St. Louis és Vidéke, 1964 (52. évfolyam, 4-23. szám)

1964-02-14 / 4. szám

Hírek A Magyar Egyletek Nagybi­zottsága február 7-én tartott gyűlésén betöltötte az eddig Dr. Acsay Dénes által ideiglene­sen betöltött pénztárosi tisztet. Az uj pénztáros Fütő Albert lett, akit valamennyien na­gyon jól ismerünk és szere­tünk. Fütő Albert 56-os ma­gyar, aki szorgalmas munká­jával elismerést szerzett magá­nak. Itt adunk hirt arról, hogy Fütő Albert boldog édes­apa lett. Felesége február 6-án szép kisfiúnak adott életet. A kis újszülött a Fütő-házaspár első gyermeke. Szivből gratulá­lunk a boldog szülőknek. ÖZV. MÁRKUS LAJOSNÉ, közismert kedves honfitárs­nőnk megbetegedett és lakásán áll orvosi kezelés alatt. KOVÁCS KÁROLYNÉ (Lamp Ave.) régi kedves honfitárs­nőnk az elmúlt hetekben a si­­kos utón megcsúszott és vál­lát megütötte annyira, hogy orvosi kezelés alatt áll. Kivánunk gyógyulást beteg honfitársnőinknek. Özv. HORVÁTH GUSZTÁV­­NÉ ismét nagymama lett. Me­nye, Horváth Sándorné, janu­ár 28-án szép kislánynak adott életet. FÉDL MARGIT, férj. Mrs. Ed. Bi'auchle ugyancsak janu­ár 28-án adott életet egy egész­séges, szép fiúcskának. ÖZV. REGÓ JÁNOSNÉ, régi kedves honfitársnőnk néhány hónapra Floridába távozott. Lakewood, Fla.-ban lakó Em­ma leánya, özv. Konta Mihály­­nénak lesz vendége. KEDVES LEVELET hozott a posta a napokban Miami, Flo­ridából. Huszár Ferenc és ked­ves felesége Írják, hogy február 2-án ünnepelték az ottani Kos­suth házban boldog házassá­guk 10-ik évfordulóját. A Hu­szár házaspár St. Louisból köl­tözött évekkel ezelőtt Miamiba. Gratulálunk a kedves Huszár házaspárnak. DR. CSAPÓ ÁRPÁD, felesé­ge és két leánya a St. Louis-i magyar társadalom legújabb tagjai. Egyelőre csak dr. Csa­póné érkezett meg leányaival New Yorkból ide, mert a csa­ládfő a Rockefeller alapítvány támogatásával Dél Ameriká­ban végez kutató munkát. Dr. Csapó Árpád, aki orvos, az it-Magyar események naptára FEBRUÁR 16-án, vasárnap délután 2 órai kezdettel nagy­szabású társasjáték a Granite City-i Magyar Házban a Gra­nite City-i Magyar Ház javára. MÁRCIUS 8-án, vasárnap délután fél 3 órai kezdettel nagyszabású, jótékonycélu, párnahuzat társasjáték, a St. Louis-i Magyar Ház javára, a Magyar Házban, a Női Segély­egylet rendezésében. Listen to the “Hungarian Melodies” Radio Station KSTL 690 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:00 -1:30 P.M. Tel. Mission 7-6582. Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: FEBRUAR 28 MÁRCIUS 13. MÁRCIUS 27. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, febr. 28-án jelenik meg melyre kéziratokat legké­sőbb febr. 22-ig fogadunk el.---- radt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 52. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI. 1964 FEBRUAR 14. NUMBER 4. SZÁM. A TRIBUTE TO LINCOLN From humble parentage and poverty, old Nature i'eared him. And the world beheld her ablest, noblest man ; Few were his joys and many and terrible his trials, But grandly he met them as only true great souls can. Our nation’s martyr — pure, honest, patient, tender — Thou who did’st suffer agony e’en for the slave, Our flag’s defender, our brave immortal teacher! I lay this humble tribute on thy honored grave. teni Washington egyetem or­vosi karán fog működni. A MAGYAR MŰVELŐDÉS BARÁTAI február 8-án tar­totta februári összejövetelét a Magyar Ház előadótermében. Csengődy Gyula üdvözlő sza­vai és Domahidy István pénz­tári jelentése után, Könnyű László tartott előadást, az aka­dályozott dr. Virágháty Gyu­la helyett. Az előadó Xantus János életét ismertette és elő­adását Xantus Írásaiból vett több szemelvénnyel tarkította, melyeket Könnyű Lászlóné ol­vasott fel. Az érdekes előadás után a háziasszonyok, Dóra Kató és Karácson Jánosné ká­vét és finomabbnál-finomabb süteményeket szolgáltak fel. A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ halijában, január 25-én rendezett jelmezesbál nemcsak erkölcsileg, de anya­gilag is kitünően sikerült, meft az összbevétel elérte a 920 dollárt. Itt közöljük, hogy a könyvecskékre a televíziós készüléket Mr. és Mrs. Walter Hefferman, az AM/FM rádiót Rev. John J. Hayland, az órát Mrs. Anna Miles, végül az ágy­­teritőt Mrs. Margaret M. Fran­­key kapta. BARTÓK BÉLA összes vo­nósnégyesei szerepeltek a Fine Arts Quartet három hangversenyén, melyet a Washington egyetem Stein­berg auditóriumában rendez­tek február 5-én, 6-án és 7-én. Minden este Bartóknak 2 — 2 vonósnégyese került előadásra 1 — 1 Beethoven quartet kísé­retében igen nagy sikerrel. E hó 5-én volt a helybeli szim­fonikusok négy művészéből alakult Mader quartet bemu­tatkozása is, amit azért emlí­tünk meg, mert a műsoron sze­replő Brahms-féle klarinét ötös előadásakor az együtteshez ötödiknek BARANYAI FRI­GYES csatlakozott, aki a klari­nét szólamot játszotta a kriti­ka szerint kitünően. A MAGYAR HÁZ EGYESÜ­LET folyó hó 2-án tartott gyű­lésén, különböző jelentések és jegyzőkönyv felolvasása után, df. Dómján Ferenc elnök is­mertette azt a levelet, melyet a Rab Nemzetek Szabad Bará­tai nevű szervezettől kapott (erről már előző számunkban beszámoltunk) s indítványára 3 tagú küldöttséget (dr. Acsay Dénes, dr. Dómján Ferencné és Gaubek Rezső) választottak, hogy a rendezendő nemzetközi tánc- és énekbemutatót előké­szítő bizottságban a MHE-et képviseljék. Beszámolt továb­bá nt. Kallós Árpád küldetésé­nek eredményéről is, amiről múlt számunkban már irtunk. A nt. ur egyébként később ma­ga is referált az ügyről. Ez­után az ülés $10 segélyt sza­vazott meg az Amerikai Ma­gyar Tanulmányi Alapnak, mely a Rutgers egyetem ma­gyar tanszékét támogatja. Az “Édes anyanyelvűnk” előadás­­sorozat hatodik részének el­hangzása után FÜTŐ ALBERT beszélt igen érdekesen a laká­sok villamos erőszükségletének gyakorlati kérdéseiről. LABA­­NICS MIKLÓS kért azután szót, s elpanasolta személyes sérelmét, mely a Magyar Ta­lálkozó állandó titkársága ré­széről érte. Ismertette a ma­gyarság érdekében végzett több mint 4 évtizedes munkásságát, s fel olvasta néhány versét, melyeket a közönség tapssal jutalmazott. Nagy vita fejlő­dött ki ezután a nőegylet ál­tal rendezendő társasjáték tá­mogatása körül. Miután az el­nökség ellenezte, hogy a tár­gyak vásárlására a kevés tag­díjbevételből adjanak segélyt, a jelenlévők gyűjtés utján adták össze az összeget. HÁROM TAGÚ MAGYAR­­ORSZÁGI MENEKÜLT CSA­LÁD érkezik rövidesen a St. Louis közelében fekvő Edwards ville-be, a városka First Pres­byterian Churchének támoga­tásával. A családfő nevéből (Haug Helmuth) ítélve a Mün­chenből érkező menekültek nem magyarok, hanem ma­gyarországi németek lesznek. A RAB NEMZETEK SZA­BAD BARÁTAI által rende­zendő nemzetközi tánc- és énekbemutató ügyében folyó hó 5-én, a Horváth Otthonban New Yorkban, január 18-án, Rockefeller new-yorki és Hu­ghes new-jerseyi kormányzók jelenlétében mutatták be a sajtónak a város nyugati al­­városi részében (Lower West S’de) tervezett 110 emeletes nagy üzletház, a World Trade Center építési terveit. Ez lesz a világ legmagasabb építke­zése. A két épületből álló center körül 70 láb magas épületek fognak létesülni és ez a Church, Vesey, Liberty és West Streetek közti hatalmas épülettömb szövetségi, állami és magánkereskedelmi irodák központja lesz. Tiz millió négy­zet yard kibérelhető helyisége lesz és 1600 autó részére fog parkolóhelyet nyújtani. Michael A. Feighan, Cleve­land város nagy magyarbarát képviselője, rendkívül érdekes és értékes beszédet mondott New Yorkban. Mr. Feighan a törvényhozás köztiszteletben álló tagja, aki a két ház egyesült bevándor­lási és nemzetiségi bizottságá­nak is elnöke, azt mondotta beszédében, hogy Washington kössön megállapodást Szovjet­unióval a háború alatti “Lend Lease” hadianyagszállitáso­­kért fenálló 11 billiós adóssá­gának rendezésére. A képviselő ur azt a meg­oldást ajánlja, hogy minden egyes vasfüggöny mögötti or­szágért, melyben a Szovjetunió megengedi, hogy szabad vá­lasztás legyen, a U.S. egy billió Kedves Olvasóink! Már most, jóelőre felhívjuk szives figyelmüket, hogy jú­liusban nagy társasutazás lesz St. Louisból Magyarországra. Erre vonatkozólag később rész­letes tájékoztatóval fogunk szolgálni. — Tervezzenek tehát egy hazalátogatást kedves ol­vasóink, mellyel nagy örömöt fognak szerezni otthon élő szeretteiknek. — A társasuta­zás természetesen jóval keve­sebbe kerül, mint egy egyé­ni ut. értekezlet volt, melyen a ma­gyarság képviseletében dr. Acsay Dénes, dr. Dómján Fe­renc és neje, Gaubek Rezső és nt. Kallós Árpád jelentek meg. A bemutatón az eddigiek sze­rint a horvátok, kubaiak, len­gyelek, litvánok, magyarok, németek és olaszok vesznek i4észt 15-15 percig tartó ének­és táncszámokkal. Az első elő­adást május elejére tervezik East St. Louisban az egyik kö­zépiskola ezer üléses auditóriu­mában. Két héttel később ke­rülne sor a St. Louis-i bemuta­tóra, melynek helyét még nem állapították meg. Az előadáso­kat a Rab Nemzetek Szabad Barátai javára rendezik. MUNKATÁRSUNK, dr. Kühr­­ner Béla, február 16-án Chica­góban az ottani magyar evan­gélikus egyház irodalmi dél­utánján előadást tart Mikszáth Kálmánról. A 370 millió dollár költség­gel tervezett két főépület 1350 láb magas lesz mig az eddig a világ legmagasabb épületé­­nke elismert Empire State Building csak 250 láb magas, 102 emelettel.