St. Louis és Vidéke, 1968 (56. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-12 / 1. szám

86 th YEAR ST. LOUIS, MISSOURI I. SZÁM Kína repülőgépeket és ágyúkat küldött Kambodzsának Észak- Vietnam hajlandó tárgyalni December 31-én este 7 órakor kezdődött a katolikus és protes­táns magyarság közös háladó is­tentisztelete a Magyar Templom­ban. Skerl Alfonz plébános úr és Kallós Árpád nagytiszteletü úr kö­zösen vezették a szertartást, me­lyen szép számban megjelentek honfitársaink. Istentisztelet után fél 9-kor vette kezdetét a nagysza­bású szilveszteri táncmulatság. Bár az idő hideg és az út havas volt, mégis sokan jöttek össze, hogy magyar környezetben, baráti társaságban búcsúzzanak az óesz­­tendötöl. Andy Hochrein és zene­kara igen jó hangulatot biztosított és emelkedett jó hangulatban kö­szöntött a jelen voltakra az új, :1968-as esztendő. Különösen szép számban jelentek meg a futball­csapat tagjai családjaikkal, bará­taikkal együtt. ★ A Szent István Egyházközség Oltáregylete január 21-én mise után kitűnő magyar ebéddel várja a magyarságot. Ebéd után tartja az egylet tisztviselöválasztó gyűlé­sét, melyet majd társasjáték és uzsonna követ. Kérik a tagság mi­nél nagyobb számban! megjelené­sét és szeretettel hívják a magyar­ságot a jó magyar ebédre. ★ A St. Louisi Eís.0 Magyar Női Segélyegylet január havi rendes gyűlését, kivételesen nem január első vasárnapján, hanem január második vasárnapján, január 14-én délután, pontosan 2 órai kezdettel tartja a Clara Hampelmann Hall­ban 6819 Gravois Ave alatt. A te­rem január 7-én el lesz más célra foglalva és így kivételesen most a második vasárnapon kell a gyűlést megtartani. A vezetőség kéri a ta­gokat, minél nagyobb számban jöjjenek el a gyűlésre, melyet fi­nom uzsonna és társasjáték követ. Vendégeket mindig szeretettel vár­nak és látnak. ★ Özv. Szentiványi Bertalanná kedves Granite City-i honfitárs­­nőnk nagyon kellemes hetet töltött Chicagóban lakó rokonainál, onnét tovább utazott, El-Marino, Cali­­fomíába, leánya és veje, Mr. és Mrs. Reznák Andrásékhoz. Gyer­mekei és unokái körében töltötte a karácsonyi ünnepeket Mrs. Szent­iványi, ahol nagyon jól érezte ma­gát. ★ Ifj. Kovács János kedves Grani­te City-i honfitársunk felesége ko­moly természetű műtéten esett át a Belleville-i St. Elizabeth kórház­ban. Amint örömmel halljuk, már odahaza van. Kívánunk mielőbbi teljes felgyógyulást. ★ Madison, Illonoisban évekkel ez­előtt elhunyt Vig Sámuelék Alice Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sorrendben jelennek meg: 1968. JANUÁR 26 1968. FEBRUÁR 9 1968. FEBRUÁR 23 Lapzárta a megjelenés előtt SZOMBATON van. Minden kéz­iratot kérünk akkorra beküldeni Lapunk legközelebbi száma pén­teken, január 23-án jelenik meg, amelyre kéziratokat legkésőbb január 20-ig fogadunk el. leányuk és férje Mr. és Mrs. Zig­­mund Konieczny-éknek született egy aranyos kisleányuk december 14-én, akit Suzenne Elizabeth név­re keresztelnek. Ezúton küldjük gratulációnkat mi is Mr. és Mrs. Koniesny-éknek Collinsville, Ill.-ba. ★ A Magyar Művelődés Barátai ja­nuár havi összejövetele 13-án este 8-kor lesz'd magyar katolikus egy­ház kistermében. Az est előadója a Southern Illinous University Car­­bondale-i kampuszának neves ma­gyar professzora, dr. Oláh László. Dr. Oláh professzor ez alkalommal ismét távolkeleti utazásának egy egy érdekes részletével foglalko­zik majd. Előadásának címe: ,,Hong Kong, a brit koronagyarmat”. A téma ma igen aktuális, minthogy vörös Kína állandóan veszélyezte­ti Angliának ezt a távolkeleti bir­tokát. Előadását dr. Oláh lászló saját színes felvételeinek vetítésé­vel fogja kísérni. Az előadás után a háziasszonyok kávét és sütemé­nyeket szolgálnak fel a megjelen­teknek. Beléptidíj nincs, s minden érdeklődőt szívesen vár a MMB