St. Louis és Vidéke, 1962 (50. évfolyam, 1-24. szám)

1962-01-05 / 1. szám

HireK A MAGYAR EGYLETEK NAGYBIZOTTSÁGA szokásos szilveszteresti bálja szép közön­séget vonzott a st. louisi öreg Magyar Ház falai közé. Eljöt­tek fiatalok és öregek egyaránt, hogy igazi magyar hangulat­ban, baráti légkörben mondja­nak búcsút az 1961-es eszten­dőnek és köszöntsék az uj jö­vevényt, 1962-őt. öregebbek lettünk újra egy esztendővel és reményteli szivvel várunk egy egységes magyar összefogáson alapuló, sikerekben gazdag új­évet. A ST. LOUISI ELSŐ MA­GYAR NŐI SEGÉLYEGYLET január 7-én délután 3 órakor tartja rendes gyűlését a Ma­gyar Házban. Gyűlés után fi­nom uzsonna és társasjáték lesz. Vendégeket szivesen lát­nak. IFJ. BOSKÓ JÁNOSÉKNAK dec. 20-án szép kis fiacskája született. Gratulálunk. MRS. MARY CRACKTUS né­hány heti kórházi kezelés után lakásán lábadozik. ID. KUDELKA MÁTYÁSNÉ, Godfrey, Ill.-i honfitársnőnk pár héten keresztül a st. louisi Zsidó Kórházban feküdt, mi­ként értesültünk, már lakásán áll orvosi ápolás alatt. FEDORCSÁK JÁNOSNÉ szü­letett Holló Margit régi kedves Granite City, Ill.-i honfitárs-FELHÍVJUK kedves olvasóink szives fi­gyelmét az újságon lévő cim­­kén látható lejárati időpont­ra és arra kérjük mindazon kedves olvasóinkat, akiknek előfizetése lejárt volna, szí­veskedjenek annak rendezé­­séről gondoskodni. KiwaledL- nek a karáconyi ünnepek, az év végével járó fokozott ki­adások és nem kérünk mást csak azt, amiért becsülettel megdolgoztunk. A mi fizetés­­sünk az évenkénti előfizetési dij, melynek meg nem fize­tése esetén veszélybe kerül az újság fennmaradása. Magyar események naptára 1962 JANUÁR 5-én, este 8 órakor a Nagybizottság gyűlé­se a Magyar Házban. JANUÁR 7-én, vasárnap d. u. y23 -kor a Magyar Ház Egy­let gyűlése a Magyar Házban. JANUÁR 7-én, délelőtt 11 órakor magyar református és evanglélikus istentisztelet a Kingshighway és Washington Blvd. sarkán lévő St. John Me­thodist templom kápolnájában. JANUÁR 7-én, délután 3 órakor a St. Louisi Első Ma­gyar Női Segélyegylet gyűlése a Magyar Házban. Gyűlés után uzsonna és társasjáték. JANUÁR 14-én, vasárnap délután 3 órakor a Wm. Penn 209-es fiókja a Magyar Ház­ban félévi rendes közgyűlést tart. Pénztári elszámolás, tiszt­viselőválasztás. Mikor lesz újság! A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: 1962 JANUÁR 19. 1962 FEBRUÁR 2. 1962 FEBRUÁR 16. 1962 MÁRCIUS 2. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, január 19-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb január 13-ig fogadunk el. HAPPY NEW YEAR! Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY’ HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the ‘ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY’ 50. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI. 1962 JANUÁR 5. NUMBER 1. SZÁM. nőnk hosszas betegeskedés után életének 69-ik, boldog há­zasságának 51-ik évében, de­cember 15-én elhunyt. A Heves megyei Detk községből vándo­rolt ki és egyike volt Granite City legrégibb magyarjainak. Holtteste a Pieper halottas ká­polnában volt felravatalozva és innen temették a Sacred Heart r.k. templomban tartott gyász­­szertartás után az Edwards­­villei Calvary Sunset Hill te­metőbe. A koszorúkkal és virá­gokkal elhalmozott koporsónál a szép nagy család és a bará­tok, ismerősök nagy tömege rótta le utolsó tiszteletét. Gyá­szolják: lesújtott férje, leánya Elenore férj. Mrs. Joseph Mil­ler, Overland, Mo.