St. Louis és Vidéke, 1953 (41. évfolyam, 4-26. szám)

1953-02-06 / 4. szám

Miegymás CSOMAGOT KÜLDÖTT Felső Magyarországba egy st. louisi asszony. A cimzett m$g is kapta a csomagot rendben, de a küldött sok jó helyett ap­róra vagdalt rongydarabok vol­tak a csomagban . . . NT. TA­KARÓ GÉZA, a new yorki ref. lelkész bejelentette lemondását és a közügyektől való visszavo­nulását ... A TISZTOGATÁST megkezdték már Magyarorszá­gon is. Péter Gábort az AVO hírhedt vezetőjét tartóztatták, le. őrizetbe vették Décsi Gyula igazságügyminisztert, a k ij Mindszenty bíboros ellen ve­zette a vizsgálatot, dr. Bene­dek Lászlót, Vas Zoltán sógo­rát, dr. Szirmai Zoltánt a rá­­'dip, vezetőjét és Csapó Gézát, va gazdasági rendőrség főnökét. Mis: Csapóné öngyilkosságot kö­vetett el. Meg nem erősített hírek szerint a sváb származá­sú dr. Molnár Erik külügymi­niszter is fogságban van, mert egy hónap óta nem szerepel a nyilvánosság előtt. Szóiul a hurok a többiek nyaka körül is ... . . . DOBOS ANDRÁSÉK co­­lumbusi otthonában nagy örömre készülnek. Kapitány fiuk, Dobos József rövidesen hazajön Japánból .. . VASZILY TIVADAR, minden magyar új­ság nyomda-kisegitője, Flori­dában “vakációzik”. A vaká­ciója abban áll, hogy nappal dolgozik, este pedig előfizető­ket gyűjt lapjának és néhány barátjával beható tanácskozást folytat az emberiség boldogu­lására . . . KÖRÖSFŐY JÁNOS, magyarságunk kedves “ván dormadara”. aki Texastól Cali­­forniáig szedegeti össze és menti meg az amerikai ma­gyar egységnek a ázertehulló magyarokat, — kétheti orvosi vizsgálat és kezelés után, egész­ségesen tért haza alliance! ott­honába. Tízszer került az ope­ráló asztalra Kőrösíőy az utób­bi években és ’" bit ő maga ; Írja, — most már minden Vosz­­szat eltávolítottak belőle. Ed­dig is jó ember volt Körösfőy, ozekután bizonyára angyalsze­­lidségü emberré válik ... A MA­GYARORSZÁGI rémhírekhez, légy újabb rémhír járult. Egy­re láthatóbb lesz az “5 éves, terv” kudarca és a földmivelés­­ügyi és nehézipari minisztériu­mok rövidesen nagyarányú j propagandát indítanak a heti! 110 órás munkaidő behozata-: Iára. Ennyit dolgoztatnak a,; munkatáborok szerencsétlenei-; vei és ha azok a pária-sorsra j Ítélt öregek kibírják, azt hi-; szik, képesek lesznek ennek tel­jesítésére azok is, akik jutal­mul egy szelet kenyérrel töb­bet kapnak . . . GOMBOS ZOL- j TÁN vette át nemrég elhunyt j Pataky Jenő south bendi lap-j ját és azt a Jó Pásztor c. lapba : olvasztotta . . . ÁCS PÁL ne-, warki szerkesztő betegen fek­szik a kórházban. Betegsége alatt a lap nem jelenhet meg... A TARTÁSDÍJ Clara Hollings párisi asz! szonynak még régebben ötszáz [ ifrank tar'tásdijat ítélt meg a: bíróság. Az asszony nemrégiben a tarásdij felemelését kér­­j’ce a,biróságtól azzal a szokat­lan indokolással, hogy neki 15 kutyája van és azokat etetnie kell. A bíró a tárgyaláson határo­zottan kijelentette, hogy a ku­­ityák számára nem hajlandó tartásdijat megállapítani. . . TELEFONSZÁMOK amikie szükség- lehet. Vágja ki és őrizze meg! ST. LOUIS ÉS VIDÉKE: Franklin 8081 és FR 1923 ST. LOUISI MAGYAR HÁZ: CEntral 2193 GRANITE CITY MAGYAR HÁZ: Tri-City 6-9529 SZT. ISTVÁN R. K. TEMPLOM: CEntral 7388 Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” XXXXI ÉVFOLYAM ST. LOUIS, MISSOURI 