Szabad Földműves, 1955. július-december (6. évfolyam, 27-53. szám)

1955-07-03 / 27. szám

Előzzük meg a tűzkárt! ______________________________fSfďmflves HELYZET ______________1955. július 3. MINDEN FÖLDMŰVES első­rendű feladata a mezőgazdasá­gi termelés állandó növelése. Azonban a termeléssel egyide­jűleg a növénytermelés és az állattenyésztési termékek vé­delmét is emelni kell, különben sok évi szorgalmas munkánk gyümölcse hiábavaló lenne. Különösen az EFSZ-ekben, GTÁ-okon, és ÄG-okon kell fo­kozott gondot fordítani a tűz­védelemre. A mezögazdsági é­­pületekben keletkezett tűz igen veszélyes, mert nagy terjedési lehetősége van, melyről a kö­vetkező megtörtént esetek ta­núskodnak: a dunaszerdahelyi járásban, a felsőpatonyi EFSZ sertéshizlaldájában 1955. már­cius 31-én 23,30 órakor tűz tá­madt, mely 68 200 korona kárt okozott. A tűz tönkretette az egész fedélzetet és azonkívül 2 anyadisznó és 59 kismalac is elpusztult. A tűz terjedése e­­aenkívül 358 sertést veszélyez­tetett. A HIZLALDA TŰZVÉDEL­MÉT nem biztosították, s a fő ok az volt, hogy a takarmány­­előkészítőt a hizlalda közepén helyezték el. A hizlalda, vala-A napokban kezdték meg a kerüle­ti nemzeti bizottságok tanácsainak mezőgazdasági osztályai a mezőgazda­­sági termelés 1956. évi tervének szótárasát a járásokra, amelyeket a terv feldolgozása után július 9-ig át­adják azt az egyes földművesszövet­kezeteknek és a helyi nemzeti bi­zottságoknak. A községekben a seét­­frást iegkésőbb 1955. július 31-ig be­fejezik. Az 1956. évf mezőgazdasági terme­lési terv helyes és idejében való szé­­írása rendkívül fontos feladata a nemzeti bizottságoknak és a Nemzeti Front tagozatainak. A mezőgázdasági termelés tervét úgy írják szét, hogy a földművesek legkésőbb 1955. július végéig megismerjék termelési fela­dataikat. A múlt évhef vlsžonyitva a terv mutatóinak száma lényegesen csök­kent, úgy hogy ez az egységes föíd­­müvesszövetkezeteknek és az egyéni­leg gazdálkodó parasztoknak jelentős mértékben szabad kezet biztosít a termények megválasztásában a helyi termelési feltételek szerint. A járási Kora tavasszal történt... A nap már lenyugodott, lassan sötétedni kezdett... Segyivi István négy hek­táros málasi magángazda szép zöldre száradt, finom illatos takarmánnyal megtömött kosarat cipelt a pajtából az istálló felé. Felesége, ügyes gaz­­dasszony módjára fehér kötényben egy nyolcliteres sajtárral fejni indult — Várjál, asszony — szólt a férj -» addig ne üljél Ve fejni, míg a ta­karmányt nem teszem a tehenek elé. — Jobb lesz fejés után, mert ak­kor nem állnak nyugodtan a tehe­nek, ka takarmány van előttük — ml as sóit kellő hozzáértéssel ae asz­­teony. — Azt én к tudom. Be (tőiéig nem várhatok. — Már megint hová olyan sürgős л dolgod? Minden este mész. mini a kóbor... Ah! Csak aztán már ki­sütnétek valami jó ■dolgot. De sem­mit, aeak az időt pazaroljátok és ... — Jó estét, István! Na, megyünk arra a gyűlésre? — lépett be a zöld­re festett kiskapun Hamar Sándor hózépparaszt. — Soha jobbkor nem jöhettél vol­na, Sándor. Éppen arról vitázunk az asszonnyal, hogy menni akarok. De­kát tudod ее is, mint a többi min­denbe „beleüti az orrát’’. — Asszonyszokás ez István. Ügy van az ae enyémmel is. De azért néha van is valami igazuk — kezdi Hamar gazda fontolgatni a dolgot.