Szabad Földműves, 1955. január-június (6. évfolyam, 1-26. szám)

1955-01-02 / 1. szám

1955. január 2. X ISídnäves Ahol jól működik a heJyi nemzeti bizottság, ott épül a falu és szilárdul az EFSz NEMZETI BIZOTTSÁGAINK igen sokat tehetnek a mezőgazdasági termelés emelése érdekében. Mint az államhatalom helyi szerveinek, elsőrangú kötelességük biztpsítani a termelés emeléséhez szükséges feltételeket. Ha végig pillantunk népi szerveink működési területein, látni fogjuk, hogy közel sem használják ki az adott lehe­tőségeket ahhoz, hogy mezőgazdasági dolgozóinkat a na­gyobb hozamok és hasznosság elérésére serkentsék. Néni szabad elfelejtenünk, hogy vannak jól dolgozó nemzet­­bizottságaink is, amelyek következetesen megoldják a reájuk háruló feladatokat. Többek között a nagykaposi járási nemzeti bizottság munkáját emelhetjük ki, ahol a X. pártkongresszus út­mutatásait alaposan tanulmányozták • s az ebből eredő feladatokat minden várakozás és tétovázás nélkül továb­bították az egyes községek helyi nemzeti bizottságának tanácsaihoz. Mint ahogy a több szem többet lát. úgy a több ember részvétele is jó szolgálatot tesz a kérdések megoldásában. A járás területén az utóbbi évek folya­mán hatalmas kiterjedésű területek maradtak felszán­­tatlanul. Mindez lényegesen hátráltatta a járás begyűj­tési feladatainak teljesítését és kihatással volt a járás dolgozó parasztsága és szövetkezeti tagjai jövedelmének csökkentésére is. A gép- és traktorállomás, valamint a-, állami gazdaságok dolgozóival karöltve azonban a járási nemzeti bizottság illetékes szervei olyan megoldást talál­tak, hogv ma már elenyészően csekélyek a megmüvelet­­len területek. NAGYKAPOS ÉS KÖRNYÉKE igen gazdag természeti adottságokkal rendelkezik. Azt mondják, itt van hazánk legdúsabban termő területe. Nos hát. ha ez így var­akkor bátran mondhatjuk, hogv jó talaja van ezen a vi­déken a szövetkezeti nagytermelésnek. Híven bizonyítja ezt az a két megalakult új szövetkezet, amelyet az 1954-es esztendőben szerveztek meg a dolgozó kis- és középparasztok soraiból. Bés és FelsŐraskóc községek földművesei ma már saját maguk láthatják, hogy a kö­zös erő. az -összefogás hatalmas vívmányokra képes, ha abban a szorgalom a törekvéssel párosul. A járási nemzeti bizottság dolgozói úgy irányították munkájukat, hogy egész körzetük, kerületi viszonylat­ban is az élenjárók között szerepeljen. Ezt bizonyítják a nyári munkák eredményei is, amelyek értékelése során az eperjesi kerületben az első helyre küzdötték fel ma­gukat. Á járás gépállomása pedig az őszi munkák idején még jobban segítette a szövetkezeteket és a magángazdál­kodókat. Minderről maguk a számadatok is beszélnek, mert nem kisebb mint 134 százalékos tervteljesítéssel végezték el az őszi munkák feladatait. Emellett a ter­vezett időt csaknem egy héttel lerövidítették. Gesko elvtárs, a járási nemzeti bizottság elnöke, amikor az őszi munkákban elért elsőségük kitüntetéseképpen átvette a vándorzászlót, kijelentette, hogy a járás tanácsa azon igyekszik, hogy a szövetkezetek II. országos konferen­ciájáig még egy új EFSz megalakításának feltételeit meg­teremtsék. ÉRSEKUJVÄROTT ugyancsak sokat javult a helyi nemzeti bizottság munkája. Ismeretes, hgv a járási szék­helyen két szövetkezet működik. Mindkettőnek hatalmas földterülete van s bizony igen jó munkaszervezés szük­séges, hogv el tudják végezni munkájukat. A