Szabad Földműves, 1953. július-december (4. évfolyam, 28-52. szám)

1953-07-12 / 28. szám

A szocialista faluérti fza lŕa d Földműves A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MEGBÍZOTTI HIVATAL LAPJA Bratislava, 1953. július 12. Ára 40 tiller IV. évfolyam 28. szám f9 Ao gyorsan ad - kéh zet ad" gabonatermés veszteségnétküli betakarításával biztosítsatok minél több gabonát a kötelező beadáson leliili leiárakért. Példás begyűjtéssel minél több mezőgazdasági terméket biztosítsunk dolgozóink asztalára Szövetkezeteink és állami gazdasá­gaink hatalmas tábláin és többi dolgo­zó parasztunk földjein már teljes erő­vel megindult az aratás. Világosan le­het látni, hogy az idei termés valóban gazdag. Éppen ezért tudomásul kell vennünk, hogy döntő szerepet játszik, hogyan tudjuk ezt a gazdag termést betakarítani, hogy veszteség nélkül kerüljön a magtárakba. Kézenfekvő tehát, hogy a gazdag termésért vívott harc e szakaszában döntő jelentőség­gel bír a gyors és veszteségnélküli aratás, betakarítás és a jól megszer­vezett begyűjtés. Sztálin elvtárs arra tanít minket, hogy „a gabona a valuták valutája és olyan árú, melyet mindenki átvesz és amely nélkül nem lehet létezni”. Ezért az idei aratás és a begyűjtés a legér­tékesebb valutáért folyó harc. Ez any­­nyit jelent, hogy minél több gabona* biztosítunk, annál kisebb behozatalra lesz szükségünk. Ezenkívül, százszoros jelentősége van a gabonának egy olyan állam kezében, amely a szocializmust építi; mert alapokat teremt dolgozóink ellátására, megerősíti védelmünket, ki­váló eszköze a munkásosztály és dol­gozó parasztságunk közötti szövetség megerősítésének és nagyszerű eszköz a falu és a város közötti árűcsere ki-* fejlődésére stb. A gabona az állam kezében a takarmányalap biztosítékát is jelenti, az állattenyésztési termékek növelésének és dolgozóink zavartalan ellátásának. Ezért a Párt és a kormány nagy gondot fordít a begyűjtésnek, mint mezőgazdaságunk kimagasló je­lentőségű kérdésének. Azért, hogy az állam ezeket a fela­datokat idejében betervezhesse és fo­lyamatosan teljesíthesse, szükséges hogy a gabona minél hamarább rendel­tetési helyére jusson. Az államnak mi­nél hamarabb tudnia kell a begyűjtőt; gabona mennyiségét, hogy eszerint ne csak a közellátást és a behozatalt ter­vezze be, hanem a jövő évi vetésterü­letek szétirását is. Ezért szükséges a gabonát minél hamarabb beadni az ál­lamnak. hogy ez a fontos élelmi cikk ne lehessen spekulatív eszköz, a kulá­­kok és államunk más ellenségei kezé­ben. Jelszavunk tehát: „Az első gabo­nát a cséplőgéptől az államnak". Raj­tunk áll, hogy ezt az elvet teljesítsük és biztosítsuk, vagyis minél gyor­sabban begyújtsuk gazdag termésünket az állami raktárokba. A begyűjtés ebben az esztendőben a Párt és a kormány történelmi intézke­dései után történik, amikor is meg­szüntettük a jegyrendszert és végre­hajtottuk a pénzreformot. Široký elv­társ a SzIKP X. kongresszusán azt mondotta: ,,A pénzreformnak és a jegyrendszer megszüntetésének nagy hatása lesz mezőgazdaságunk további fejlődésére is. Megteremti annak ked­vező feltételeit, hogy ne csak teljesít­sék, hanem magasan túl is szárnyalják a mezőgazdasági termelés feladatait, politikailag és gazdaságilag megszilár­dítsák az egységes földműves szövet­kezeteket, ami ma szocialista ország­építésünk egyik alapvető politikai és gazdasági feladata”. A pénzreformmal kapcsolatosan Široký elvtárs továbbá kiemelte, hogy a termények be­gyűjtésével kapcsolatosan, a kormány egész sereg intézkedést tett a termés­­feleslegek előnyös értékesítésével kap­csolatban Mindezek az intézkedések egyben lehetőséget adnak arra, hogy szövetkezeteinkét gazdaságilag meg­szilárdítsuk és a magas gazdaságosság útjára vezessük. A terven felüli be­adott jó minőségű búza alapárához 'áró 200 korona felár mázsánként és hasonlóképpen más gabonanemüeknél is. azt bizonyítja, hogy a Párt és a kormány teljes mértékben segíti a me­zőgazdasági termelés megjavításáért folyó harcot. Azt is bizonyítja, hogy a Párt és a kormány milyen nagy mér­tékben segíti szövetkezeteinket. Ezért zz idei begyűjtés elsőrendű alkalmat nvújt a mezőgazdaságunk dolgozóinak, bogy a látható és kézzelfogható elö­­ívök alapján széleskörű felvilágosítási munkát fejtsenek ki a szövetkezetek további fejlesztéséért. A pénzreformmal, vagyis a Párt és a kormány ama igyekezetével kapcso­latosan, hogy az új koronát állandóan szilárdítsuk, Široký elvtárs felhívta a figyelmünket arra, hogy minden sza­kaszon harcoljunk a gazdaságosságért, így a begyűjtés szakaszán is ki kell fejleszteni ezt a harcot és lényegesen I emelni kell a gazdaságosságot. Ez első­sorban annyit jelent, hogy a begyűj­tésnél biztosítjuk a veszteségnélküli átvételt s a betakarítást. A begyűjtési szervek dolgozói együtt kell, hogy mű­ködjenek a nemzeti bizottságok többi dolgozóival annak érdekében, hogy egyetlen egy szem gabona se menjen veszendőbe. Nem szabad előfordulni annak, hogy a késedelmes aratás, csép­­lés, behordás és a gabona raktáraknál való késedelmes átvétele következté­ben, veszteség érjen bennünket. Bizto­sítani kell, hogy szövetkezeteink elsők között teljesítsék kötelezettségeiket az állammal szemben és így példát mutas­sanak a többi földművesnek. Semmi szín alatt nem engedhetjük meg, hogy egyetlen egy kulák is kitérjen köte­lezettsége teljesítése elől. Következe­tesen kell törődnünk azzal, hogy a kulák a legutolsó szem gabonáig telje­sítse az előírt beadást. Mindez nagyon elősegíti a veszteségnélküli gabona­­begyűjtést. A begyűjtés gazdaságosságának egyik legérzékenyebb pontja a gabona elrak­tározása. Ha biztosítani akarjuk a gyors és veszteségnélküli begyűjtést, : akkor feltétlenül szükséges, hogy a í gabonát jól raktározzuk. A múltban I számos esetben tanúi voltunk annak, hogy a kulákok igyekezvén szabotálni a begyűjtést, zsizsikos, ki nem tisztí­tott vagy nedves gabonát adtak be, hogy így megkárosítsák dolgozóinkat Ebben az esztendőben már ezirányban is sokat javult a helyzet. A nagymi­­hályi járásban például, szocialista mun­kaverseny segítségével biztosították az elegendő raktárt, a beadandó gabona befogadására. A raktárakat jól kitisztí­tották, fertőtlenítették. Pozsonyban is teljesítették a begyűjtési miniszter utasítását és a raktárakat jól előké­szítették. A nyitrai és a besztercebá­nyai kerületekben azonban még több olyan járás van, ahol a raktárok még nincsenek rendben. Ilyen a helyzet például az érsekujvári járásban is, ahol több raktár még egyáltalában nincs előkészítve, holott az idő már nagyon sürget. A lemaradást be lehet hozni és be is kell hozni, de ehhez szükséges, hogy komolyan tudomásul vegyük: A jól előkészített raktárak a sikeres be­gyűjtés alapját képezik és hozzájárul­nak a veszteségnélküli begyűjtéshez. Az idei gabonabegyűjtés képessé­geink vizsgája lesz, vizsgája annak, hogy a begyűjtési szervek, hogyan ér­tették meg a begyűjtés új rendszerét s hogyan tudják ezt életbe vinni. Pár­tunk és kormányunk a begyűjtési szer­veknek az aratással és a begyűjtéssel kapcsolatosan, világos, irányelveket adott. E felhíváshoz ebben az eszten­dőben csatlakoztak az összes tömeg­szervezetek, amelyek- azért harcolnak, hogy a begyűjtés hazafias feladattá válljon és úgy egész népünk ügyévé, mint ahogy ez a Szovjetunióban van. Új begyűjtési rendszerünk, amely­­szerint az idén elvégezzük a gabona felvásárlását, hatékony eszközzé válik a szocialista mezőgazdasági termelé­sünk kiépítéséért. Támogassuk tehát a begyűjtés új rendszerét, amelyet a szovjet tapasztalatok nagyszerű példá­ja nyomán vezettünk be és amely tel­jes mértékben megfelel falvaink szo­cialista építésének. Szükséges, hogy mindjárt a begyűjtés kezdetén össze­gezzük tapasztalatainkat, figyeljük meg a hiányosságokat és a hibákat s von­juk le nyomban a tanulságokat, úgy­hogy az idei újrendszerű begyűjtésünk olyan eredményeket hozzon, mint ami­lyeneket hoz a Szovjetunióban. Olyan eredményeket