St. Louis és Vidéke, 1957 (45. évfolyam, 5-25. szám)

1957-03-08 / 5. szám

Miegymás HANGVERSENY A MAGYAR MENEKÜLTEK JAVÁRA A Washington Egyetem zenei osz­tálya Chabay Leslie énektanáruk kez­deményezésére MÁRCIUS 30-ÁN, SZOMBATON ESTE 8:30-KOR HANGVERSENYT AD az egyetem . GRAHAM-kápolnájában a Magyar Jóléti Bizottság javára. Fellép az egyetem több művésze. A műsoron magyar klasszikus müvek is lesznek. A műsor központi száma Chabay László éneke lesz. A kitűnő énekes, aki Budapesten, Münchenben és Mila- | nóban tanult, évekig volt tagja a new j yorki METROPOLITAN OPERÁ­NAK. * Jegyek hamarosan kaphatók lesz­nek irodánkban, Bizottságunk tagjai­nál és a Washington Egyetem zenei osztályán. Áruk: 1.00 és 2.00 dollár. Minden barátunk lelkes segitségét kérjük a jegyeladáshoz. KEDD ESTE különleges helyet foglal el progra­munkban. Ezen az estén 7 órától kezdve gyülekeznek a Bizottság tag- j jai és a magyar menekültek. 8 óráig filmet, képeket vetítünk vagy éne­kelünk. A hallgatók kérdéseket tesz- ' nek fel és azokra a Bizottság tagjai felelnek. Ügyes-bajos dolgokat pró- j bálnak elintézni. Azután angol tan- j folyam kezdődik kezdők és haladók i részére. Tanfolyam után kávét szol- j g'álnak fel'és lesz zene és közben be­szélgetés 10 óráig. Ilymódon már vagy 30 menekülttel építettünk ki kö­zeli kapcsolatot és hallgatóink száma állandóan növekedik. Hasonló tanfo­lyamunk van csütörtök este is. * A HAGYARHÁZI SEGÉLYBIZOTT­SÁG közli, hogy az uj Magyar Se­gély jelvény elkészült. Akinek hibás jelvénye van a Magyar Házban ki­cserélheti akármelyik vasárnap. Köz­li a Bizottság azt is, hogy segély­ügyek elintézésére is csak vasárnap délután 3-5-ig van alkalom a Magyar Házban. * BIZOTTSÁGUNK A VIZIPÓLÓSOK FOGADTATÁSÁN A Rotary Club és a Washington Egyetem Atlétikai Osztályának fel­kérésére Bizottságunk február 20-án megjelent a St. Louisba érkező ma­gyar vizipólósok fogadtatásán a Gra­­ham-kápoln'ában. Clyne Arthur dr. elnökkel a következő igazgatók vo­nultak ki: Csengődy Gyula, Kertész Árpád, Kertész Árpádné és Könnyű László, valamint Acsay Dénes mun­katársunk. Ott voltak az egyetem *• • v •• r.éjwtíó. Dr. Záborsky János, valamint Acsay Pál menekült testvérünk, a magyar olimpiai vizipóló volt tagja, az is­merkedés után Dr. Clyne mutatta be a polgármestert, a St. Louis Egyetem képviselőit, a Rotary Club elnökét, Shepley kancellárt és fordította le beszédüket. A csapat képviselője ba­rátságosan válaszolt az üdvözlésekre. Másnap a magyarok 18:5 arányú győ­zelmet arattak a St. Louis-i vizipóló­sok ellenében. Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY*’ HUNGARIAN WEEKLY 45. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOIKI ROMÁNIÁBAN a választók 9.9 százaléka szavazott február elején, természetesen mert csak a kommunista párt állíthatott jelölteket, igy a vörösök győz­tek — mindenkinek szavaznia kellett, s személyi igazolványát bélyegezték le a szavazó helyi­ségben, aki nem szavaz, — az­zal fenyegették meg, — attól elveszik élelmiszer igazolvá­nyát, kivágják a munkájából s mint az ország ellenségét keze­lik. MAGYAR ESEMÉNYEK NAPTÁRA: MÁRCIUS 10-én nagyszabású társasjáték a Magyar