Szabad Földműves, 1950. március-június (1. évfolyam, 1-15. szám)

1950-03-15 / 1. szám

A mezőgazdaság felvirágzását a földműves munka fokozott termelékenységét, csakis a kistermelésből az önkéntes szövetkezeti nagyíermelésbe való átmenettel lehet elérni. Az országban lévő hét és fél millió hektár mezőgazdasági földterület 1,400 000 mező­­gazdasági egységre és 33 millió parcellára van elosztva. Ezen a 33 millió parcellán nem lehet a tudományos technika vívmányait fel­használni, márpedig annélkül nem lehet nö­velni a terméshozamot és az állatgazdálko­dás hasznosságát Ezért elsősorban a dolgozó földművesek, a kis- és középparasztok érde­ke, hogy szövetkezzenek és kistermelésről a szövetkezeti nagybani termelésre térjenek át. Ezt pedig az Egységes Földműves Szövet­kezeteken keresztül lehet elérni A kapitalista rezsimek ideje alatt a szövet­kezetek, földbirtokosok és falusi gazdagok bástyáivá váltak és csupán számukra hoztak hasznot. Csak most a népi demokratikus ál­lamban megváltozott a helyzet A népi de­mokratikus állam védője lett a dolgozó föld­művesnek, odaadta neki a nagybirtokosok földjét, megszabadította őt az adósságok rabszolgaságéból, könnyített adóterhein, biz. tosította számára terményeinek eladási lehe­tős’*«!, iz.;k-ad gázJévú ’ette saját földjén. Mig az első Köztársaság idején a földműves földjének együttes értéke körülbelül 70 mil­liárd korona értéket tett ki, a rajta lévő meg­terhelés 30—35 milliárd koronára rúgott, vagyis az egyes kisparasztnak gazdasága csak fele részben volt a tulajdona, a másik fele a banké, a kereskedőé az ügyvédé. Ámbár a földműves virradástól alkonyaiig dolgozott, mégsem keresett eleget a kama­tok és tartozások megfizetésére és emiatt évente a földműves gazdaságok ezrei kerül­tek dobra. Ezzel szemben a népi demokratikus állam biztosította a földműveseknek termékeik szi­lárd árát, adóengedményeket nyújtott nekik, olcsó hitelt biztosít részükre, öregségi bizto­sítást nyújt nekik, a szárazság idején segít­séget nyújtott és megszabadította a földmű­vest attól a gondtól, hogy mit hoz száméra a holnap Ilyen körülmények között kezdték az Egy­séges Földműves Szövetkezetek építését. A szervezési munkánk kezdetén nagy nehézsé­gekkel kellett megküzdeni, mert a falusi reakció a földbirtokosokkal az élén részben sikeres ellenállást szervezett az Egységes Földműves Szövetkezetek ellen. Azonban a kis. és középparasztság csakahámar megvál­toztatta álláspontját a szövetkezettel szem­ben, úgyhogy most már 3.728 községben, vagyis a Köztársaság minden negyedik köz­ségében meg alakult, vagy alakulóban van az Egységes Földműves Szövetkezet. Milyen hasznot hoznak az Egységes Földmű vés Szövetkezetek a földműveseknek? Az Egységes Földműves Szövetkezetek első kezdetleges munkaeredményei megmutatták, hogy a szövetkezeti szervezésnek egyik fő­­előnye az emberi munkaerő megtakarítása, az igavonó állat megtakarítása, a költségek és az idő megtakarítása. A közös megműve­lésnél 46% munkaerőt, 60% igaerőt takarítottak meg és az összköltségek 23%-kai csökken­tek A nagyszámú gépek segítsége lehetővé tette a tehenes igák kiküszöbölését, ami a tejtermelés emelését eredményezte és a ta­gok jövedelmét emelte. A tehenek tejhoza­­. ma 15%.kai emelkedett és az egyik szövet­kezet tagjai kiszámították, hogy két hónap alatt tejből, a gépállomás munkadíjét leszá­mítva, 15.000.