nemzeti bizottság, amikor azt látta, hogy az . egyik vagy másik szövetkezet önhibáján kívül nem képes megbirkózó, a termelési feladatokkal, önkéntes brigádokat szervezett, amelyek jó támogatást nyújtottak a gabona és egyéb kapásnövények begyűjtésénél. A párkányi járásban lévő Bátorkeszi község HNiB-át a helyi IV. típusú egységes föidművesszövetkezet eddig el­ért eredményei dicsérik. A helyi nemzeti bizottságon szinte naponként foglalkoznak a szövetkezet alapvető kérdéseivel, főképpen a haladó módszerek bevezetésén, serkentik az EFSz tagjait. Az új módszerek hevezetéséné' hatékony támogatást nyújt a helyi Nöbizottsag is, amely­nek tagjai vállalták hogv az állattenyésztésben minden szakaszon úi módszerekkel fognak dolgozni F.z a helyet út a hasznosság emeléséhez. Egyet azonban nem szabad szem élői téveszteni. Mégpedig azt, hogy a szövetkezet gazdálkodásának minden egves szakaszán érvényesítsék az érdemszerinti jutalmazás alapeleveit. Ez fogja aztán serkenteni a szövetkezet minden egyes tagját, hogy munkájában nec-sak a mennyiségre, hanem a minőségre is nagy súlyt fektessen. Jó pé'dával szolgálhat a varanói járásban fekvő Za­­mutov község helyi nemzeti bizottsága is. A tanács tagjai nemcsak a szövetkezet tagjait győzték meg a szö­vetkezeti munkaiskolán való részvéte] szükségességérői hanem a magángazdálkodókat is bekapcsolták az iskolá­zásba. Igaz, maguk a HNB tagjai is résztvesznek az ok­tatásokon s ezzel biztosították a szakelőadások sikerét. A helyi nemzeti bizottság ezen kívül, de a munkaiskola keretében mind a szövetkezet tagjait, mind a magán­­gazdálkodókat arra ösztökélte, hogy a rétek és a lege­lők javításáról se feledkezzenek meg Ha sok takarmány terem, minden bizonnyal több lesz a tei és a hús. na­gyobb lesz a termelők jövedelme is. SIKEREINKET TOVÁBBRA IS BIZTOSÍTANUNK KELL. Erre gondoltak a komáromi járás nemzeti bizott­ságán is, amikor a járás funkcionáriusai a járás területén megszervezték a hároméves fejlesztési tervek kidolgo­zását az EFSz-ekben. Jelenleg csaknem minden egyes EFSz jól kidolgozott tervekkel indult, újult erővel az 1955-ös évi munka és pénzügyi tervek kidolgozásába, hogy az új esztendő több sikert és hasznot hozzon közös gazdálkodásukba. A JNB dolgozói tudatosították a*t is, hogy az új év megnőtt feladatait csupán akkor lesznek képesek telje­síteni. ha a szövetkezetekben jól képzett szakerük, dol­gozók fogják vezetni a gazdálkodást. Ebbőí a célból 26 szövetkezeti tagot különböző mezőgazdasági szakra szer­veztek meg, akik folyamatosan fogják látogatni a szak­­tanfolyamokat. Ezenkívül az év végéig még több mint 180 szakelőadást tartanak a falvakban dolgozó szövet­kezeti tagoknak, magángazdálkodóknak. Népi szerveink tehát úgy irányítsák működésüket, hogv a járás és a falu népe bizalommal forduljon hozzá­juk, mert ez az egyedüli módja annak, hogy a termelést növelhessük és elmélyítsük kapcsolatunkat a nép’ leg­szélesebb tömegeivel is. (Sz. A.) Nagyobb figyelmet a szövetkezeti munkaiskoláknak Múlt héten tartották meg Bratisla­­vában a Földművelésügyi Megbízotti Hivatalban a szlovákiai szövetkezeti munkaiskolákkal kapcsolatos értekez­letet. Remény elvtárs a besztercebá­nyai kerületből beszámolt a munkais­kolák helyzetéről. Elmondta, hogy a toborzási tervet csaknem 1090 hallga­tóval lépték túl. Nagy az érdeklődés a szakelőadások iránt, főleg a körmöc­­bányai járásban. Nagy