Somogyi Hírlap, 2014. november (25. évfolyam, 255-278. szám)

2014-11-02 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 42. szám

4 A HÉT TÉMÁJA | ’ / ' ' ' ,>,y )®66SS!ii8SlSÍSM$S8í$9!S!P!&^ - ' ­2014. NOVEMBER 2., VASÁRNAP ^^M^^MMMWSSSBS^KUISSSMKSi világháló Húsz éve elérhető Magyarországon, ma már több mint a fél ország rendelkezik elérési lehetőséggel. Minden korosztályban hódít, a keresőprogramok és a közösségi média a legnépszerűbb. INTERNET ITTHON: GYORS, JO, DRAGA Jövőre lesz húsz éve, hogy bárki hozzájuthat az internethez Magyarországon. Az elmúlt húsz évben a mindennapok részévé vált, amit a számok is igazolnak. Ma több mint ötmillióan használják, azaz hazánkban minden második ember kapcsolódott már a világhálóhoz. Ha mindenki a saját igényeinek megfelelő előfizetést választana, sokkal olcsóbb lehetne a ma még nálunk drágának számító szolgáltatás. VR-összeállítás Idén nyáron már 5,15 millió ma­gyar használta a világhálót, az­az a 15 évnél idősebb lakosság 60,68 százaléka internetezik. Ez a Gemius üzleti tanácsadó cég je­lentéséből derült ki, amit negyed­évente készítenek el. A felmérés szerint Magyarország kicsivel az európai internetes átlag fölött he­lyezkedik el és a régió húsz orszá­ga közül a negyedik, csak Cseh­ország, Litvánia és Észtország fejlődik jobban nálunk e téren. A netezők közel fele a 18-39 év kö­zötti korosztályból kerül ki, ám a 60 év feletti felhasználók aránya is folyamatosan emelkedik, idén megközelítette a 7 százalékot. Baittrok Borbála, a Gemius kuta­tásvezetője azt mondta: 2007 volt a fordulat éve, azóta folyamatosan azt állapítják meg, hogy a nők kö­zül többen használják az interne­tet, mint a férfiak közül. Igaz, a férfiak több eszközzel rendelkez­nek és sokkal aktívabbak, mint a nők: több időt töltenek a világ­hálón és több adatot töltenek le. Az is nagyon érdekes adat, hogy az 50 év feletti korosztály nagyon aktív, igaz kevesebben használ­ják a netet, mint a többi korosz­tályból, de akik használják, több oldalt töltenek le, mint a fiatalok. Az uniós tagállamok között jelentősek a különbségek az in­ternet terén. A legnagyobb arány­ban Hollandia (95 százalék), Lu­xemburg (94 százalék), valamint Dánia és Svédország (93 száza­lék) lakosai férnek hozzá a háló­zathoz. Megfigyelhető, hogy euró­pai összehasonlításban ezekben az országokban a legolcsóbbak az internet-előfizetések, gyakorlati­INTERNETHASZNÁLAT MAGYARORSZÁGON KKAS. i.l MR V VAN MIK • • # áflllfl 5150 000 FELHASZNÁLÓ A 4-8 Mb/s gyorsaságot szavatoló internetes csomagok átlagos havi díja a régióban | 2012 HH i s 33,70 60 I f9 r, r I csí g: to J5 S § S “ 1 S 5 3 co (euró) Románia Horváto. Szlovákia Ell-átlag A lakosság jelenléte a világhálón korosztályok szerint Cseho. Magyaro Szlovénia Lengyelo. lag csak a legelszigeteltebbeknek nincsen internetük, vagy azok­nak, akik direkt nem akarnak hozzáférést. Jellemző, hogy a ma­gas penetrációjú országokban a naponta netezők aránya is igen magas, 80 százalék feletti. Asztali gépen neteznek legtöbben A Nemzeti Média- és Hírköz­lési Hatóság adatai szerűit 2013- ban Magyarországon 10 fajta in­ternetezésre alkalmas eszköz volt lakossági használatban. Az átla­gos magyar internetező 2,85 fajta internetezésre alkalmas eszközt birtokol, vagyis csaknem minden internetezőnek van saját eszköze, általában több fajta is. A sajátju­kon kívül a családtagjaik, az isko­lájuk, a munkahelyük eszközein is interneteznek. Az internetezés leggyakoribb eszköze továbbra is az asztali számítógép, második a sorban a hordozható pc. Egy­re többen interneteznek okoste­lefonon és táblagépen is, igaz a mobilnet használata és terjedése lassabb nálunk, mint a többi eu­rópai országban. Drága az internet hazánkban A magyar vezetékes internet ára meglehetősen érdekesen ala­kult az elmúlt években. A bruttó havi átlagkeresetet tekintve az árak rendkívül magasnak számí­tanak az OECD-országok átlagai­hoz képest - derült ki az interne- tet.hu távközlési összehasonlító portál elemzéséből. A Van Dijk kutatócég- Európai Bizottság megbízásából készített felméréséből is az derül ki, hogy a 4-8 megabites vezetékes in­ternetcsomagok ára hazánkban igen drága, 12 ezer forint körül alakul, ami a bruttó havi átlag- kereset 5 százaléka. Ezzel a ne­gyedik legdrágábbak vagyunk a vizsgált 33 ország közül. Ausztri­ában 0,4 százalékát, Romániában 0,93 százalékát, Csehországban 3,84 százalékát költik a bérük­nek internetre. Nálunk kicsivel rosszabb helyzetben csak a mace­dónok és a lengyelek vannak.