hozzon, amelyek dolgo- , zó népünk életszínvonalának állandó emelkedéséhez vezetnek. Gazdag gabonatermésünk szemveszteségnélküli betakarításáért------------------------------* * * -----------------------------------­Ezekben a napokban Szlovákia délvidékén és délkele­ten mar teljes ütemben folyik az aratás. Szövetkezeti tag­jaink, a traktorállomások és az állami gazdaságok dol­gozói, dolgozó parasztjaink nagy igyekezettel takarítják be az idei gazdag termést. Most már világosan lehet látni, hogy ott. ahol betartották az agrotechnikai intézkedése­ket és határidőket, eddig nem tapasztalt gazdag termést értek el. Számos szövetkezeteinkben és állami gazdasá­gainkban szinte napirenden van. hogy hektáronként 0br­­minc mázsánál is jóval magasabb termést hozott a be­csületes munka. így például az ipolyviski EFSz tagjai hektáronként harminckét, az ipolynyéki szövetkezeti ta­gok pedig hektáronként 33 mázsa hektárhozamot értek el ösziárpában. A palárikovoi állami birtokhoz tartozó miklósi gazdaságban az agrotechnikai intézkedések be­tartása következtében mintegy tizennégy vagon termés­többletet várnak terven felül. Csupán rozsból 12 mázsá­val nagyobb termést érnek el, mint azt tervük előírja, de ugyanakkor a többi gabonanemuekböl is 5—6 má­zsával lesz több a termés, hektáronként. Érthető tehát, hogy szövetkezeteink tagíai, az állami birtokok traktorállomások dolgozói, kis- és középparaszt­jaink mindent elkövetnek, hogy a gazdag termést vesz­teségnélkill takarítsák be. E cél érdekében különösen a szövetkezetekben, traktorállomásokban, állami gazdasá­gokban széleskörű szocialista verseny fejlődött lei. Ámde ugyanekkor különösen szövtkezeteink, állami gazdasá­gaink ragyogó példát mutatnak a hazafias kötelességek teljesítésében is a beszolgáltatással kapcsolatban. Most már számos EFSz-ünk megkezdte beadási kötelességének teljesítését. Az elsők között a somorjai szövetkezet tag­jai, utána az ógyallai járás zelené háji. a dunaszerdahelyi járásban a mihálytai és a csallóközaranyosi, valamint a többi szövetkezetek mutatattak követendő példát. Ezek a példák annál értékesebbek, mivel az élenjáró szövet­kezeteink a gabonanemüek beadása mellett nagy gondot fordítanak a többi mezőgazdasági termés beadására is és ugyanakkor nem feledkeznek meg a növényápolási munkákról sem, amit az alapszabályzat betartása követ­keztében létrejött jó munkaszervezés segít elő. Így válik tehát gazdag békearatásunk teljessé és így születnek nap­­ról-napra újabb örömteli sikerek. Az aggregátok nagy teljesítménye Az idei aratásban először alkalmaz­nak gép- és traktorállomásaink töme­gesen agregátokat, amelyeket az állo­mások újítói állítottak össze. Az ó­­gyalai járásban lévő bagotai szövet­kezetben például Ladim Jenő trakto­ros nyolc óra alatt két önkötözőgép­­ből álló agregáttal átlag 15 hektáros teljesítményt ért el. E teljesítmény követkzetében Ladim Jeni! traktoros napi normáját 420 százalékra teljesiti. miközben megtakarít 40 liter üzem anyagot. Ladim elvtárs Skoda-30 gé­pen dolgozik. Hornyák Jenő traktoros pedig napi kilenc hektáros teljesít­ménnyel napi 132 százalékra teljesíti normáját. Hasonlóképpen az érsekúj­vári traktorállomás dolgozója Remény Vilmos, ugyancsak napi kilenc hektá­ros teljesítményt ért el, miközben ő is jelentős üzemanyagot takarít meg. A somorjai szövetkezet tagjai miut án megkezdték az aratást, a kombáj­nok által kicsépelt első gabonával azonnal teljesítették beadásukat. A felsősxemerédi traktorállomás jó munkája az aratásban Az utolsó hetek kedvezőtlen idő­járása az ipolysági járásban is meg­nehezítette az idei gazdag termés be­takarítását. A járás szövetkezetesei azonban a felsöszemerédi traktorállo­más dolgozóival karöltve sikeresen birkóztak meg ezzel az akadállyal és a jó munka következtében máris szép eredményeket érnek el az aratásban, így hétfő estig a felsöszemerédi trak-A szinyei negyedik típusú szövet­kezet tagjai a helyi pártszervezet és a helyi nemzeti bizottság tagjainak hathatós segítsége folytán nagy gond­dal készültek fel az idei békearatásra. Időben kidolgozták az aratási tervet, pontosan kijelölték a munkacsoportok feladatait és a barci traktorállomással kötött szerződésben bebiztosították szövetkezetük számára egy kombájn és hat önkötözőgép segítségét. Ilyen felkészülés után valóban örömtelivé vált az aratás. A traktorosok között különösen kiemelkedik Firkala Ferenc teljesítménye, aki Chovan István fia­tal önkötözőgép kezelővel együtt egy torállomás traktorosai önkötözőgépek­­kel 423 hektár és kombájnokkal 22 hektár gabonát arattak le. Ugyaned­dig az ideig 141 hektáron elvégezték a tarlóhántást, 26 hektáron pedig kö­zépszántást hajtottak végre. Ezenkívül a nyári munkák keretében lekaszáltak 328 hektárnyi takarmányféléket. Az egyes brigádok között eddig az ipolynyéki tizenkettes brigád, amelyet nap alatt 19 hektárnyi gabonát ara­tott le és így három hektárral túltel­jesítették az SzIKP X. kongresszusára adott kötelezettségvállalásukat. Ha­sonlóképpen jól dolgozik Karafa Péter traktoros is és vele együtt a szövet­kezeti tagság legnagyobb része, mint például Szepesi András által vezetett 17 tagú csoport is. Valamennyien len­dülettel láttak hozzá a munkának, hogy teljesítsék kötelezettségvállalásu­kat, amely szerint a 30 hektárról hordják be a kérészükét, hogy ezzel is biztosítsák a veszteségnélküli aratás sikerét. Buris Sándor vezet, mutatta fel a leg­jobb eredményt. E brigád tagjai a fenti időpontig 83 hektár gabonát arattak le, 61.5 hektáron elvégezték a tarlóhántást és 18 hektáron középszán­tást hajtottak végre. A szőllöskei trak­torosbrigád tagjai szép eredményüket a jó munkaszervezésnek és főképpen a szövetkezeti tagsággal való jó együttműködésnek köszönhetik. A tarlóhántási időben való végrehajtásá­hoz nagy segítséget nyújt a második műszak megszervezése és TD 54, vala­mint KD 35 traktorok alkalmazása. Az idei aratásnál a traktorállomás dolgozóinak nagy segítséget nyújta­nak a szfíkebb vezetőség körzeti taná csai, valamint a kiszélesített vezetőség heti gyűlései, amelyeken haladéktala­nul igyekéznek kiküszöbölni az idO közben felmerült hibákat. Mivel ezekben a napokban az ipoly­sági járás többi szövetkezeteiben is beérik a gabona, a felsöszemerédi traktoiállomás vezetősége további in­tézkedéseket foganatosít annak érde­kében, hogy a gépállomás teljes siker­rel tudja befejezni az idei gazdag ter­més veszteségnélküli betakarítását. A szinyei szövetkezet tagjai teljesítik kötelezettségvállalásukat A somorjai járás szövetkezetek tag­jai, különösen pedig a somorjai szövet­kezet tagjai az elsők között mutattak példát az állammal szembeni kötele­zettség teljesítésében Tervszerint négy és fél vagon gabonát kellett volna ki­termelniük, mégpedig hektáronként 21 mázsát Mivel betartották az agro­technikai határidőket és a gabonát ke­­resztsorosan vetették el, hektáronként három mázsával értek el nagyobb ter­mést. A szövetkezet tagjai gazdasági­lag és politikailag minél jobban meg akarják szilárdítani szövetkezetüket és ezért a beadást egy vagonnal túltelje­sítették, amiáltal jelentős összeget kaptak a rendes alaparakon kívül, felárakban. Hasonlóképpen az ógyallai járás több szövetkezete és más járások szövetkezetei is felismerve a veszte­ségnélküli begyűjtés nagy jelentőségét már az első napokban nagy igyekezet­tel tisztították és szárították a kom­bájnok által kicsépelt gabonát és nyomban beadták az államnak. Az első napok tehát világosan mu­tatják, hogy szövetkezeti tagjaink tel­jes mértékben felismerték a gyors es veszteségnélküli begyűjtés gazdasági és politikai jelentőségét. A felvásárló szervek és a nemzeti bizottságok dol­gozóin múlik elsősorban, hogyan tud­ják szövetkezeti tagjaink s a többi földműveseink, begyűjtéssel kapcsoa­­tos lelkesedését felölelni és azt n>"g jobban kifejleszteni, hogy gazdag k-i­­mésünkböl valóban egy szem se vi dí­szen kárba

Next

/
Thumbnails
Contents