervezéssel, helyes irányí­tással, a tartalékok feltárásával és szakszerű kihasználásával a termelés emelésének minden lehető eszközét igénybe veszi. Nem nagy erőfeszítés kell pél­dául ahhoz, hogy a cukorrépa hek­tárhozamát 250 mázsáról 300 vagy 350 mázsára emeljük. Csupán táp­anyagban gazdag, s jól megmun­kált vetőágyba kell szórni a ma­got és nem szabad elhanyagolni a növény ápolását. A presovi kerületben levő sabi­­novi EFSZ tagjai előtt már ismere­tesek a termelés fokozásának lehető­ségei, előfeltételei. A haladó munka­módszerek helyes alkalmazása és a gépek tökéletes kihasználása mellett a gabonafélék hektárhozamát 23,6 mázsáról 25,8 mázsára emelik. Cukor­répából az eddigi 280 mázsa helyett 350 mázsát termelnek hektáronként, pedig a Kárpátok tövében ez nem könnyű feladat! Az említett szövetkezetnek a harmadik ötéves terv végén — az állami terv szerint — 115 kg húst kell termelnie hektáronként. A termelés jelenlegi szintje és a he­lyi források ésszerű kihasználása azonban azt mutatja, hogy ezt a húsmennyiséget már 1961-ben el­érik. A Dunajská Streda-i járás szövet­­kezetesei is minden erejükkel a ter-r JinUmé •21 Földműves________ I960, június 15. melés fokozásán, a harmadik ötéves terv idő előtti teljesítésén fáradoznak. A Veiké Blahovo-i EFSZ tagjai pél­dául kötelezettséget vállaltak, hogy négy év alatt teljesítik a harmadik ötéves terv mutatószámait. S hogy szavukat valóra válthassák, nagy súlyt fordítanak a munka szervezé­sére, a föld termőerejének fokozására. Ebben az évben szántóterületük­nek már a 33 százaléka kap szervestrágyát. Egy-egy hektár földre 350 — 400 mázsa ístállőtrá­­gyát hordanak ki. Ezenkívül 40 vagon komppsztot juttatnak a földbe. Az esetleg hosszan tartő száraz időjárástól sem félnek. A hereföldeken három öntözőbe­rendezést helyeznek el, amelyek minden esetben helyettesítik az „ég csatornáit“. Az öntözéssel egyidejűleg a trágyalevet is felhasz­nálják. A cukorrépát sem hagyják szomjan veszni, sárgulni. Ha észre­veszik, hogy szomja a föld, azonnal bekapcsolják az öntözőberendezés kis motorját... Amint ismeretes, bő takarmányalap biztosítása nélkül lehetetlen az állat­­tenyésztési termékek fokozása. A Veiké Bláhovo-i EFSZ tagjai sem tévesztik szem elől ezt az arany­­igazságot. Szántóterületük 21 százalékán tej­­viaszérettségben betakarítandó si­lókukoricát termelnek. A magot négyzetesen vetették. Az őszi ke­verékek földjét csalamádéval, nap­raforgóval vetik be, amelyből jó minőségű silótakarmányt készíte­nek. Ezek az intézkedések és a termelésnek ez a formája, valamint a jő munkaszervezés, az érdem sze­rinti jutalmazás biztosítéka annak, hogy a Veiké Blahovo-i szövetkezet tagjai valóra váltják szavukat: négy év alatt teljesítik a harmadik ötéves terv mutatószámait. Nemes szándé­kuk sikerében azért sem kételkedhe­tünk, mivel már a múlt évben 170 kg húst termeltek hektáronként, 1962- ben pedig 230 kg húst termelnek egy-egy hektár földre számítva! A tejtermelés mutatószámúnak tel­jesítését az 1963-as évre tervezik: 1964-ben 100 hektár mezőgazdasági területre számítva már 70 szarvas­­marhájuk lesz, amelyből 30 a tehén. Sertést 100 hektáronként 160 darabot tartanak, s ebből 14 az anykőcák száma. Egy-egy anyától átlagosan 18 malacot választanak el. A felsorolt példák azt bizonyítják, hogy a mezőgazdasági termélés te-FÉRFIAK -

Next

/
Thumbnails
Contents