- Az is az árak miatt van, hogy Magyarországon csupán minden negyedik ember rendelkezik ve­zeték nélküli szélessávú inter­nettel. Míg az OECD országainak átlaga már elérte a 72,4 százalé­kot, nálunk 27,7 százalék. A mo­bilinternet elterjedésének gátja hazánkban elsősorban a magas árakban keresendő, ugyanis a mobilinternet átlagos ára a havi bruttó átlagkereset 6,8 százalékát teszi ki - mondta Solt Ádám, az internetet.hu szakértője. Jó hatással lehet a költségek­re, hogy néhány piackutató cég szerint a magyar piacon növek­vő verseny tapasztalható, mivel a szolgáltatók viszonylag kevés ügyfélért kénytelenek meghar­colni. Éppen ezért az új előfize­tőknek gyakran biztosítanak kedvezményt A piaci viszonyo­kat tekintve jelenleg a Magyar Telekom a piacvezető, részesedé­se 35,2 százalék, második a UPC, piaci részesedése 21,9 százalék, a harmadik a sorban a Digi 13,8 százalékos részesedéssel. Ezt kö­vette több száz kisebb szolgáltató együttes részesedése, amely 11,4 százalékot tett ki, majd az Invitel következett 9,6 százalékkal. Rajtunk is múlik, mennyit fizetünk A versenyt valószínűleg növel­né, az internetezés költségeit pe­dig csökkentené, ha tudatosabb lenne a magyar fogyasztók szem­lélete, figyelnék az akciókat és elkerülnék, hogy egy elavult cso­magot használjanak a hűségidő lejártával. Nyugat-Európában en­nél sokkal tudatosabb a fogyasz­tói magatartás. Magyarországon az előfizetők kétharmada nem ellenőrzi rendszeresen, hogy el- érhető-e a közelében új, kedve­zőbb távközlési csomag. Míg a kötelező biztosítások terén már érzékelhető a szolgáltatók közöt­ti mérlegelés tudatossága, addig a távközlési csomagok terén még mindignem tapasztalható előre­lépés, de a saját szokásaival sincs tisztában a többség, ami ugyan­csak sokba kerülhet.- Tapasztalataink szerint jel­lemző a felhasználókra, hogy nincsenek tisztában a saját fo­gyasztói szokásaikkal, ami fe­lesleges kiadást jelent számukra - mondta Solt Ádám. - Ha rit­kábban, vagy egy alkalommal csak kevés ideig interneteznek és nem szoktak nagyobb méretű fájlokat letölteni, nem kifizetődő az elérhető leggyorsabb és ezért általában drágább csomagot vá­lasztani. Az átlagárakat tekintve például ha egy 30 Mbps letöltési sebességgel rendelkező csomag helyett beérjük az 1-2 Mbps se­bességűvel, havi szinten 1500, éves szinten pedig 18 ezer forin­tot is meg lehet spórolni. Mobil­internet esetében pedig ez az ösz- szeg akár 4500, illetve 50 ezer fo­rint is lehet - mondta Solt Ádám. Keresés, levelezés, vásárlás A világhálón egyre nagyobb a forgalom Magyarországon is. Közel 13 millióan látogatják na­ponta a száz legnézettebb ha­zai weboldalt, amelyből az első tíz oldalnak legalább 300 ezer egyedi látogatója van naponta. A Gemius adatai szerint a két legismertebb online márka Ma­gyarországon a Google és a Face- book. A magyar internetezők a keresőprogramokat, a közösségi oldalakat látogatják legtöbben, nagyon szeretnek vicces videó­kat letölteni és az internetes leve­lező- és apróhirdetési oldalakat is sokan látogatják. Ezeken kívül a hírportálok és a női magazinok szerepelnek még a rangsor élen. Az internetes szokások egyéb­ként egy elég pontos rajzolatot adnak. A legtöbben reggel 9 és 10 óra, valamint este 19 és 21 óra között - éppen a televízi­ók főműsoridejében - vannak a neten. Szezonálisan, hónapokra lebontva is elég jellemző a for­galom. A nyári hónapokban pél­dául sokkal kevesebbet használ­juk a világhálót, a december és január első napjai jelentik évről évre