— koronával többet kerestek, mint a múltban. Az egyes szövetkezetek el­adták lóállományukat, amelyek feleslegessé váltak és helyettük szaporították a fejőste­henek számát. Az Egységes Földműves Szövetkezetek to­vábbá meggyőződtek arról, hogy mily nagy előnyöket biztosit számukra a közös vetés. Rövid idő altt, több mint 300 szövetkezet döntött a közös vetés mellett, mert meggyó. zódtek, arról, hogy iwtíy négy előnyöket nyöjt a nagy parcellák megművelése, különösen, ha egyforma veteménnyel vannak bevetve. A közös vetési műveletek során 62% munka­erőt, 85%-os gaerőt takarítottak meg és az összköltségek 39%-kal. csökkentek. A közös munkával a vetési eljárással nagymértékben csökkentek aparceilák számai is.Vannak EFSz, ahol közös vetési eljárással felszántották a mesgyéket is, amellyel újabb tíz és tíz hek­tárnyi szántóföldet nyertek Így a sriticei Egységes Földműves Szövetkezet 20 hektár földei nyert az eddig terméketlen mesgyék. ből és útakból s már kiszámította, hogy eb­ből a húsz hektárból eg/ vagon búzát, 5 vagon burgonyát, 10 métermázsa sertéshúst, 8—10 ezer liter tejet fog nyerni, ami emeli a szövetkezeti tagok jövedelmét, de egyúttal hozzájárul az egész ország élelmezésének iaví'ásához. Az Egységes Földműves Szövetkezetek három fajtájáról A földek az igák, a gépek használati foka szerint ezeket a mintaszövetkezeteket három csoportba oszthatjuk 1. Egységes Földműves Szövetkezetek, amelyek bevezették a közös vetési eljárást, a mesgyék mepfírSá ;r . .r: szervezik a mezei munkát, közösen használják a szö­vetkezeti és magánigákat, ahol a betakarí­tást minden egyes tag egyénileg saját par­celláján végzi el. 2. Egységes Földműves Szövetkezetek, ame. lyek közös vetési eljárást vezettek be a mesgyék és az egyes parcellák közötti hatá­rok megszüntetésével, a földet közösen dol­gozzék meg, közös betakarítás után a tagok között elosztják a földjeik után való mérték­ben a termést. 3. Egységes Földműves Szövetkezetek, ame­lyekben a tagok földjeiket a szövetkezetek­nek közös megmunkálás céljára átadták és ahol a tagokat aszerint jutalmazzák, hogy a haszon nagyobb részét felosztják az elvég­zett munka szerint, a kisebb részből pedig a szövetkezetnek átadott föld bérét annak nagysága szerint fizetik. Ilyen Egységes Föld­műves Szövetkezetünk 30 van. Mind a három esetben a föld a tagok tu­lajdonában marad. Ezek az Egységes Földmű­ves Szövetkezetek nem a termelési szövet­kezetek szocialista formái, mert hisz a haszon részben a munka és részben a föld tulajdona szerint oszlik meg Megvannak bennük a szocialista és megvannak a magántulajdoni jellegzetességek. De még így is ezek az Egységes Földműves Szövetkezetek megmu­tatják a földműveseknek, hogy a falunak mi­ként kell a szocializmus útjára lépni és mér így is úttörői a falu szocialista átépítésének. Földművelésügyi megbízottunk M. Falten köszönti a magyar dolgozó földműveseket lapunkon keresztül „Örömmel üdvözlöm a magyar dolgozó földműveseket ez alkalomból, amikor mezőgazdaságunk újjászervezéséhez jó munkatársat