-i A - N.Y. Port Authority, amely az építkezést irányítja úgy nyilatkozott, hogy a 350 millióból 200 mil­lió munkabérekre fog elmen­ni. A tiz millió négyzetyard bérelhető területből csak négy milliót adnak ki magáncégek­nek, négyzetyardonként 6.50 áron. A két főépület, amelynek 220 felvonója lesz és minden tekintetben a technika leg­újabb haladását reprezentálja, a tervek szerint 1970-re ké­szül el. dollárt engedjen el a követelé­séből. Fel is sorolja a kérdéses or­szágokat: Bulgária, Csehszlo­vákia, Kelet Németország, Lettország, Litvánia, Észtor­szág, Magyarország, Lengyel­­ország, Cuba és Jugoszlávia. A N. Y. Daily News külön vezércikkben hívja fel erre a beszédre és ajánlatra a Fehér Ház, a Kongresszus és a State Department figyelmét és az ajánlatot remeknek találja. Feighan képviselő beszédét az alábbi szavakkal fejezte be: “Huszonöt éve szolgálok, mint a nép megválasztott szó­szólója. Meggyőződésem, hogy az egyetlen rendszer, amely megőrzi az emberi méltóságot és kiterjeszti a szabadság áldá­sait, az olyan kormányzat, amely hatalmát s célkitűzéseit a kormányzottak szabad ren­delkezéséből kapta.” TRAKTOROKAT VÁSÁROL KUBA FRANCIAORSZÁGTÓL A francia kormány engedélyt adott egy lyoni cégnek, hegy 10 millió dollár' értékű teher­gépkocsit, alkatrészeket és traktorokat adjon el Kubának. A vételár 20 százaléka fizeten­dő csupán most készpénzben, a többi három év alatt rész­letekben. Ábrahám Lincoln, az Egye­sült Államok 16-ik elnöke, egyike volt azon keveseknek a történelem nagyjai között, akiknek nevét napjainkban is a nagytömegek meg nem szű­nő érdeklődése övezi. A romantikus történet, ami Lincoln életét körülveszi, ma már mindenki által ismert. Lincoln 1809 február 12-én született egy kis szegényes Kentucky-i farmházban. Édes­apja írástudatlan farmer volt s igy a fiatal Abrahám csak az édesanyjától nyerhette cse­kély elementáris ismereteit. A 6 láb 4 inch magas Lin­coln 21 éves korában hagyta el a szülői otthont, hogy két keze munkájával tarthassa el ma­gát. Volt favágó, üzleti segéd, földmérő. Mikor postafőnök lett, akkor ujult erővel tanul­ta a jogot és az angol nyelvet, melynek igazán mestere is lett. A közérdekű problémák kö­zül a rabszolgaság kérdése kötötte le figyelmét leginkább. Ez a társadalmi fekély legmé­lyebb gyökeret a déli vidéke­ken eresztette, ahol a rabszol­gaság szerves intézménnyé Washingtonból j e 1 e n t i k, hogy Maine szenátora Mrs. Margaret Chase Smith, a Re­publikánus Párton indul a U.S. elnöki jelölés elnyerésé­ért. Szenátor Mrs. Smith az első asszony, aki országos ticke­­ten pályázik a legmagasabb politikai állás elnyeréséért. Mr’s. Smith 66 éves és már 15 éve egyik szenátora Maine államnak. Ha nem U.S. elnök, de al­­elnök mindenképpen szeretne lenni. Mrs. Smith még sohasem # * lett. A gyapot, Délnek e kin­cse, rabszolgaság nélkül a dé­liek előtt el sem volt képzel­hető. Lincoln a rabszolgaság eltör­lését tűzte ki zászlajára és ez a politikai platform 1860-ban az elnöki székbe is emelte. A déliek nem tudtak bele­nyugodni a választás ilyetén való kimenetelében, elszakad­tak az Uniótól. Hat déli állam külön szövetséget kötött és Jefferson Daviest választotta meg elnökül. Polgárháború tört ki, amely 4 évig tartott, mig végre meg­törték. Lincolnt 1864-ben ismét megválasztották elnöknek és amikor 1865. április 14-én má­sodik felavatóját tartotta, gyil­kos merényletnek esett áldo­zatul. Halálát