baj azonban az, hogy kevés képzett előadó van a ke­rületben. A kerületi nemzeti bizottság mező­­gazdasági osztályának a jövőben na­gyobb figyelmet kell szentelnie a szövetkezeti munkaiskoláknak. Külö­nösképpen a tornaijai és a rimaszom­bati járásoknak kell segítenie, mivel ezeken a helyeken igen alacsony szín­vonalon mozognak az előadások. Tor­naiján például a tavalyi tanulmányi anyagot ismételik. Rimaszombaton pe­dig négy munkaiskola megszervezését hanyagolták el a járás területén. A munkaiskolák működését illetőleg az tapasztalható, hogy a járási nem­zeti bizottságok keveset törődnek az előadások színvonalának emelésével. Sőt sok esetben jelentéseket sem kül­denek a kerületre. Ez is arra vall. hogy nem foglalkoznak eléggé a szö­vetkezeti dolgozók és magángazdál­kodók szakmai nevelésével. Kormá­nyunk pedig minden lehetőt elkövet, hogy támogassa az iskolák működését, javítsa és könnyítse az előadásokat. Mégis az tapasztalható, hogy ezeket az óriási lehetőségeket nem használ­juk ki elég következetesen. Az elő­adásokhoz való segédeszközöket — köztük oktatófilmeket — sem állítják az iskolázás szolgálatába. Az eperjesi kerületben a munkais­kolák megszervezésével kapcsolatban jó munkát végzett a mezőgazdasági osztály. Az előirányzott 30 munkais­kola helyett 34 működik jelenleq a kerületben. A hallgatók száma is ál­landó növekedést mutat. Ezidöszerint a tervezett 650 szövetkezeti tag he­lyett csaknem 1040-en látogatják az iskolákat. Köztük elég sok a nő és az egyénileg gazdálkodó. Érdemes meg­említeni, hogy a kerületben igen jó és szakképzett előadók vannak Az oktatás módszere is megfelelő. Ez viszont azt eredményezi, hogy min­den héten egyre tpbb az érdeklődő a szövetkezeti munkaiskolák iránt. A városi magángazdálkodók nagy több­sége elhatározta, hogy ők is bekap­csolódnak a hallgatók közé. A pav­­lovcei és a drahnyovi szövetkezetek tagsága ugyancsak nagy számmal vesz részt az előadáséi i. Nem értékelhetjük pozitívan azon­ban a nyitrai kerület működését, ahonnan még az iskolák előadója sem jött el az értekezletre. Ez a kerület köztársaságunkban igen fontos mező­gazdasági terület és ezért a kerületi funkcionáriusok részéről is több fi­gyelmet érdemelne. Ma már nem le­het közömbös számunkra, hogy a ter­­j melés milyen színvonalon mozog. A i hozamokat természetesen csak azok képesek fokozni, akik kellő szakisme­rettel rendelkezni A nyitrai kerület számos szövetke­zeti munkaiskolája éppen arra enged következtetni, hogy a jó eredménye­ket fel kell karolniok és bővíteni kell tudásukat. Mindezt azonban nem le­het megoldani helyes irányítás és ve­zetés nélkül. (Sz.) A termelési terv elkészítése az egész tagság ügye A hároméves fejlesztési tervek ki­dolgozásával egyidüben szövetkezete­inknek meg kell kezdeniök az 1953- ös évi pénzügyi és termelési tervek elkészítését. Á vágsellyei járásban már csaknem minden szövetkezet be­fejezte fejlesztési tervének kidolgo­zását. Az elkövetkezendő napokban a jövő évi munkatervek kidolgozását szorgalmazzák. Hogy ezidén kiküszöbölhessék a mialt évben elkövetett hibákat, a já­rási nemzeti bizottságnak nagyobb se­gítséget kell nyújtania a szövetkeze­teknek, füleg abban az irányban, hogv megmagyarázzák a szövetkezet tagjainak, hogy a munkaegységek ér­tékének mesterségesen való növelése semmiesetre sem hasanos a szövetke­zet tagjai számára. A sládecskovcei szövetkezetben például a munkaegy­ségek érmékének megállapításánál helytelenül jártak el, amikor az ál­lattenyésztés rovására a növényter­melésre szánt munkaegységek értékét és számát megindokolatlanúl emel­ték. A járási székhelyen pedig a vág­sellyei szövetkezetben olyan mun­kákra is terveztek munkaegységeket, vejSihs kiadást, amelynek elvégzésére már kezdetben sem volt meg az elő­feltétel. Több mint 200.000 k. 