kapnak. A „Szabad Földmű­ves szak- és szövetkezeti tanácsokkal segíti dolgozó parasztságunkat. Mezőgazda­ságunk nem maradhat meg az elavult formáiban, a Csehszlovákiában élő dolgozók életigényei nőnek és ezzel ^egyidőben mezőgazdaságunkat produktívabbá kell tenni. A magyar dolgozó földművesek l&pja további segítséget jelent a nagy feladatok el­végzéséhez. melyhez eredményes jó munkát kíván Bratislava, 1950. március 15. Dr. Falfan s. k. földművelésügyi megbizott. A „Szabad Földműves" szerkesztősége üdvözlő táviratot küldött Gottwald elvtárs Köztársaságunk elnökének, Siroky elvtársnak a csehszlovák kormány he­lyettes elnökének a KSS elnökének és Öuris elvtársnak a földművelésügyi mini­szternek a következő szöveggel: „Amikor első útjára elindul a csehszlovákiai magyar falusi dolgozók hetilap­ja a „Szabad Földműves" köszönetét küldjük Gottwald, Siroky és Öuris elvtársak nak, valamint az egész kormánynak azért, hogy 1948 februárjában elindították államgépezetünket az összes csehszlovák dolgozók segítségéve! a szocializmus felé és ennek következtében magyarajkú dolgozó földműveseink is egyenjogú polgá­rokként vehetik ki részüket a szocializmus felépítésében." Bratislava, 1950. március 15. A , , . , , ,, A talusi magyar dolgozok neveben a „Szabad Földműves" szerkesztősége. \ KUGLE« JÁNOS: I A „Szabad Földmű¥es“ új jövőt ígér Minden józarcgondoHíodásu embernek lég­ii hőbb vágya, hogy szabadon és ember: mó- 1 dón élhessen. Ebben a magyar dolgozó pa- I rasztságnak nem volt része, mert kizsákmá­­! nyelték nagy adókkal, uzsorakamatokkal és I termékeinek alacsony áron való megáilapí­­! fásával, valamint egyébb modor*. 1 1948. februárja óta a magyar dolgozó pa-I rasztság helyzete teljeesen megváltozott, ! mert a reakciósok eltávolításával a kormány- I ból Csehszlovákia lakósága megkezdte szo- I cialista építő munkáját összes lakósa? javára, f felszámolta nemezetiségi gyűlöletet és lehe. I tővé tette, a sziovák és magyar dolgozók | együttműködését és munkáját az új Csehszlo- I vákiáért I Ennek a célkitűzésnek legfontosabb eszkö­­| ze az ötéves terv, mely nagy súlyt helyez í mezőgazdaságunk termelékenységének és a ? dolgozó parasztság jólétének emelésére, 1 hogy így a közellátást jobban biztosítsa és | dolgozóink növekvő igényeit kielégíthesse. | A „Szabad Földműves ‘ hetilap küldetése, | hogy a magyar dolgozó parasztságnak utat I mutasson sorsának megjavításához, új mun­­! ka módszerek bevezetéséhez, a föld jobb | megműveléséhez és a kis földparcgllákon ; yaió gazdálkodás nagyüzemi gazdálkodásra ! való átvájtoztatésssatjanélkül, hogy a magáií. | tulajdont megsértené. | Kormányunk, mely munkások és parasztok j kormánya, minden segítséget és lehetőséget i megad a dolgozó magyar parasztságnak, í hogy felemelkedésének útjára lépjen közéi©. 1 tünk minden szakaszán, a politika terén, kul- I tűrmozgalombsn és a mezőgazdasági terme­­| lésben is. I Kis és középparasztjainknak el keli hagyni i a régi gazdálkodás elavult formáit és alkaL­­| mazni az új bevált formákat, ki kell használ. 1 nia is gépes.lés előnyeit és mindazt, amit a I mezőgazdasági tudomány nyújt a termeié- 1 kenység emelésére és a dolgozó parasztok I munkájának megkönnyítésére. 1 Reméljük és elvárjuk, hogy a magyar dol- I gozó parasztság az ő érdekeit szolgáló és a { gyakorlatban bevált indítványokat e! fogja \ fogadni. Lapunk a magyar dolgozó parasztság I érdekeit fogja képviselni és tanáccsal, szak­­í szerű magyarázatokkal és egyébb mód-- *á- I megatni az olvasót abban a műm 7 an, | amit GoKviald elnökünk által vezetett mun. I kás- és parasztkormány ki fog jelölni a dol- I gozó összparasztság részére. Horváth József kisgazda az EFSz által ren­­] dezett szövetkezeti tanfolyamon helyesen je­­| gyezte meg, hogy Gottwald elnökünknek és I a kommunista pártnak köszönhetik a magyar I földművesek, hogy otthonaikban megmacad- I haltak, amit azzal hálálhatnak meg, hogy I szorgalmasan művelik meg földjeiket kormá­­í nyunk utasítása szerint és így emeljék a föl­­! dek hozamát és fokozottabb mértékben a § közelllátás javulásához. Hiszen a délszlová­­| kiai magyar községek sok kis- és középgaz. [ dája nyert kiképzést a a politikai és szövet- I kezeli tanfolyamokon, ahol legalább nagyabb ] vonalakban elsajátították annak a módját, I miként lehet elérni a dolgozó parasztság I jobb sorsát. I Nyilvánvaló, hogy ezt egyszerre és köny- I nyen nem lehet megvalósítani, mert még sok i akadályt el kell gördíteni az útból. Küictiö­­j sen a zsíros parasztok agitálnak minden el. j len, ami a kisparasztok javát szogálná, mert 1 féltik eddigi jó életüket és különösen sirat- I ják azt, hogy már szünőfélben van basúsko- I dásuk és a kisparasztok kizsákmányolása, i Már nem feketézhetnek, a beszolgáltatást I nem háríthatják át a kisparasztokra és a* I adót is meg kell fizetniök és nem zsákmá­­j nyalhatják, ki a falu földnélküii dolgozóit, \ mert ezek az állami gazdaságokban, az ipar- I ban és másutt sokkalta kedvezőbb feltételek i mellett kaphatnak munkát. Kizsákmányolható I bérlőt részért szintén nem kaphatnak ©gy- I könnyen, ami nem teszi lehetővé nekik, hogy í a jövőben munkanélkül élhetnek meg bérbe­­! adott földjeik jövedelméből, A zsíros pa. I rasztság a volt földbirtokosok ittmaradt iva- I dókáiban az egységes földmuvesszövetkezet I legnagyobb, legelkeseredettehb ellenfele I volt, de most ő is jött a gépállamésra, hogy i ölesén jusson gépi erőhöz, I A dolgozó magyar parasztság a csehszlo- I vák népi demokráciában már annyira meg. | éréit, hogy tudatosan vesz részt mezőgszda­­\ sága termelékenységének emelésében, még pedig taz Egységes Földműves Szövetkezet f útján, hogy így hatékonyan járuljon az ipari s munkások fokozott igényeinek kielégítéséhez :- és saját sorsának javításéhoz. lapunk a legnagyobb mértékben fogja tó­­| :nógatni ezen cél elérésében. A csehszlovákiai Kommunista Párt Központi Bizottsága előtt részleges beszámolót tar­tott Slánsky elviám, a Párt központi titkára a mezőgazdaság kérdéseiről, melynek dön­tő hatása lesz a mezőgazdasági termelésben Ezért szükségesnek találjuk, hogy a beszá­molót részben olvasóinkkal közöljük. Slánsky eivtárs beszámolójában abból indult ki, hogy míg az ipart sikerűit fejleszteni úgy, hogy az ipar termelékenysége ötször annyi, mint a mezőgazdasági, addig orszá­gunk mezőgazdasági termékenység tekintetében nagyon visszamaradt. Ez az állapot ag­gasztó, mert