St. Louis és Vidéke, 1960 (48. évfolyam, 4-26. szám)

1960-02-19 / 4. szám

KITŰNŐ TÁNCZENEKAR Ha lakodalmak, partyk, tánc­­mulatságok vagy bármilyen kedé­lyes összejövetelek alkalmából ma­gyar, vagy amerikai tánczenére van szüksége, hivja a minden igényt kielégítő CHARLES ELLENBERGER ORCHESTRA-t, mely jutányos áron áll rendelke­zésre. A kitűnő zenekar vig csár­dásokkal, szebbnél-Szebb magyar hallgatókkal, polka, foxtrott, rock and roll, vagy bármely más ame­rikai tánczenével jó szórakozást fog biztosítani. A zenekar vezetője: CHARLES ELLENBERGER 3929 Utah St. — St. Louis, Mo. Telefon: PRospect 2-4286. HireK FEBRUÁR 7-ÉN TARTOTTA a Szent István róm. kát. ma­gyar egyházközség hagyomá­nyos farsangi bálját, a farsang első magyar mulatságát. A nagyszámú vendégsereget ki­tűnő disznótoros vacsora vár­ta. Finom süteményeket, italo­kat és nagyszerű zenekart biz­tosított a gondos rendezőség, mint ahogy ezt már tőlük meg­szoktuk. Az összegyűlt magyar­ság igen kedélyes, baráti han­gulatban szórakozott, de igen jól érezték magukat a szép számban megjelent amerikai vendégek is. Ott láttuk az Egy­házközséget szerető és annak támogatására mindenkor kész magyarság szine-javát. Hálás köszönet a fáradhatatlan ren­dezőknek, a konyha és a bár előzékeny, kedves munkásai­nak. A jó Isten fizesse meg ön­zetlen nemes munkájukat. A MAGYAR MŰVELŐDÉS BARÁTAI, február 3-án este tartotta szokásos összejövetelét az International Institute he­lyiségében. Csengődy Gyula üd­vözlő szavai után Kheim Sán­­dorné “Sopron a hűség városa“ cimen igen kedves, szivhez szó­ló ismertetést adott Sopron tör­ténelmi múltjáról, nevezetes épületeiről, melyeket képekkel is illusztrált. A jól sikerült elő­adás után Jankó Ervin nagy­szerű tangóharmónika játéká­val szebbnél-szebb magyar nó­ták tolmácsolásával igazi ma­gyaros hangulatot teremtett. Ezt követte Kheim Sándor elő­adása, mely törökországi emlé­keivel indult, de amelynek ke­retében felelevenített számos más országban tett utazásaival kapcsolatos kedves emlékeit. Dr. Acsay Dénes, a William Penn nevében bejelentette, hogy magyar gyermekek részé­re szavalóversenyt rendeznek értékes jutalomdijak kitűzésé­vel. A M.M.B.'március 2-án, Tri-Magyar események naptára FEBRUÁR 27-én, szombaton este a Hunyadi Egylet hagyo­mányos farsangi bálja a Ma­gyar Házban. A MAGYAR EGYLETEK NAGYBIZOTTSÁGA március 13-án, mise után megkoszorúz­za a Kossuth-szobrot. Délután 3 órakor pedig emlékünnepélyt rendez a Magyar Házban. Be­lépti dij nincs. Minden ma­gyart szeretettel hívnak. A MAGYAR HÁZ EGYESÜ­LET március 13-án ll:30-kor megkoszorúzza a Kossuth­­szobrot. Beolvadt lapok: “ST. LOUISl HÍRLAP” és “ILLINOIS! KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISl HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 48. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI 1960 FEBRUAR 19. NUMBER 4. SZÁM. Mikor lesz újság! A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: MÁRCIUS 4. MÁRCIUS 18. ÁPRILIS 1. ÁPRILIS 15. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken,, márc. 4-én jelónik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb február 28-ig fogadunk el. anon 40 éves évfordulóján és március 15-re való megemlé­kezésül, március 2-án V^-kor nyilvános összejövetelt tart a szokott helyen, melyre ezúton is hivja a város és környék magyarságát. Beléptidij nincs. Az összejövetelt ünnepi szóno­ka dr. Szilassy Béla, volt felvi­déki szenátor, majd a Felvidék visszacsatolása után volt állam­titkár, nagytekintélyű nemzet­közi jogász lesz. Magas képzett­ségű honfitársunk alakította meg 1951-ben a Csehszlovákiai