'inát irányoztak elő a kavics szállítására, holott ezt a munkát nem végezték el és pillanatnyilag a mesterségesen be­tervezett kavicsra szükségük sem volt. A királyi szövetkezet példáján pe­dig azt láthatjuk, hogy feleslegesen nagymennyiségű műtrágya-bevásár­lást irányoztak elő: noha a szövet­kezetnek csupán 600 mázsa az évi műtrágya szükséglete, tervükben csaknem egyszerannyi mennyiséget tüntettek fel, sőt ezt meg is vásárol­ták. Ilymódon felesleges tartalékok keletkeztek, ami pénzügyileg igen megterhelte a szövetkezet gazdálko­dását. A termelési tervek elkészítésénél igen fontos követelménv az is, hogy a csoportvezetők, az állattenyésztési csoportvezetők és az agronómus szo­rosan együttműködjenek. Hogy ennek a gyakorlatban milyen fontos szerepe van, azt a vághosszúfalusi szövetke­zet példája igazolja. Tavaly ugyanis sem az agronómus. sem a zooteehni­­kus nem tárgyalták meg közösen az évi terv feladatait. Ennek aztán az lett a következménye, hogy az állat­állomány számára előirányzott takar­mányvetési területeket majdnem ki­felejtették a tervükből. Utólag ter­mészetesen nagyon nehezen lehetett pótolni a mulasztást és ennek a ha­tása aztán abban tükröződött, hogy a tavalyi év folyamán igen nagy ta­karmány-gondokkal küzdöttek. A járás területén lévő szövetkeze­tek közül a szelőcei, farkasdi, EFSz-ek készítették a legjobb terve­ket. Ezeken a helyeken maguk a munkacsoportok vitatták meg a mun­kafolyamatokat és nyomban megálla­pították a munkaegység szükségletét is. Ezenkívül betervezték azokat a megvásárlandó szerszámokat, eszközö­ket is, amelyek munkájukhoz szük­ségesek, így aztán az év közben nem borult fel a terv, mert annak min­den egyes betűje fedte a valóságot és kifejezte a szövetkezet igazi hely­zetét. A vágsellyei járás példájából lát­hatjuk, hogy a tervek elkészítése mily fontos feladat a közös gazdál­kodásban. A jó terv fél sikert jelent, de hogv . terveink reálisak legyenek, ahhoz az egész tagság együttmunkál - kodása szükséges. A CsSzBSz III. kongresszusáról Az elmúlt napokban már harmad­szor ült össze Prágában a Csehszlo­vák-Szovjet Baráti Szövetségnek, a nagy társadalmi szervezetnek legfelső szerve, amelyben a Szovjetunió összes barátai tömörülnek, amelyek a két nép kölcsönös megismerésének érde­kében dolgoztak. A Csehszlovák-Szovjet Baráti Szö­vetség harmadik kongresszusát no­vember 19-én nyitották meg. Az ün­nepi díszbe öltözött kongresszusi ter­met a küldöttek százai töltötték meg. A csehszlovák és szovjet államhim­nuszok elhangzása után Dr. Zdenek Nejedlý tanár, miniszter a Csehszlo­vák Szovjet Baráti Szövetség elnöke emelkedett szólásra A kongresszus küldetéséről azt mondotta, hogy a kongresszus arról fog tárgyalni ho­gyan erősítse meg szervezetét, de nemcsak szervezeti szempontból, ha­nem harcos szellemének és áldozatos­ságának megerősítése szempontjából is. Beszédének befejező részében meg­emlékezett arról, hogy a kongresszus A. Zápotocký 70. születésnapján ült össze. A jelenlevők