St. Louis és Vidéke, 1958 (46. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-10 / 1. szám

HireK A ST. LOUISI MAGYAR EGYLETEK NAGYBIZOTTSÁ­­GA mult heti gyűlésében újra választotta régi tisztikarát. El­nök: Ocskó Ferenc, alelnöki Spitzer Mihályné, titkár: Jo­seph S. Seper, jegyző: Spitzer Mihály, pénztáros: Kaba Ist­ván; ellenőrök: Eddy Lang és Elmer Grabish; könyvvizsgá­lók: Karácson János és Szom­­merlott Frigyes. A ST. LOUISI ELSŐ MA­GYAR NŐI SEGÉLYEGYLET uj tisztikara a következő. El­nök: Spitzer Mihályné, alel­nöki Zahner Miklósné, jegyző: Bozzay Dénesné, titkár: Seper (Anna) Istvánná, pénztámok: Tóth József né; ellenőrök: Seper Ferencné és Vordtriede Har­­ryné. JUBILEUM. A St. Louisi Nő­egylet újra választott elnöke: Spitzer Mihályné 20 éve viseli a kiváló egyesület elnöki tisz­tét. E szép jubileum alkalmá­ból az egyesület tagjai a feldi­­szitett gyülésteremben pompás uzsonnát rendeztek. A tagság nevében Zahner Miklósné al­­elnök köszöntötte az érdemes jubilánst és nyújtotta át az egyesület szép ajándékát. A vendégek közül dr. Haraszthy Sándor, a Szabad ságharcos Egyesület elnöke köszöntötte Spitzer Mihálynét, akinek rit­ka közéleti jubileumához mi is szivből gratulálunk! AZ EAST ST. LOUISI MA­GYAR NŐEGYLET tisztviselő­választása január végén lesz. A Magyarház Szabadságharcos Egylete Szabó Ilonkát válasz­totta meg uj pénztárnokának. Sok pénzt kivánunk az uj tiszt­viselőnek! JANUÁR 12-én lesz az OL­TÁREGYLETNEK tisztviselő­választó gyűlése, ebéddel és társasjátékkal egybekötve. A SZENT ISTVÁN EGYLET január 23-án, csütörtökön este Vz8 órakor tartja műsoros tea­esttel egybekötölt gyűlését. NÉMET FILM. Lapunk más helyén közölt hirdetésből lát­hatják kedves olvasóink, hogy a német mozi: “Császárvadá­szat Salzkammergutban” cim­­mel ausztriai tárgyú, szines, szerelmes f i 1 me t mutat be, melynek magyar szereplője is van: Hans von Borsody. Bizo­nyos, hogy a látogatók jól fog­nak szórakozni! Az itteni American Theatre­­ben esténként fellép Darvas Lili, a kitűnő magyar szülész­nő, Molnár Ferenc színműíró özvegye. Ebből az alkalomból a Globe-Democrat cikket és ké­pet is közölt a tehetséges ma­gyar művészről. ELJEGYZÉS. Vidra László és neje bájos leányát: Vidra Ilonkát eljegyezte Heizer Ká­roly okleveles gépészmérnök. A fiatalok egyéve érkeztek Ame­rikába és a vőlegény unoka­öccse Pölöskei János ismert magyar péküzemi tulajdonos­nak. A SZT. ISTVÁN TEMPLOM december 30-án tartotta kará­csonyi partyját, ahol a gyer-J mekeket bőségesen megáján-1 dékozták, a felnőtteknek pedig finom ételt szolgáltak fel. A SZABADSÁG HARCOS EGYESÜLET jószivü amerikai adakozók által már abba a helyzetbe jutott, hogy újév Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY'' HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 46. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS. MISSOURI 1958 JANUAR 10. NUMBER 1. SZAM. napján szép partyt rendezhe­tett a menekült gyermekeknek. Sok szép játékot osztottak ki. UJ MENEKÜLT érkezett vá­rosunkba: Rezsonya Nándor, neje és kisfia. A családfő test­vére Rezsonya Pál ismert st. louisi fodrászmesternek. REZSONYA PÁLÉKNAK más kedves vendégeik is voltak. Los Malinos, Californiából özv. Re­zsonya Gyöi'gyné nagynénjük látogatta meg őket Charlie Veldi társaságában. A vendé­gek st. louisi látogatásuk előtt 2 hetet töltöttek Floridában. THEODOR FRANK, a Cor­­nelly Seed Co. egyik igazgatója uj autót vásárolt. A LOUIS RADIATOR SHOP Lillian Avenue-i üzletében tűz pusztított a mult hetekben, amikor is az ott dolgozó mun­kások közül 3-at vittek a kór­házba égési sebekkel. A mű­hely tulajdonosa a közismert Huszár Lajos honfitársunk, aki évek óta vezeti a jóforgal­­mu üzemet. WAYNE FITZGERRELL ÚJ­RAVÁLASZTÁSA. A közismert magyarbarát képviselő, aki Il­linois államban az 57. körzetet képviseli, áprilisban kerül újra­választásra. Rep. Fitzgerrell 1956-ban került be a törvény­­hozásba és ott a mezőgazdasá­gi, katonai és veterán, gyár- és munkaviszonyi, valamint a vá­lasztási bizottságokban szer­zett magának kitűnő nevet. Éppen ezért a kilátás újravá­lasztásához igen kedvező. Azt is reméljük, hogy az Illinois ál­lambeli Franklin, Jefferson, Perry és Washington countyk magyarsága támogatni fogja Wayne Fitzgerrell újraválasz­tását. RADIO-HIREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar rádióelőadás van a WAMV rádióállomásról, 1490 hullámhosz­­szon, d. u. l:05-2-ig. NÓTÁSKÖSZÖNTÖK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége: Cim: 3420 Mag­nolia, St. Louis 18, Mo. Phone PR. 2-2857. Hétköznap hívható d. u. 5 után, hétvégén nappali órákban is. Bemondó: Könnyű Lászlóné. Köszöntőjét leadhatja Mrs, Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLanders 1-7217. Mikor lesz újság! A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: JANUÁR 24 FEBRUÁR 7 FEBRUÁR 14 FEBRUÁR 28 MÁRCIUS 14 MÁRCIUS 28 Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, január 24-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb január 19-ig fogadunk el. RÁDIÓKÖSZÖNTŐT kaptak vagy tagdijat fizette^: Vidra Ilonka, Pelentai Ella, özv. Ka­tona Istvánná, Tóth József (Woodriver), Rév. Vrabely Ist­ván, özv. Kralina Istvánná, Clyne testvérek, Pölöskei Já­­nosék, özv. Epelley Lajosné, Bognár Ferenc, Bodi János, Abe Mitcheff, Sziklay Miklósék, Olajos József, ifj. Nyers József, Horváth József (Richmond Heights), Petrik Istvánná, Se­per S. József, Kozák Sándor, Edwin Yackelek, Börczi János, Perry Jenőék, özv. Hideg Sán­­dorné. Sárga János és Marx Antalék. Listen to the “Hungarian Melodies”! Radio Station WAMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:05 to 2 P.M. Tel. PR 2-2857 Megjelent V e ér Imre: “MA MAGYARORSZÁG, HOLNAP A SZABAD VILÁG” c. monu­mentális antikommunis­­t a könyve 840 oldalon, 46 kép­pel, szines illusztrációval, ki­adatlan térképpel, 11 eredeti dokumentummal. Ára $6.75 a kiadó postaköltségén. Meg­rendelhető a Pannónia Könyv­kiadó Vállalatnál: 3939 Excel­sior Boulevard, St. Louis Park, Minnesota. LABDARÚGÁS. Legutóbb a Hungária a Chartrandsoktól 2:1, a Sopth Side Furnituretől pedig 3:2 arányú vereséget szenvedett. A következő kitű­zött mérkőzése a Kutis I-el és a Kutis II-vel lesz. A st. louisi Lutheránus tem­plomok sajtókiállitásán lapunk is szerepelt. A helyi újságokat mutatták be. Mint utólag értesültünk a református egyházak itteni kongresszusán szereplő nagy­­tiszteletü Szőke István a st. louisi Concordia seminárium­­ban végezte tanulmányait. An­nakidején sokszor megfordult a Magyarházban, sőt többször szerepelt is ottan. IVÁN DEZSŐNEK, a kitűnő magyar nótaszerző és énekes színésznek 50. éves jubileumi ünnepséget terveznek barátai és tisztelői egész Magyar Ame­rikában. Az ünnepség egyúttal az 50 éve itt tartózkodó öreg­­amerikások ünnepe is lesz. Em­lékkönyv kiadását is tervezik a rendezők. Iván Dezső a Sá­­rossy színtársulattal április vé­gén érkezik ide és Kálmán Im­re: “A cigányprímás” cimü operettjében lép fel. Utólag ér­tesültünk, hogy Radio Club­unk egyik igen kedves tagjá­ról: Mészáros Vendelről cikk és kép jelent meg az Alton Plant és a Toledo c. újságok­ban. MAGYAR KÖNYVEK. A Ma­gyar írók Szövetsége külföldön —- Könyvbarát Szövetkezet (14 St. George St., London, W. I.) magyar könyvsorozat megindítását tervezi. Argentínában (C. C. 2250 Buenos Aires) Kárpát cimmel uj magyar képes családi folyó­iratot szándékozik megjelen­tetni. A közel 100 oldalas “Califor­­niai Magyar Élet” képes folyó­irat (351 West Broadway, Glendale 4, Cal.) karácsonyi számában hírneves földink dr. Domokos Nándor: “Magyar ze­nei beszámoló” cimü cikkében két hires st. louisi magyarról emlékezett meg: Magyary Gá­bor csellómüvészről és Csabay László énekművészről. A st louisi Magyar Ház műkedvelője Lapunk más helyén megje­lent hirdetésünkre hívjuk fel kedves olvasóink szives figyel­mét. A Magyar Ház Egylet el­sőrendű szereposztásban veti­­tettképes illusztrációval mu­­tattja be a legszebb 50 magyar dal és táncszámokkal tarkított “Nagyapó meséi” cimü színda­rabot. Hazafias, szerelmes, ka­tonadalok mind-mind vissz­hangoznak ebben a darabban. Csak egy előadás lesz, mely 2 és % óráig tart. Feltétlen néz­ze meg mindenki, mert ilyet még kevesen láttak és hallot­tak. Hozzuk el ismerőseinket is január 19-én, vasárnap dél­után y24 órakor a st. louisi Magyarház műkedvelő előadá­sára. A templom farsangi mulatságáról Ismét nagy magyar találko­zónak ígérkezik a Szent István templom Oltáregyletének FAR­SANGI MULATSÁGA. Mise után a hölgyek pompás disznó­toros ebédet szolgálnak fel. Délután lesz társasjáték, bazár, sorsolás. A disznótoros vacsora után pedig a Viennese Serena­des vidám muzsikájára kez­dődik a tánc, a szép emeleti táncteremben. Jegyek, sorsoló könyvek máris kaphatók. Je­gyezze elő magának a Szent István templom mulatságát, mint a farsang egyik legna­­gyabb magyar találkozóját. To­vábbi részletekről lapunk kö­vetkező számaiban közölt hir­detésekben adupk felvilágosí­tást. Szerkesztői üzenetek Hires évfordulóink--------------------------­Magyar események naptára JAN. 19. Műkedvelő előadás a st. louisi Magyar Házban. FEB. 9. A Szt. István tem­plom Oltáregyletének farsangi mulatsága. * FEB. 15. Hunyadiak farsan­gi bálja. MÁRC. 16. A Magyarház szabadságünnepélye. ÁPR. 26. A Sárossy színtár­sulat előadása a Granite City Magyar Házban. ÁPR. 27. A Sárossy szintár­­sulat előadása a St. Louisi Ma­gyar Házban. AUG. 10. St. Louis-i Magyar Nap. Fontos értesités: — MIND­AZOKNAK A KEDVES OLVA­SÓINKNAK, AKIK RÉGI TARTOZÁSUKAT MEGFIZE­TIK, A SZERKESZTŐSÉG IN­GYENESEN KÜLD EGY SZÉP magyar könyvet, hason­ló KÖNifv JL* ÁLOMBAN ÍRÉ- j SZESÜLNEK AZOK A KED­VES OLVASÓINK IS, AKIK UJ ELŐFIZETŐT SZEREZNEK LAPUNKNAK! Előfizető: — Egy helyi lap-* nak nem lehet feladata, hogy világ politikai események­ről rendszeres beszámolót ad­jon s körülményeink között a vele járó többletkiadásokat is nehezen tudnánk fedezni. Vi­szont az is természetes, hogy alkalmi cikkekben foglalko­zunk a felmerült nemzetközi problémákkal. Amellett, hogy rendszeresen hozzuk a magyar­­országi beszámolókat és híre­inkben kitérünk Magyar Amerika hireire is; lapunk leg­fontosabb feladatának tartjuk általánosságban a magyar kul­túra ápolását, speciálisan pe­dig a st. louisi és környéki ma­gyarság egyházi, egyleti, társa­dalmi és kulturális életének szolgálatát. Ez utóbbi sokszor nehéz, színtelen munka, de nélküle kicsúszna a lábunk alól a talaj s csak szegényed­nék velünk Magyar Amerika. Viszont ameddig élnek, virá­goznak intézményeink, van egy biztos pont, honnan nagy­szerű eszméket lehet megvaló­sítani, honnan bele lehet kap­csolódni