Szabad Földműves, 1954. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1954-07-04 / 27. szám

A szocialista faluért! fza lrű d i Földműves A F OLD M ÚVEL E S ÜGYI MEGBÍZOTTI HIVATAL LAPJA Bratislava, 1954. július 4. Ara 40 fillér J V. évfolyam 27. szám Lapunk tartalmából: Az ország kenyeréért__ A dolgozó nép keményen bünteti a háborús gyújtogatok segítőit Az aratás ideje alatt is gondozzuk kapásnövényeinket Futószalagrendszerű gabonabetakarítás A parlagot virágzó kertészetté változtattuk Aratásra Ipolyvisken kigyúlnak a villanyfények ... A bajcsi állami gazdaság elsőnek kezdte meg az aratást Minden erőt a veszteségnélküli betakarításba —----------------------------------------------­­★ ★ ★ -----------------------------------------------------------­Az ország kenyeréért . . . Elérkezett az az idő, amikor a pa­rasztember egészévi fáradságos mun­kájának gyümölcsét betakarítja. Nem kell sokat magyarázni, — hisz minden földműves tudja, hogy mennyi veríték, mennyi áldozatos munka, mennyi gond volt azzal a büzaszemmel, amíg a jól előkészített földbe került, s végül is aranysárga kalászba szökve meghajtja fejét, s várja, hogy végre is rendelte­tési helyére, a dolgozó nép asztalára kerüljön. De nemcsak a parasztember munká­ját, becsületes helytállását fektettük be a jó termésért vívott harcba, ha­nem egész népünk építő törekvése eredményeine’ is nagy részét. Gondol­junk csak a traktorra, amely a földet megszántotta, a vetőgépre, amely elve­tette a magot, vagy a műtrágyára, amely fejlődés közben növelte a nö­vényt. Kormányunk a nemzeti jövede­lemből bizony tekintélyes összeget jut­tat mezőgazdaságunknak. Tehát, ami­kor az aratáshoz látunk, arra is kell gondolnunk, hogy nemcsak a földmű­ves munkája eredményéről, hanem a munkásosztály, egész népünk mezőgaz­daságunknak nyújtotta segítség gvü­­mölesöztetéséröl is szó van. Az idén állami gazdaságaink és szö­vetkezeteink hatalmas tábláin, sőt az egyénileg gazdálkodók földjein is gaz­dag termés mutatkozik. Az eddigi munka, az eddigi befektetések tehát nem voltak hiábavalók. Sőt gazdagon megtérülnek, ha most sikerül veszte­ség nélkül betakarítanunk termésün­ket. Lesz bőven kenyerünk, s dolgozó parasztságunk megteszi az első lépést azoknak a nagy feladatoknak a teljesí­tésére, amelyeket Csehszlovákia Kom­munista Pártjának X. kongresszusa tűzött elé. Most tehát minden erőnket a gyors betakarításra kell összpontosítanunk. Harcolnunk kell a szemveszteség meg­akadályozásáért Nagy feladat ez. Dol­gozó parasztságunk azonban ebben a nagy harcban nem ál] egyedül. Mun­kásosztályunk most is mellette van, - nagyobb segítséget nyújt neki. mint bármikor ezelőtt. Traktorallomasaink sokkal több géppel rendelkeznek, min! a múlt évben és traktorosaink is job­ban felkészültek az idei aratásra Erről az is világosan tanúskodik, hogy szá­mos gépállomáson határidő előtt befe­jezték a gépek javítását. így például a zselízi traktorállomás, vagy a homon­­nai és még sok más traktorállomás lénvegesen lerövidítette a javítások határidejét. A kombájnokat is a leg­nagyobb gonddal javították meg Az idén mar arról is gondoskodtunk, hogy a kombájnokon valóban jó szakembe­rek üljenek. Példa erre a bijacovcei 6 hónapos és a r'maszombati 