Somogyi Hírlap, 2014. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

2014-05-02 / 101. szám

2 2014. MÁJUS 2., PÉNTEK MEGYEI KÖRKÉP Olló és centi a kézben a gyurcsányok hosgzú életű­ek - jelentette ki Gyurcsány Ferenc május elsejei beszé­dében. - Kilencven évig fo­gok élni, 89 éves koromig fo­gok politizálni. Azért csak ad­dig, mert az utolsó évben már csak főzök. Még kifőzök vala­mit az utódaimnak. vágjuk a centit... (av) HIRSAV A vihar ellenére felléptek a zenekarok kibabrált az időjárás a mer- nyei Rockmajális fellépőivel, ugyanis a parkolóba meghir­detett eseményt elverte az eső. A zenekarok így az egykori vendéglőben léptek fel. ■ A. V. Elismerések a Rendőrség napján pintér Sándor belügyminisz­ter Heffer Attila alezredesnek rendőrségi főtanácsosi, Bag- ladi Zoltán László főtörzszász­lósnak rendőrségi tanácsosi címet adományozott, míg Gá­bor Zoltán századost soron kí­vül rendőr őrnaggyá léptette elő. Két somogyi rendőr tárgy- jutalmat vehetett át az orszá- gis rendőr-főkapitánytól, míg- Piros Attila megyei főkapi­tány 17 beosztottját léptette elő soron kívül, vgy részesítet­te őket jutalomban. ■ A. V. Gokartozhattak az istvándi ovisok ÁLLATOKAT SIMOGATTAK, gO- kartoztak a homokszentgyör- gyi, a kálmáncsai, az istvándi és a darányi gyerekek. Az ist­vándi református gyülekezet támogatásával 75-en töltöttek el egy-egy élménydús napot a patcai Katica tanyán. ■ G. A. Jogerős tizenkét esztendő ítélet Hosszú időre börtönbe került Páva Zsolt lányának támadója Feledhetetlen volt a kirándulás ►Folytatás az 1. oldalról- Ne kamerázzá'! - dörrent rá Ny. Zoltán az egyik televízió operatő­rére, miközben az előzetes őrző felé vezették rabláncon, s a tár­gyalóba lépve is azonnal a saj­tó jelenlétét kifogásolta. Ha nem is miatta, hanem a sértett sze­mélyiségi jogai, valamint erköl­csi okokból a törvényszék taná­csa - ahogyan az elsőfokú bíró­ság is - zárt ülést rendelt el, így az nem derült ki, a korábban ha­sonló bűncselekményért elítélt pécsi féri! és védője mivel próbál­ta megindokolni a fellebbezésük­ben kért enyhítést. A vádhatóság ezzel szemben súlyosbításra, illetve börtön he­lyett fegyház kiszabására tett indítványt: előbbi esetén a bün­tetés háromnegyede, utóbbinál négyötöde után kérhető feltéte­les szabadlábra helyezés, s per­sze a fogvatartási körülmények között is jelentős a differencia. Az ügyészség többek között ar­ra hivatkozott, hogy a vádlott különös visszaeső, emellett az esemény komolyan felzaklat­ta a közvéleményt. Ny. Zoltán ugyanis tavaly április 5-én haj­nalban Pécsen a Kálvária úti alagútnál megtámadta, megerő­szakolta és megverte a buliból hazafelé tartó húszéves lányt, s az eset hetekig foglalkoztatta az embereket. Az eljárást elvüeg Pécsen kel­lett volna tárgyalni, ám a helyi bí­Tizenkét évet kapott a pécsi polgármester lányának támadója róságok elfogultság miatt - a sér­tett édesanyja a törvényszéken bíró - kizárásukat kérték, így az ítélőtábla a Kaposvári Járásbíró­ságot jelölte ki az eljárás lefoly­tatására, s a másodfok is a somo­gyi törvényszéken zajlott, mely­nek ítélete jogerős. ■ A. V Őrverő rab - a vádlott szerint ki akarták kényszeríteni, hogy balhézzon folytatás az 1. oldalról mindezek után nem meglepő, hogy a kaposvári