Szabad Földműves, 1953. július-december (4. évfolyam, 28-52. szám)

1953-07-12 / 28. szám

fiaimét Földműves А ВЕКЕ KIVÁLÓ HARCOSA 1953. ’i'űíius 12. IĽJA ERENBURG Az írás magávalragadó művé ze Úja Grigorjevics Erenburg, a nemzetközi Sztálin-békedíjas nagy szovjet író, a Béke-Világtanács elnökségének tagja. A békéért vívott szenvedélyes harcban ragyogó erővel képviseli a népek bol­dogságának ügyét. Az emberi öntudat erejének, az élenjáró eszmék legyőzhe­tetlenségének, a boldogulásukért har­coló népek hatalmának gondolata tölti meg llja Erenburg írásait és szavait. Egyetlen leveléről felismerni a fát. Egyetlen újságfoszlányon, egy könyv találomra kinyitott lapján is felisme­rik az emberek az öt világrészen, hogy annak írója csak Erenburg lehet. Min­den sorából kicsendül szenvedélyes hangja. Ez a hang messzire elhaüat­szik, nemcsak a szovjet földön, ha­nem idegen országok, messzi földré­szek tájain is. Hja Erenburg 1891-ben született Kievben. Már egész kora fiatalságá­ban résztvett a forradalmi mozgalom­ban és mire első könyve „Versek" címmel ,1910-ben megjelent, már ala­posan megismerkedett a hírhedt kievi Lukjanovka-börtön celláival, maga is ette már a politikai emigránsok ke­serű kenyerét. Fiatalon sok л utazott, bejárta Ňyugat-Európa számos orszá­gát és 1917-ben tért vissza Oroszor­szágba. Mint publicista és fordító dol­gozott. A két világháború közt hosszú ideig külföldön élt, mint a szovjet újságok tudósítója. Sorra jelennek meg regényei: a „Második nap", a „Lélekzetvisszafojtva”. A spanyol polgárháború idején Erenburg hosz­­szabb idOt tölt a spanyol nép szen­ved/'. hős fiai között és lángoló írásai­val az egész világ előtt vádolja Fran­­cóék pribékhadát. A spanyol hősökről papírra vetett gondolataiban ott izzik a spanyol nép iránti mély szolidaritás, s az új világégés fenyegetését magá­­banhordó fasizmus elleni figyelmezte­tő vészkiáltás. 1941-ben megjelenik Sztálin-díj­­nyertes „Párizs eleste" című nagy re­génye. Ebben már teljes erővel bon­takozik ki Erenburgnak a nép hősei iránti mély rajongása. 1941 június 22-én, amikor a hitleri hordák a Szov­jetunióra törnek, Erenburg így ír: , Első nap” című cikkében. „Szent háborúnk, az a háború, amelyet a gaz hódítók kényszerítettek ránk, a rab­ságba döntött Európa felszabadításá­nak háborúja lesz." Az egész hős szovjet nép, az élet­ért, az emberiségért küzdő egész vi­lág olvasta, hallgatta, szomjasan vár­ta a második világháború legnehezebb időszakaiban is Erenburg hazaszere­tettől izzó, gyújtó harci írásait. Ctt volt az író szava, hangja Sztálingrád világtörténelmi győzelmének fényé* nél, ott volt mindenütt, ahol a le­győzhetetlen Szovjet Hadsereg vér­zett. küzdött, győzött. De ott voltbk Erenburg bíztató, testvéri szavai Fran­ciaországban, Olaszországban, minde­nütt, ahol az egyszerű katonák, a par­tizánok a közös ügyért küzdöttek. A pirkadó győzelem napjaiban sugárzó erővel, odaadással ad szárnyakat hős népe győzelmes harcának és tolmá­csolja az egész világnak Sztálin népe történelmi hőstetteit. Neve és mun­kássága ebben az időben ellenállha­tatlanul utat talál a szabadságért küzdő és a szabadságot forrón szerető emberek millióinak szívébe. Szovjet író és a béke harcosa. Ez a