Magyar Amerüka ügyeibe. Azért nekünk a leg­első, legkedvesebb kötelessé­günk a mi szükebb vüágunk építése, szépítése; mivel ezen keresztül szolgáljuk a nagyobb közösségek érdekeit is. December 29 (1521): Boldog Huszár Gáspár halálának nap­ja. E napon (1606-ban) meg­halt Bocskay István erdélyi fe­jedelem; 1855-ben pedig az osztrákok Ítélik halálra Türr Istvánt. December 31 (1855): Kos­suth Lajos, Daniel Webster külügymiríiszter társaságában látogatást tesz Fillmore USA elnöknél. Januái' 1 (1823): Megszüle­tik Petőfi Sándor, a legismer­tebb magyar költő s világ egyik legnagyobb lírikusa. Január 2 (1869): Brahms megküldi a kiadónak a Ma­gyar Táncokat. Január 5 (1833): A Phila­delphiai Bölcsészeti Intézet fel­veszi a kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémiával. E napon (1852-ben) beszél Kos­suth az amerikai szenátus előtt. Január 7 (1852): Kossuth megjelenik a kongresszus kép­viselőháza előtt. HALOTT AINK NASSER egyptoml elnök az­zal vádolja Farouk volt uralko­dót, hogy vissza akarja állítani a királyságot. Persze ez csak ok arra, hogy elfogja a neki nem tetsző embereket.-------------------------­MATTIWILDA DOBBS sze­­recsen opera énekesnőt New Yorkban feleségül vette a fe­hérbőrű Bengt. Janzon svéd új­ságíró. HA KÖLTÖZKÖDIK, jelentse ezt azonnal lapunknak A posta nem továbbítja az újságot, de visszaküldi a kiadóba. Ha város­ban lakik, írja oda a zónaszámot is. MEGHIYÓ A St. Louisi Magyar ház Egylet Vezetősége szeretettel moghiv minden magyart A Magyar Ház Színháztermében, 1921 S. 9th Street alatt 1958. JANUÁR 19-én, VASÁRNAP DÉLUTÁN pontosan /z4 órakor Soproni Bálint “N AGYAPÓ MESE I” cimü énekes-táncos színdarab bemutatójára. 50 szebbnél-szebb magyar dal és táncszám szines vetitettképes iilustrációval, a legjobb műkedvelők részvételével. Belépődíj felnőtteknek 90 cent, gyermekek 25 cent. 2 és 14 órás műsor! Hozzuk el barátainkat és ismerőseinket is! A volt Richmond Heights! lakos: özv. SLEZÁK KAROLY­­NÉ, sz. Rogacsnick Teréz 84 éves korában január 2-án hunyt el Mariska leányának otthonában. A megboldogult az ausztriai Karinthiában (Ma­­lestigben ) született és régen vándorolt be Amerikába. A Jav B. Smith halottas kápolnában volt felravatalozva, ahol a ro­konság és barátok tömege rót­ta le tiszteletét. Temetése janu­­án 6-án volt a Shrewsburryben levő St. Michaels róm. kát. templomból a Szt. Péter és Pál temetőbe. Tagja volt a tem­plom Perpetual Help Sodality­­nak és az 01 tár egyletnek. Mrs. Slezák több, mint 35 évig volt ruhatervezője a Veiled Prophet rendnek. Gyászolja Mariska le­ánya és veje: Mr. és Mrs. Wil­liam Heuschele, fia Charles W. Slezák és neje sz. Obernay Ju­liska. Néhai fivéreinek: Rogacs­nick Lajos és Mátyásnak csa-GRANITE CITY HÍREK BÚRON BERNÁTÉKNAK kedves vendégeik voltak: An­­nuska leányuk, férjezett Gal­­gocky Gyuláné és gyermekei Pennsylvaniáoól. * ÖZV. HIDEG SÁNDORNÉ­­NAK is volt vendége az ünne­pekre. Etelka leánya, férjezett Mrs. Victor Hudson látogatta meg Mobile, Alabamából. KAKÓCKI ISTVÁNÉK ked­ves vendégei Canadából jöttek az ünnepekre. Ádám László, neje és családja volt náluk lá­togatóban. JUHÁSZ MIHÁLY régi hűsé­ges előfizetőnk egy hónapja fekszik a St. Elizabeth kórház­ban, ahol komoly operáción esett át. Jobbulást kivánunk! IFJ. NAGY DÉNES és csa­ládja karácsonyra beköltözött Granite City egyik uj negye­dében épített uj házukba. NYUGTÁZÁS Köszönettel nyugtázzuk a következő beküldött előfizeté­seket: Dr. D. B. Ecker, Pacific $ 3.50 Helen Czmarko, E. St. L. 3.50 Rev. J. de Gyarmathy, Colo. 7.00 George Tóth, South Bend 7.00 Joseph Gaug, Madison 7.00 id. Szobonya Terre Haute 10.00 Louis Janik, Cleveland 3.50 Barbara Wiindberg 3.50 Anton Kiezel 3.50 Peter Hock 3.50 Joe Ford, Pocatello 10.00 Antol Ganged, Miami 7.00 John Cseszko, Terre Haute 7.00 Bányai Jánosné, Chicago 3.50 Grega Dezső, Bridgeport 3.50 Magyar Home, Akron 7.00 Nick Gáspár, Hot Spring's 7.00 Dobozy György 3.50 Frank Ollinger 3.50 Takács Terézia 3.50---------------------------------­AZ ANGOL KÉPVISELŐ­­HÁZ egy törvényjavaslatot fo­gadott el, melynek értelmében a Lordok Házába Erzsébet ki­rálynő nőket is kinevezhet. Ez az első eset, hogy az angol fel­sőházban a nők egyenlő jogot nyernek a férfiakkal. A HOSSZÚ ÉLET TITKA, — mondja William Reynold 101 éves ember Coldwaterben, — korán kelni és korán lefeküdni. ládja, valamint unokatestvére­inek Recsnik Mariska, Recsnik Nándor, Recsnik János és Recs­nik Mátyás családjai, 4 unoká­ja, 9 dédunokája és a kiterjedt rokonság. A Torontálvásárhelyen szü­letett özv. VARGA JÓZSEFNÉ, sz. Becsei Eszther 85. születés­napján, január 2-án hunyt el az altoni Mathern Nursing ott­honban. A Mercer féle temetke­zési intézetben ravatalozták fel Granite Cityben és az ottani St. John temetőben helyezték örök nyugalomra. Gyászolják leánya: Julia, férjezett Takács Sándorné (Gien Carbon, 111.), és Varga Rozália; fia Varga Gyula (Granite City), 4 unoká­ja, 5 dédunokája és St. Louis­­ban lakó nővére Kadanecz Mi­hályné és a magyarországi ro­konság. A volt Granite City-i MEJER JÓZSEFNÉ hosszas betegség után hunyt el 69 éves korában a Highland, Ill.-i Szt. József kórházban. Temetése a Mercer­­íéle halottas házból volt. A megboldogult Kompolt, Heves megyében született és a század­­forduló után vándorolt Ameri­kába. 47 évet élt Granite City­ben. Gyászolják férje: Mejer József, fiai: József és Elmer és unokája*---,-— — • .. ______ December 31-én 9 hónapos korában hunyt el az egyik st. louisi magyar család ifjú sarja: JUDY HOLUB, akit január 2- án temettek a Kálvária temető­be. A szülők: John és Anna Ho­lub III, a nagyszülők az ifjú Holub Jánosék, a dédszülők pe­dig a közismert elhunyt idős Holub Jánosék voltak. A Sirok, Heves megyei szár­mazású özv. BíJJÁKI JÁNOS­NÉ sz. Czuber Erzsébet 82 éves korában karácsony estéjén St. Louisban elhunyt. A Wacker- Herderle halottas házban volt felravatalozva és a Szt. István templomból temették a Mt. Hope temetőbe december 28-án. A megboldogult 1948-ban ván­dorolt Amerikába. Tagja volt a st. louisi Nőegyletnek és az Ol­táregyletnek. Gyászolják szere­tő gyermekei: Anna, férj. Mrs. Ben Landuyt, Bujáki Ftilöp, Lendvai Imre, Amália, férj. Do­bozy Cyörgyné, vejei, menye és unokái, valamint kiterjedt rokonsága Magyarországon. Mint értesültünk a Califor­nia! Oaklandben a múlt év vé­gén hunyt el KOVÁCS FE­RENC kárpitos mester 73 éves korában. A 90ö-as évek elején érkezett Amerikába és sokáig volt st. louisi lakos. A megbol­dogult budapesti származású volt. Hasonnevű fia hosszú évekig volt a USA tenniszbaj­­noka. HAGETER A. GUSZTÁVNÉ, a volt st. louisi magyar ügyvéd özvegye, sz. Dorothy Adler 86 éves korában hunyt el St. Louisban. Az agg matróna né­met anyanyelvű volt, de férje révén sokan ismerték a régi st. louisi magyarok közül. Hage­­ter a századforduló elején tele­pedett meg városunkban és az 1920-as években bekövetkezett haláláig ügyvédi irodája volt itt. Több városi tisztségre ne­vezték ki, halálakor az adó­becslés ellen beérkező panasz­­felvételi bizottság nak volt tagja.

Next

/
Thumbnails
Contents