bíróságon jól ismert, többszörösen büntetett elő­életű, jelenleg előzetesét Vácon töltőférfi ellen hivatalos személy elleni erőszak és zaklatás miatt emelt vádat a járási ügyészség. A nyolc általánost végzett, saját be­vallása szerint a kaposvári éjsza­kában alkalmanként munkát vál­laló vádlott viszont pere szerdai kezdetén kijelentette, nem érzi magát bűnösnek, szerinte csak a börtönőrök, a rendőrség és az ügyészség összejátszásának áldo­zata, sőt, úgy vélte, már az ítélet is megszületett ügyében, így elfo­gultsági indítványt nyújtott be a bíróság és a vádhatóság ellen. az őrök hamisan tanúskodtak -folytatta a férfi, noha a tárgya­lásvezető többször is figyelmeztet­te, senkit nem vádolhat meg alap­talanul -, csak arról volt szó, hogy nem akartam az ötös zárká­ba kerülni, ahol egy haragosom ült éppen. Az őrök viszont ki akarták provokálni, hogy vere­kedjek, levették a láb- és derékbi­lincset, majd a karperecét, hogy fejelni, rúgni, ütni tudjak.. a jelenleg garázdaság és lopás miatt a bv vendégszeretetét élvező vádlott állította, az őrökkel szem­ben passzívan viselkedett, s nem is fenyegette meg őket, ugyanis egyrészt nincs fejszéje, másfelől köreiben szent dolog a család.- A bv-sek ütik a fiatalkorúakat, csicskáztatják őket - magyarázta kiabálva -, a kint majd megbeszél­jük pedig azt jelentette, hogy ki­hívtam őket egy barátságos ver­sengésre az edzőcsamokba... Azt pedig értse meg, bíró úr, nem ke­rülhetek akármelyik zárkába, ugyanis nekem bejegyzett hara­gosaim vannak odabent.. a tanúk viszont egyöntetűen a vád szerint emlékeztek a történ­tekre, szerintük a vádlott folya­matosan agresszíven viselkedett, támadólag lépett fel, még az egészségügyi szobában sem sike­rült lenyugtatni, ezért került vé­gül a gumiszobába. A férfi persze utóbbit is kifogásolta, állította, papírja van róla, hogy nem kerül­het egyedül egy helyiségbe, s kis helyre sem zárhatják az erről szóló írások ugyan nem kerültek elő a tárgyaláson, peché- re viszont kamerafelvétel készült az őrjöngéséről: a következő tár­gyaláson ezt is levetítik Kanizsai utcai gyilkosság: új eljárás hatályon kívül helyezte a Ka­posvári Törvényszéiaiek a tavaly- előtti Kanizsai utcai gyilkosság kapcsán hozott nem jogerős fel­mentő ítéletét a Pécsi ítélőtábla, s új eljárásra kötelezte az elsőfo­kon eljáró bíróságot. A verdikt indoklásában elhangzott a bíró tévesen rekesztett ki terhelő bizo­nyítékokat, emellett a tanácsveze­tő megemlítette az indokolási kö­telezettség elmulasztását és eljá­rási szabálysértést is. Az ügy így visszakerült Kaposvárra. a törvényszék tavaly október­ben bizonyítottság hiányában mentette fel a 2012 májusi gyil­kosság vádja alól a Kaposvári Rákóczi egykori csatárát: a bíró a vádlotti és tanúvallomásokra, va­lamint a felhasználható szakértői véleményekre alapozva hozta mega verdiktet. A hajdani gólki­rályt nyereségvágyból elkövetett emberöléssel vádolta meg az ügyészség, miután a vádhatóság bizonyítottnak látta, ő ölte meg több késszúrással egykori szállás­adóját, egy 72 esztendős idős asz- szonyt. Az ügyben elvben már ta­valy nyáron ítéletet akart hozni a törvényszék, ám a bíró akkor is­mét megnyitotta a bizonyítási el­járást, noha korábban a vád atapján bizonyosnak tűnt, az