hatalmas taps közepette éljenezték Zápotocký elv­társat és lelkesedéssel fogadták el a munkaelnökségnek azt a javaslatát, hogy Antonin Zápotocký köztársasági elnökhöz küldöttséget küldjenek, amely átadja neki a III kongresszus küldötteinek üdvözletét és meghívja öt az ülésre. A küldöttek kitörő lel­kesedéssel és nagy tapssal üdvözölték a köszöntő szövegét. A CSSZBSZ III. kongresszusa tár­gyalásainak második napját dr. E. Slechta mérnök, építészeti miniszter nyitotta meg. A központi ellenőrző bizottság jelentése után rpegkezdő­­dött a vita, amelynek keretében az elsők között szólalt fel. A. I. Deniszov tanár, a szovjet küldöttség vezetője. Beszédét hosszantartó taps követte. Az ülés keretében üzemi dolgozók, földművesek és az értelmiség több tagja szólalt föl. Ismertették munká­jukat és elmondták mi mindent kö­szönhetnek a szovjet tapasztalatoknak és munkamódszereknek. A kongresszus legünnepélyesebb pil­lanata az volt, amikor Václav Kopec­­ký és Oleg Homola képviselők kísére­tében a díszemelvényre lépett Anto­nín Zápotocký köztársasági elnök. A küldöttségek ekkor fel álltak és a termet hatalmas, hosszantartó taps és „Éljen Zápotocký elvtárs, éljen a CsKP, éljen a béke“ felkiáltások töl­tik be, majd szólásra emelkedik V. Kopecký miniszterelnökhelyettes s többek között ezeket mondja: A párt és kormány a Csehszlovák- Szovjet Baráti Szövetség III. kong­resszusát, népünk leghatalmasabb és legjelentősebb tömegszervezeteinek egyikeként üdvözli, amely Csehszlová­kia és a Szovjetunió közötti barátság ügyét szolgálja. A Szovjetunió iránti barátság érzé­sei az egész csehszlovák nép szívében mélyen gyökereznek. Hiszen ez a ba­rátság abból a tudatból nőtt ki, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 1917-ben döntött az önálló Cseh­szlovák Köztársaság megteremtéséről. Hiszen ez a barátság sorsdöntővé vált a hitleri Németországgal szemben folytatott háború éveiben. A csehszlovák-szovjet barátság a mi életünk. Valamennyiünk boldogsá­ga akár munkások, akár földművesek, akár az értelmiség tagjai vagyunk. Csupán a Szovjetunió segítségével valósíthatjuk meg hazánkban a gaz­dasági, szociális és kulturális átépítés nagy forradalmi művét. „A Szovjet­unióval örök időkre!" Klefnent Gott­­waldnak a kongresszus zászlaira írt ezen jelszavát viszi ma büszke paj­zsán az egész csehszlovák nép. Olyan pillanatokat élünk át, amikor a leg­nagyobb mértékben tudatosítjuk a csehszlovák-szovjet barátságnak lei fontosságát köztársaságunk nemzetei szempontjából. Az amerikai imperia­lizmus most a nyugateurópai országok' kormányaival megegyezve meg akarja újítani Nyugat-Németországban $b ná­ci Wehrmachtot. Európában a béké­ért folyó nemzetközi küzdelem válsá­gos időszakába lépett S ezek az ese­mények sorsdöntőén érintik hazánkat, nemzeteinket. Köztársaságunk sok­milliós tömege készen áll a béke ügye védelmében és köztársaságunk felség­jogainak megvédésében tanúsított ha­tározott és fáradhatatlan tevékenysé­gére. A béke, szocializmus legnyuga­tibb kiS7Ögelésén állva nem félünk az erők semmiféle összemérésétől sem. Százszorta erősebbeknek érezzük ma­gunkat, mint bármikor azelőtt. És ennek az erőnek érzését a? a tudat kelti bennünk, hogy mellettünk áll hú barátunk a nagy Szovjetunió, amely­nek ereje hatalmas méretekben nő napról-napra, percről-percre. Szilár­dan hisszük, hogy minden körülmé­nyek közepette dicső győzelmet arat