1953 február 6. NUMBER 4. SZÁM Március 15 megünneplése A Kossuth Bizottság tagjai, az egyletek képviselői, a város magyarságának önkén t e s e i márc. 15-én, vasárnap a Ma­gyar Templomban tartott Is­tentisztelet után, a templom elől autókkal vonulnak a Kos­suth emlékműhöz, hol rövid műsor után koszorút helyeznek el. Már most kérjük a város magyarságát, az autótulajdo­nosokat, hogy nemzeti ünne-, pünkön az emlékmű megko- [ szoruzásához minél nagyobb í számban vonuljanak ki. A MAGYAR HÁZ SZOKÁ­SOS ÉVI szabadságünnepélyét — a színészek márc. 15-i sze­replése miatt — márc. 22-én. vasárnap d. u. 3 órakor tartja a Magyar Házban szép műsor keretében, melyre i(az összma­­gyarságot ezúton is szeretettel meghívja.-------------------------­A Hunyadiak bálja február 14-én, szombaton es­te lesz megtartva a st. louisi Magyar Házban, a szokásos jó-1 kedv közepette. Seper S. József,; a vig. biz. rendezője külön meg­lepetéssel szolgál, erre a bálra; nem kell sem széfen kicicomáz­­va felöltözni,' sem pedig ujru­hát venni, mert a táncestélyre kiki olyan ruhában jelenhet) meg, aminőben akar. így pél-1 dául lehet jönni rendes utcai viseletben, munkásruhában, cverallban, a nők pedig jöhet­nek pulloverban, dzsekknad­­rágban, harisnya nélkül vagy akár korcsolya-kosztümben is. Mindenképen elsőrendű “Fun” jelzi a mulatságot, amihez a zenét a West Sidei magyar ze­nekar szolgáltatja.--------,«3 £■»>-•■-------­Március 15-én, vasárnap délután St. Louis­­ban szerepel a Sárosy-Heltav színtársulat. “Most van a nap lemenőben” cimü gyönyörű színmüvet hozzák szilire. Szom­baton este. március 14-én pe­dig a Granite City Magyar Házban lép fel a társulat.--------------------------­évi Naptárunkról igen elismerően nyilatkoznak olvasóink. Sok szórakoztató és ismeretterjesztő olvas mány van benne. Sherman István ré­gi barátunk ezeket írja az illi­­noisi Graftonból: “Tessék ha­mar küldeni egy Naptárt, mert hosszúak a téli esték ...” Még aznap postára tettük számára a Naptárt. Ha mégj nem sze­rezte meg ezt a hasznos és él­vezetes könyvet, tegyen a bo­rítékba egy dollárt és posta­­fordultával küldjük címére a Naptárt. Naptáraink olvasóiak száma évről-évre emelkedik. Mikor e sorokat Írjuk, a szélrózsa min­den irányából érkeznek rende-HALÁLOZÁS t KARÁCSONYI JÁNOS köz­ismert honfitársunk hunyt el f. hó 5-én a Lutheran Hospital­­ban. Hosszabb idő óta beteges­kedett és az utolsó heteket kór­házi ápolással tették elviselhe­tővé számára. Ravatalát a Moydell-féle ká­polnában állították fel és a St. Matthews temetőben helyezték örök nyugalomra. Kívánsága szerint koporsójába tették és vele együtt temették el 1935- ben elhunyt feleségének ham­vait is. Karácsonyi aradi üzletember volt. Rövid ideig a Times Beach­­en volt vendéglője a közismert házaspárnak, akik az összma­­gyarság általános megbecsülé­sét és szeretetét bírták. Karácsonyi megosztotta ott­honát pár évvel ezelőtt kiérke­zett unokaöccseivel, az ismert Karácsonyi testvérekkel. Kivü­­lök Aradon élő 98 éves édesany­ja, 8 testvére és kiterjedt ro­konság gyászolja a 73 éves ko­rában elhunyt honfitársunkat.