St. Louis és Vidéke, 1963 (51. évfolyam, 3-18. szám)

1963-02-01 / 3. szám

HireK A ST. LOUISI ELSŐ MA­GYAR NŐI SEGÉLYEGYLET szokásos havi gyűlését február 3-án, vasárnap délután 3 órai kezdettel tartja a Magyar Ház­ban. A gyűlést finom uzsonna, majd kellemes társasjáték kö­veti. Szeretettel várják úgy a tagságot, mint a vendégeket. Az Egylet által január 27-re tervezett jótékonycélu társas­játék a rossz idő miatt elma­radt. Az uj időpont még nincs kijelölve, de arról a magyar­ság az újság és a magyar rádió utján tájékoztatást fog kapni. GYÖRÖG GYÖRGY és ked­ves felesége, szül. Balázs Bor­bála, közismert honfitársaink, a La Aqua Valley fürdőhely tulajdonosai, január 26-án ün­nepelték boldog házasságuk 25-ik évfordulóját, ezüstlako­dalmukat. A közismert és köz­szeretetben álló házaspár nagy fogadást rendezett a Magyar Házban, ahol finom ételekkel, italokkal és zenével vártak a nagyszámban eljött rokonokat és barátokat. A megjelentek sok szép ajándékkal kedves­kedtek a szimpatikus Györög házaspárnak és minden jelen volt egy kellemes este emléké­vel távozott. Kisérje a jó Isten áldása további életüket, hogy még sok örömben és .boldog­ságban legyen részük szerető szép gyermekeikkel együtt. "kasza János és neje, szül. Gyáky Mariska, 25 éves házassági évfordulója, ezüstla­kodalma tiszteletére, január 27-én, vasárnap délután nagy meglepetési party volt, 443 Greenleaf Drive, Kirkwood, Mo.-ban levő szép, uj ottho­nukban. Kiterjedt rokonság és sok jóbarát tisztelte meg a de­rék magyar házaspárt e szép alkalomból. A magyar újság­­nevében ezúton küldjük jóki­­vánatainkat. RATZ IMRÉNÉ, Washing­ton Park, Ill.-i közismert hon­fitársnőnk, január 14-én ko­molyabb természetű műtéten esett át az E. St. Louisi St. Ma­ry’s kórházban. Örömmel hal­lottuk, hogy már lakásán lá­badozik. MRS. ÁGNES MÉNESSY. egyik régi közismert kedves Granite City-i honfitársnőnk, aki, amint azt korábban jelen­tettük, súlyos műtéten esett át, már odahaza van és ottho­nában ünnepelte 75-ik szüle­tésnapját. A jó Isten őrizze meg jó egészségben a kedves Mrs. Ménessyt. HOMOKY BÉLA, özv. Ho­moky Antalné, a közismert Homoky néni idősebb fia, igen súlyos műtéten esett át a Mc Millan kórházban néhány hét­tel ezelőtt, de még mindig a kórházban fekszik. Kivánunk jó egészséget Mr. Homokynak. A SZENT ISTVÁN Római Katolikus Magyar Egyházköz­ség Oltáregylete, január 20- án tartotta tisztújító közgyülé-Magyar események naptára FEBRUÁR 2-án, szombaton este 6 órától disznótoros va­csora, 8 órától pedig JELME­ZES FARSANGI BÁL a Ma­gyar Templom összes termei­ben. FEBRUÁR 23-án, szombaton este a Hunyadi Egylet hagyo­mányos nagy FARSANGI BÁLJA a Magyar Házban. Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: FEBRUAR 15. MÁRCIUS 1. MÁRCIUS 15. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, febr. 15-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb febr. 9-én fogadunk el. Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 51. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI. 1963 FEBRUAR 1. NUMBER 3. SZÁM. sét, melyen a következő tiszt­viselőket választották meg. Elnök: Pölöskei Jánosné, alel­nöki Dóra Kató, titkár: Csapó Gyuláné, pénztáros: Csizmazia Istvánná, ellenőrök: Láng La­­josné és Karácson Jánosné, beteglátogatók: Zdellár Péter­­né és Mrs. Elizabeth Miller, szakácsnők: özv. Esztergályos Jánosné, özv. Epelley Lajosné és Mrs. Mary Mueller. A jó Isten áldása kisérje nemes munkájukat. A SENIOR CITIZEN OF AMERICA néven ismert orszá­gos amerikai szervezet st. lou­­isi csoportja, melynek vezetője Colonel Erwin T. Kach, lehe­tővé teszi templomi és ifjúsági szervezetek részére, hogy be­mutassák a husvétot megelőző böjti időszakban a “King of Kings” cimü bibliai filmet. A hatalmas film bemutatására április 7 és 14 között kerülhet sor. Érdeklődők keressék Colo­nel Kochot, kinek cime: 3135 Edgar Ave., St. Louis 17, Mo. STELZER JÓZSEF, 56-os menekült honfitársunk, vala­mint felesége, két leánya és fia, megszerezték az amerikai állampolgárságot. Az egyik helyebeli nagy angolnyelvü napilap vasárnapi mellékletén egész oldalas képet közölt, amint a Stelzer család eskü­tétel után elhagyja a Federal Buildinget. ' AlBaÓH MÁRTON a közel­múltban ünnepelte szűk csa­ládi körben 74. születésnapját. Marci bátyánknak mi is sziv­­ből gratulálunk és még sok boldog születésnapot kivá­nunk neki. FRANK TIVADAR, a Cor­­nelli Seed Co. főtisztviselője, akit 5 év előtt helyeztek át St. Louisból Califomiába a válla­lat magnemesitő telepének vezetésére, január 16 és 20 kö­zött hivatalos ügyben St. Lou­­isban tartózkodott. Ezt az al­kalmat felhasználta arra is, hogy sok régi kedves ismerő­sét és barátját is felkeresse. Frank Tivadar, aki már az óhazában is mint a Monori Mag egyik telepének vezetője s több szakkönyv szerzője nagy tekintélynek örvendett a mag­­szakmában, fogadott hazájá­ban is a legkiválóbb magneme­­sitők közt foglal helyet és első­sorban a zöldségfélék (zöld­bab, zöldpaprika stb.) termesz­tése terén ért el nagy sikere­ket. St. Louisban töltött néhány napot hivatalos kiküldetésben KHEIM SÁNDOR textilmér­nök is, akit, múlt év júliusá­ban helyezett át vállalata St. Louisból Minneapolisba. Kheim Sándor az elkalommal az itteni Washingtoni egyete­men “master Degree”-re ké­szülő leányával és bátyjával, dr. Kheim Teofil orvossal is találkozott. DOMAHIDY ISTVÁN és NE­JE most ülték meg szűk csalá­di körben 25. házassági évfor­dulójukat. Ez alkalommal jó­barátaik elhalmozták őket sze­­rencsekivánataikkal, melyek­hez lapunk is csatlakozik. A jubiláló Domahidy házaspár­nak két fia van: ifjabb István, aki a Monsanto kémiai gyár gépészmérnöke és György, aki a Washingtoni egyetemen ké­szül vegyészmérnöknek. MEDGYESI LAJOS és NEJE szintén 25 éves házassági év­fordulót ünnepelt a Szent Csa­lád vasárnapján, mely alka­lommal ft. Skerl Alfonz plébá­nos, a magyar templomban megáldotta a jubiláló párt. Medgyesiéknek is két gyerme­kük van: ifjabb Lajos, “mas­ter degree”-s elektromérnök (ezt az akadémiai fokozatot négy év alatt szerezte meg!), aki amellett, hogy az itteni re­pülőgépgyár mérnöke, a dok­tori fokozat megszerzésére ta­nulmányait is tovább folytat­ja, és leányuk Zsuzsika, aki a Fontbonne College másodéves hallgatója. VARGHA GYURKA, aki édesapjával, Vargha Miklóssal két év előtt távozott St. Louis­ból, Los Angelesből édesapjá­hoz költözött Dallasba, ahol tovább folytatja egyetemi ta­nulmányait. JENEY VIKTORRÓL, a ki­váló St. Louis-i arcképfestőről csaknem féloldalas cikk jelent meg a Magyarok Vasárnapjá­ban. Az országosan elterjedt lap cikke révén Jeney Viktor neve széles magyar Ameriká­ban ismertté válik a művészet­­kedvelő magyar emigránsok körében. SOMOGYI LÁSZLÓ, a ma­gyar rádiózenekar volt kar­mestere, aki az operaházban is sokszor dirigált, és külföldi vendégszereplései során Lenin­­grádban és Moszkvában nagy orosz zenekarokat vezényelt, január 18. és 19. napján nagy sikerrel dirigálta az itteni szimfonikusok két hangverse­nyét, melynek során a zenekar Brahms Német Requiem-jét játszotta. Ugyancsak ő vezé­nyelte a zenekar január 25. és 26.