­— Van, van. Különösen, amikor a föld alá küldi az embert. De, tudod, hogy gondolom? A pincébe. — Ne hidd István. Ök is látják, mi a jó és mi a rossz. Enyém példá­ul azt mondta, hogy csak úgy kös­sek szerződést a traktoráltdmással, ha rendesebb munkát végeznek, mint tavaly. — Vagy úgy? Most már tudom miért mentek gyűlésre — szólt köz­be Segyiviné. за Цд* Щ{10 mj$, mint az előkészítő padlása deszkából készült és azon pely­vát tartottak. A tüzet a gőzöl­­tető okozta, melybe az éjjeliőr a tűz előtt egy órával befutott, hogy aztán a szomszédos épü­letekbe mehessen. A gőzöltető közvetlen közelében és a pléh füstcsövek mellett szárítani való rongyok lógtak. Ezek a terjedő meleg következtében égni kezdtek és ezektől lángra kapott a padláson elhelyezett polyva. A polyva gyorsan tová­­bította a tüzet, Az éjjeliőr rnár csak akkor vette észre a tüzet, amikor a tetőzet nagy része lángban állt. Ugyancsak a dunaszerdahelyi járásban levő Bős községben ez év április 28-án délelőtt 11 óra­kor tűz ütött ki. Ez a tűz nem okozott nagyobb kárt, de 450 sertés élete forgott veszélyben. A TÜZET A SZÖVETKEZET tagjai okozták azzal, hogy a gő­­zöltető közelébe tették a szá­rítani való fát, mely égni kez­dett és ettől tüzet fogott a sertésól tetőzete is. A legna­gyobb hiba az, hogy a gőzöl­­tető olyan helyen van, ahol a tető nem tűzbiztos. Gsak a vé­­★ ★ Ф, nemzeti bizottság tanácsainak mező­­gazdasági osztályai az EFSZ-ek ré­szére megszabják az egész vetéste­rületet, a kukorica és a csalamádé vetésterületét, valamint a gazdasági állatok állományát is. A helyi nemzeti bizottságok a két hektárnál több földön egyénileg gaz­dálkodó földművesek számára meg­szabják az egész vetésterületet, az ipari növények és hat főbb zöldség­fajta vetésterületét, valamint a gaz­dasági állatok állományát is. A két hektáron aluli mezőgazdasági területen egyénileg gazdálkodó pa­rasztok számára, az EFSZ-tagok ház­táji gazdaságára csupán a vetésterü­letet szabják meg. Az 1956. évi mezőgazdasági terme­lési terv számít a haladó agro- ér zooteohnikai munkamódszerek alkal­mazására. (A fejőstehenek nevelésé­ben például Malinyinova módszerének, a sertésnevelésben Ljuszkova módsze­rének bevezetésére stb.). Az új hala­dó módszerek bevezetésének terve alapján megtárgyalják a községekben a hektárhozamokra és a gazdasági él­ember? Én sem vagjfdfc a jónak el­rontó ja, csak aztán helyén legyen az eszed! mr Bízd vám, asszony! ELINDULTAK ... A község kis- és középparasztjai mar a helyi nemzeti bizottság tisztá­ra meszelt falai között voltak, ami­kor a zselizi gépállomás főagronómu­­sa Tóth Maconka János és még két küldött megérkezett. Nagy volt az érdeklődés, a kíváncsiság lázában fürdőit a közönség. — Remélem, bemutatkoznom nem keU, hiszen gyakran látjuk egymást — kezdi ae agronómus. — Arról vol­na szó, amiről már oly sokat beszél­gettünk: meg akarjuk könnyíteni a magángazdálkodók munkáját, gépeket adunk rendelkezésükre ... — Ügy, mint tavaly — vágott közbe Király József — megkötöttük a szerződést és gépet nem kaptunk időben. * — Várja meg a végét, — figyel­meztették. — Még nem is tudja mi­ről lesz szó ... — Az igaz, hogy t múlt évben voltak hibák — folytatta tovább az agronómus. — Éppen azért m.ost jobban és időben akarunk foglalkozni a dologgal. A zselízi gépállomás ve­zetősége a málasi helyi nemzeti bi­zottság javaslatára úgy határozott, hogy alakítunk egy traktoros brigá­dot, amely három község magángaz­dálkodói részére biztosítja a pontos és időben való munkát. 5-, No, mit mondtam, hagy várja meg a. végét — lépett elő Szedlák Lísgló küldött, se Ajp Щт1у volt, letíennek köszönhető, hogy а szövetkezetesek időben észre­vették és eloltották a tüzet, mert a helyiség egyik oldalán — éppen ott, ahol a tűz támadt — 8 méter távolságra egy szal­mával tetőzött hizlalda, a má­sik oldalon 5 méter távolságra egy szalmakazal és ettől 12 méterre egy másik, ugyancsak fából épült szalmatetős hizlal­da áll. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy az állatok égő helyiségből való megmentése igen körül­ményes. Ezért különösen az is­tállókban és hizlaldákban, de főleg az előkészítőkben követ­kezetesen be kell tartani a tűz­védelmi eljárásokat. A TŰZ ÁLTAL OKOZOTT KÄROK mindannyiunkat, de el­sősorban a szövetkezet tagjait érinti. A “tűzvédelmi előírások betartása mindig, de különösen most követel fokozottabb gon­dot és éberséget, amikor az egész ország kenyeréről van szó. A tűzkárok megelőzése ér­dekében tehát úgy készüljenek fel tűzoltó egyesületeink, hogy sem az osztályellenség, sem az esetleges tűzveszély ne okoz­hasson kárt. (R. N.) latok hasznosságára vonatkozó terv­­javaslatot is. Júliusban községeinkben nyilvános gyűlésre jönnek össze parasztjaink, amélyeken megtárgyalják a mezőgaz­dasági termelés, a beadási norma, a haladó munkamódszerek beveztésének tervét, a gép- és traktorállomások segítséget az EFSZ-tagság jelentősé­gét stb. Az 1956. év mezőgazdasági termelési terv szétírásának fő elve az, hogy minden szövetkezeti tag és földműves részletesen megismerkedjék a termelési és beadási tervvel, hogy részletesen megismerjük a termelés és hasznosság növelésének lehetősé­geit a haladó munkamódszerek alkal­mazásával a növényi és állati terme­lésben. A mezőgazdasági termelés helyes és idejében való szétírása előfelté­tele a mezőgazdasági termelési terv és az állami beadási kötelezettségek sikeres teljesítésének, az FJFSZ-.ek to­vábbi fejlesztésének a szövetkezeti tagok és az egyénileg gazdálkodó pa­rasztok jövedelmei növelésének és jelentősen hozzájárul a munkás-pa­raszt szövetség megszilárdításához. az már a. múlté, ma már máskép­pen van. — Nem szabad a múltat sem el­felejteni. Ami rossz volt tavaly, an­nak az idén nem szabad megismét­lődni. — Királynak van igaza. Csak úgy engedjük a traktoit földünkre, ha rendes munkát végez. Meg aztán, egyszer és mindenkorra meg kell szűnni a sógor-korTíaságnak is — jelentette hi Zsiga József 9 hektáros középparaszt. A föagrunómus látta, hogy a ma­gángazdálkodók felszólalása és türel­metlensége mind a gépi munka felé irányul, eeért komolyabbra vette a dolgot. — Na, tehát, ki mit szól, lese itt helye a traktorosbrigádnak? — tette fel a kérdést az agronómus. — Vagy keressünk a szomszédos községekben arra alkalmas területet? — A helyről mi gondoskodunk — válaszolta Vámos Lajos, a helyi nem­zeti bizottság elnöke. — Azt mondja meg az agronómus elvtárs, hogy mi­lyen feltételek mellett alakítják meg a brigádot? — Először is figyelembe vesszük, melyik községben lesznek a gépek jobban kihasználva. -A teremben mély csönd honolt. Az emberek egymásra néztek és várták, Ы szólal meg hamarabb. HATÁROZTAK ... — Én már a múlt évben is, szán­tottam traktorral — mondotta Segyi­vi István. — Igaz, többen azt mond­ták; nem lesz termésem, tönkreteszi a traktor a földet. De én nem hall­gattam ae efféle beszédre^ JAVULT A A terebesi Járás a beadás terén na­­gýbn lemaradt. Ez különösen a tej- és tojásbea­dásban mutatkozott meg. A terebesi járási nemzeti bizottság ezzel kap­csolatban rendszeren foglalkozott a beadási kötelezettség teljesítésének kérdésével. A helyi nemzeti bizottságok szin­tén felismerték a hibát és fontolóra vették a lemaradást. Az utóbbi időben a pártszervezet s a nőbizottság tag­jai, valamint a falusi fogyasztási szövetkezet dolgozói jelenlétében ha­tározatot hoztak a beadási terv tel­jesítésének megjavítása érdekében. E határozatok teljesítését a helyi, járási és