4 hónapos kombajnvezeto tanfolyam, amelyeken az ország minden részéről számos komhajnos vett részt. A galántai trak­torállomás 20 kombajnost iskoláztatott ki. A dunaszerdahelyi GTÄ-ról pedig öten vettek részt a szakiskolán. Na­gyon fontos ez, mert az idén szövet­kezeti tagjaink nagy bizalommal vár­ják a kombájnokat. Erről az is tanús­kodik, hogy az aratási szerződéseknél a tavalyihoz viszonyítva lényegesen megnövek a kombajnaratás. A bratislavai kerületben például 3.000 hektárral többet aratnak és csépelnek ki kombájnnál, mint az elmúlt évben. A kassai kerületben pedig tavaly 2.024 hektáron, az idén meg 5.600 hektáron végzi el az aratás és a cséplés nehéz munkáját a kombajn. Az aratás megkezdődött. Már az el­múlt héten jelentették a bajcsi állami gazdaságról és a kassai kerületben lévő fejszési gazdaságról, hogy meg­kezdték az őszi árpa aratását. A na­pokban pedig már országszerte teljes lendületét veszi az aratás. Melyek te­hát a legfontosabb szempontok, ame­lyeket feltételenül be kell tartanunk, ha veszteség nélkül akarjuk betakarí­tani termésünket? Először is, mint minden munkának így az aratásnak is a lelke a helyes munkaszervezés. Az alaposan átgondolt és helyesen kidolgozott tervek, a jó munkaszervezést nagy mértékben elő­segítik. Elősegítik azt is, hogy a trak­torosbrigád és a szövetkezeti munka- , csoportok, vagyis, hog> a szövetkezeti | tagok és a traktoros szorosan együtt- ; működjön, ami nélkül sz nte elképzel- I hetetlen a jó munka. Itt igen sok mű- i lik a traktorállomás, de az F.ESz agro- \ I nómusán is. Nekik a csoportvezetőkkel I karöltve kell odahatniok, hogy a szö- I vetkezeti tagok azonnal a gép után í keresztekbe hordják a gabonát, vagy a kombajn után összehordják a szalmát, sőt hogy idejében megkezdjék a ke­resztek osztagokba való összehordását hogy a traktorosok zavartalanul foly­tathassák munkájukat és természete­sen. hogy a cséplést is idejében meg­kezdhessék. Csakis a szövetkezeti ta­gok segítségével tudják traktorosok teljes mértékben kihasználni gépeiket, csak akkor tudnak két-müszakban dol­gozni. Igen ám! Gyorsan összehordani a kévéket! Hogyan tegye meg ezt egv olyan szövetkezet, ahol „munkaerő­­hiány” van. A munkaerőhiány miatt azonban mégsem engedhetjük meg, hogy egy szem gabona is kárba vesz­­szen. Vannak még minden községben kihaszná.atlan források. Ez a forrás: a nők és az ifjúság bevonása a mun­kákba. Asszonyaink egészen biztosan megállják helyüket az aratásban is. Hiszen a múlt évben számos helyen igazán áldozatos munkát végeztek. So­kat tudnának erről beszélni a kétyi, nagyborsai, vagy akár a gyivai szövet­kezeti tagok, mert az ő asszonyaik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a szövetkezet termése idejében rendelte­tési helyére kerüljön. Az asszonyok munkába való bekapcsolásával kapcso­latban vannak még maradi nézetek. Folvtatas a 2- iK oldalon. Megindultak a Kombájnok.. A nyitrai kerület déli járásaiban beérett az ősziárpa. A traktorosok és a szövetkezeti tagok kivonultok a földekre, hogy hozzálássanak a termés veszteségnélküli betakarítá­sához. Az aratás főleg az ógyallai járásban vette kezdetét. Már u2 első napon learattak 65 hektár őszi árpát. Ebből az ógyallai EFSz 18, a szentpéteri