--------■-« 5 £ st----------Gondos Sándor, az amerikai magyarság ked­velt mesemondója, akinek leg­utóbb megjelent könyve, “Az átkozott Katinszky hagyaték” sok száz magyar otthonban van már meg, lakást változtatott. A könyvről igy ir egyik olvasó, a Miamiban lakó Freschli Lajos: “Nagyszerűen mulattam én is meg azok is, akik elolvasták a könyvet. Elkél az ilyen jó humor”. A könyv 3 dollárért megrendelhető lapunknál, vagy pedig beküldhető egyenesen a szerző címére: Alexander S. Gondos. 207 West Osborne Street, Tampa, Florida. —------------------------Magyarok találkozója • FEBRUÁR 14-én a Hunyadiak bálja a Magyar Házban. MÁRCIUS 14-én, Szombaton este a Sárosy-Heltay szintársulat előadása Granite Cityben. MÁRCIUS 15-én, vasárnap d. u. 3 órakor a st. louisi Magyar Házban van a Sárossy-Heltay szintársulat előadása. Mikor lesz újság! A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: FEBRUÁR 27-ÉN MÁRCIUS 13-ÁN, MÁRCIUS 27-ÉN, ÁPRILIS 10-ÉN ÁPRILIS 24-ÉN Lapzárta a megjelenés előtt HÉTFŐN van. Minden kéziratot kérUnk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, február 27-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb február 23-ig fogadunk el. 1953-AS NAPTÁRUNK MEGJELENT és mindenki megszerezheti már magának, akár személyesen jelentkezik érte akár' telefon utján rendeli meg. És természe­tesen: kollektorunknál is kapható. Az ára csak $-1.00. St. Louisi Miegymás Dr. Géza H. von FUCHS, aki évekig volt alkalmazásban mint vegyészmérnök a Shell Oil Company Woodriver-i tele­pén, néhány évvel ezelőtt el­költözött családjával a new yorki Niagara Falls-ra, ahol saját kísérleti laboratóriumát i nyitotta meg. A neves mérnök i tanácsát sok vállalat kérte ki, de közben dr. ven Fuchs kísér­letezett saját találmányaival. Mint az előkelő Wall Street, Journal-ban, olvassuk, dr. von Fuchs megtalálta a lehetősé­gét annak, hogyan lehet a cipőbőrt vízállóvá tenni. A kí­sérletezés annyira előrehaladt állapotban van, hogy egy new 'yorki gyár már megkezdte a! cipőbőrök preparálását és egy columbusi cég pedig megsze­rezte a további kutatás jogos­ságát dr. von Fuchstól. A rö­videsen világhírnevet szerző vegyész testvére, .von Fuchs Frigyes mérnök, családjával együtt St. Louisban él és meg­becsült tagjai a magyar társa­dalomnak . . . RaCZ MARGIT­KA és LÖFFLER TIBOR ma­gyar csárdást táncoltak az In­ternational Institute multheti estéjén . . . MARKOVITS J. ÁRPÁD, a Louisiana, missourii kísérleti telep - osztályvezető mérnöke súlyos operáción esett át a st, loilic,i Jhtj' Losge kór­házban. Aggodalmát nagyban enyhítette, hogy nemrég vég­zett orvos fia is ott őrködött édesapja betegágya mellett. Markovits már odahaza lábba­­dozik . . . WEISZ LAJOS st. louisi gyáros tavaly Tampában járt. Sétaközben magyar be­szédet hallott és a két “földit” üdvözölve, beszélgetést akart kezdeni. Addig eljutottak a dis­­kurálás során, hogy az illetők; clevelandiak, de a további dis­kurzusnak hamar vége lett, ■amikor az egyik odasugta a másiknak: “Vigyázz Józsi, tai'tsd a kezedet a zsebeden!”