Magyarok Nemzetközi Bizott­mányát és elnöke a Magyar Felszabadító Bizottságnak. SOLTÉSZ PÁL KÖZISMERT, népszerű honfitársunk, aki év­tizedek óta tevékeny részt vesz a magyar közéletben és leg­utóbb a William Penn 209-es fiókjának volt elnöke és ügy­kezelője, köszönettel teli szi­­vélyeshangu levelet kapott Ré­vész Kálmántól, a William Penn központi elnökétől. Ezen túlmenően Vukovics Ferenc, a William Penn kerületi felügye­lője személyesen is felkereste, hogy kifejezze köszönetét az Egyesület érdekében hosszú időn át kifejtett nemes mun­kájáért. FARKAS ALAJOS régi ked­ves ujságpártolónk, Houston, Texasból, december 28-án si­keres nyaktumor műtéten esett át az ottani Anderson kórház­ban. Ez volt a harmadik mű­tétje. A veszélyes operáció után már odahaza van és laká­sán lábadozik. KELEMEN FERENC és NEJE szül. Taschler Irénke ismét örömnagyszülők lettek. Büszke örömmel jelentik, hogy me­nyük, Mrs. Tom Merli, február 9-én szép kis leánykának adott életet. ÖRÖMMEL ADUNK HIRT uj magyar honfitársaink becsü­letes munkával elért gazdasá­gi boldogulásáról. Mint értesül­tünk az utóbbi hetekben két kedves magyar család vásárolt saját házat, amibe be is költöz­tek. Lauer Pál és kedves neje a Cherokee Streeten vásárolt házat, mig Dobozy György és kedves neje pedig Erzsiké leá­nyukkal és vejükkel, Molnár Józseffel a California St.-en vásároltak két lakásos családi házat. Megérdemlik a sikert, szorgalmas, becsületes tagjai magyar társadalmunknak. Sok szerencsét kívánunk valameny­­nyiüknek. MAYZER ANDRÁS és NEJE, Granite City, honfitársaink egyetlen fia Edward, eljegyezte Madison, Ill.-ben lakó Miss Rose-Mary Bogleff-t, az Illino­is State Teachers College utol­sóéves hallgatóját. Az ifjú vő­legény a múlt évben végezte el az Illinois State Colleget és jelenleg a Bank of St. Louis tisztviselője. ÖZV. HOMOKY JÁNOSNÉ, Caseyville, Ill.-i közismert hon­­fitársnönk unokája, Homoky E. Lajos, február 13-án eskü­dött örök hűséget Miss Sandra Kay Lammle bájos amerikai leánynak. A fényes templomi esküvő a Champaign, Ill.-i Holy Cross r. k. templomban volt, melyet nagy fogadás követett a templom szép termeiben. Hirdetőink, a kitűnő nevű Empire Carpet Rug Co. tudatott bennünket, hogy jövő hónap elsején felmegy a szőnyeg tisztitás ára. Ebben a hó­napban -még mindig $6.95. Címűk: 3029 So. Jefferson Avenue, Tel. PR. 2-4840. NYUGTÁZÁS Köszönettel nyugtázzuk az alábbi előfizetéseket: Gera Pál, Labanics Miklós, özv. Nussbaumer Edéné, Réthy Jenő, Sze­pesi Lajos, Tamás Józsefné, Tóth Fe­renc (3632 Humphrey), Wailandits János. Egyéb helyekről: Mrs. Don Bartók, Mt. Olive, 111., Bernáth István, Kincaid, 111., Farkas Alajos, Houston, Texas, Uhlean Vin­ce, East St. Louis, 111. NYUGATNÉMETORSZÁG 35 millió dollár értékű lőszeranya­got vásárolt Portugáliától. RADI0-HIREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar rádióelőadás van a WAMV rádióállomásról, 1490 hullámhosz­­szon, d. u. 1:15—2-ig. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége. Cim: 1100 East Main Street, Belleville, Illinois. — Phone: AD. 4-6291. Bemondó: Dr. Dénes B. Lajos. Köszöntőjét leadhatja Mrs. Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLandcrs 1-7217. Rádióköszöntöt küldtek vagy kaptak: St. Louis, Mo. Barna Lászlóné, Géczy Je­­nőné, Heizer ' Károlyné, özv. Homoky Antalné, Huszár La­josné, Nagy Antalék, özv. Nuss­baumer Edéné, Pelentay Ella, özv. Petro vies Gyuláné, Pölös­­key Jánosék, özv. Recsnik Nán­­dorné, Szőke Jánosné, Tóth József (5252 Delor), Wolf Lil­lian. Egyéb helyekről: Dorogházy Istvánná, Gra­nite City, 111., Petrik Istvánná, Granite City, 111., Rudy József­né, Washington Park, 111. Rádió klub tagsági dijat fizettek: St. Louis, Mo. Id. Bognár Ferenc, Domahi­­dy István, Dudács Irma, Fodor Gábor, Erny Hinkl, Kóbor Gá­bor, Kock József, Kopetti Kál­mán, Kurusz János, Pelentay Istvánná, Rezek Erzsébet, id. Rusznák Lajos, Sipos Péter, Szőke János,.Theodore Wegen, Charles Wolfram, dr. Záborsz­­ky János, özv. Zdellár Péterné. East St. Louis, III. Özv. Mayer Jánosné. Granite City, III. Kovács János, özv. Nagy Sándorné,-Orosz Ferenc, Saiga István. Egyéb helyekről: Fehér György, O’Fallon, 111., Fehér József, Washington Park, 111., Gyöngyösi István, Caseyville, 111., Marx Antal, Fenton, Mo., Perry Jenő, Col­linsville, 111., id. Takács Sán­dor, Glencarbon, 111. Listen to the “Hungarian Melodies” Radio Station WAMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:15 to 2 P.M. Tel. AD 4-6291 MAGYAR SIKEREK - magyar vonatkozású események Ft. Dr. Rákos Raymund, ró­mai apostoli magyar gyóntató ezüstmisés áldozópap. A világ minden részén szétszórt ma­gyarság jól ismeri Ft. Rákos Raymund nevét, aki nemes éle­tének jelentős állomásához ér­kezett. Az elmúlt napokban tartotta a Szent Péter bazilika szentségi kápolnájában 25 éves jubileumi miséjét, mely alka­lomból a Szentatya Tardini bí­boros államtitkár utján küldte pápai áldását. A jó Isten kü­lönös kegyelme folytán az ezüstmisén résztvett Raymund atya 81 éves édesanyja is, aki Magyarországról érkezett sze­retett fiához. BÁRCZAY GYULA, fiatal magyar ref. lelkész, aki az el­múlt októberben nyerte el “summa cum laude” theológiai doktori fokozatát a bázeli egye­temen, egy éves tanulmányút­ra az Egyesült Államokba ér­kezett. A chicagói egyetem the­ológiai karán fog vendégként “post-doctorate“ tanulmányo­kat folytatni, melynek befejez­tével visszatér a bázeli egye­temre, ahol várja a magánta­nári katedra. A sárospataki gimnázium után Budapesten végezte el a theológiát, majd 1956 őszén Svájcba ment ta­nulmányútra szóló útlevéllel, ahonnan nem tért visza Ma­gyarországra. DR. TELLER EDWARD, bu­dapesti származású, világhirü magyar atomtudóst a new­­yorki Fordham katolikus egye­tem diszdoktori oklevéllel tün­tette ki. LONDONI HIR SZERINT Anglia 24 magyar tüdőbeteg menekültet fogadott be család­jaikkal együtt. A befogadott magyar menekültek külön re­pülőgéppel érkeztek Ausztriá­ból Angliába. PARISBAN MOST KERÜLT SAJTÓ ALÁ Wass Albert, Ame­rikában élő kitűnő magyar iró “Elvész a nyom” cimü munká­ja francia nyelven. DR. CSAPÓ ANTAL, Ameri­kában élő magyar orvospro­fesszor résztvett a Buenos Ai­resben tartott élettani világ­­kongresszuson. DR. MAX THOREK, magyar nevén Dr. Török Miksa, sebész­professzor, egyetemi tanár, 79 éves korában Chicagóban hir­telen elhunyt. A magyar szár­mazású, világhirü 1 orvos fon­tos sikereket ért el a mirigy át­ültetések területén, számtalan Fenti kép Mr. R. E. MacDonald, a uj sebészeti eljárást vezetett be és sebészeti sikereinek hire el­jutott a világ minden részébe. Több külföldi kormánytól ka­pott magas kitüntetést. Az ö nevéhez fűződik a genfi Nem­zetközi Sebész Kollégium meg­alapítása is. VITÉZ JUSTHY EMIL, volt m. kir. vezérezredes, Nyugat­németországban elhunyt. Janu­ár 5-én temették el a ludwig­­shafeni temetőben nagy részvét melett. Gyászolja, özvegye, hosszuaszói Baksay Vilma. DR. HORVÁTH ELEMÉR, egyetemi tanár, Dr. Horváth Miklós egyetemi tanár édes­atyja, 74 éves korában, Chica­góban elhunyt. Budapesten született és ott nyerte el a ve­gyészmérnöki és közgazdasági mérnöki oklevelet. 1912-ben ösztöndíjjal az Egyesült Álla­mokba jött, de még ugyanazon évben visszatért Magyarország­ra, ahonnan az első világhábo­rú után véglegesen Amerikába távozott. Egyetemi tanára volt az Illinoisi Állami Egyetemnek, majd a világhirü University of Chicago egyetemnek. Lelkes támasza volt minden magyar ügynek és 10 éven át volt el­nöke, a Chicagói Magyar Glut** nak. DR. DOHNÁNYI ERNŐ, feb­ruár 9-én, 82 éves korában, New Yorkban elhunyt. A világ­hirü magyar zeneszerző és zon­goraművész 1949-ben hagyta el Magyarországot, Amerikába telepedett le és itt a Florida State University zenei profesz­­szora volt haláláig. Halála óri­ási veszteség nemcsak szeretett magyar nemzetének, hanem az egész müveit világnak. SURÁNYI UNGER TIVA­DAR a szegedi egyetem volt közgazdaságtudományi profesz­­szora, világszerte ismert köz­gazdaságtudományi szakember a syracusi egyetem közgazda­­sági professzora, meghívást ka­pott Göttingenből, hogy a nyár folyamán előadás-sorozatot tartson. A világhirü magyar professzor, aki a múlt év fo­lyamán öt hónapon át volt a göttingeni egyetem vendégpro­fesszora, a meghívást elfogadta. HIDASY JÓZSEF, világhirü magyar őserdőkutató, aki a brazil kormány megbízásából Brazília madárvilágát tanul­mányozza, most tért vissza olyan vidékről, ahol nemrégen még fejvadász indiánok éltek. MAGYAR TUDÓS KAPTA az idei Buckley dijat. Úgy az Egyesült Államok, mint az egész müveit világ egyik legna­gyobb kitüntetése az Oliver Buckley dij, melyet olyan tu­dós nyerhet el, aki az utolsó öt évben legnagyobb eredményt érte el a szilárd halmazállapo­tú tárgyakkal foglalkozó fizika terén. E nagy kitüntetést ma­gyar tudós, Dr. Lax Benjamin, a lexingtoni Lincoln laborató­riumi osztályvezető professzora nyerte el. A kiváló tudós Ma­gyarországon született, 10 éves korában jött az Egyesült Álla­mokba, 1958-ban, 42 éves korá­ban szervezte meg és azóta ve-MEGTÖRTÉNT A VILÁGTÖRTÉNELEM LEGOCSMÁNYABB GAZTETTE A British Broadcasting Corp. röpítette világgá az elszomorí­tó hirt, hogy a magyarországi kommunista bábkormány kivé­geztette a három év óta bör­tönben tartott 150 magyar gyermeket, miután elérték 18- ik életévüket. Lehet-e magyarázat erre a szörnyű gaztettre. Lehet-e sza­vakkal leírni azt a mélységes fájdalmat, mely valamennyi­ünk szivét betölti. Kivégezni azokat a hős magyar gyerme­keket, akiknek volt bátorságuk a “legyőzhetetlen” szovjet had­sereg tankjait benzines üvegek­kel levegőbe repíteni, hogy hő­si halált halt baj társaik segít­ségével szabad emberhez méltó, magyar életet próbáljanak biz­tosítani a véráztatta magyar föld népének. Mi volt a bünük ezeknek a magyar gyermekek­nek? A BBC jelentése szerint sze­gény magyar 1 testvéreinket a budapesti központi börtönben végezték ki december hó folya­mán. A hirt egyébként az Olasz Hírügynökség is megerősítette, mely február 5-én adott számot a szomorú tényről azzal a kie­gészítéssel, hogy további kivég­zések is történtek az 1956-os szabadságharcban való részvé­tel miatt. HALÁLOZÁSOK zeti a Lincoln laboritórium MacDonald Construction Co. elnökét mutatja be. Hirdetőnknek, a Manu- . , , . , , . facturers Bank & Trust Co.-nak uj SZllard halmazallapotu tar­direktora lett nemrégiben. Ismert, be-1 gyakkal foglalkozó osztályát csült st. louisi üzletember. I Lexingtonban. ÖZV. ZILAHI ISTVÁNNÉ, egyik legrégibb East St. Louis, Ill.-i honfitársnőnk, mint újsá­gunk legutóbbi számában je­lentettük, rövid, kínzó rákbe­tegség következtében jan. 30- án életének 73-ik évében a St. Louis-i Lutheran kórházban el­hunyt. A Fejér megyei Bodajk községben született és rövid öz­vegységének 5-ik hónapjában követte szeretet férjét, id. Zi­lahi Istvánt a sírba. A ’rokon­szenves és népszerű derék ma­gyar asszony koporsójánál a gyászoló családon kívül sok-sok jó barát tette utolsó tiszteletét a Brichler temetkezsi kápolná­­ban.Az itt tartott gyászisten­tiszteletet a St. Louisi Uj Apos­tolok temploma papjai, Rév. Kovács István és Rev. John Hess, Jr., végezték nagy meg­hatottsággal. A Mt. Hope te­metőben helyezték február 2- án örök nyugalomra szeretett férje mellé. Gyászolja: fia, ifj. Zilahi István, aki Paducah, Ky.-ból jött édesanyja temeté­sére, két leánya East St. Louis­­ban, Piroska, férj. Mrs. Edward Arnold és Erzsébet férj. Tóth Lajosné, vejei, 7 unokája, 3 dédunokája, sógorasszonya Förhétz Rozália és családja, va­lamint kiterjedt rokonság úgy itt, mint Európában. Halottvi­vők voltak szeretett 4 unokája és Dudik János és Karika La­jos. t VÁRADY E. ALFRÉD régi Pocahontas, Ill.-i honfitársunk február 1-én, életének 71-ik évében a Highland, Ill.-i St. Joseph kórházban elhunyt. Február 4-én temették el nagy részvét mellett a Gillespie ha­lottas kápolnából az ottani te­metőben. Várady Alfréd több, éven át lakott Pocahontas, 111.­­ban. Gyászolja egyetlen fia, Vá­rady Michael és családja Penn­sylvaniában lakó nővére Mrs. Elizabeth Bodnár és Pocahon­­tason lakó sógornője özv. Fodor Lajosné, korábban férj. Vinish Györgyné. t TÓTH JÓZSEF, 1922 Russell Street, Granite City, 111.- honfi­társunk 1960 február 2-án két­­hónapi betegeskedés után az Alton, Ill.-i kórházban elhunyt. Borsod megyéből vándorolt ki 1902-ben az USA-ba és azóta megszakítás nélkül Granite Cityben lakott, ahol a Granite City Steel és a Reilly Tar & Chemical Co.-nál dolgozott.­­Gyászolják: testvérei a Granite Cityben lakó Ferenc és család­ja, valamint a Magyarországon élő Ilona és családja. Február 5-én temették el a Sedlack ha­lottas kápolnából a Szt. Jó­zsef r.k. templomban tartott gyászmise után a Calvary te­metőbe. t ZOMBORY JÓZSEF 1815 Maple Street, Granite City, Ill.-i régi magyar honfitársunk 1960 február 9-én rövid szenve­dés után a Granite City St. Elizabeth kórházban elhunyt. A Heves megyei Detk község­ben született, onnan vándorolt ki 1906 március 12-én Granite Citybe s azóta állandóan Gra­nite Cityben lakott. Itt kötött házasságot az ugyancsak Detk községből 1907 márc. 31-én ki­vándorolt Dér Erzsébettel. Csaknem 50 éven át dolgozott a National Enameling & Stamp­ing Co.-nál, ahol a 14-ik de­partment boss-a volt. 1956 március 7-én ment nyugdíjba. Gyászolja: szerető felesége, Bu­dapesten élő egyetlen testvére Sándor, valamint kiterjedt ro­konság úgy itt Amerikában, mint az óhazában. 1960 febru­ár 11-én temették el nagy rész­vét mellett a Pieper halottas kápolnából a Szt. József r.k. templomban tartott gyászmise után a Calvary Sunset Hill te­metőbe. Bánatos özvegye ez­úton is küldi külön köszönetét Veres József urnák a szép bú­csúztatóért, kedves jó szom­szédasszonyuknak Mrs. Mary Kovácsnak, Mrs. Veres József­nek, mindazoknak, akik a kór­házban meglátogatták, virá­gokkal, üdvözlő lapokkal hal­mozták el, úgyszintén Mrs. Ró­za Szásznak, valamint kereszt­gyermekeiknek, Mészáros Má­ria, István és Jánosnak és csa­ládjaiknak. * Sajnos nagy tempóban arat la halál közöttünk, egymásután veszítjük el a magyar társada­lom régi, lelkes tagjait, akik év­tizedeken keresztül ápolták és őrizték az uj hazában magyar : hagyományainkat. Sajnos ez az élet megmásíthatatlan törvé­nye, aki született. annak meg kell halnia. Kedves magyar testvéreink nyugodjatok béké­­ben! SPANYOLORSZÁG és Nagy­­britannia jan. 19-én kölcsönös szerződést Írtak alá az atomerő békés felhasználására vonatko­zóan.

Next

/
Thumbnails
Contents