Lelkes Gábor: Magyarok Szlovákiában V. Régiók és gazdaság - Magyarok Szlovákiában 5. (Somorja, 2008)

A társadalom térszerkezetét az ott élő emberek minden­napi tevékenysége formálja. A világ mai helyzetében vi­szont tudatos cselekvésre van szükség, mert az egyén csak intézményeken, vállala­tokon, szervezeteken keresz­tül tudja biztosítani saját és családja megélhetését. A tu­datos társadalmi tevékeny­ségekhez nélkülözhetetlen a kutatói föltárás és elemzés. A demokratikus viszonyok 1990-es újraéledése óta le­hetőség nyílt a társadalmi­gazdasági viszonyok befo­lyásolására, a dél-szlovákiai térség fejlesztéseinek saját érdek szerinti módosítására. Erre a politikai helyzet több­kevesebb lehetőséget ad. A határ menti területek évtize­deken keresztül peremterü­letnek voltak minősítve. A megváltozott politikai körül­mények most ezeknek a pe­riferikus régióknak is új lehe­tőséget nyújthatnak, ha az ott élő lakosság bátran kife­jezi akaratát. A Magyarok Szlovákiában legújabb kötete az elmúlt kö­zel két évtized szlovákiai és a dél-szlovákiai társadalmi és gazdasági folyamatait mu­tatja be regionális megközelí­tésben, feltárva a több mint félmilliónyi magyar kisebbség által lakott régiók és települé­sek versenyképességét a szlo­vákiai, a közép-európai és az európai társadalmi-gazdasá­gi térben. A kiadvány össze­foglalja Dél-Szlovákia terület­­fejlesztési környezetének a­­lapelemeit, valamint felvázol­ja a dél-szlovákiai régiók vár­ható fejlődési irányait.

Next

/
Thumbnails
Contents