Az 1883, XX. törvénycikk a vadászatról, kiegészítve a reá vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel. Budapest, Eggenberger, 1888. / Sz.Zs. 1711

Az Eggenlberger-féle könyvkereskedésben kapható ORVOSI SZOBAGYMYASTIKA MINDEN ÉLETKORÚ ÉS MINDKÉT NEMBELI EGYÉNEK SZÁMÁ Irta : Dr. SCHREBER M. G. D. MAGYARRA FORDÍTOTTA ÉS SULYZÓGYAKORLATOKKAL BŐVÍTETTE : Dr. BOGNÁR ANTAL. 59 ábrával. Ára fűzve 1 frt. Yászonkötésben 1 frt 20 kr. Nem szorul különös fejtegetésre, hogy már a gyermekkor mulhatlanul szükséges a testgyakorlat vagy gymnastika, mint a edzésére és az egészség fentartására szolgáló legalkalmasabb eszi Ezen követelménynek minden tekintetben megfelelni képez »szoba-gymnastika« czimü művecskének feladatát, melynek segélyt intézetekben ép ugy, mii családi körben a legczéb rűbb módon végezhetik lamennyi szabad gymnast gyakorlatot. Tekintetbe véve a körülményt, hogy az ut; tásoklegpontosabban, legs batosabban és a megkiv tató rövidséggel vannak < adva, nemkülönben, h< az egyes bántalmak el használandó gyakorlat szigorú, lelkiismeretes p tosság'galkijelölvék,továl azt, hogy a két nembeli eg nek viszonyaira a gyakoi toknál külön utmutatáí alakjában, kiváló figyel fordíttatott; és a hogy m den gyakorlat megfelelő ábra által van illustrálva, akkor azon m győződésre jutunk, hogy általánosan szükséges, de egyszersmind általánosan használható és czélszerü művecskének egyetlenegy csali ban sem volna szabad hiányoznia.

Next

/
Thumbnails
Contents