intéző bizottsága. — Itt említjük meg, hogy Oláh professzor átuta­zóban Szilveszter és újév napját Csengödy Gyuláék vendégeként városunkban töltötte. ★ Kovács Lászlóéknak kedves ven­dégeik voltak karácsonykor. Lan­­singből (Mich.). Az ünnepekre le­jött Edith leányuk férjével, Tho­mas A. Herbert geológussal együtt, p piután »gyetemista leányuk, Il­dikó is hazajött Columbiából, az egész család együtt ülte meg a szent karácsony ünnepét. ★ Kisvarsányi Géza geológus pro­fesszor Rollából (Mo.) feleségével, dr. Bognár Kálmán v. altoni egye­temi tanár leányával együtt a Szilvesztert St. Louisban töltötte. A Kisvarsányi házaspár Ivanich Miklós zongoraművésznek és ne­jének vendége volt, s itt egy ma­gánháznál tartott szilveszteri ösz­­szejövetelen is részt vettek. ★ A karácsonyi lap-megváltás ak­cióban özv. Chapó Irén is részt vett $2-os adományával, s így a MMB pénztárosa összesen 44.50 $-t utalt át a salzburgi Magyar Ka­­ritász vezetőségének. ★ Frank Tivadar, az országszerte jól ismert magyar magnemesítő, aki 1958-ban került városunkból Califomiába, múlt év november elsejével nyugalomba vonult. ★ Dr. Szilvássy ‘Iván, a Ralston- Purina cég kutató állatorvosa, a ka­rácsonyi ünnepeket Californiábam töltötte. ★ Az „Árpád Akadémia” irodalmi főosztálya, amint a főosztály élén álló dr. Füry Lajos társelnöktől, a kiváló regényírótól értesültünk, április havában nagyszabású iro­dalmi- és művészestet rendez Cle­­velandban. LISTEN EVERY SUNDAY TO THE „Hungarian Melodies” ON RADIO STATION KSTL 690 ON YOUR DIAL 14)0—1:30 P. M. Telephone: Mission 7-6582 Világpolitikai szempontból meg­lehetősen izgalmas volt az új esz­tendő első hete és nem reményte­len. Mindenek előtt először mutat­kozik némi komoly remény arra, hogy a vietnami háborút tárgyaló­­asztalnál, közös megegyezéssel be­fejezik. Nguyen Duy Trinh, a kom­munista Északvietnam külügymi­nisztere újév napján egy mongol küldöttség előtt kijelentette, hogy abban a pillanatban megkezdőd­hetnek a béketárgyalások, amikor az Egyesült Államok minden elő­zetes feltétel nélkül beszünteti a bombázásokat és véget vet minden más fegyveres támadásnak is. A külügyminiszter máskor is tett már ilyen kijelentéseket, de nem ennyire ünnepélyesen és ide­genek előtt, azonkívül Laos főváro­sából olyan jelentés érkezett, hogy Északvietnam Laost, Kambodzsát, vagy Burmát szemelné ki a tárgya­lások színhelyéül és ennek érdeké­ben már kérdést is intézett az il­letékes kormányokhoz. U Thant, az Egyesült Nemzetek főtitkára Északvietnam ajánlatát komolynak mondja. Északvietnam ajánlatával kap­t HALÁLOZÁS Németh Mihály, St. Lous-i hon­fitársaink egyik legismertebb tag­ja áldásos életének 84-ik évében, december 28-án szívszélhűdés kö­vetkeztében váratlanul elhunyt. A Vas megyei Alsóör községben szü­letett és hosszú évtizedeken át élt itt St. Louisban, kivéve részét minden magyar ügyből. Holtteste a Kriegshauser halottas kápolná­ban volt felravatalozva, ahová sok jóbarát és ismerős ment el végső búcsút venni, Német Mihály volt kedves honfitársunktól. Innen ked­den, január 2-án reggel negyed tízkor vitték a Magyar Templom­ba, ahol 10 órakor kezdődött a gyásszertartás. A halotti nagy­mise után a Resurrection temető­ben helyezték végső nyugalomra. Gyászolja mélyen lesújtott felesé­ge, özv. Németh Mihályné, két fia: György A. Németh és Colorado Springs, Coloradoban lakó Walter G. Németh feleségével; négy uno­kája és két dédunokája. Itt St. Louisban unokahuga, Kish József­­né és sok jóbarát és ismerős. Ha­lott vivők voltak a Hunyadi Egylet tagjai és tiszteletbeli halott vivők voltak a St. Louisi Első Női Se­gélyegylet tagjai, mivel mindkét egyletnek régi hűséges tagja volt. A jó Isten adjon Németh Mihály kedves honfitársunknak örök nyu­godalmat, emlékét kegyelettel megőrizzük. RÁDIÖ-HIREK