kerületi nemzeti bizottságok napról napra figyelemmel kísérik. Munkájuk sikerrel jár és már is ja­vulás mutatkozik. Vannak azonban olyan községek is, ahol a helyi nem­zeti bizottság tagjai nem tartják fon­tosnak a beadási terv teljesítését. Ilyen község például Kuzmice, ahol Tóth Ignác és Máthé helyi nemzeti bizottsági tagok nem tesznek eleget állampolgári kötelességüknek. Az ilyen nemzeti bizottsági tagok munkája nem kielégítő,. már csak azért sem: mert nekik, mint a nemzeti bizottság tag­újítók, brigádvezetők és kutatóintéze­tek dolgozói megvitattak a folyamatos aratás gépesítésének szervezési teen­dőit. Nincs olyan szövetkezeti tag, állami gazdaságban dolgozó és egyéni gaz­dálkodó, aki ha tüzetesen megismeri a folyamatos gabonabetakarítást, elv­ben ne állna e módszer mögé. Trak­torok, gépkocsik — és ha szükség mutatkozik — fogatok győzik a ga­bonaszállítást, a magtisztító gépek megtisztíthatnak minden szem gabo­nát. A gépálomások egyszerűen meg­oldhatják a dűlőkről a szalmalehúzást, a szalma kazalozását és a letakarított tarlón elvégezhetik a tarlóhántást. De ahhoz, hogy ez a mu.nka az idén kö­rülbelül 100 ezer hektárnyi területen jói menjen végbe, rendkívül gondos felkészülésre és magasfokú szerve­zettségre van szükség. Az aratvacséplésnek azonban van­nak ellenségei is. „Ne csépeljetek kombájnnal!” „Kipereg a szem” stb. — suttogják a közös gazdálkodás el­lenségei. A szándék világos. Nem akarnak ők — a régi földbirtokosok és kulákok — jót sem a falunak. Ügy szeretnék, ha a szorgalmas dolgozó nép ismét nekik aratna és kaszával a kezében látástól-vakulásig nekik ta­karítaná be a föld termését. A 'szán­tó-vető emberek a múltban sem ad­tak sokat szavukra, és ócsárló be­szédükkel ezúttal sem érnek célt. — Úgy volt az velem is, amikor a herét kaszáitattam — egészítette hí Vámos Sándor. — Azt mondták az arrajárók: lusta vagy, nem akarsz dolgozni. De bezzeg másképp beszél­tek, amikor az en takarmányom már a kazalban volt, az övéké pedig el­öregedett, elvesztette vitamintartal­mát. — Nekem még nem volt traktor a földemen, de már én is látom, hogy mégis csak könnyebb és jobb a gépi munka — hangzottak a fel­szólalások sorra. — Ami azt illeti, talán én voltam legjobban a gépi munka ellen — mondotta beismeröen Huszár Lajos, középparaszt. — De nem is csoda, hisz majd az ember szíve repedt meg, amikor látta a drága terményt tönkretéve, a földet össze-vissza túr­va. Ez azonban a kezdet volt. Ma már olyan munkát végeznek a gépek, hogy a kézimunka meg sem közelíti. — Bizony a múlt évben a legjobb barátom sem tudott volna többet se­gíteni, mint a gép, a jó kévekötő. De meg is fogadtam, hogy ezután minden munkát géppel végeztetek — legyezte meg Pecenylk Vilma. Az agronómus munkája ezután már könnyen ment A jelenlevők egymás­után adták beleegyezésüket a irak­­torosbrígád megalakításához. Majd kérges kezükbe ceruzát fogtak és megkötötték a szerződést, amely sze­rint egész évi munkájukat géppel végeztetik. ÜRÖMMEL BESZÉLNEK íVl S amikor járod a málasi határt, elcsodálkozol a rmgó-gabgngfenger, jainák kötelességük jó példával elől­járni. A terebesi járási nemzeti bizott­ság tanácsa a JNB és felvásárló szer­vek munkatársai közül egy brigádot alakított, melynek feladata az állandó felvilágosító munka. Az eredmény a napi tejbeadás 20—23 literről (pl. Zempl. Hradište, Imreg és Garaň köz­ségekben) 280—300 literre emelke­dett. Szilvás, Kuzmice és Késő köz­ségekben szintén jól halad a beadás. Járási viszonylatban a napi tejbeadás 3t)00 literrel emelkedett. A tojásbeadásnál is lényeges javu­lás mutatkozik. Különösen jó Barancs község, amely az egész évi beadást már 113,8 százalékra teljesítette. Jól halad Magyarsas község is a beadás­sal. Ez utóbbi a tervezett 34 892 da­rab tojásból már 33 337 darabot adott be. A helyi nemzeti bizottság és a já­rási nemzeti bizottság tagjai tovább folytatják meggyőző munkájukat a be­adási terv teljesítése érdekében. Ilyen eredmények nyomán a beadás terén eddig lemaradt járás a jövőbén az elsők közé sorakozhatik fel. < Andreas Sándor Szlovákia gépállomásai a múlt év­hez viszonyítvá ebben az évben sok­kal jobban felkészültek az aratásra. Maga a gépi felkészültség azonban mit sem érne kellő számú munkaerő biz­tosítása nélkül. A nemzeti bizottsá­gok és a tömegszervezetek bevonásá­val sokat tehetnek az aratás gyors befejezése érdekében. A csúcsmunkák idején minden munkáskézre szükség van és a betakarításnak munkaerő­­hiány miatt nem szabad késnie. Nagy feladat vár a védnökségi üzemekre is. Elérkezett az ideje annak, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségük­nek valóban eleget is tegyenek és az ígéret ne maradjon csak írásban le­fektetett egyszerű „megállapodás”. Majdnem minden szövetkezetnek van védnöksége, és ez kötelességgel jár. Az aratás, cséplés, tehát nemcsak a gépállomás, az állami gazdaság, a szö­vetkezetek és az egyénileg gazdálko-, dók ügye. Az aratás és cséplés- igrn sokrétű és kiemelkedő feladat. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyít­ják, hogy a kenyérgabona termésének betakarítása nem egyszerű termelési folyamat csupán, hanem igen fontos politikai és gazdasági feladat, amely nagy erőfeszítést követel nemcsak a dolgozó parasztság részéről, hanem a mezőgazdaságot irányító párt- és népi szervek részéről is. Mindannyiunk fel­adata ez, melynek jó végrehajtásával sok ezer, sőt 10 ezer vagon gaboná­val -jtöbbet nyerhetünk. a кövérleoelű cukorrépa, kukorica és egyéb növények szépségében. — Mi tette mindezt lehetővé? A kérdésre bármelyik málasi ma­gángazda örömmel felel: — A gép, az új traktorosbrigáid,. Kora tavasztól késő őszig a trak­torok dobogása tölti be a málasi ha­tárt. A magángazdálkodók traktor­ral szántanak, vetnek, egyszóval minden nehezebb munkát géppel vé­geztetnek. A barna szemű, piros ar­cú Vaszaráb Ernő, a 19 éves Rackó Imre és a többi traktoros vígah fü­­työrészve sa rabolja, kapálja a növé­nyeket. Ugyancsak széles rendet vágnak majd a sárguló búzatáblák­ban a jól kijavított, fényesre esissoit önkötözőgépekkel. — A vörös zászló ez évben iV a traktoromon lesz — mondja Vssea­­ráb traktoros. — Mint mindig, most is első aka­rok lenni, — tette hozzá a fiatal Rackó Imre. A traktorosok munkájával elége­dettek a magángazdálkodók. Az tij brigád vezetője. Marosvári Jánosi azonban mindent csinál, csak nem irányítja a traktorosbrigád munkáját. Azt tudja, hogy a brigád három köz­ség magángazdálkodóinak dclgozik, de arról nincs tudomása, hogy mi­lyen munka vár Málason, Nyíren és Csekén a brigádra. Tudja azt is, hogy a brigád aratni is fog, de hogy kinek, arról fogalma sincs. A zselízi gépállomás vezetősége állítson a brigád élére olyan veze­tőt, aki az adott lehetőségek mellett becsületet, elismerést, jó hírnevet szerez a traktorosbrigádnak. A gép­hez való viszonya pedig olyan le­gyen, mint a málasi magángazdálko­dóké, akik. azt mondják: „Segítőtársunk — jó barátunk a gé&” ZATYKÔ JÓZSEF 4 Megkezdődött a mezőgazdasági termelés állami tervének szétírása az 1956. évre „Segítőtársunk - jó barátunk a gép“ — mondják « málasi dolgozó parasztok — Az aratás küszöbén (Folytatás ®z 1. oldalról)

Next

/
Thumbnails
Contents