EFSz 14 hektárt. A második napon, vagyis kedden \ munkához láttak az érsekújvári 11. szövetkezet tagjai is. Négy önkp­­töző és egy kombájn, jó szakem­berek irányítása alatt harcolt azért, hogy egy szem gabona sem vesszen kárba. A párkányi járásban kedden kezdték meg az aratást. Itt a kom­­, bájnok egyre nagyobb teret hódi­­‘ tanak. A bucsi EFSz-ben kettő, J Muzslán szintén két kombájn arat I Csütörtökön pedig már a legtöbb I EFSz földjein hozzáláttak az öszi­­' árpa betakarításához. Learatták az ószi árpát A nagykürtösi állami gazdaság les/ ' nyei oszályán 13 hektáron termein :k ősziárpát. Ezt a területet 2 nap alatt learatták. Az átlagos hektárhozam kö­rülbelül !9 mázsa. Folyik a repce ara­tása is. amelyből 25 mázsás hektá hozamra számítanak. A napokban megkezdik a többi gabona aratását ŕ amelyet minden b'zonnal ol”an sike résén elvégeznek, mint az ’fez' árpa aratását. Csallóköz az aratás jegyében Csallóköz széles gaboneiábiáin is kezdetét vette az am tás A nemesácsai traktorállomás dolgozói június 29-én négy szövetkezet földje,ч láttak mun­kához. A csallóközcsütörtöki traktoro­sok most minden percet felhasználnak, hogy a jánošíkovói, olgyai. csütörtöki és a többi szövetkezetek tábláin vesz­teség nélkül betakarítsák először az őszi árpát, aztán pedig a többi gabonát A leleszi EFSz a gyors betakarításért Az ősziárpát a leleszi szövetkezeti tagok kombájnnal aratják, hogy a mag minél előbb zsákokba kerüljön. „Az S-4-es szovjet kombájn, Ore­­chovszky kombájnos kezében — mond­ja Dobos elvtárs, a szövetkezet elnöke — úgy működik, mint az óra. Ponto­san, rendesen és jól.” A szövetkezetnek összesen 584 hek­tár aratni valója van. Hogy ezt a nagy munkát idejében elvégezzék, teljes mértékben kihasználják a kombájno­kat és az önkötözőgépeket. A fülekkovácsi EFSz harcol a veszteségnélküli betakarításért Ez évben a fülekkovácsi EFSz tagjai jobban igyekeztek a mezőgazdasági munkákkal, mint tavaly. A 3 hektár cukorrépát idejében kiegyelték és meg­­sarebolták. Most alapos kapálást végeznek. Ilyen gondos munka mellett, nem­csak teljesítik, de túlteljesítik tervüket. Ugyanígy ápolták a takarmányrépát is. A 12 hektár burgonyát megsarabolták, majd megkapálták, most már be­fejezték a feltöltést i6. Ugyancsak nagy figyelmet fordítanak a 12 hektár ku­koricára. A füleki Kovosmalt védnökség] üzemből már 3 napja brigád dolgo­zik 6 hektáros dohányültetvényükön. A tavaszi munkák második szakaszában a kedvezőtlen időjárás miatt lemaradtak, de szorgalmas munkájukkal és a brigád seqüségével ma már a füleki járásban a mezei munkákban az első helyre keretek. A takamiánybetakaritást 80 hektáron végzik. Már június elsején meg­kezdték a kaszálást. Leginkább kézzel, majd lófogattal dolgoznak. A munkát két csoportba osztották, Agócs József az egyik csoport vezetője a szocialista versenyben csoportjával élenjár. Az aratási tervüket is pontosan elkészítették. A gabonaféléket 120 hek­tárról 8 nap alatt tervezik learatni. A buzid gépállomás S-4-es kombájnnal 12 hektár rozsot és 20 hektár búzát fog betakarítani. A többit két önkötö­­zögéppel és kézzel fogják elvégezni. Itt is két csoportra osztották fel egymás között az aratási ás cséplési munkákat, melyek egymással versenyezni fog­nak. Az asszonyoknak is megkönnyítik az aratási munkákba való zavartalan bekapcsolódásukat, közös étkezést vezetnek be és a gyermekeket bölcsődékbe helyezik el. A munkát reggel 4-kor kezdik, majd 6.30-kor közös reggeli 8-ig. 8-tói 12-ig munka, majd egy óra közös ebéd. Ebéd után szakadatlan munka egészen este 21 óráig, szükség szerint még tovább is. A cséplésre is tervszerűen felkészültek. Az 1200-es cséplőgarniturável fog­nak dolgozni. Ezt a gépet a mezeiesoport két tagja fogja kezelni. A kévék le­takarására a CSD-töl kérnek kölcsön ponyvákat. Az aratást és a cséplést 16 nap alatt akarják befejezni Az állam iránti beszolgáltatásukat azonnal a csép­lőgéptől teljesítik. Igyekeznek elsőbbségüket továbbra is megtartani, s ahogy Molnár Ferenc szövetkezeti elnök mondja, ezt teljesíthetik, ha pontosan e X. pártkong rész- ' szus irányelveihez tartják magukat. Haas V. Az aratással egyi Hőben elvégezzük tarlóhántást a A k'spakai egységes földművesszö­vetkeze; us jól iekészülve kezdi az aratást. Vájjon mi szükséges ahhoz, hogy az aratás c. legnagyobb rendben és Hóben történjen meg? Mináemk­­p'őtt jó munka és a csoportot meg­­szervezése, vagyis összeül’itása 4 kispakai EPS г taggyűlésen alapi­­san foglalkozott a mezőgazdaságnak szóló kongresszusi irányelvekkel, külö­nösen az aratással. Az aratást július 10-én kezdjük és 20-án befejezzük. Az aratás ötödik napján megkezdjük a cséplést is, úgyszintén az aratással egyidőben a tariohántást is elvégez­zük. Aratásra kerül 186 hektár ga­bona, ebből 84 hektár o úzu, 6 hektár rozs, 82 hektár árpa és 14 hektár zab. Kombájnnal 33 hektárt aratunk, a többit két önkötözőgéppel fogjuk vé­gezni. Minden önkötözőgép után 6 személy fogja szedni a kévéket és azokat keresztbe rakni. A kombájn után a gabona apómul a szárítóba megy és onnan a begyűj­tési raktárba. A kombájn után a trak­torállomás a szalmát azonnal össze­­huzatja. De mielőtt az aratást megkezdjük, minden erőnket és időnket arra szen­teljük. hogy a kapásnövényeinket gon­dozzuk. Védekezzünk minden kárté­kony rovartól, hogy azt még elszapo­rodása előtt ártalmatlanná tegyük. — Azonkívül nagy lendülettel irtjuk a gazt. hogy ne legyen ideje megerő­södni, elhatalmasodni. A traktorállomással a szerződést ter­mészetbeni járandóság fejében kötöt­tük meg. Készen várja a kombájn és önkötözőgép az aratás napját. A trak­­torállomásnak mind a multévben, mind az idén is a legnagyobb megelégedé­sünket fejezzük ki. Az aratás sikere a múlt évben nagyban köszönhető asz­­szonyainknak és leányainknak, kik fáradságot nem ismerve, kora reggeltől késő estig szakadatlanul dolgoztak. - - Munkájuknak meg is volt a gyümöl­cse. Naponta 4—5 munkaegységet sze­reztek, melyért az évvégi elszámolás­nál szép összeget kaptak. Büszkék vagyunk asszonyainkra es bízzunk abban, hogy ahogy a mült évben, úgy ezévben is megállják he­lyüket az aratás ideje alatt. Emelt fejjel állunk az aratási mun­kák nagy feladatai elé, hogy a ter­ményt szemveszteségnélkül takarítsuk be. POSVANC BÉLA, Kispaka A btnesi állami gazdaság dolgozói e sőknek kezdték meg az idei gazdag termés betakarítását. Az Osziárpán kezdték a munkát. Az aratással egyidejűleg végzik a tarlóhántást is.

Next

/
Thumbnails
Contents