ut­cai kamera felvételén felismerhe­tő a férfi, akinek nemcsak a ru­háján és a cipőjén mutatták ki a meggyilkolt asszony vérét, de a genetikai vizsgálatok is bűnössé­gét erősítették, hiszen a gyilkolás­hoz használt késen és a körme alatt is megtalálták DNS-mintáit. Melyet a vádlott és védője szerint azonban szabálytalanul vettek le és jegyzőkönyveztek Utóbb kide­rült, jól számítottak, hiszen az ítélethozatalkora bíró kizárta a DNS-szakértők jelentését a bizo­nyítékok közül, noha a jegyző­könyv az utolsó tárgyalási napon előkerült, s a szakértők is ismét megerősítették véleményüket, s bi­zonyítottsághiányában felmentet­te az exfocistát A verdikt ellen az ügyészség fellebbezett, s a Pécsi ítélőtábla tanácsa szinte minden­ben egyetértett a vádhatósággal, így új eljárásra kötelezte a Kapos­vári Törvényszéket. A vádlott, aki részt vett a nyilvános ülésen azon­ban szabadon távozhatott, előze­tes letartóztatására nem érkezett indítvány. A. V. Fúrás és forrás: nem csapolják meg a kutakkal a Balatont ►Folytatás az 1. oldalról Ez nem egészen egy centiméter­nyi csökkenést jelenthetne a Ba­laton vízszintjéből. Április ele­jén Nemesvámoson már köz­meghallgatást is tartottak a ter­vezett kutakról. Ezen hang­zott el: a környék forrásai szá­raz időszakban elapadhatnak. Ez azért okozott pánikot a Bala- ton-felvidék érintett települése­in, mert akár a lakók kútjai is kiapadhatnak a talajvíz csökke­nése miatt. Ugyanúgy, ahogy az a szociálizmusban már megtör­tént a tó nyugati medencéjében, Tapolca környékén. Akkor a ba­uxitbányászat miatt csapolták a karsztvizet, emiatt száradt ki a tapolcai tavasbarlang. A 444. hu egy, a DRV-től kapott válasz­ra reagálva azt kérdi: hogyan le­hetne jótékony hatással a Bala­ton vízszintjére, ha megcsapol­nák azokat a forrásokat, ame­lyek amúgy a Balatonba futó pa­takokat táplálnak? A DRV Zrt. lapunk érdeklődésére küldött válaszából az derül ki: nem kell tartani a Balaton vízszintjének csökkenésétől. „A Balatonba fu­tó patakok vízhozamának csök­kentéséről nincs szó, ennek kö­vetkeztében a Balaton vízállása sem függhet ettől a körülmény­től. A DRV Zrt. számára kiemel­ten fontos a természeti értékek egyensúlyban tartása” - fogal­maz a közlemény. ■ F. I. Megelőzés: segítség a védelemben oltás Ingyenes tűzoltó készü­lék ellenőrzési napokat tartanak Somogybán. Fő célja a lakosság tűzvédelmi felszereléseinek ja­vítása, a tűzoltó készülék hasz­nálatának megismertetése. A ki­jelölt helyszíneken a szolgálta­tók térítésmentesen végzik el a készülékek felülvizsgálatát. A barcsi tűzoltóságon május 7-én, Nagyatádon, Nagybajomban és Csurgón május 8-án, Kaposvá­ron. május 16-án, Kadarkúton május 15-én, Marcaliban, Fonyó­don és Böhönyén május 7-én, Ba- latonbogláron május 14-én, illet­ve a tabi tűzoltóságon május 21- én tartják az ellenőrzést. ■ H. M. HŰSÉGÉVEL CSAK NYERHET!] Maradjon hűséges előfizetője g I a Somogyi Hírlapnak májusban is, § I I es nyerje meg értékes I ajándékaink egyikét. . » ÍI F J’ - » ■§"1 á-Iv]11: 1 .U'il - iiiIiilifliwiilA-lliA liiiu ^ ^<£ ■ Akció időtartama: 2014. 04. 25. - 2014. 05.12. Sorsolás időpontja: 2014. 05.16.13.00 óra A nyertesek névsorát 2014. 05. 20-án a Somogyi Hírlapban közöljük. I

Next

/
Thumbnails
Contents