a csúcsot. Gyorsaságban azért eléggé jók vagyunk Internet: ezt is a haditechnikának köszönhetjük SOKAN PANASZKODNAK arra, hogy Magyarországon lassú az internet, ám a legfrissebb nemzetközi fel­mérés szerint jó színvonalú az itt­hon elérhető szolgáltatás. Az Euró­pai Unió átlagát jelentősen meg­haladva Magyarország a 20. leg­gyorsabb letöltési sebességgel ren­delkező ország a Földön. Míg feb­ruárban 23,4 Mbps-mal még a 27. helyet foglalta el a rangsorban, addig szeptemberre 33,2 Mbps-os átlagos letöltési sebességgel ha­zánk hét helyet javított. A kelet- közép-európai régióban csupán Románia értei jobb helyezést. A MAGYAR városok közül a szep­temberi adatok szerint a leggyor­sabb internettel, 109,4 Mbps-mal a pest megyei, csaknem 4000 lako­sú Nagytarcsa végzett az élen. Több mint húsz településen - leg­inkább Pest, Veszprém és Fejér me­gyékben - mértek 50,2 Mbps-nál magasabb értéket. A megyeszék­helyek közül Veszprémben (71,2 Mbps), Salgótarjában (56,1 Mbps) és Székesfehérváron (46,5 Mbps) lehet a leggyorsabban internetezni. „a nagyvárosok és a kisebb tele­pülések közötti különbség azzal az egyszerű indokkal magyarázható, hogy a sűrűbben lakott területeken jóval több internetező osztozik az infrastruktúrán. Bár a vidéki, nagyvárosoktól távol eső területe­ken rendszerint rendkívül gyenge a lefedettség, amennyiben mégis rendelkezésre áll a megfelelő infra­struktúra - például optikai kábel -, úgy a kevesebb felhasználó mindegyikére jóval nagyobb szelet juta rendelkezésre álló sávszéles­ségből” - magyarázza Solt Ádám. AZ egyesült Államok Hadügy­minisztériuma által létrehozott hivatalban, az ARPA-ban 1969-ben állt össze az a négy csomópontból álló kísérleti há­lózat, melyet a mai világháló­zat ősének nevezünk. Ennek a hálózatnak az ARPANET ne­vet adták. A hadsereg által a '60-as évek elején elindított ku­tatási tervezet alapján négy egyetem kísérletezett egy háló­zatfelállításával. A tervcélja az volt, hogy egy olyan kom­munikációs hálózat jöjjön lét­re, mely egy esetleges ellensé­ges támadásról gyorsan tud információt továbbítani, és a támadás következtében legfel­jebb csak egyes részek sérül­hessenek, de a hálózat többi része működőképes legyen. A hetvenes évek végére, a nyolcvanas évek elejére kiala­kult az a hálózat, amely a mai internet alapjait képezte. 1972- ben megszületett az első e mail program. 1974-ben jelent meg először az„internet” kifejezés. 1991 igen jelentős dátum az internet történetében. Tim Berners-Lee, a CERN-ben dol­gozó fizikus kialakította a World Wide Web rendszerét, amely forradalmasította az in­ternetet. Ez a felhasználóba­rát, multimédia-kommunikáci­ót kezelni képes hypertext rendszer azóta páratlan siker- történet, hiszen ma az internet­alkalmazások lényegében erre épülnek. Manapság az interne­tes technológiákat körülbelül 4 milliárdan használják. 1995-ben kezdődött 1995-ig Magyarországon műkö­dött egy európai központ, mely az EuropaNet tagja volt. A tudo­mányos és kutató szféra használ­hatta előszóra hálózatot. 1991 októberében érkezett az első internet-adatcsomag Magyaror­szágra, az internetre ekkor kap­csolódott az első hazai számító­gép - a 192.84.225.1 „történelmi” IP-címen, sztaki.hu néven -, amely az első magyarországi do- main név-szerver, a .hu legfelső szintű domain kiszolgálója is volt egyben. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa innen számítja a ma­gyarországi internet hivatalos kezdetét. 1995 után az internet kereskedel­mi termékké vált. Magyarorszá­gon is egymás után jelentek meg az intemetszolgáltatók. Sebesség a városokban BUDAPEST 40,6 Mbps SZÉKESFEHÉRVÁR 45,9 Mbps GYŐR 51,0 Mbps PÉCS 34,7 Mbps SZOLNOK 31,1 Mbps SZEGED 33,6 Mbps KECSKEMÉT 25,4 Mbps MISKOLC 48,9 Mbps DEBRECEN 42,0 Mbps NYÍREGYHÁZA 47,3 Mbps TATABÁNYA 49,8 Mbps BÉKÉSCSABA 42,0 Mbps EGER 48,5 Mbps KAPOSVÁR 43,7 Mbps SZEKSZÁRD 19,4 Mbps SZOMBATHELY 37,5 Mbps ZALAEGERSZEG 17,7 Mbps VESZPRÉM 57,0 Mbps SALGÓTARJÁN 51,2 Mbps Forrás : internetet.hu

Next

/
Thumbnails
Contents