... i--------■-* í ------­« mi I Adjon vért vérátömlesztésre Eisenhower elnök kijelentet- j | te, hogy az országnak fokoza­tosabb mértékben van szüksége vérre s ennek fontossága érde- I kében az összes véradással j Jcapcsolatos tevékenységet a Védelmi Mozgósítási Iroda ha­­| táskörébe utalta. Az országnak rendkívül sok vérre van szüksége vérátömlesz­tés céljára: vér kell állandóan a hadseregnek, vér kell a pol­gárság céljára s ezen naponta szükséges véren kívül fel kell j 'tartalékolni vért az országnak,! hogy ha a kényszerhelyzet áll; elő hirtelen akár polgári, akár ■ katonai célra, a szükséges mennyiség rendelkezésre ké­szen álljon. Hogy mindezeket a fontos és folytonos szükséglete­ket kielégíthessék a Nemzeti Vér Program megkívánja az I egész amerikai nép közremü- 1 ködését és hozzájárulását, hogy a polgárság tömege rendszere­sen ajánlja fel vérét vérátöm­lesztésre. Necsak akkor adjunk tehát vért, amikor már égetően sür­gős, hanem váljon szokásunk­ká a .rendszeres véradás. Betegeink , LINCOLN ÁBRAHÁM SEPER JÁNOST (1127 Tal­­madge) Karácsony estéjén sú­lyos baleset érte. Haza gyalo­golva feleségével és kis unoká­jával, közel az otthonához egy autó truck elütötte és belső sé­rüléseket és töréseket szenve­dett. A City kórházban pár heti kezelés alatt súlyos operációkon esett át. Fele­sége hűséges ápolása mel­lett lassan javul állapota és még mindig orvosi kezelés alatt van. Hírek A MAGYAR HÁZ legutóbbi gyűlésén Könnyű László titkár Mindszenty cardinális elitélé sének 4. évfordulójával emlé­kezett meg, melynek kapcsán az egylet levéllel fordult Ste­wart Symington Senatorhoz, hogy emelje fel szavát az el­nyomott magyar nemzet érde­kében! — A titkár javaslatára elhatározták, hogy a következő gyűlések után rövid műsort ad­nak. A márc. 1-i műsor előadó­­ia dr. Breicha Béla orvos lesz, aki “Vallás és tudomány” cím­mel tart rövid előadást, Lesz szavalat és ének is. Erre a kez­deményezésre külön is meg­hívjuk a tagokat. Vendégeket szívese látunk! DOMAHIDY ISTVÁN a Ma­gyar Ház gondonka uj anyag­gal rendezte át a ház kiállítási szekrényét, melyhez a Nőegylet kézimunkát, Mrs. Fröhlich Emma pedig egy Zsolnay-félei magyar kulacsot kölcsönzött. Amikor Lincoln Ábrahámot, j akit 1860-ban választottak meg az Egyesült Államok tizenha­todik elnökéve. beiktatták a hi­vatalába, már 11 déli állam ki­vált az unióból és a Confede- i rate States Of America-t ala kitotta meg. 1861 tavaszán ki­tört a polgárháború is és az uj elnök legfőbb és legelső felada­ta az unió megmentése lett — még akkor is, ha a rabszolga­ság intézményét egyenlőre fenn kellene tartani, ott ahoi azt a törvények megengedték. De már 1862-ben belátta, hogy legközelebbi feladata a rabszol­gaság eltörlése lesz. Az ő vezér lete alatt mindkét feladatot I sikeresen oldotta meg a nem­­j zet s ezért méltán nevezik Lin- I coin Ábrahámot nemcsak az unió megmentő] ének, hanem 'a nagy felszabadítónak is. Amikor Lincoln, a legna­gyobb nemzeti veszély idején, kilépett az ismeretlenségből, MEGALAKULT A MAGYAR EGYETEMI KÖR! Jan. 29-én este a st. louisi. magyar értelmiség mintegy húsz képviselője a For'est Park Hotelben megalaki tóttá a Ma­gyar Egyetemi Kört (Hun­garian University Club). Az uj egyesülés kulturális és tár­sadalmi téren kívánja előmoz­dítani a magyarság representá­­lását az amerikai társadalom­ban. E cél elérésére gazdag­­programmal indul munkának. Legközelebbi összejövetelét feb. 19-én este tartja a Belvedere--------’Sí) -------­INDONESIA s az Egyesült Államok egyezséget kötöttek, mely szerint Amerika 5 miilió dollár évi segélyt ad Indoné-NYUGTÁZÁS Legutóbbi kimutatásunk óta! az alábbiak küldték be az elő­fizetési dijat: Beniczky János, Vaüer, III. 3.50 Verba András, Christopher, 111. 