két fogalom elválaszthatatlan egy­mástól. Erenburg irodalmi és társadal­mi tevékenysége ékesszólóan bizo­nyítja ezt. Könyvei 25 nyelven jelen­nek meg. Becsben és Stockholmban. Párizsban és Kopenhágában, Varsó­ban. Európa, Ázsia és Amerika sok­sok városában hangzik fel a zsúfolt előadótermek emelvényéről, a haladó újságok lapjairól a nagy szovjet író hangja. A békeharcos hangja, aki küzd az élet és a sok nemzedék munkájá­val létrehozott kultúra védelméért, aki szenvedélyes haraggal leplezi le az új háború gyújtogatóit. Tehetségét jellemző viharzó erővel szólaltatja meg a szocialista humanizmus eszméit. a béke és demokrácia eszméit, ame­lyet oly odaadóan szolgál a szovjet irodahim — a párt és a nép neveltje. Milliók olvassák „Vihar" című re­gényét. A békeharc nagy író-katonája, a nagy művész mind mélyebben, tel­jesebben és fényesebben mutatja nieg a viharosan kibontakozó történelmi folyamat erejét. „A háború emberek müve, emberek meg is akadályozhat­ják a háborút — mondja Erenburg — elhárítjuk a golyót az emberi szív­ről.” Erről szól legújabb nagy műve, a „Kilencedik Indiám”. Kilencedik hűl- > lám, amely a rege szerint erősebb és 1 magasabb az óceán összes többi hűl- 1 Icmánál. A nép egységre, békére, te- 1 rém tő munkára és boldogságratörésé- 1 nek döntő, megállíthatatlan hulláma, 1 Ezzel a hatalmaserejü népi megmoz- 1 áldással foglalkozik a „Kilencedik ' hullám" című új regénye is, amely ' szerves folytatása a „Párizs eleste” és 1 a „Vihar” című regényeknek. Erén- 1 burg arról a harcról ír, amely a bé- ' kéért folyik, a békéért, amelynek vé- 1 delmére kelnek az egyszerű emberek 1 minden országban. A stockholmi kon­­ferencia.a békealáírásgyüjtés, a varsói békekongresszus — Erenburg e regé­nyében tü'-rözi a béke front összefor­­rottságát. a békéért és demokráciáért harcoló emberek határozottságát. A népek bécsi kongresszusán így szólt a békemozgalomról: „... a mi mozgalmunk, amely méltatlankodó szí­vek mélyén született, de gyorsan nőtt, s immár átfogja századunkat, össze­köti a népeket"......... a Népek Béke­kongresszusa a népeké, amelyek kü­lönböző módon élnek, s amelyeket kü­lönböző eszmék lelkesítenek, de ame­lyek valamennyien torlaszt akarnak emelni a háború útjába”. Pillanatnyi szünet nélkül harcol és bíztat a béke és a reménység írója, Erenburg. Figyelmeztet is: „A háborút el lehet hárítani, a háborút el kell há­rítani. Ezért azonban harcolni kell. nem szabad a harcot holnapra halasz­tani Harcolni kell azért, hogy a világ holnapja derűs és napfényes legyen, min* a nyári dél". A béke legnagyobb, legerősebb hadseregének, a kommu­nizmust építő szovjet nép fia Eren­burg: ..Nem választható el népünk a világ többi népétől sem. Boldogság, hogy a béke nagy hadseregének ka­tonája lehetek. Míg szívem dobog, mindenkivel együttharcolok a népek testvériségéért, a kultúráért, a jövőért, a sötétség, az aljasság és a háború el­len." A koreai parasztok túlteljesítették a tavaszi vetési tervet A rendkívüli háborús nehézségek el­lenére Észak-Korea dolgozó parasztjai túlteljesítették a tavaszi vetés tervét. 10 nappal előbb fejezték be a vetést, mint az elmúlt esztendőben. A bar­bár, amerikai légibombázások és hajó­ágyúzások ellenére is széleskörű mun­kaverseny fejlődött ki a falvak és me­gyék között. A kormány jelentős hi- f teleket nyújtott az arra rászorulók- í nak. A megműveletlen földeket kiosz- ^ tották a parasztok között. Dél-Phenan f tartományban Kim ír Szén elvtárs f személyesen is tanácsokkal segítette \ a tavaszi munkákat végző paraszto- f kát. Erdős László: Segítőnk у Szovjet Ország i Milyen közlékeny is a táj, ahhoz, ki gyalog járja! Az új önként elébe áll és szépségét kitárja. Az árokparton gyermek ül, olvas Krilov-meséket, ha mellé ülsz. köszön s örül, hogy könyvéiül beszélhet. Átellenben domb hajlatán keresztsoros a búza ... „Gyönyörű, ugye? Az apám vetette szovjet módra”. Nagyot lélekzel. Meglegyint a frissen jött szelecske. Ha gyermek lehetnél megint...! Micsoda kor nevelne! Asztal, istálló elején ... idős asszony a gazda: összeírja, melyik tehén mennyi takarmányt kap ma. Tollszárhoz nem szokott kezét míg nézed elbeszéli, hogy nem röstell tanulni még, bár nem egykönnyen érti. Lépkedve gólyalábakon falura megy a villany; szerelők fönn az oszlopon, ajkukon zengő dallam. Egyik leszól: „Hé, földi ott!” — S kérdi, amint megáll asz — „Megjött a könyvtár, nem tudod?’ „Megjött” — hangzik a válasz. Friss ültetés, aprócska fák, túl rajtuk sátortábor; követ harapva árkot ás egy szovjet exkavátor. S amelyen jársz elfogy az út, mert azt is most csinálták s a végét nagy talajgyaluk nehéz agyagba vágják. S hol töretlen pusztát már csak keréknyom hasítja, szovjet katonák sírja áll virággal elborítva. Síroktól indult életünk s csak most borul virágba. Hát hadd köszöntsön énekünk, vezess, irányíts, fogd kezünk szovjet nép szép világa Hírek a Szovjetunióból és a népi demokráciákból AZ ÚJ ELET FÉNYÉ írta: Haszan Szeidbeili ■ 1. TÜZEK A TENGEREN. .... A part lassan eltűnik a szem elül. A Kaspi ;-tengeren friss tavaszi szél­it! kergeti a hullámokat és felkavarja a napfényben ezüstösen csillogó, a távolbán még látszó porfellegeket. A fúrótornyokat sakktáblához ha­sonlóan helyezték el a tengerben. A part felül villamos áramvezeték fut a tornyokhoz. A tenger morajlásával összevegyül a motorok berregése. A tengert .víziautóbuszok” szelik át — motorosnaszádok és más hajók. Ha­talmas úszó emelődaru óvatosan alá­támasztja az óriási fém rácsostartót — itt új fúrót helyeznek üzembe, egyi­két azoknak amelyek a tengeren sa­játságos utcákat, városnegyedeket, te­lepeket alkotnak. Baku mélyen behatolt a tengerbe. Régebben, a forradalom előtt is kő­olaj város volt De a föld kincsei (a tenger kincseiről akkor még szó sem volt) nem a munkások, hanem a bel­­ékülfödi tőkések tulajdonában vol­tak. „A petróleumkirályok” irgalmatla­nul kizsákmányolták a munkásokat, kénvszeritették Ükét, hogy özönviz­­elütti módszerekkel termeljék a kőola­jat. Az emberek pusztultak, vérükkel keveredett a kőolaj. _ A petróleumipar munkásainak keserű volt az élete, nyomasztó teher a munka. 1920. április 28-án Azerbajdzsán egén is felragyogott a szabadság napja. E napon vezettél? be a nagy orosz nép baráti segítségével a szovjet rend­szert. A bakui dolgozók már az első napoktól kezdve érezték az új életet Lenin és Sztálin kommunista pártjá­nak atyai gondoskodását. A forrada­lom vezetőinek kezdeményezésére megkezdődött Azerbajdzsán petró­leumiparának újjáépítése. A petróleumvidékek képe nehány év alatt teljesen megváltozott. A szo­cialista technika Baku munkásait is erős úi gépek uraivá tette. Napon­ként nö °kedett a feltárt lelőhelyek száma A , kezdetleges munkát új ha talmas, korszerű gépekkel felszerelt ipar váltotta fel. Fúrótornyokat épí­tettek a tengerben is. A dolgozók immár szabad, öröm­­teljes munkája Csodákat művelt. És a fúrótornyok erdejét szemlélve, a Káspi-tenger körülöttük zajló hullá­mait látva, arra gondolva, milyen ne­hézségeket kellett leküzdeniük, ami­kor viharban, a szél rettenetes nyo­mása alatt a nyílt tengeren fúrótor­nyokat állítottak fel, cölöpmüveket. házakat építettek, szinte mesébe illő hősöknek tűnnek az óriási méretű ten­geri kőolaj város alkotói. Grafikon szerint a munka átadásáig még 23 nap volna hátra és azt hit­tem, hogy a mestert lázas munkában találom. De a fúrótoronynál tökéletes csend volt már. Csodálkoztam: talán szünetel a munka — gondoltam ma­gamban. A mester észrevette., zavaro­mat és így szólt mosolyogva: — Átköltözködtünk új „tartózkodási helyünkre” — s kezét a fúrótoronyra teve kijelentette: — Itt már mindent befejeztünk. A csend, amely csodálkozásba ejtett, semmi nyugtalanítót nem jelentett te­hát Ünnepi csend volt ez. Izzet Dadas mester a kút fúrását 23 nappal határ­idő előtt befejezte. Figyelmesen néztem a mester fia­tal. mosolygó szemébe és akaratlanul eszembe jutott: ha a forradalom előtt dolgozik a kőolajiparban — a kime­rítő. nehéz munka idő előtt megöregi­­tette volna, de most még sokáig meg­tartja fiatalságát, teljes életerejét. — Szeretem a munkámat — mond­ja a mester, — de a tengert is na­gyon. A szovjet hatalom mindent megadott nekünk, ami a boldog élet­hez. a munkához: fejlődéshez szüksé­ges. Tanítómestereim híres szakembe­rek voltak ... 2. AZ ÖRÖK-ZÖLD ORSZÁGBAN. Az Azerbajdzsán déli részében el­terülő Lenkorányba és Asztrába a há ború előtt csak a róngeren át lehetett eljutni A iárhataťan ösvények isza pos mocsarak és lápok, a vad, átha­tolha táti an erdők és tüskés bokrok hazája volt ez a vidék. Azóta sok minden megváltozott itt. Asztrát ma már vasútvonal és szé­les, aszfaltozott műút köti össze a vi­lággal. És mindenütt az utak mentén ciprusfák. jegenye nyárfák, sudár fe­nyőfák, vad citromfák ... A műút mindkét oldalán festői lát­vány tárul szemünk elé. A baloldali síkságon nagykiterjedésű teaültetvé­nyek zöldéinek. A jobboldalon ezek az ültetvények felhúzódnak a hegyol­dalra, majd eltűnnek a mandarin-, citrom-, grapefruitfákkal és datolya­pálmákkal beü'tetett kolhoz- és szov­­hozkertek között. Május első napján Asztra és Len­­korány kolhozai egyszerre három ese­ményt ünnepelnek: május elsejét. — Szovjet Azerbajdzsán mega'apításának évfordulójáig (ez évben a 33-at) és a zöld tealevelek szedésének ünnepét. Ekkor ;bújnak ki a teacserjék régi le­velei között az új. zsenge hajtások, amelyekből a legfinomabb, illatos azerbajdzsáni tea készül. Május elsején az asztra) és lenko­rányi kolhozparasztok festőién szép nemzeti viseletben mennek ki a föl­dekre. Kora hajnaltól naplementéig víg. tüzes dalok zengenek a mezőkön A lenkorányi Haszijev kolhoz bri­­gádvezetöje Hanali Kerimov elmond­ja a teatermesztőknek. hogy brigádja a múlt évben hektáronként 1900 ki­logramm zöld tealevelet gyűjtött. De ebben az évben Ígéri, hogy hektáron­ként 3300 kilogrammot fognak szüre­telni. A lenkoránvi rajon Kirov-szovhozá nak élenjáró teatermesztői példaképül szolgálhatnak — úgy a munkában, mint a dalban. Hanymgiz Kadirova. a múlt évben hektáronként 3680 kilo­gramm. Sahnisza Ragimova — 4338 kilogramm, láver Azizova — 4711 ki­logramm tealevelet gyűjtött. 3. UJJAÉLEDT FÖLDEK. Dűlüutakon haladunk. A napfény­ben váratlanul hóbólítóttá mezők tűn­nek fel Már néhány napla beállott a nit Ieg ta'asz’ 'dp А ч:чк'.ч1-«nak tü I ník, hogy ezen a vidékén még meg­maradhatott a hó. De közelebb érve egészen mást látunk. Szó sincs hóról — ez só. Köröskörül a kihalt sztyeppe. Se bokrot, se füvet nem látni... Ilyen kietlen volt nemrég még majdnem az egész kura-arakszi alföld. A föld hasznavehetetlenné vált, de a szovjethatalom elhatározta, a kura­­arakszi alföld újjáélesztését. Megala­pították a dzsafarhani kísérleti állo­mást, amely bebizonyította, hogy rö­vid idő alatt óriási földterületeket sza­badíthatnak meg a sótól. Ugyanakkor az állomás egyéb kísérleteket is vég­zett a bőséges termések érdekében. Meglátogattam ezt az állomást. A sík sztyeppén való hosszú utazás alatt szokatlannak tűnt. hogy a platán- és a kőrisfák között gyümölcsfák is van­nak. Mintha idegen földre tévedtünk volna más növényzet, más éghajlat Valójában ez ugyanaz a föld. de a szovjet emberek munkája már átala­kította. Gyönyörű fiatal tölgyfákat láttunk — holott mint ismeretes, a tölgyfa nem nö meg szikes talajon. — Tehát itt nincs többé só? — kér­deztem az állomás igazgatóját. — Győződjék meg róla! — mondot­ta a földből kilátszó csőre mutatva. Ez az a cső. amelyen át a földalatti vizek a gvűitőmedencébe folynak. Odamentem a medencéhez és kime­rítettem egy marék vizet. ízletes volt akárcsak a forrásvíz. A már majdnem teljesen sótalanitott földeken létesí­tett gyapotültetvényekkel a kísérleti állomás dolgozói egy heketárról 40 mázsa nyersgyapotot , gyűjtenek: — ugyanakkor a szomszédos kolhozföl­deken — amelyeket még nem szaba­dítottak meg a sótól — alig tíz mázsa gyapot terem. Kedvem volna azt mondani, hogy a kísérleti állomás földje majd kicsat­tan az egészségtől A parcellák vízzel bőségesen itatott földjét traktorok for­gatják meg Kivirágzottak a gyümölcs­fák: mintha fehér pillangók ezrei lep­ték volna el a még levéltelen ágakat. És rövidesen fel lobban a tölgyek és platánok zöld lángja és a gvapotültet­­vén vekre előbb zöld. majd fehér ta­­кят borul. Nines mái messze a nap amikor az egész kura-arakszi alföld ilyen lesz. Tanulmányozzák az északi sarkkör növényvilágát A Szovjetunióban számos tudós foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan lehet minél nagyobb területet meghó­dítani a növénytermesztésnek az észa­ki sarkkörön túl is. Nemrégen Vsze­­volod Dadikin professzort, a kiváló szovjet biológust Tyimirjazev-dijjal tüntették ki „A növény viselkedésé­nek sajátosságai a hideg talajokban” című munkájáért. Dadikin professzor megállapította, hogy azok a növények amelyek alkalmazkodtak az északi ég­hajlat viszonyaihoz, mínusz másfél fok hőmérséklet mellett is szívnak ned­vességet a talajból, mivel a maguk fejlesztett meleggel megolvasztják a jeget. Ez az eredmény teljesen meg-, cáfolja Schimmer német tudós e szá­zad elején kialakult elméletét, amely a hidegtalajok fiziológiai szárazságáról szól. Dakidin azt is felfedezte, hogy az északra telepi tett növények pehe­­zen szívják föl az ásványi anyagot, s ezért javasolja, hogy ezt a nehézsé­get fej trágyázással győzzék le. Ujfípusú univerzális Icapálótraktor Szokatlan külsejű, gumikerekes traktorokat készítenek a minszki traktorgyárban. Embermagasságúak a hátsókerekei, az elsők meg kicsik. A traktortest hosszú és keskeny. • Ez ^a „Belorusz” univerzális kapálótraktor. A rohamosan fejlődő szovjet agro­technikai kultúra igénveit akarja ki­elégíteni a minszki traktorgyár új ke­rekes traktorával. Azelőtt a szántás gépesítése volt a fő feladat, a lánc­talpas traktorok biztosítják ennek a megoldását. Mest a mély sorközi ta­lajművelés munkaigényes folyamatai­nak gépesítése került előtérbe. A „Be­­lorusz”-traktort ennek a célnak szem előtt tartásával tervezték. A traktor gumikerekei nem teszik tönkre a talaj szerkezetét. A „Belo­­rusz”-traktor igen egyszerű, emellett egészen két méterig lehet változtatni rajta a keréktávol ságot. rászerelt munkaeszközökkel dolgozhat, olcsó Diesel-üzemanyaggal működik. Ezek az előnyei biztosítják széleskörű alkal­mazását a kolhozföldeken. A „Belorusz” univerzális traktorj vontatott gépekkel szánt vet, boronái, kultivátorral műveli a kapások sor­közeit, tárcsával tarlót hánt trágvázó­­kultivátorral Is dolgozhat. Vontatásra, 'cséplőgép hajtására, vízszivattyúzásra szintén felhasználható. Alkalmazható továbbá faültetésnél, járatlassítóval palántálásnál is. A ,.Belorusz”-traktor kísérleti pél­dányai már kiállták a próbát. Rövide­sen megindul sorozatgyártása. Üj szovjet őszi búzafajta A szovjet növénvnemesítők „szánkás korai” nevű új őszi búzafajtát neme­sítettek ki. Az új búza fajta sok érté­kes tulajdonsággal rendelkezik. Ez a búzafajta jól bírja a telet, ko­rán beérik és hektáronként 40—S0 mázsa az átlagos terméshozama. A kí­sérleti földeken az búzafajta ter­mése meghaladta a hektáronkénti 60 mázsát is. Az új búzafajtának erős szára van. nem dől meg az esőtől^ és a széltől. A búzaszem kitűnő minősé­gű lisztet ad. üdülő a román király egykori kastélyában Az „Előre”, a Román Népköztársa­ság néptanácsainak lapja, beszámol az ország különböző részeiben lévő pom­pás üdülőhelyek életéről. A többi kö­zött ezeket írja: — Fenyves erdőn keresztül kanyar­gó út vezet a sinaiai Pelisor-kastélv­­hoz. A kastély — a volt élősdi király­család pazar otthona — ma a művé­szek üdülője. A földszinten van a szépen berendezett nagy klubterem Ide járnak a művészek olvasni, sak­kozni. pingpongozni. Gyakran ren­deznek kul túrestéket, amelyeken könyveket ismertetnek, verseket sza­valnak, előadásokat tartanak stb. — Máskor közös rádióhallgatást vagy filmelőadast rendeznek. Nemrégen a bukaresti Állami Opera szólistáinak egy csoportja látogatott a sinaiai üdü­lőbe és hangversennyel szórakoztatta az ott pihenő művészeket. Az üdülő egész éven át nyitva lesz. hogy minél több művész tölthesse szabadságát a festői szépségű helyen.

Next

/
Thumbnails
Contents