Minden vasárnap délután ma­gyar rádióelőadás van a KSTL rádióállomásról 1-től %2-ig a 690 hullámhosszon. Nőtásköszöntök ára: $5.00 Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége 1016 MOORLANDS DRIVE St. Louis 17, Mo. — MI 7-6582 Bemondó: dr. Dénes B. Lajos Köszöntőjét leadhatja: Mrs. Vordtriednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLanders 1-7217 Címe: 6017 Southland Ave. St. Louis, Mo. 63109 csolatban most először Dean Rusk, az Egyesült Államok külügymi­nisztere is megszólalt. Igyekszik megállapítani, — mondotta — hogy Északviet­nam valóban változtatott-e eddigi magatartásán. Ha igen, az Egyesült Államok több mint a fele úton eléje megy Észak­­«yietnamnak és szövetségesei­nek a béke biztosítása érdeké­ben. Az Egyesült Államoknak azonban vannak feltételei is. Az egyik ilyen feltétel, hogy Északvietnam a tárgyalásokat nem használhatja ki katonai helyzetének a megjavítására, a másik pedig az, hogy a tárgyalá­sok „produktívak” legyenek és hatásuk lehetőleg azonnal érvé­nyesüljön. Azok a múltheti hírek, amelyek szerint a vietnami háború már a szomszédos Laosra, Thailandra és Kambodzsára is kiterjedt, túlzot­tá^. voltak. Sem Laosban, sem T^&andbíui nincsenek haírcok, vi­szont megállapítást nyert, hogy felhívás azokhoz, akik úgy érzik, hogy nem elég, hogy egy egyesület program­jában részt vegyenek, de annak fenntartásában is részt óhajtanak venni. Túl sokan vannak, akik él­vezni akarják a Magyarház Egye­sület munkáját, de anyagilag meg­vonják támogatásukat. Mint min­den életképes szervezetnek, úgy nekünk is szükségünk van arra, hogy tagjaink befizessék tagdíjai­kat, mert különben a kiadások nö­vekedésével szemben a bevételek csökkenni fognak. Ahhoz, hogy a Magyarház Egyesület életben ma­radjon és kitűzött célját elvégez­ze, feltétlenül szükséges az, hogy tagjai befizessék a $2.00-okat és új tagokat toborozzanak. Befizet­ted már tagdíjadat I967-re? Az 1968. év is megérkezett. A januári gyűlés tisztikar vá­lasztó gyűlés lesz. Felkérjük a ta­gokat, hogy érdeklődésüket az egyesület életben maradásában ne távollétükkel, hanem megjelené­sükkel bizonyítják be. Egy egyesü­let sem életképesebb, mint ami­lyen életképes a tagsága. Minden­kit hívunk és várunk a január 14- én, vasárnap d. u. 3-kor kezdődő gyűlésre a Magyar Templom nagy­termébe, amikor elnökünk a XII. Cserkész Világtalálkozóról fog be­számolni. Magyarház Egyesület A SZENT ISTVÁN R. K. EGYHÁZKÖZSÉG és a GYŐZEDELMES NAGYASSZONYUNK róm. katolikus magyar templom: 744 South Third Street St. Louis 2, Mo. Tel. CE 1-9062 Misék. Vasárnap: 8:00 a.m. 9:45 a.m. (magyar), 11 a.m. Hétköznap: 12:10 p. m. Szentgyónás mindennap mise előtt Ft. SKERL ALFONZ, plébános a kommunisták minduntalan megsértik Kambodzsa semle­gességét és területét felvonu­lásra használják fel a délviet­nami és az amerikai haderő ellen. Nem egészen alaptalan az a gyanú, hogy mindez a kambodzsai kor­mány tudtával, sőt beleegyezésé­vel történik. A helyzet tisztázásá­ra és a visszásságok megszünteté­sére az Egyesült Államok tárgya­lást kezdett Kambodzsa kormá­nyával. A tárgyalásokat amerikai rész­ről Charles Bowles, az Egye­sült Államok indiai nagyköve­te vezeti, aki Északvietnar»­­mal és a délvietnami kommu­nista Vietconggal is fel akarja venni a kapcsolatot. Az Egyesült Államok erélyesen kö­veteli Kambodzsától, hogy vessen véget a területén való kommunis­ta átvonulásnak. Ellenkező eset­ben olyan lépés következnék, ame­lyet mindenképpen szeretnének el-Lapunkban is több ízben írtunk már azokról a pénzügyi nehézsé­gekről, amelyek Johnsont, az Egye­sült Államok elnökét drasztikus rendszabályok behozatalára kény­szerítették. A dollár külföldre özönlésének a megakadályozásáról van szó. Minél több dollár megy külföldre, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy a dollárt arannyal kell visszaváltani, ami végeredményben az Egyesült Álla­mok aranytartalékának a kimerülé­séhez és inflációhoz vezetne. Nem utolsó sorban az Európába irányuló turista forgalmat akarják elviselhető korlátok közé szorítani és ki­vételes esetektől eltekintve mindenkit eltanácsolnak az utazástól. A rendszabály az amerikai konti­nensre nem vonatkozik és ezért Kanada máris abban reménykedik, Az Amerikai Magyar Katolikus Liga ezévi nagy reprezentációs bál­ját január 27-én tartja New York­ban. Az aranynyomású, díszes, tíz­­oldalas meghívóban látjuk mind az amerikai, mind a magyar egyház­főket, mint védnököket és az ame­rikai magyar katolikus világ szí­­nejavát. A bálrendezőség között megtaláljuk a régi magyar világ katolikus előkelőségei között, az amerikai magyar fiatalság aktív vezetőit és ragyogó szép lányokat is. Beléptidíj csupán $25,—, de csak meghívóval igényelhető előre a helyfoglalás. A bál iránt óriási az érdeklődés. A ST. LOUISI ELSŐ MAGYAR NŐI SEGÉLYEGYLET Alakult 1916-ban. Gyűléseit tartja minden hő első vasárnapján, du. 2 órakor a Cla­ra Hempelman Hallban, (6819 Gravois). Utána mindig finom uzsonna és társasjáték. Vendé­geket szeretettel látnak. Elnök: SPITZER MIHÁLYNÉ 4141 Tyrolean Ave. HU 1-5126 Titkár: LIESS KATALIN 2213 Sidney St. MO 4-5836 kerülni. Nyilvánvalóan arról vol­na szó, hogy az Egyesült Államok hadereje átlépné Kambodzsa ha­tárait. Kambodzsa kormánya pillanat­nyilag engedékenynek látszik, mé­gis köszönettel elfogadta azt a II harci repülőgépet és 12 légelhárí­­tő ágyút, amelyeket Kína küldött nekik. Son Sann, Kambodzsa mi­niszterelnöke szószerint így nyug­tázta a küldeményt: „A baráti Kí­na küldeményének a jelenlegi kö­rülmények között igen nagy a je­lentősége. Egyre nagyobb a lehetősége annak, hogy az amerikaiak in­terveniálnak.” A vietnami háború kiterjedése még koránt sincsen kizárva, sőt igen nagy a valószínűsége annak, hogy a kilátásban lévő tárgyalások meg­hiúsulása esetén a háború minden eddiginél nagyobb erővel és kímé­letlenebb eszközökkel folytatódik olyan területeken is, amelyek ed­dig nincsenek a harci övezetben. hogy turistaforgalma az idén jelen­tékenyen megnövekszik. A korlátozásokban egyébként igen nagy szerepe van az arany­nak, mert a növekvő pénzforga­lommal szemben az aranyterme­lés egyre kevesebb lesz. A délafri­kai és a kanadai aranybányák ho­zama egyre kevesebb és ugyanez a helyzet az Egyesült Államok te­rületén lévő aranybányákban is. Magyar események naptára Január 13-án, szombaton este 8 órakor a Magyar Művelődés Bará­tai szokásos havi összejövetele a Magyar Templomban. Előadó: Dr. Oláh László egyetemi tanár, a Carbondale-i egyetem biológiai professzora. Január 14-én, vasárnap délután 2 órai kezdettel a St. Lousi Első Magyar Női Segély egylet gyűlése a Clara Hempelmann Hallban (6819 Gravois). Gyűlés után uzson­na és társasjáték. • Január 14-én, vasárnap délután 3 órai kezdettel a Magyar Ház Egyesület tisztviselőválasztó gyű­lése a Magyar Templom nagyter­mében. A gyűlésen Kallós Árpád ref. lelkész, egyesületi elnök be­számol be a XII. Cserkész Világ­­találkozóról. ★ Á Szent István Római Katolikus Magyar Egyházközség Oltáregyle­te minden hónap harmadik vasár­napján mise után finom magyar ebédet szolgál fel, melyet kellemes társasjáték követ. Szeretettel vár­ják a magyarságot az Oltáregylet tisztviselői és tagjai. TELEFONSZÁMOK, amikre szükség lehet. Vágja ki és őrizze meg! ST. LOUIS ÉS VIDÉKE és MAGYAR RÁDIÓ Mission 7-6582 SZT. ISTVÁN R. K. TEMPLOM: IRODA: CEntral 1-9062 HALL: GArfield 1-9090 „HA MAGYARORSZÁG TELJESEN ELBUKIK A MARXIZMUS ÁRADATÁBAN, EGÉSZ EURO­PA SZAMARA SIRBASZALL A SZABADSÁG.” MINDSZENTY ‘ A dollár éí>‘ áz‘ arany kiizdklifie 1968. JANUÁR 12

Next

/
Thumbnails
Contents