nemcsak az Egyesült Államokban, de a földkerekség minden országában meggyá­szolták. Két hires kortársa, a liberá­lis szabadság-szellem kimagas­ló képviselői: Kossuth Lajos és az olasz Giuseppe Mazzini örö­­kitették meg — Írásban — a mártírhalált halt Ábrahám Lincoln elnök emlékét. volt vesztes választás alkalmá­val. Mrs. Smith nyilatkozatát a Women’s National Press Club tagjai előtt tette. A LELÖKÖTT SZIKLA MEGÖLT EGY AUTÓST A New Jersey állambeli Woodbury közelében történt, hogy gyerekek meglazítottak egy sziklát és lelökték az ott elhaladó országutra. A 60 fon­tos szikla ráesett egy autóra és annak vezetőjét nyomban megölte. Johnson elnök öt tudóst kitüntetett Johnson elnök 5 tudóst tün­tetett ki a “National Medal of Science” adományozásával, eddigi nemzeti munkájukért. Ezek: Dr. Luis W. Avarst, a Californiai Egyetem fizika pro-fesszora, — Dr. Vannevar Bush, a Massachusetts Insti­tute of Technology tiszteletbe­li elnöke, — Dr. John R. Pierce, a N. J. Bell Telephone Co. labo­ratóriumának igazgatója; — Dr. Cornelius B. Van Neil, a Stanford Egyetem professzora és Norbert Wiener, MIT pro­fesszor. Rockefeller fia törvényesen halott White Plains, N. Y.-ból je­lentik, hogy Rockefeller kor­mányzó fiát, Michael Rocke­fellert, aki 2 évvel ezelőtt el­tűnt Guinea vadonjaiban, a hagyatéki bíróság törvényes halottnak nyilvánította és a hagyatékát, 680 ezer dollárt a szüleinek ítélte. Végrendelet nem volt. Jó pszihológia Egy Lockport, N. Y.-i sze­szesital elárusító üzlet-tulajdo­nost, főleg a nők részesítették tömegesen pártfogásukban. A szomszédai kérdezték, hogy miképen jutott a nőknek oly nagy pártolásához? — Nagyon egyszerű a fele­let — válaszolta az üzlet-tu­lajdonos. — Valahány uj női vendégem jelentkezik, én tő­lük csak azt kérdezem, hogy 18 éves-e? SZEMÉLYT HÍR ŐSZINTE sajnálattal hallot­tuk a hetekben, hogy Mr. Wil­liam H. Salyer, a Reel Distrib­uting Company, 4910 Natural Bridge tulajdonosa, január 9- én, autószerencsétlenségben elhunyt. Mr. Salyer újságunk­nak pártolója volt. A szép üz­letet veje, Mr. William Lam­­bros vezeti továbbra is. Család­jával vakáción voltak és haza­jövet Lebanon, Missouri köze­lében történt az autóbaleset. Gyászolják: neje, Virginia és leánya Billie June Lambros. HALOTTAINK t GEORGE V. KRIEG, özv. Seper Elekné Irma leányának férje, január 28-án, kínzó be­tegség után, 48 éves korában, az uj John’s kórházban meg­halt. Holtteste a Kriegshauser South halottas kápolnában volt felravatalozva és innen temették január 31-én a St. Gabriel the Archangel róm. kát. templomban tartott gyász­­szertartás után a Resurrection temetőbe. Gyászolja özvegye szül. Seper Irma, Susan leánya és fia Dennis, anyósa és kiter­jedt rokonság. LUDWIG ERHARD, nyu­gatnémet kancellár, Olaszor­szágba érkezett Aldo Moro mi­niszterelnökkel való tanácsko­zásokra — az “Európai Egy­ség” érdekében. A világ legnagyobb háza New Yorkban A világ ezen legnagyobb épülete 1970-re készül el. — 370 mil­lió dollárba kerül, mely összegből 200 millió munkabérekre fog elmenni. A Szovjet 11 billiós adóssága a rabországok szabad szavazásáért Margaret Chase Smith szenátor — elnök-jelölt

Next

/
Thumbnails
Contents