Szabad Földműves, 1952. július-december (3. évfolyam, 27-52. szám)

1952-07-06 / 27. szám

III. évfolyam 27. szám. Ara 2.- Kcs Bratislava, 1952. július 6. Az aratás mintaszerű elvégzésével tovább szilárdítani az Egységes Föld­műves Szövetkezeteket a közös vetéssel és további kis- és középparasztok meg­nyerésével a szövetkezetnek. Az aranysárgára érett gabonatáblában, biztos léptekkel halad előre mezőgazdaságunk egyik legújabb gépe: a szovjet kombájn, am ely motolájával 7 m széles sávban hajtja kaszára a jól érett gabonát. Magas munkafegyelemért az aratásban Kezdődik az aratás. Az állami birto­kok dolgozói, EFSz-eink tagjai, az ön­kötő gépek és a kombájnok már kimen­tek a mezőkre. A gabonaérés örömteli pillanataiban időszerűvé válik, Hogy tudomásul vegyük, hogy dolgozó né­pünk ellátása, szövetkezeti tagjaink kis. és középparasztjaink jóléte az aratástól, csépléstől s a munka minőségétől függ. A kapitalizmus idején nagyon nehéz volt ez a munka. A dolgozó parasztok rendszerint kivitték a mezőre az egész családot, az apró gyermekekkel együtt és ott kiizködtek korareggeltől-késő­­éjszakáig az apró parcellákon. A dolgo­zó paraszt munkájának eredménye mégis más zsebébe vándorolt. Elnyelte a kapitalista telhetetlenség. Azért talál­koztunk a falvakon 40 éves öreg embe­rekkel, kiaszott, egészségileg lerom­lott asszonyokkal. csenevész, beteg gyermekekkel stb. De még ehhez a rab­szolgamunkához se juthatott könnyen a mezőgazdasági munkás vagy a dolgozó paraszt. A munkáért harcolni kellett, a „Pravda chudoby“. 1922 július 19-i szá­ma arról ír, hogy Breiner gróf birtokán a mezőgazdasági munkásoknak nem engedték meg a munkát és amikor azok nem akartak a munkából eltávozni, a csendőrök elverték őket és közülük ha­tot súlyosan megsebesítettek. A mun­kások dolgozni akartak, de a főúri nagybirtokos nem engedte meg nekik. Hasonló eset volt még sok helyen. A kapitalista urak zsarnokoskodása most már visszavonhatatlanul a múlté. Nálunk szabaddá lett a munka. Az az ember, aki átkozta a rabszolgamunkát és néhány hektáron heteken át aratott és csépelt, ma mint szövetkezeti tag, szabad gazdája a hatalmas szövetkezeti vagyonnak, szabadon dolgozik, nem fe­nyegeti őt a bank, uzsorás, korcsmáros, sem pedig az adóhivatal. Ellenkezőleg, az állam sokoldalú segítséggel támogat­ja és a legnehezebb munkát a gépek végzik helyette. A maga földjén dolgo­zik, saját magának. Valamikor keskeny parcellákon heteken át kínlódott, ma a hektárok százain, a szövetkezet hatal­mas tábláin, alig néhány napig tart az aratás. Sajnos azonban, sok ember nem fogta fel a munka felszabadításának je­lentőségét teljesen. Azt hiszik, hogy most már nem kell olyan szívósan és lelkiismeretesen dolgozni, mint azelőtt. A múlt évben bizony sok olyan esettel találkoztunk, hogy reggel későn mentek a munkába és több helyen be akarták vezetni a nyolcórás munkaidőt stb. A nagy Sztálin arra tanít minket: A szocializmus építése nem henyélést kö­vetel tőlünk, hanem azt, hogy minden ember lelkiismeretesen dolgozzék s ne másoknak, a kulákoknak és kizsákmá­­nyolóknak dolgozzon hanem saját ma­gának és az új társadalomnak. Ha lel­kiismeretesen, ha magunknak és saját kolhozainkért dolgozunk, elérjük, hogy néhány év alatt a kolhozok összes tag­jait, az egykori szegényparasztokat, va­lamint a középparasztokat a gazdagok színvonalára emeljük, olyan színvonal­ra, ahol bőségesen van minden s ahol az emberek teljes mértékben civilizál­­tan élnek“. Tudomásul kell vennünk, hogy mióta a világ fennáll, az értékek nem csak úgy maguktól nőttek, hanem kizárólag a munka eredményei. A kapitalizmus idején az értékeket eltulajdonította a kapitalista, aki ott ült a bankban, köl­csönöket