-i koncertjét is, melyeken Wagner, Debussy, Frokofieff és Csajkovszky müvek kerül­tek bemutatásra. Somogyi László, az 1956 évi forradalom leverése után választotta a szabadságot és disszidált nyu­gatra. KODÁLY ZOLTÁN tudvale­vőleg december 16-án töltötte be 80. életévét. Sajnálatos tény, hogy a két St. Louis-i nagy zenekar nem vett tudó mást erről az évfordulóról, egy müvét sem vették műso­rukra az 1962/63-as szezon­ban, mig a szintén 80 éves Stravinskynak vagy fél tucat müve szerepelt 1962-ben zene­karaink műsorán. Hát igen, Sravinsky Oroszország szülöt­te, mig Kodály a kis Magyar­­országé! — Az igazság kedvé­ért azonban meg kell állapita­nunk, hogy azért volt St. Lou­isban is oly hangverseny a múlt évben, amelyen Kodályra is emlékeztek az évforduló al­kalmából. Ronald Arnatt kon­cert sorozatának november 23- án tartott hangversenyén a Sheldon Memorial Auditóri­umban öt zeneszerzőre emlé­keztek. Köztük Kodályra, aki­nek dalait Chabay László, a Metropolitan Opera volt teno­ristája adta elő. A SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGY­HÁZKÖZSÉG, miként azt új­ságunkban látható MEGHÍVÓ is mutatja, ritka szép társadal­mi eseményre készül. Február 2-án, szombaton este nagy Ál­arcos Farsangi Mulatságot rendez a templomhoz tartozó szép termekben. Hosszú évek óta az első eset, hogy a mókás, ötletes jelmezekben való meg­jelenéssel egy különlegesen ér­dekes, szórakoztató magyar es­te várja az itt élő magyarsá­got. Hónapok óta készül a gondos rendezőség a nagy far­sangi mulatságra, melynek ke­retében 6 arától kezdve igazi magyar disznótoros vacsora lesz és jó hazikolbász előre rendelhető. Nagyszabású jutalomtárgyak kerülnek ki­játszásra, melyek közül az első, egy legújabb modelü hordoz­ható TELEVÍZIÓ készülék, több más értékes dijakkal. Mi más kellhet egy jó estéhez, magyar étel, jó ital, kellemes zene és jó baráti társaság. Mindez együtt várja a ma­gyarságot az Egyházközség, február 2-iki Álarcas Farsangi j Bálján. Legyen ott minden magyar és töltsük együtt az 1963-as farsang első magyar mulatságát. Az elmúlt hét eseményei: TÖBB MINT 1,700,000 egyén­nek van részvénye az atom­vállalatoknál. * * * A SZÖVETSÉGI, állami és a helyi kormányok tulajdono­sai 284 ezer személygépkocsi­nak, 14 ezer autóbusznak és 622 ezer tehergépkocsinak. * # * A FARMEREKNEK van 3.6 millió személy gépkocsija és 2.8 millió tehergépkocsija. * * * 50 SZÁZALÉKKAL több ci­garettát használtak el általá­ban a világon, mint 1961-55 között. Dacára az egészségre ártalmas voltának, a statisz­tikusok jövendölése szerint a világ cigaretta fogyasztása nö­vekedni fog a jövőben. * # * A U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE polgári pert inditott a chicagói szövetségi birósá­­gon a General Motors Corp. el­len a lokomotív iparág kisajá­títása miatt. A General Motors Corps.