-ban, fia Bé­la Granite City, Ill.-ban, me­nye, veje, 7 unokája, 5 déduno­kája, Granite Cityben lakó öcs­­cse Holló András és családja, Európában élő nővére Teréz, férjezett Csányi Jánosné és fér­je, valamint kiterjedt nagy ro­konság. A gyászbaborult családnak ezúton küldjük részvétünket. NAGY JÁNOS fiatal ujame­­rikás honfitársunk, amint ar­ról fájdalommal értesültünk, életének 26-ik, boldog házassá­gának' üffeuuí K' e yűüeír Ra'ci ne-; Wisconsinban december 15-én, tragikus körülmények között elhunyt. Két évvel ezelőtt köl­tözött Racineba, ahol tagja volt az ottani bajnokságot nyert football csapatnak. Az elhunyt­ban itt élő közismert honfitárs­nőnk Jankó vies Lászlóné öccsét gyászolja, óriási részvét mel­lett temették el december 19- én. Gyászolja felesége és hat hónapos kisfia, nővére és só­gora Jankovics László és neje, öccse György, Rákoscsabán élő édesapja, nővérei, sógorai és számos jó barátja. Kedves fiatal magyar bará­tunk nyugodj békében. Fontos értesítés Kallós Árpád református lel­kész ur ezúton értesíti St. Louis és környéke magyarsá­gát, hogy január 7-től kezdődő­en minden hónap első vasár­napján magyarnyelvű reformá­tus és evangélikus istentiszte­let lesz a Washington Avenue és Kingshighway sarkán lévő St. John Methodista templom kápolnájában. Az istentisztele­tek időpontja délelőtt 11 óra. Első istentisztelet január 7-én, vasárnap d.e. 11 órakor lesz. ÓHAZAI HÍREK Karácsonyi árleszállítás és áremelés A budapesti kommunista kormány december 10-i hatály­­lyal leszállította a kávé, tea, csokoládé, cukorkafélék, déli­gyümölcs, bors, cukrászsüte­mények árát. Az árleszállítás 5%-tói 50%-ig terjed. így pl. a kávé árát az eddigi kilogram­monkénti 400 forintról 200 fo­rintra szállították le. Ugyanek­kor azonban 17%-kai felemel­ték a szivar, cigaretta, dohány és sör árát. Nem fizet rá tehát a..kommun ista kormány az ár­­leszállításra, mert amit “elve­szít a réven, megnyeri a vá­mon”. Sokkal nagyobb meny­­nyiségü ugyanis a sör és do­hányáruk fogyasztása, ahol a 17 százalékos emelés messze kárpótolja az élelmiszercikkek 5-50 százalékos árleszállításával mutatkozó veszteséget. Rákosi végleg nyugdíjban Az átkos emlékű Rákosi Má­tyás moszkvai hir szerint vég­leges nyugdíjba ment és átte­lepült a Kirgiz Szovjet Köztár­saságban lévő Alma Ata váro­sába. Felesége kirgiz nő és va­lószínűleg ezért küldték őket Kirgiziába. Maradhattak volna ott 1945-ben már. Még a levegőben úszik a ka­rácsonyi fenyők illata, még a szivekben él a boldog öröm bájos hangulata, amely a gyer­mekek csillogó szemeiből su­gárzott a szenteste nagy, vá­rakozó izgalmaiba. Még halljuk az angyali kó­­h’us örökszépségi^dalát: Dicsőség Istennek, békesség a jóakaratu embereknek. Mikor átlépjük az óesztendő utolsó napjainak küszöbét és kitárul előttünk,az