Segély­alap javára a st. louisi Magyar Házban. MÁRCIUS 23-án Granite Cityben, szombaton, 8 órakor, 24-én St. Louisban, vasárnap d. u. y23-kor a Sárossy Szinház előadásai. Mjost vasárnap, március 10-ikén, pontosan 2 órai kezdettel BAZÁR ÉS TÁRSASJÁTÉK lesz a Magyar Házban a Magyar Segély javára! Legyünk ott mindannyian e szép délutánon! A nagyszabású és igen sikeresnek ígérkező Bazárt és Társasjátékot a St. Louisi Magyar Ház-hoz tartozó EGY­LETEK SEGÉLY AKCIÓ BIZOTTSÁGA rendezi. Természetesen lesz finom uzsonna, zsákban- macska, értékes tárgyak kijátszása, sütemények, stb. stb. Okvetlen hozza el barátait is — érdemes lesz! Szeretettel várja a St. Louis, East St. Louis, Granite Citv és az egész környék magyarságát a RENDEZŐSÉG Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 1957 MÁRCIUS 8. NUMBER 5. SZÁM. Társas-vacsorán Granite Cityben A Granite City-j Magyarház vezetősége febr. 24-én, vasár­nap szeretettel látta vendégül a .nemrég menekült magyarok egy csoportját. A jól elkészített és Ízletes vacsorát s a finom süteményeket a Granite City-i magyar hölgyek oly igazi ma­gyaros szeretettel kinálgatták, hogy szinte nem is Ameriká­ban, hanem valahol otthon Magyarországon éreztük ma­gunkat. A magyarház vezetői és tag­jai külön-külön járultak a mik­rofon elé, s ismertették a Gra­nite City-i Magyarház történe­tét, üdvözölték az újonnan jöt­tékét. Azután az egyik szabad­ságharcos lépett a mikrofon elé, s köszönte meg a Magyar­ház szives vendéglátását. Valamennyien úgy éreztük, hogy ez a kedves este bizony­sága volt annak, hogy ha az ajkak már nehezen mondják is a magyar szót, a magyar szív, s a magyar lélek, mindig és mindenhol egymásra talál. Tudósi tó . üj ••• &R4i>-ista < művésznő az “Édes Anyaföldünk” színműben Nagy megelepetéssel szolgál Sárossy Mihály a közönségnek, amikor tavaszi tuTnléjára le­szerződtette csongrádi Barát Sándort, a budapesti rádió egyik legkitűnőbb szólóéneke­sét, aki gyönyörű tenorhangjá­val egy csapásra meg fogja hó­dítani Amerika magyarságát. A gyönyörű színműben egymás­után fogja énekelni a legújabb és legszebb magyar nép- és müdalokat, amely kíséretét RADI0-HIREK Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: MÁRCIUS 22 ÁPRILIS 5 ÁPRILIS 19 MÁJUS 3 MÁJUS 17 MÁJUS 31 Lapzárta a megjelenés előtt HÉTFŐN van. Minden kéziratot kérünk akkorra beküldeni Lapunk legközelebbi száma pénteken, március 22-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb március 18-ig fogadunk el. MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN 1.30-kor magyar rádióeló'adás van a WTMV rádióállomásról, 1490 K. C. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad: dr. Acsay Dénes, a “HUNGARIAN MELO­DIES” szerkesztője; Mrs. Vord­­triede, valamint a rádió szerkesz­tősége. Cim: 228 N. "Taylor Ave., St. Louis 8,’Mo. Telefonszám: FR 1-1923. Ha nem jelentkezik, hívja FR 1-8081 UJ TAGOK és TAGSÁGOT megújított régi tagok: Balázs Tamásné, Brenner Jenő, Sárga János, Glass Ödön és fe­lesége, Ruday Károly és gyer­mekei, Green Dávid és neje. KÖSZÖNTŐT KAPTAK: Sző­ke János, id. Rusznák Lajos és felesége, Dudás Lajosné. Listen to the ‘Hungarian Melodies” Radio Station WTMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:30 to 2 P.M. Tel. FR 1-1923 if no answer call FR 1-8081 Pongrácz István a szintén nemrég érkezett kitűnő zongo­raművész és kaTmester tette tépszalagra, sőt az egyik gyö­nyörű irredenta számot cigány­­zenekarra, melynek melódiá­jára Barát Sándor olyan szépen énekli a most nagyon is aktu­ális magyar szöveget. A másik meglepetés Szabó Klári, a fiatal, szép színmű­vésznő bemutatkozása lesz, aki szintén most érkezett Buda­­| pestről és ott az Ifjúsági Szin­ház tagja volt. Mórocz Gabi olyan remekbe­szabott alakítást fog nyújtani hallatlan érdekes szerepében, amely sokáig emlékezetes ma­rad a színházi közönségnek. Rónay Lajos karakter figurája is eltér a szokott sablontól, amikor egy hatalomra vágyó egyén érdekes és egyben gyűlö­letes profilját mintázza meg. Sárossy Mihály, aki egyben rendezője is a színműnek, ez alkalommal szintén eltér a ko­mikus vonaltól és egy gazda­ember harcos egyéniségét állít­ja elénk. Belépőjegyek ára elővételben olcsóbb. Rendelje meg már most Mrs. Margaret Vordtriede­­nél (6017 Southland, Telefon: FL. 1-7217), vagy a St. Louis és Granite City-i Magyar Há­zakban és a szokásos helyeken. Ne Ígérkezzen el tehát már­cius 23-ikán szombaton este vagy 24-én vasárnap este, ami­kor a gyönyörű zenés színjáté­kok bemutatásra kerülnek Granite Cityben és St. Louis­ban a Magyar Házakban. ----------------------­VÖRÖS KÍNÁBAN a pekingi Ta Kung Pao lap szerint 69 ka­pitalistája van, akiknek összva­gyona amerikai pénzben 900 millió dollárt tesz ki. Leggaz­dagabb Jung Yijen, kinek be­fektetései 25 millió dollárra rúgnak, mely után évi 1,200,- 000 dollár jövedelmet húz. HireK ROSEMARY KO VATS, férj. Mr. és Mrs. iJohn Mitchell új­szülött kis leánykáját Cathe­rine Marie-t február 24-én ke­resztelték még a St. Pius róm. kát. templomban. A dédnagy­mama özv. Kovács Jánosné vendégszerető házánál nagy keresztelőt tartottak ,melyen több mint 20 vendég vett részt. Kansas Cityből rokonuk Mrs. John Arnold és a közismert St. Louisi Dr. Gancsov Péter és k. neje is részt vettek e szép csa­ládi ünnepségen. Keresztszülők ifj. Kowáts Viktoria és William Cullinane.--------------------------­Granite City Hírek VIVŐD GYÖRGYÉK, Detroit Michiganból itt voltak látoga­tóban rokonaik és barátaiknál. MR. ÉS MRS. ST. IVÁNYI BERTALANÉK fia János, a múlt hetekben Chicago, 111.­­ban volt. Unokatestvérének Nancy Sabik esküvőjére uta­zott Chicagóba. FEDORCSÁK JÁNOS és ne­jének unokája Patricia Fedor­­csák és Kemteth G. Shackleford fiatalember ‘liárcius hó 2-án esküdtek Granite City-i Sacredi^^^űLkat t^in-! plomban^SReptémpomi es­küvő után fogdtatás és nagy­szerű ebéd volt. Mindkét rész­ről a család tagjai, rokonok és közeli jóbarátok részére, a bá­jos menyasszony szüleinek Mr. és Mrs. William Fedorcsák szép otthonában. HALÁLOZÁS SEPER FERENCNÉ, szül. Szabó Julia, Alsóőr, vasmegyei származású honfitársnőnk 63- ik évében hosszú betegeskedés után lakásán meghalt február 20-án. A Kriegshauser temet­kezési intézetből, az “Our Lady of Sorrows” róm. kát. templom­ban tartott gyászmise után a Resurrection temetőbe temet­ték el február 23-án nagy rész­vét mellett. Gyászolják: férje Seper Fe­renc; Godfrey, 111.-ban lakó nő­vére Mária, férj. Kudelka Má­­tyásné, és Európában két öccse János és József és ezeknek csa­ládjai. ERTESITES A St. Louis-i Magyar* Ház Egyesület, március hó 17-én, vasárnap d. e. %12 órakor a Szt. István r. k. templomban tartott szentmise után helyez virágot rövid beszéd kíséreté­ben a Fairground Parkban a Kossuth emlékműre. Délután pontosan 3 órai kez­dettel Márciusi Emlékünnepély szép müsorszámokkal a Magyar Ház színháztermében, 1921 S. 9th street alatt. Kéfjük a magyarság szives megjelenését. Belépődíj nincsen. A Magyar Ház Egyesület Vigalmi Bizottsága ■ -4 .-g a <%&-.-------­AMERIKAI TURISTÁK a múlt évben 134 millió dollárt költöttek Angliában. A turisták száma 255,400 volt. Legújabb hírek Magyarországról A magyarországi bábkor­mány vérbirósága sorra hozza az októberi szabadságharcosok, az általuk “ellenforradalmá­roknak” nevezettek ellen a leg­­sulyosabba Ítéleteket. Akiket tevőleges részvétellel vádolnak, azokat halálra, felakasztásra, vagy agyonlövésre ítélik, a szimpatizálók 20-30 évi börtön­­büntetést kapnak, vagy Szibé­riába deportálják őket. Egy mostanában Magyaror­szágon tartózkodó amerikai új­ságíró írja, — amit úgyis min­denki tud, aki a magyarországi helyzetet ismeri, — hogy teljes orosz rabszolga uralom alatt vannak a magyarok.. Ezt kü­lönben a szövetséges nemzetek, U. N. ténykutató bizottsága is megállapította s a magyar báb­kormány által a UN-be kikül­dött megbízottakat a UN nagy­tanácsa nem ismerte el illeté­keseknek, mert Kádárék nem képviselik a magyar népet, ha­nem az oroszokat. A hazai iskolákba ismét be akarják vezetni az orosz nyelv tanítását. A felsőbb iskolákba járó diákok s az elemisták is til­takoztak ez ellen. A nagyobb diákokat bíróság elé állítják, d^c^elemi iskolásokkal nem t.tenr.i. glaégre min-,. den gyerek mellé nem tudnak egy politikai rendőrt vagy orosz katonákat állitni, hogy az orosz nyelvtanóra előtt ki ne szökjön. Baj van a vallástanitással is, mert a gyerekek 99 százaléka követeli a vallás tanítását. Azok ellen a református egy­­háznagyok ellen, akik október 23-ika után visszafoglalták egyházi hivatalukat, bírósági eljárás indult, mert a törvé­nyes (?), a kommunista kor­mány által az egyházak élére állított személyeket hivatalos ténykedésükben akadályozták. Persze, a kommunistákkal i megalkuvó s a kommunista kormánynak hűség-fogadalmat tett egyéneket, most ismét visz­­szahelyezte a Kádár-kormány a református egyházak élére. A UN-ben vizsgálatot kértek abban az ügyben, hogy miféle jogon viszik az oroszok Magyar­­országból s ugyanúgy Lengyel­­országból, Ukrajnából, Romá­niából s a többi vasfüggöny mögötti országból Szibériába az embereket? Hogy engedheti meg a UN ezt? Az oroszok Ma­gyarország ügyében azt mond­ják, hogy ez az ország belügye ,s ahhoz más nemzetnek nincs köze. Ha Magyarország bel­ügye, akkor a börtönre Ítélt egyéneket magyarországi bör­tönben kellene tartani s nem a biztos pusztulásba vinni Szibé­riába, ahonnan nem tudnak ta­lán sohasem visszatérni, mig egy fordulat esetén a magyar­­országi börtönökből kiszaba­dulhatnak. Mi ez a Szibériába deportálás, ha nem rabszolga­ság? Eisenhower elnök különben a napokban jelentette ki, hogy a Magyar Szabdságharc ügye nincs lezárva, az orosz kegyet­lenségekért a szovjetnek s báb-' kormányának s magyarországi hajcsárainak felelni kell. S fe-; lelni fognak s az UN vizsgálat következményeitől meg nem szabadulhatnak. HUNGARICUS HŐSÖK HARCTERÉN Irta. ÁBRÁNYI EMIL Ne verd fel őket! Ott alusznak némán A hazavédő holtak. Végsőt ölelve, mint a hü testvérek, Egymásfölé borultak. És mintha mind felömlött volna égre A vér, mely itt alá foly: — Mint vérbe mártott óriási zászló, Úgy leng az alkony távol. Az úttól félre, kínban roskadozva, A porban, kik hevernek? Öreg vak ember, sáppadt, beteg asszony, S egy rongyos, vézna gyermek. A harcmezőt a gyermek és az asszony Kétségbe esve nézik, És mind a hárman zokogó panasszal Isten nevét idézik ... S a roppant csöndben, félig összebújva, Rémes keservről szólnak,_ És könnyeik, mint három patak árja, Jajongva összefolynak ... ... Dobog a föld; a hóditó közelget Vad, ittas szenvedéUyel; HaUja a sirást és megáll; haraggal Néz a homályban széjjel. “Miféle sirás? HoUá?” ... Semmi válasz, Tovább zokognak lassan. “Miért sirtok, kérdem? Rajta! Nincs időm, hogy E vinnyogás hallgassam!” ... Fölállt a gyermek; odalépett hozzá: Egész valója cgett: “Mert nincs erőm kardot ragadni, hóhér, S szétmarcangolni téged!” Fölállt a nő; rémitő szeme lángja Átlobbant a homályon: ‘Mert nem tudok több ifjat szülni, ördög, Ki értem bosszút álljon!” S felállt a vak; vezette a fiúcska A hóditóig kézen: “Mert nem láthatlak szinről-szinre, hitvány, Rád köpni megvetésem!” THE FLAG OF HUNG ARY Red, white and green the colors of Hungary’s flag, Ever wave high o’er this wondrous land of brave heroes. Land of Magyars, the land we love! Red is for the bloodshed of those who sacrificed their lives to save our thousand year old country from the Tartar foe! White is for the peace our nation loves. Green is the hope for justice to Hungary, Freedom from .communist slavery and liberty! Red, white and green flag of once mighty Hungary Keep on Waving high above in God’s azure blue sky O’er unforgotten Hungary, land of Magyars, Land we love! Emma Lola Cadle NAPTART ADUNK olvasóinknak. Gombos Zoltán urnák, napilapjaink főszerkesz­tő-tulajdonosának szívessége folytán néhány száz Naptárt kapunk és ezeket felajánljuk olvasóinknak. Aki Naptárt akar, szíveskedjék az alábbi szelvényt kitölteni és egy dollárt mellé­kelni és küldjük címére a Naptárt. (Akinek napilapjaink vagy a Jó Pásztor c. hetilap jár, az rendelje meg a Naptárt az illető lapok kiadóhivatalától, mert a tartalom ugyanaz.) Használja e szelvényt: ST. LOUIS ÉS VIDÉKE 228 North Taylor ave., — St. Louis 8, Mo. Mellékelve küldök egy dollárt és kérem a naptárt címemre az alanti címre megküldeni: Név: ............................................................................................ Cim: ...............:............................................................................. Rendelje meg a Naptárt olvasni való ajándék gyanánt is­merőseinek, barátainak, rokonainak. Kevés pénzért nem adhat szebb ajándékot.

Next

/
Thumbnails
Contents