-nak külön kell válnia a Diesel lokomotív gyár részlegé­től. * * * EGY TOLEDOI, 28 éves be­törő Fred Tyson, a rendőrsé­gen 16 betörést ismert be, ami neki vagy 10 ezer dollárt jöve­delmezett. * * * A 20 ÉVES Jack White, Do­­wagiac-i lakos beismerte Ri­chard Wild rendőrfőnök előtt, hogy a Goerlich Muffler gyár éjjeli őrét, az 54 éves Walter Hillst, azzal a labdaütővel ver­te agyon, melyet az őrtől vett el, mikor ő azzal megtámadta lopása közben. * * * A 70 ÉVES Hugo Kuehler, clevelandi lakos, a hétvégi üz­leti bevételét 12 ezer dollárt a station wagonján a Clevelandi Trust Co.-ba akarta bevinni, mikor ott megállt, egy jól öl­tözött fiatalember hozzáro­hant, kinyitotta autójának aj­taját és kiragadva kezéből a pénzes zacskót, eltűnt. Mindez egy pillanat alatt történt — panaszolta Kuehler a detektiveknek. * * * AZ INTERSTATE Commerce Commission előtt Pittsburgh­ban ,a város hivatali vezetői és a környék bizottságai csatla­koztak a Labor Uniókhoz és el­lenkezésüket jelentették be a New York Central és a Penn­sylvania vasúttársaságok egy­beolvadása ellen. A PUBLIC HEALTH Service közli Washingtonból, hogy az elmúlt 16 hónapban folytató­dott az esése az újszülött cse­csemők számának. 1962 októ­berében született 363,000 cse­csemő, egy évvel azelőtt 372,- 000. 1962-ben összesen 3,483,- 000 született, 1961-ben 3,594,- 000. * * * HOLLAN HOLT DYER, Tenn.-i farmer öngyilkosságot követett el, mert Pybas she­riff szerint, a feleségét a bíró­ság 12 évi fegyházra Ítélte 100 ezer dollár elsikkasztásáért a helyi bankban, melynek 24 évig volt megbízott pénztár­noka. ERDÉLYI ISTVÁN, a cleve­landi Szimfonikus Zenekar tagja, a Western Reserve Egye­temen doktorátust szerzett. A Pápa üzenete a magyarsághoz A Szentatya a magyar püs­­jki kar utján üzenetet inté­st a magyar néphez, mely a ibbek között a kivetkezőket londja: “A vatikáni zsinat alkalmat lőtt nekünk, hogy üdvözöl­ik a magyar népet, különös­ben kifejezzük szeretetünket ; jóakaratunkat egyházunk ;t élő fiai iránt. A magyar emzet keresztény polgárai idják meg, hogy mi mindig ondolunk rájuk, számon irtjuk gondjaikat, s őket na­­onta forró imával Istennek jánljuk. Azt reméljük, hogy a gközelebbi egyetemes zsinat ülésein a többi püspökök is megjelenhetnek és jó híreket fognak magukkal hozni a ka­tolikus egyház állapotáról or­szágukba. Ettől a reménytől vezettetve, minden egyes püs­pökségnek, a papságnak és a magyar népnek szeretetteljes apostoli áldásunkat küldjük, mint az öröm telj es béke remé­nyének és a keresztény hitben való álhatatosságnak zálogát.” A továbbiakban a Szent­atya méltatta a zsinaton résztvett magyar delegátusok értékes működését. — A “Ma­gyar Kurír”, katolikus kőnyo­matos újság közlése szerint. 90 fokos melegvíz az Alföld alatt Az odahaza megjelenő “Ma­gyar Nemzet” jelentése szerint a Tisza balpartján lévő ujsze­­gedi mélyfúrásból 90 fokos hé­víz ömlik a Tiszába, percen­­kint 1500 literes bőséggel. A lap szerint a kút európai szen­záció, nem annyira igen ma­gas hőfoka miatt, hanem, mert a vizében jóformán csak szódabikarbóna fordult elő ol­dott állapotban, s igy ipari fűtési célokra a legideálisabb, mert semmiféle káros lerakó­dást nem okoz. “A hidrogeológusok által pontosan jelzett szegedi hőfor­rás újabb megerősítése az idén tartott római nemzetközi föld­kéregkutató kongresszus azon megállapításának, hogy a ma­gyar Alföld hévizkincse világ­­viszonylatban is az egyik leg­első helyen áll” — a Magyar Nemzet jelentése szerint. RÁDIO-HIREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar rádióelőadás van a KSTL rádóállomásról, 690 hullámhosz­­szon, délután 1 órától 1:30 óráig. NÓTÁSKÖSZÖNTÖK ÁRA $5.00. Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége. Cím: 4950 THOLOZAN AVENUE, St. Louis 9, Mo. Phone: PL 2-1923. Bemondó: Dr. Dénes B. Lajos. Köszöntőjét leadhatja: Mrs. Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLanders 1-7217. Listen to the “Hungarian Melodies” Radio Station KSTL 690 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:00 -1:30 P.M. Tel. PLatenau 2-1923 * * KENNEDY elnök vendégül látott a Fehér Házban 20 de­mokrata kormányzót és egy igen kellemes időt töltöttek el ottan anélkül, hogy állami vagy párt-kérdésről szó esett volna. * * * DR. HUGH L. DRYDEN, helyettes ügyvivője a Nemzeti Világürkutatás vezetőségének, azt állítja, hogy Ameriká­ban minden nőnek, férfinek és gyermeknek 100 dollárjába ke­rül egy embernek a Holdba való küldése. * * * A DEMOKRATA PÁRT ve­zérei Washingtonban 3 napos konferenciát tartottak, ame­lyen a nagy többség azon el­gondolásának adott kifejezést, hogy az 1964 évi elnökválasz­tás Kennedy elnök és Nelson A. Rockefeller, New York kor­mányzója között fog lefolyni. * * * VOLT elnök Truman, a Kansas City Research kórház­(Folytatás a 3-ik oldalon) ítéletidő Európában is Németországi hírek szerint a Duna folyam is befagyott, emberemlékezet óta először. Angliát, a Rheint, Yugoszlá­­viát és Olaszországot hó takar­ja, a viharok és a kegyetlen fagy akadályozza a közleke­dést főleg az Alpok vidékén. A skandináviai vizeken a ha­jók be vannak fagyva és a jég­törők sem tudják azokat kisza­badítani. A hőmérő 40-et mutat a zéró alatt. Franciaország segíti Algériát Franciaország egy gazda­sági segélyegyezményt kötött Algériával, melynek 'értelmé­ben 210 millióval fogja segíte­ni a fiatal köztársaságot eb­ben az évben. Franciaország ezenkívül Al­geria részére egy 65 milliós ala­pot is létesített a lejárt kötele­zettségek kifizetésére és a fo­­ügyek finanszírozására. Külön segély jár a gazdasá­gi, technikai és művelődési in­tézetek javára is. r Árvizek Magyarországon A hatalmas esőzések és a hirtelen hóolvadás teljesen megbénították a téli mező­­gazdasági munkát az Alföl­dön, főleg Szolnok megyében és az egész Középtisza vidé­ken. A Termelő Szövetkezetek gazdaságai nagy erőfeszítése­ket tesznek, nehogy egy ké­sőbbi fagy jégpáncélba bo­rítsa a gyenge vetéseket. A borsodmegyei patakok több helyen máris kiléptek medrük­ből és sokhelyütt a honvédség segítségét vették igénybe az árvíz elhárítása érdekében. MEGHÍVÓ A SZT. ISTVÁN R. K. MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG 1963 február 2-án SZOMBATON ESTE TARTANDÓ NAGYSZABÁSÚ JELMEZES FARSANGI TÁNCMULATSÁGÁRA a 744 South Third Street ALATTI TERMEKBEN Este 6 órától finom disznótoros vacsora 8 órától tánc Joe Otterbein és zenekara nagyszerű zenéjére. BAZÁR — ÉRTÉKES TÁRGYAK KIJÁTSZÁSA így: Hordozható T.V. — Zsebrádió, stb. — JELMEZ DÍJAZÁS — Megjelenés lehetőleg jelmezben, annál is inkább, mivel a legötletesebb jelmezek viselői értékes ajándékokat kapnak. Házilag készült ízletes magyar kolbász külön is rendelhető a plébánián. VACSORA ÁRA $1.25 BELÉPTIDÍJ $1.00 Szeretettel hiv és vár minden magyart családjaikkal, magyar és amerikai barátaikkal együtt a Rendezőség

Next

/
Thumbnails
Contents