3.00 Mary Petrovics, City 3.50 Dobos András, Columbus, Ohio 3.50 John Ede, City 4.00 Wagner Anna, Rock Hill, Mo. 8.00 Szabó Lajos, Alton, 111. 3.50 Boskó János, City 7.00 Gombkötő Mártonná, Granite City 3.50 Frank Tivadar, City 3.50 Krisztián József, Dearborn, ' Michigan 3.00 Pócsik János, Christopher, Illinois 5.00 Haselbacher Geo., City 7.00 Bányai János, Worden, 111. 2.00 Dr. Záborszky János, Ró la, Mo. ' 3.50 Lizzie Hada, Alva, Okla. 2.00 Nt. Nagy Zoltán, Alton, 111. 5.00 Les Barry, City 3.50 D. R. Ronney, City 17.50 Wailandits János, City 3.50 Tamás József, City 3.50 Dr. Némethy Zoltán, City 7.00 Herkely Mártha, Ladue, Mo. 3.50 Kuriila András, Oakland, Calif 7.00 Szőke Károly, Riverton, 111. 3.50 Mrs. Anna Balázs, City 5.00 Dr. Doroghy Lajos, City 3.50 Kollár Julia, City 3.50 hogy az elnöki széket elfoglal­ja. még csak olyan rövid, po­litikai múltja volt, hogy a re­publikánusok jelölő bizottságá­nak joggal mondhatta: “Senki­lsem ismer engem Illinois ha­tárán túl!” Időbe került, mig 'belenőtt hivatala kereteibe, de azután túlnőtt azokon, hogy a történelem legnagyobbjai közé lépjen elő. Élő tanúbizonysága tett, hogy minden embert ,a gondolatnak jegyében szüle­tett, hogyg minden embert egyenlőnek teremtéttek.” Lincoln nemcsak szónokolt, hanem igaz meggyőződéssel hitt is abban, amit mondott. Egyszerű szavakban beszélt 1864-ben az ohioi ezred tűzke­resztségen keresztülesett le génységéhez: “Nagyon kérem, mindig gondoljanak arra, hogy most véletlenül én foglalom el a Fehér Házat, de élő tanúbi­zonysága vagyok annak, hogy én utánam bármelyiköj üknek a fia foglalhatja el, ahogy az én apám fiának is sikerült ” Ezt mondotta az Egyesült Államok elnöke, aki előzőleg földmives, folyami hajós, fa­vágó. kereskedősegéd és postás is volt. Amikor Lincoln igy beszélt az ohioiakhoz, a hadiszerencse már véglegesen az északiakhoz szegődött; a rabszolgák fel­szabadultak; Lincoln tekinté­lye tetőpontján állott, politi­kailag. erkölcsileg, szellemileg. És éppen ekkor hangsúlyozta, hogy milyen közel áll a néphez, amelyet szeret és nagyrabecsül Ez a főoka annak, hogy az amerikai nép talán minden nemzeti hősénél is jobban tisz­teli Lincoln Ábrahám emlékét LINCOLN ÉS SANDBURG Minden nemzetet legjobban nagyjainak tulajdonságai jel­lemzik. Két ünneplés, amelyek most rövid időn belül követik, egymást Amerikában, mutatja, kik azok, akikért az amerikai nép lelkesül. Február 12.-én lesz 144 éve ■annak, hogy Lincoln Ábrahám FT. GYARMATHY JÁNOS is áldozatul esett a hetekkel ez- j előtti influenza-járványnak és két hetet töltött kórházban. TÓTH JÓZSEF, a Nagybizott­ság és a Hunyadi Egyesület, el­nöke, munkaközben leesett egy truckról és balkarját törte el, azonkivtd derekát is súlyosan i megsértette. Lakásán ápolják. PAUK.OVICS GYULÁNÉ or-j vosi kezelés alatt, betegen fek­szik east st. louisi otthonában. HOSSZÚ MIHÁLY honfitár-1 sunk a City Hospitalban fék- j szik. ANTAL ISTVÁN ismert hon­fitársunkat ismét beszállítot­ták a City Hospitalba. HOLLÓ ANDRÁSNÉ két heti kórházi kezelés után, Granite City melletti lakásán lábbado­­zik. siának. Hálás köszönet Testvérek! (Folytatás a 2-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents