A Svédországi Magyarok Országos Hiradója, 1988 (8. évfolyam, 29-31. szám)

1988-06-01 / 29. szám

* SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS HÍRADÓJA KIADJA A SVÉDORSZÁGI MAGYAROK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE UNGERSKA RIKSFÖRBUNDET VIII» évfolyam 29»szám Box 17, l6l 26 BKOMMÁ STOCKHOLM, 1988 június FELHÍVÁS a Bethlen Gábor Alapítvány támogatására 1979 karínonyin Illyés Gyula kezdeményezésére egy Bethlen Géborról elnevezett Alapítvány létrehozásét határoztuk el írók, tudósok, művészek — számszerint hatvanötén.* A fejedelem születésének négyszázadik évfordulója érlelte meg a felismerést: égető teendőink természete bethleni munkát kíván. Olyan tehetséget, hűséget, szívósságot, bölcsességet, amilyennek ő — nagy veszedelmek között - Erdélyt oltalmat várrá, a benne élő nemzetiségek és felekezetek otthonává építette. Alapítványunkkal az ilyen képességek és szándékok feltételeit szeretnénk jobbítani. Azokat a vállalkozásokat óhajtjuk ösztönözni és támogatni, határainkon belül és azo­kon túl, melyek a magyarság történelme során felhalmozott értékeit tudatosítják, hitelesen ér­telmezik, őrzik és gyarapítják, s amelyek c térség népeinek megbékélését elősegíthetik. E szándék megvalósítását a Művelődési Minisztérium 1288/1985 I. számú intézkedésével jó­váhagyta. A Bethlen Gábor Alapítvány: „kötelezettségvállalás közérdekű célra", tehát sajátos lehetőségekkel rendelkező magánalapítvány, melynek alapösszegét, mint alapítók Csoóri Sán­dor, Illyés Gyula, Kodály Zoltánná és Németh Lászlóné ajánlották fel. Ennek gyarapítása révén kell összegyűlnie annak az összegnek, melynek kamataiból a Bethlen Gábor Alapítvány az alapí­tó okiratban rögzített célok elérését ösztönözheti, tehát — állampolgárságra való tekintet nél­kül - díjakat, ösztöndíjakat és megbízási díjakat adhat. Az Alapítvány ügyeinek intézésére az alapítók és a Művelődési Minisztérium, (mint felügye­leti szerv) közös akarattal kuratóriumot létesítettek. Ennek nevében fordulunk most mindazok­hoz, — hazai és külföldi személyekhez, közösségekhez és intézményekhez — akik az Alapít­vány törekvéseit vállalják, járuljanak hozzá az alapösszeghez. Hozzájárulásukat kizárólag az 566-22977 számú csekkszámlára, az OTP02. Körzeti fiók (Budapest, Frankel Leó utca 21-23.) MNB 217-98302 elmére küldhetik cl. Ezenkívül minden célirányos adományt szívesen fogadunk. A beérkező pénzösszegeket és egyéb adományokat igazolva nyugtázzuk. Budapest, 1985. szeptember 20. A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma: Márton János (agrárközgazdász) elnök Juhász Gyula (történész) Király Tibor (jogász) Kiss Ferenc (tanár-irodalomtörténész) Kósa Ferenc (filmrendező) Szabó Gábor (orvos) Vekerdi László (tudománytörténész) STOCKHOLM - STIPENDIUM A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (SMOSz) ezennel meg­hirdet egy úgynevezett "Stock­­holm-Stipendium"-ot a Bethlen Gábor Alapítvány javára. A stipendium tartalma és felté­telei: 1* A SMOSz évente egyszer meg­hív egy fiatal magyart Magyar­­országról, egy hónapi tartózko­dásra Stockholmba, jfilius-augusz tus folyamán. 2« A SMOSz gondoskodik az ösz­töndíjas elszállásolásáról a Stockholmi Magyar Ház felaján­lásaként, annak vendégszobájá­ban (szoba, fürdőszoba, konyha­használat) 3. A SMOSz 3000 SKrt biztosít az ösztöndíjas Budapest-Stock­­holm-Budapest útiköltségére és 200 SKrt a stockholmi, helyi közlekedési költségek fedezésé­re. 4. A SMOSz további 3000 SKrt biztosít az ösztöndíjas egy hó­napi étkezési és egyéb egyéni kiadásainak fedezésére. 5» A SMOSz Bethlen-Alapítvány— Stockholm-Stipendiuma összesen tehát 6200 SKrt tesz ki évente. Ezt az összeget, a pénzromlás ellensúlyozására, a SMOSz éven­te 5%-al emeli. 6. A stipendium odaítélését egy Kuratórium eszközli Budapesten 1989 évtől kezdődően. A SMOSz felkéri Csoóri Sándort, Csűrka Istvánt, Dézsák Sándort, Für Lajost és Nagy Gáspárt, hogy vállalják ezt a feladatot és alkossanak kúrátóriumot. 7. A stipendiummal kapcsolatban, javaslatokat a SMOSz csak a kuratóriumtól fogad el. 8. A kuratórium minden év március 1-ig javasol egy jelöltet és javaslatáról értesíti a SMGSz-t. A SMOSz közli jóváhagyását a kuratóriummal (kijelölt tagjával) és az ösztöndíjassal közvetlenül megbeszéli a látogatás gyakorlati lebonyolítását. A STikhNDITJM CÉLJA; Kapcsolatok teremtése, illetve bővítése olyan magyarországi és svédországi magyarok között, akik az ös6zmagyarság érdekeinek előmozdításán munkál­kodnak. Svédországi tartózkodása alatt az ösztöndíjas tanulmánnyal, felméréssel, tu­dományos szakdolgozattal, irodalmi, művészeti alkotással jártil hozzá a kapcsolatok bővítéséhez; - munkája eredményének egy példányát a SMOBz-nek adja. A SMOSz végrehajtóbizottsága 1988 május 8-ri gyűlésén, a Jakabffy Ernő által beter­jesztett Stockholm-Stipendium javaslatot egyhangúan elfogadta.

Next

/
Thumbnails
Contents