egyrészt veszélyezteti dolgozóink közellátását, másrészt a földművesek hasz­nát csökkenti és életszínvonalukat sülyeszti. Uj feladatok hárulnak az Egységes Földműves Szövetkezetek te Fontos haMromtokot hoztok az Egységes Foiisniites Ssovetkeieiek űj feladatairól Milyen tanulságok vonhatók le az Egységes Földműves Szövetkezetek tapasztalataiból? legfontosabb tanulság az, hogy az Eg,sé­ges Földműtos Szövetkezetek munkája csak úgy lesz eredményes, ha a kis- és középpa­rasztság saját tapasztalatai alapján meggyő­ződik a közös szövetkezeti munka előnyeiről és hasznosságáról. A másik tanulság, amit le kell vonni az, hogy az Egységes Földműves Szövetkezete­ket a legnagyobb mértékben kell támogat­ni, abban a törekvésükben, hogy a föld kö­zös megművelését elősegítsék és megszer­vezzék A legtöbb szövetkezet mindezidáig mással foglalkozott, mint baromfifarmok épí tésével stb. Ez azonban nem elegendő, mert ezzel még nem emeljük a mezőgazdasági munka alacsony termelékenységét és a föld­művesek hasznát. Anyagi és más segítséget elsősorban olyan szövetkezeti működésnek kell nyújtani, amely a közös gazdálkodás felé vezét. A hitelnyúj­tás, építkezési beruházás, műtrágya, és ve­tőmagsegély, gépi munkaengedmények, faj­állatok beszerzése és egyéb segítségnek feltétele legyen a közös vetés, közös föld­megmunkálás és közös állattenyésztés is, ha er megvalósítható A harmadik tanulság, hogy óvakodni kell a falusi gazdagok befolyásától Mind gyakorib­bak az esetek, hogy a falusi gazdagok szö­vetkezetekbe jelentkeznek, sőt ók indítják el a szövetkezeik megalakítását. Ezt azért teszik, hogy a szövetkezetét maguk haszná­ra, maguk érdekében használják ki. Különös­képpen azért lépnek be, hogy megkapják azokat a kedvezményeket, amelyeket a szö­vetkezel tagja’nak nyújt s kormány (Olcsó vetőmag, műtrágya, olcsób gépimunka stb.) Továbbá, hogy megvédjék magukat a na­gyobb beszolgáltatési kötelezettségekkel szemben és hogy a szövetkezet többi tagjai olcsó pénzért műveljék meg földjeiket. Azok­ban a szövetkezetekben, melyekbe befura kodtak, fékezik a szövetkezeti munkát, veze­tik a föld közös megmunkálásának ellenzőit és igyekeznek a szövetkezetét belülről szét­rombolni Ezért szükséges az Egységes Föld­műves Szövetkezeteket megtisztítani az ilyen tagoktól. Mik a főfeladatok az Egységes Földműves Szövetkezetek építésénél? 1. Elsősorban a legnagyobb figyelmet arra kell fordítani, hogy a már felállított EFSz ' -megszilárduljon, ezenfelül a föld közös meg. művelésének minden formájába kell vezetni és a tagok számát kibővíteni. Tehát nem he­lyes sebbel-lobbal száz és ezerszámra továb­bi EFSz.eket alakítani, amelyek sikeres tevé­kenységét nem lehetne biztosítani. Új EFSz-eket csak fokozatosan szabad alakítani A már megalakult EFSz-ek élenjáró feladata már a tavaszi munkálatok előtt megkezdeni a tavaszi vetés közös megszervezését. A já­rási bizottságok feladata lesz, hogy minden EFSz számára védnökségi üzemet jelöljenek ki, amely a szövetkezeteknek segítséget nyújtana politikai és szervezési munkában, valamint a gépek karbantartásában. (Folytatás a 2. oldalon) I. évfolyam, 1. szóm. 3 s&ofz- és szövetkezete f á ej Brandy»,

Next

/
Thumbnails
Contents