bocsájtott ki és busás kamato­kat zsebelt be értük. Az a kapitalista, aki ott ült börzén, diktálta az árakat, aki az adóhivatal útján kifacsarta a dolgozó parasztból az utolsó vasat is, míg végül is végrehajtót küldött a sze­rencsétlen paraszt nyakára, aki elszed­te tőle az utolsó párnát is, majd dobra verette a házát. Egy húron pendült a bankárokkal, uzsorásokkal a kocsmáros is, aki szintén adott kölcsönöket, s en­nek következményeképpen, a dolgozó paraszt termése átvándorolt a kocsmá­ros kamrájába. Ma a dolgozó paraszt munkájának minden értéke a dolgozó paraszté, mert nálunk már nincsenek kapitalisták, ki­zsákmányolok a falusi kulákokon kívül, akik ellen keményen és kíméletlenül kell harcolnunk, hogy egyszersminden­­korra elvegyük a kedvüket a kizsákmá­nyolástól. Igazán csak most élhetünk úgy, ahogyan dolgozunk. Most sokkal lelkiismeretesebben és szívósabban kell dolgoznunk, mint abban az időben, mi­A nyári terv teljesítése az állami gazdaságokon Az állami birtokok és a traktorállomások dolgozóinak tudomásul kell venniük, hogy a kasza után nyomban eke, azután pedig a vetőgép következik (TPP) Legújabb jelentések szvint az aratás lefolyása a szlovákiai állami birtokokon június 30-ig a következőképpen alakult: . - „ « M 1. 1 -bZ fa fS. “ e ; a 'ü \ aT ü aj-oj S q. I—Ji. t—1 -G t— C > Pozsony 64.9% 4.80/0 2.40/0 4.8% Nyitra 70.6% 4.6% 2.20/0 6.40/0 Besztercebánya 36.7% 5.90/0 0.80/0 1.8% Kassa______________15.60/0 3.0% l,70/0 4.0% összesen:___________59.90/q 4.40/q 2.0% 5.Q0/0 A nyári munkaterv teljesítésében az eper­jesi és a zsolnai kerületek nincsenek feltün­tetve. mivel ott még nem kezdődött meg az aratás. Az aratás eddigi lefolyásáról világosan ki­tűnik, hogy az állami birtokok gazdaságai már az aratás kezdetén lemaradtak a tarló­hántásban. Ezen a téren nyomban meg kell javítani a munkát és haladéktalanul úgy kell megszervezni, hogy a kaszálás után mindjárt el legyen végezve a tarlóhántás. Be kell ve­zetni az éjszakai műszakokat is, mert a késői tarlóhántás veszít jelentőségéből. Hasonló hiányosságok láthatók az Állami Traktor Állomások munkájában is. A nyitrai kerületben a traktor-állomások például ön­kötözőgépekkel 393 hektárnyi árpát, kombáj­nokkal pedig 53.5 hektárt arattak le, ezzel szemben tarlóhántást csak 45 hektáron vé­geztek el. A traktorállomások dolgozóinak tudomásul kell venniök, hogy az aratás után nyomban el kell végezniök a tarlóhántást Ez EFSz-einkre. kis- és középföldművesünk­re is vonatkozik, mert csakis az időben vég­rehajtott tarlóhántás biztosíthat magasabb hektárhozamokat. ' A varsányi EFSz tagjai együtt aratnak a kis- és középparasztokkal Néhány nap múlva megkezdődik az aratás a lévai járásbeli varsányi EFSz-ben is. Az eddigi előkészületekből látni, hogy a község kis- és középparasztjai közös aratásra készül­nek a szövetkezeti tagsággal. Az egész községben nagy érdeklődés nyilvánult a közös aratási terv kidolgozása iránt. Ezt az bizonyítja a legjobban, hogy a falu dolgozó pa­rasztjai esténként összegyűlnek a terv gyors elkészítése érdekében. Eddig már öt munkacsoportot állítottak össze, amelyből három csoportot az egyéni­leg gazdálkodó dolgozó parasztok alkotnak, míg a másik kettőt a szövetkezeti tagok. Így közösen 240 ha területről akarják közösen betakarítani a termést. Ez az eredmény annál értékesebb, mert az EFSz még csak I. típusú, de úgy az EFSz tagjai, mint a közös aratásba bekapcsolódott dolgozó parasztok nagy része határozottan kifejtette abbeli kívánságát, hogy mihama­rább áttérjenek a magasabb típusú gazdál­kodásra, hogy így mégjobban megszervez­hessék a munkát, jobban kihasználhassák a gépi segítséget és biztosíthassák a munka igazságos jutalmazását. Azon