ujesztendő kapuja ismeretien, sejtelmes jövendőjével, szivünkbe mar­kol az angyali ének: Békesség és jóakaratu ember. Mert a világon folyik a kér­­lelhetelen nagy harc és mind kevesebb lesz a jóakaratu em­ber. Az ököl és gyűlölet, az irga­lomnélküliség és felelőtlenség foglalja el a szeretet helyét; egymásra uszit embereket, tár­sadalmi osztályokat, vérbe akar boritani nemzeteket, sőt elvakult gonoszságában Isten ellen lázad és harcot hirdet el­lene. Ilyen áldatlan időben ugyan mit kivánháuíffiKT""mint: Szeretetet! Mit kivánhatunk mást, mint: Jóakaratu embereket! Mert ez jelentené a társadal­mi igazságosság helyes útját. Mert ez jelentené a nemzetek megbékélését, az ellentétek el­simítását, a helyes ut megtalá­lását a népek és országok kö­zött. Békességet! Megbékélést az emberek szivébe. Szeretetet, amelybe meg tudja látni az em­beri élet gyengeségét és ki­csinyességét, az ember esendő­­ségét, lázadásának vakmerő­ségét is és amelynek hatására magában tud szállni, meg tud igazulni minden eltévelyedett. Ezek a gondolatok ébrednek bennünk ujesztendő előtt. Bármilyen nehéz is a hely­zet, mi hiszünk egy szebb és jobb jövendőben ... Hiszünk az emberek jóságában és hi­szünk az emberségesebb em­berben ... Hiszünk az Igazság végső diadalában! ... Hisszük, hogy a harcoló fel­dúlt országok füstös köveiből uj világ épül: A Béke országa! A jóakaratu emberek Király­sága! Szívből fakadó imádságunk az Újév hajnalán, hogy mind­ez minél hamarább bekövet­kezzék ...! Autóbuszok Indonéziának Magyarország 200 Ikarusz autóbuszt szállít Indonéziának. Az első 10 jármüvet most ad­ták át az indonéz nagykövet­ség képviselőinek az Ikarusz gyárban. RÁDIÓ-HÍREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar rádióelőadás van a KSTL rádióállomásról, 690 hullámhosz­­szon, délután 1 órától 1:30 óráig. NŐTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége. CÍM: 4950 THOLOZAN AVENUE, ST. LOUIS 9, MO. Phone: PL 2-1923. Bemondó: Dr. Dénes B. Lajos. Köszöntőjét leadhatja Mrs. Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is.. Telefonszáma: FLandcrs 1-7217. Listen to the “Hungarian Melodies ’ Radio Station KSTL 690 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:00 -1:30 P.M. Tel. PLateau 2-1923 Ifj. Latabár Árpád halála Ifj. Latabár Árpád közismert táncos-komikus, számtalan ré­gi és uj operett főszereplője Budapesten elhunyt. Ünnepélyes mise a pápa koronázási évfordulóján Az Actio Catholica rendezésé­ben ünnepélyes külsőségek kö­zött emlékeztek meg Budapes­ten XXIII. János pápa koro­názásának évfordulójáról. A Szent István bazilikában Ham­vas Endre csanádi püspök mondott ünnepélyes nagymi­sét, Hites Ignác prépost pedig szentbeszédet. Zsámboki Miklós elhunyt Zsámboki Miklós európai hi­­rü gordonkaművész, a budapes­ti Zeneművészeti Főiskola volt tanára, elhpnyt. Történt valami? családjában, rokoni vagy ba­ráti körében, ami másokat is érdekel. Közölje szerkesztő­ségünkkel és örömmel hoz­zuk le újságunkban minden ellenszolgáltatás nélkül. Csak úgy tudunk hírekkel szolgálni, ha kedves magyar honfitársaink tudomásunkra hozzák azokat. A St. Louis és Vidéke olvasóinak és hirdetőinek | a Rádióclub tagjainak és pártolóinak BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN, J §? munkatársainak nevében is, lí - 1 I Dr. DÉNES LAJOS szerkesztő és CSALÁDJA MAGYAR SIKEREK - Magyar vonatkozású események Héber Pál házasságot kötött | Héber Pál, a hadersdorfi I (Ausztria) magyar gyermek­­otthon alapitója, akinek tisz­teletére nagy fogadás volt Los Angelesben, feleségül vette lel­kes munkatársát, a holland Els Van Den Bergh-et. Héber Pál az International Refugee Com­mittee keretében tölt be példa­nélküli emberbaráti szerepet. A magyar forradalom után az árván, gondozatlanul maradt gyermekek részére alapította a hadersdorfi gyermek-otthont, amely hihetetlen eredménye­ket ért el az otthagyott gyer­mekek nevelése és ellátása te­rén. Fészek Klub alakult Los Angelesben December 1-én volt a magyar művészek Fészek Klub alakuló gyűlése Los Angelesben. Az uj Fészek Klub egyhangúlag megválasztott tisztikara a kö­vetkező: Kertész Gábor elnök, Szalay Gyula főtitkár, Erős András igazgató, Kemenes György háznagy, Szalay Pál pénztáros, Zeéry Géza jegyző. Kerékjártó Duci hegedűművész sikeres szereplése A los-angelesi Philippine Womens Club igen nívós mű­sor keretében tartotta meg a Fülop-szigetek legújabb női divatbemutatóját. A műsor egyik kiemelkedő eseménye volt Kerékjártó Duci magyar hegedűművész fellépése, aki mielőtt megkezdte volna szá­mait, rövid beszédben megem­­(litette a Fülöp-szigetek és Ma­gyarország történelme közötti hasonlóságot, mert mint mon­dotta, a századok során mind­két nemzet sokat küzdött sza­badságáért. Azon reményének adott kifejezést, hogy Magyar­­ország is visszanyeri szabadsá­gát. A közönség lelkes tapssal válaszolt Kerékjártó Duci sza­vaira és művészi játékára. “Shadow of Heroes” bemutató New Yorkban A new yorki Playhouse első­rendű szereposztásban mutat­ta be Robert Andrey angol iró “Shadow of Heroes” cimü drá­máját. A dráma hőse Rajk László, a Rákosi korszakban titoista árulás címén kivégzett kommunista vezér. A darabban Bán Tamás, 1956-os menekült magyar színész játszotta egyik főszerepet, igen nagy sikerrel. Bán Tamás színészi neve egyébként Thomas de Bien. Várady András uj könyve Várady András “The New Humanitarian Civilization” ci­mü könyve a népek és emberek | testvériségéről szól. A könyv j igen elismerő kritikát kapott Louis Untermeyer-től, a Libra­ry of Congress irodalmi con­sultantától. Dr. D’Albert Ferenc hangversenye Dr. D’Albert Ferenc világhí­rű m a g y a r hegedűművész, a Chicago Conservatory College elnöke, november 16-án adta idei második nagy hegedű-est­jét New Yorkban. Ez alkalom­mal Donald Jenni, a francia­­magyar származású zongora­­művész kisérte. A new yorki nagy világlapok elragadtatás­sal emlékeztek meg D’Al­bert művészi játékáról. Dohnányi Kristóf Amerikában Dohnányi Kristóf, Dohnányi Ernő unokája, december 1-én, 2-án, 9-én és 10-én nagy siker­rel szerepelt St. Louis, Mo.-ban, ahol a St. Louis Symphony Or­­chestrát vezényelte. Ez volt az első amerikai szereplése a fia­tal, alig 32 éves művésznek, aki 1953-tól 1957-ig a frankfurti operának volt karmestere, je­lenleg pedig a lubecki opera ze­nekarát dirigálja. Özv. Boldizsár Ferencné halála özvegy Boldizsár Ferencné, közismeit régi Cleveland, ohioi honfitársnőnk, 86 éves korá­ban elhunyt. Hosszú évtizede­ken keresztül lelkes segítője volt a magyar életnek és vezető szerepet játszott a magyar egyházi és társadalmi életben. Gyászolja 3 fia, a Lake Worth, Floridában lakó Ferenc, ügy­véd, Clevelandban lakó Gyula, orvos és St. Louisban lakó Al­bert, szem- és gégespecialista, leánya Jolán, Körmendy Ist­ván clevelandi ügyvéd felesége, valamint unokái és dédunokái. Magyar kórház Torontóban Dr. Rékai Pál a budapesti Rókus kórház volt belgyógyász főorvosa és testvére dr. Rékai János sebész, akik 10 évvel ez- i előtt telepedtek le Torontóban, modern, szép kórházat létesí­tettek Torontóban. A kórház avatási ünnepségén Kanada egészségügyi minisztere is megjelent és beszédében úgy a maga, mint a kormány nevé­ben igen meleg szavakkal gra­tulált a két magyar orvosnak. Ft. Thegze György nyugalomba vonult Ft. Thegze György, a chica­gói Szentháromság görögkato­likus egyház plébánosa nyuga­lomba vonult. Ft. T'regzét 1905-ben avatták papm és 1912 óta, csaknem 50 é1 van Amerikában. 1962 UJ ÉV KÖSZÖNTÉSE 1962-RE A VÉN IDŐ FÁJA uj ágat eresztett, az Isten az évből UJ ÉVET menesztett. Hónapok az ágak. napok a levelek: gondjaink az Égen a sötét fellegek. Hulló levél tört ág: életünk jelképe, suhanó napjaink: életünk emléke. Sodor a lét árja, mint a falevelet s a rohanó élet, jaj hamar elfeled. Futottunk a hazug csillogások után: Mi volt az életünk? Hullámverés csupán. Tovább fújtat mégis az Élet kohója: mit rejt az Uj Évünk? Isten a tudója. EZERKILENCSZÁZ ÉS ép 62 éve, mikor Földre hullt az égi sugárkéve. Amikor az Ige földi testet öltött s minden földi lelket fényével megtöltött. Lelkiszemünk most is szent csillagfényt lát még, jaj de mennyi mégis a bűn és az árnyék. Eltűnt régesrégen a mennyei béke s felsír a lelkűnkben október emléke. . . . Gyermekek rohantak acéltankok ellen, mert fűtötte lelkűk a szabadságszellem. Meghaltak ... de tart még szellemük vívása: Szent szabadsághai'cunk tetemrehivása. UJ ÉVNEK HAJNALA szitál a világra: Vár a magyar egyre a Szent Szabadságra. ... De jönnek a hírek éterhullám szárnyán: messze-messze van még a magyar szivárvány. Sok-sok magyar élet halódva szétszórva: elnyeli mind lassan az élet bozótja. Moszkva prédájaként mindenki elhagyja, hol a Szabad Világ szabad akaratja? . . . Sorsát a rab magyar elcsüggedve rója: hol van a kéz amely védi vagy megóvja? Élősködik rajtuk Moszkvának szemete: hol marad a világ lelkiismerete? FELVIRRADT AZ UJ ÉV, amire úgy vártunk, de csak távol ködük most is eszmevárunk. Jönnek az éveink, múlnak az éveink s újra feiujulnak véres kétségeink. ... Ki olvashatja le az írást a falról? Milyen rendelés van irva a magyarról? Rabláncát csörgeti most is a magyarság: hol van a reménység, hol van a szabadság? Uj ezredévének hol van az alapja: mikor süt fel végre a szabadság napja? . . . Múljon a magyarról a zsarnokság éje: Uramisten nyújtsál védőkart feléje! Sz. L.

Next

/
Thumbnails
Contents