a helyes és igazságos ügy — a mi ügyünk. A Csehszlovák-Szovjet Baráti Szö­vetség küldetése hazafias küldetés, elmélyíteni és megszilárdítani a cseh­szlovák-szovjet barátságot úgy, hogy nemzeteink még szorosabban felzár­kózzanak a Szovjetunió mellé. Orszá­gunk a szocializmus építésének né­hány éve alatt hatalmassá és nagyon gazdaggá lett. Meggyőződhettünk ar­ról, hogy világszerte mily nagyra be­csülik országunk iparát és mily őszin­tén örülnek sikereinknek. A szovjet emberek ajkáról sok dicséret hang­zott el országunkról. Ez a legértéke­sebb dicséret, amelynek arra kell lel­kesíteni bennünket, hogy még buz­góbban dolgozzunk drága hazánk to­vábbi felvirágoztatásáért, amint erre szeretett, dicső pártunk Csehszlovákia Kommunista Pártja vezet bennünket. A CSSZBSZ III. kongresszusának utolsó napján A. Zápotocký köztár­sasági elnök emelkedett szólásra: „Örömmel fogadtam a meghívást kongresszusukra. Köszönöm önöknek a kedves fogadtatást. Népi demokratikus hazánk támasza a dolgozó nép legszélesebb tömegei.' amelyek Köztársaságunkból a békfcj igaaj országát építik, amely biztosítja a nép állandóan növekedő anyagi és kulturális szükségleteinek maximális kielégítését. Ezt a célt tűzte maga elé orszá­gunk egyik legnagyobb tömegszerve­zete is a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség, mely a Münchenelőtti első köztársaság idején keletkezett. A ba­ráti szövetség kihívta maga ellen az' akkor uralkodó burzsoáziának gyűlö­letét. — Ma népi demokratikus, szo­cializmust építő köztársaságunkban már senkit sem zárhatnak be „Éljen1 a Szovjetunió!” — felkiáltásért. Ma államunk és kormányunk élén Cseh­szlovákia Kommunista Pártja áll, amely a munkások, földművesek és dolgozó értelmiség szilárd szövetségén alapuló Nemzeti Frontjára támagzko-. dik. A jelenlegi nemzetközi helyzet bi­zonyítja világosan, hogy országaink­nak a Szovjetunió iránti régi hagyo­mányos kapcsolatai történelmi jelen­tőségűek és érvényűek. El vagyunk határozva, hogy a Szov­jetunió oldalán megvédjük és kihar­coljuk a békét. Ezért a „Szovjetunió­val örök idökr^“ és „Példaképünk a Szovjetunió" jelszavak egyre meggyő­zőbben és határozottabban hangzanak hazánkban. E jelszavak szellemében üdvözlöm az önök kongresszusát és a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség további munkájához sok sikert kívá­nok. Éljen a világbéketábor! Az új év küszöbén! (■Folytatás az hogy a rendelkezésünkre álló terüle­ten olyan növényeket termeljünk, amelyek a mi feltételeinkhez mérten a legjövedelmezőbbek és mezőgazda­ságunk számára a legnagyobb hasznot hajtják. A délen fekvő területeinxew ez főképpen a kukorica és a cukor­répa, míg az északi területeken a bur ­gonya és a len. Földműveseink — az EFSz-ek tag­jai és azok is, akik még maguk gaz­dálkodnak, az állami birtokok és a GTÁ-k dolgozói a múltban sokkal ne­hezebb körülmények között tudták | 1. oldaliról) megoldani feladataikat. Ma, amikor pártunk és kormányunk nagy segít­séget nyújt földműveseinknek, amikor egész hazánk lakossága figyelemmel kíséri, miképpen teljesítik mezőgaz­daságunk dolgozói feladataikat, dolgo­zó népünk életszínvonala emelésének terén, legyünk büszkék arra, hogy élenjáró harcosai vagyunk e dicső cél elérésének és arra törekedjünk hogv esztendőröl-esztendőre hova-tovább mind több kenyerünk, húsunk, zsí­runk, tejünk és egyéb terményünk I legyen.

Next

/
Thumbnails
Contents