nem lehet csodálkozni, hogy a dol­gozó parasztok soraiban akadnak még olya­nok is, akik ingadoznak, hisz még nem volt alkalmuk gazdálkodni a hatalmas szövetke­zeti táblákon és el sem tudják képzelni, hogy nézhetne az ki a valóságban. Éppen ezért a helyi szervezet vezetőinek, a nemzeti bizott­ság funkcionáriusainak nagy figyelmet kell szentelniük a felvilágosító munkának a dől»-, gozó parasztság körében és meg kell magya­­rázniok minden kérdést, amely dolgozó pa­rasztjainknak nem elég világos s így kell megnyerni őket a közösgazdálkodás nagy­szerű gondolata számára. Természetesen ez megköveteli, hogy a járás hatékonyabban támogassa a helyi szervezetet és a nemzeti bizottságot a felvilágosító mun­ka megszervezésénél. A besztercebányai kerületben az aratás egész idejére agitátorokat küldenek ki a falvakba Besztercebányai kerület Nemzeti Bizottságának tanácsa elhatározta, hogy azokban a falvakban, amelyekben megvannak az előfeltételek az alacsony EFSz-ek magasabb típusra való iáttérésére, a községek és a járások megsegítése érdekében 11 tagú agitátor­csoportot küld ki. Ez a csoport népnevelőkből, újságírókból és technikai dolgozókból tevődik össze s az lesz a feladata, hogy megismertesse a még egyénileg gazdálkodó kis- és középföldműve­seinket a közös gazdálkodás előnyeiről. Az agitcsoport működési helyén naponta több­ször egyoldalas újságot ad ki, amelyet ter­jeszteni fog és szétküld a többi járásokba is, hogy ilyenformán segítsék elő hasonló újsá­gok összeállítását. Ezen agitációs csoport tag­jai segítségére lesznek az EFSz-eknek, a fali­újságok bevezetésénél, a napisajtó olvasásá­nál és megmutatják, hogyan kell kihasználni a helyi rádiót stb. Mindenről, ahol az agit­csoport megkezdi működését, tanulságok fil­meket fog vetíteni a szovjet mezőgazdasági nagytermelés gazdag tapasztalataiból. Az kor a nyomor hajtott munkába. Ez minden kis. és középparasztunkra, de főképpen szövetkezeti tagjainkra vo­natkozik, merthiszen a rossz munkaer­­kölcs és a rossz munkafegyelem nem­csak a tétlenkedőt károsítja meg, de a szövetkezetei s így a szövetkezet összes tagjait is. Tudomásul kell vennünk, különösen az aratásnál, hogy nem nézhetjük az órát, merthiszen a gabona nem vár s nem alkalmazkodik az emberhez, ammt beérik, azonnal le kell kaszálni és ki­csépelni, hogy egyetlen szem se vesszen kárba. Ha az időjárás megköveteli, nap­felkeltétől estig kell dolgoznunk és csé­agitcsoport tagjai ugyancsak résztvesznek a falvak dolgozó parasztjainak gyűlésén. Az agitcsoport a járásokban megteremti a Párt és Kormány EFSz-ekre vonatkozó ha­tározatának minden téren való propagálásá­nak előfeltételeit. Nagy segítséget nyújt a járási újságok megszerkesztésénél és minde­nütt, ahol csak megkezdi működését a CsISz, ROH, SCsSzP és a női bizottságok sorából széleskörű csoportot szervez, akik az agit­csoport megkezdi működését, tanulságos fil­munkát. A járásokban végrehajtják a dolgo­zók oktatását, akikre a röplapok kiadása van bízva. Az agitcsoport kiválóan fel lesz szerelve minden technikai eszközzel, hogy nagy fel­adatát minél jobban elvégezhesse. pelnünk még éjszaka is, mert csak így tudjuk megvédeni értékes gabonánkat, a szocializmus építőinek kenyerét. Szá­mos EFSzünk már tavaly jó példát mu­tatott. A jó munkaerkölcsnek köszön­hető az is, hogy sok EFSz-ünk több száz vagon gabonát szolgáltatott be az államnak, terven felül. így azután, aki lelkiismeretesen dolgozott, magasabb jövedelmet ért el. Ezek a jövedelmek olyanok voltak, amilyenekről dolgozó parasztjaink a múltban nem is álmod­tak. Meg kell azonban említenünk, hogy korántsem lenne elegendő, ha munkán­(Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents