Somogyi Hírlap, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

2 2014. FEBRUÁR 1., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP Ónos eső balesetekkel télidő Tartálykocsi csúszott árokba - Gyalogosok sérültek a legtöbben Átlagosan negyedóránként riasztották a mentők somogyi egységeit gyalogosok által elszenvedett balesetekhez pénteken. Szombaton ismét eshet WJ3TTliTTl|M A nap bulvárhíre szarvas Attila egy életre ter­vez Gregor Bernadettel. Az új­donsült pár nagyon boldog, s ez látszik is rajtuk egy „mér­tékadó” bulvárlap szerint. kár, hogy a lap nem vette észre, nem annyira friss ez a hír. Pláne, hogy az előző n+1 igazi is pont így tervezett Ber­nivel. m.k. HÍRSÁV Többletkapacitás a kórházaknak tizenegy állami kórház és két gazdasági társasági formában működő szolgáltató többletka­pacitási igényét fogadta be az egészségbiztosítási pénztár, közölték a minap. A lista sze­rint a siófoki és a kaposvári kórház is urológiai panaszok­kal összefüggő beavatkozások­ra kapott többlettámogatást. A legnagyobb tételként a Kaposi Mór kórház marcali sürgőssé­gi osztályának a befogadása kapott időarányosan több mint ötvenmillió forintot. mB.T. Mulattak a kaposfői reformátusok jótékonysági bált rendezett a kaposfői református gyüleke­zet a minap. A bevétel a temp­lomfelújítás költségeihez és a gyülekezeti élet kiadásaihoz járul hozzá. A résztvevők ele­get tettek Székely Attila lelki- pásztor kérésének: a minden­napi gondokat félretéve, felsza­badultak voltak, jól érezték magukat a sportcsarnokban tartott bálon. ■ G. A. Dedikálásra hívnak a színészek az újonnan teremtett hagyo­mányokat éltetve dedikálással egybekötött, egész napos kö­zönségtalálkozót szervez a ka­posvári színház, tájékoztatott pénteken Szemerédi Fanni saj­tófelelős. A jegyirodában a tár­sulatszínészei és vendégművé­szei várják a nézőiket: többek között Mészáros Sára, Varga Zsuzsanna, Tóth Géza, Rátóti Zoltán, Kovács Zsolt, Sarkadi Kiss János, Spindler Béla, Hunyadkürti György, Takács Kati. mB.T. ► Folytatás az 1. oldalról Északon kezdődött az esőzés, ami hamar elérte a megye- székhely térségét is. Az OMSZ hajnali háromkor aztán minő­sítette vissza a narancs-foko­zatot az elsőfokú, citrom riasz­tásra. A megyei katasztrófavé­delmi igazgatóság tájékoztatá­sa szerint komolyabb baleset pénteken reggel Homokszent- györgyön történt, ahol árok­ba hajtott egy tartálykocsi. A jármű üzemanyagot szállított, ezért a barcsi hivatásos tűzol­tókon túl a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a művele­ti labor is a helyszínre vonult. A műszaki mentés idejére tel­jes útzárat rendeltek el, a men­bravó kaposvári önkormány­zat! Bravó illetékesek! Január 31-én reggel fél 8, csak tipegő, totyogó embereket lehet látni, a járdákat mindenüt tükörjég borítja: buszmegálló, iskola, felüljárók... Síkosságmentesí­téssel nem találkoztam, pedig előző este már esett az ónos- eső, sőt narancssárga riasztás is életbe lépett. Fel lehetett vol­na készülni... Habár a tél első tést a csúszós, jeges út nehezí­tette. A balesetben két gyalogos sérült meg, őket a mentők kór­házba szállították, tudtuk meg Bázelné Mihályka Szabina me­gyei katasztrófavédelmi szóvi­vőtől. A tartályban lévő üzem­anyagot végül át kellett szivaty- tyúzni egy másik tartályko­csiba. Az átfejtés idejére teljes szélességében órákra lezárták a 6623-as utat. A Kaposvárról Barcs irányába közlekedőket Kadarkútnál a 68-as úton Lá- bod felé vagy a ladi elágazónál Szigetvár felé irányították. Az Országos Mentőszolgá­kat kaposvári mentésirányítá­sához is sűrűn érkeztek a te­lefonok pénteken. A gépkocsi- forgalom viszonylagos nyugal­havazása pont egy hete volt, de számos járdán még ott van a letaposott jeges hó. Jó reggelt önkormányzat! Jó reggelt vá­lasztópolgárok! A felelősök kommunikációja már jobb mint tavaly, de sok út ugyanúgy szinte járhatatlan, de mindenképp nagyon balesetve­szélyes. fázó utas Egy közlekedésben részt vevő buszon hány foknak Reggel tükörjég volt az úttest kell lennie, ha a kinti hőmérsék­let mínusz tíz? És az ablakok zárhatóságát a Volán telepen nem kellene megnézni? Ez ki­nek a feladata? Egy félig megfa­gyott utas. nincs pénz a hótakarításra? Vagy abban bíznak az illetéke­sek, hogy egyszer majd mele­gebben süt a nap, elolvasztja a havat és akkor marad pénz a jutalmakra? máról számoltak be, az átlagos napokhoz képest nem nőtt szá­mottevően a balesetek száma. A gyalogosokat azonban nem kímélte a péntek, sokan eles­tek a csúszós felületeken. Men­tőre óránként négy-öt balese­tet szenvedettnek volt szüksé­ge a megyében, sokan család­taggal, személygépkocsikkal is érkeztek a baleseti ambu­lanciákra. A szakemberek arra figyel­meztetnek, hogy különösen a szombat délutántól várható ónos eső miatt csak halasztha­tatlan teendőkkel induljunk útnak, és kiemelt óvatosággal közlekedjünk gépjárművel és gyalogosan egyaránt. ■ B.T. Késett a lap tegnap hajnalban és reggel Kaposvár egyes részeit, illetve Somogy megye öt másik tele­pülését az ónos eső miatt jár­hatatlan utakon újságkézbesí­tőink nem tudták megközelíte­ni. A Somogyi Hírlap emiatt csak a délelőtt során kerülhe­tett a postaládákba. Sajnáljuk, hogy az érintettekhez kedvenc olvasnivalójuk késéssel érke­zett meg. Sebesség: a diákokért aggódott az egyik utas gyorsaság - A szilvásszent- mártoni iskolásokat is szállító autóbusz majdnem belerohant egy autóba Zselickisfaludnál - panaszolta egyik olvasónk, aki nem érti, hogy miért kell ilyen út- és időjárási körülmények kö­zött száguldozni. Elmondása szerint még hét­főn telefonált a Kapós Volán­nak, ahol állítólag megígérték: majd megkeresik a sofőrt.- Az autóbusz menetrendje szerint 7.20-kor indul Szilvász- szentmártonról, 7.22-kor Zselic- kisfaludra, illetve 7.34-kor Szen­nába érkezik - reagált megkere­sésünkre Horváth Károly, a Ka­pós Volán titkárságvezetője. - Az autóbuszon azok a gyerme­kek utaznak, akik a szennai ál­talános iskolában tanulnak. A busz Kaposvárra - menetrend szerint - 7.55-kor érkezik. Ez az időpont már kizárja, hogy ka­posvári iskolába a tanuló az első óra kezdéséig beérkezzen. Meg­tudtuk: hétfőn reggel néhány autóbuszt nehezen indítottak az éjszakai rendkívüli hideg miatt. A nem vagy nehezen induló jár­művek helyett a kaposvári busz­állomás forgalmi szolgálata tar­talék buszt állított forgalomba.- A hétfő reggel Szilvásszent- márton-Kaposvár között köz­lekedő több autóbuszvezetőt is meghallgatott a kaposvári autó­busz-állomás vezetője, aki a for­galmi helyzetről, az esetleg elő­fordulhatott problémákról ér­deklődött - tájékoztatott Hor­váth Károly. Hozzátette: a busz­vezetők nem jeleztek olyan for­galmi szituációt, amely veszély- helyzetre utalt volna. A Kapós Volán munkatár­sa elismerte: a kaposvári for­galmi szolgálathoz hétfő reggel egy névtelen telefonhívás érke­zett. A telefonáló sem a nevét, sem az elérhetőségét nem adta meg. De azt hangsúlyozta, sem­mi rosszat nem akar a gépko­csivezetőnek, de szükségesnek tartotta jelezni, hogy véleménye szerint az autóbuszvezető túl gyorsan vezetett.- A szennai általános isko­la igazgatója, pedagógusai tár­saságunkat nem keresték meg panaszbejelentéssel - tette hoz­zá Horváth Károly, aki szerint a társaság vezetése megkülön­böztetett figyelmet fordít az au­tóbuszvezetők balesetmentes közlekedésére. ■ Harsányi M. Olvasói vélemények a somogyi és kaposvári közlekedési helyzetről POSTÁNKBÓL Lilahagyma és lila köd VÁLASZTÁS 2014 Civilek felügyelik a voksolást kár, hogy a kereskedelemben a hibákat és túlkapásokat elkövető­ket nem lehet nyilvánosan megne­vezni, mert védi őket a jogvédelem elburjánzott pókhálója. A vásárlónak megmarad a bosz- szúság, a lila köd, amit nem ő idé­zettelő. Siófokon van egy bevásár­ló egység, ahol két hét leforgása alatt kétszer is részesítettek a lila köd "beszerzésében". Ennél az egységnél az előre nem csomagolt kilós árukat a pénztárnál mérik le. Az ilyen áruk kódszámát egy táblázatról leolvasva ütik be a pénztárgépbe. 159 Ft-os körtét vet­tem le a polcról, a pénztáros még­is 349 Ft-os egységárat rögzített a számlámon. Tény, hogy volt ilyen áru körte is a polcon, de annak a megnevezése is, az alakja is el­ütött az olcsóbbétól. Kezdődött az ilyenkor szokásos her-cehurca a szolgálatos vezető bevonásával. Áruegyeztetés a polcnál, vita a pénztáros hozzá nem értéséről, a sor meg csak nőtt, a nemtetszés nyilvánítása szintén, végül a jog­talanul kifizetett összeg visszaka- pása. paródiába illő a lilahagyma és a lila köd párhuzamosítása. Pedig az előbbi idézte elő az utóbbit... Fél kiló, hálóba csomagolt lilahagy­mát tettem a kosaramba más áruk mellé, aminek a polcon lévő tájékoztatás szerint 199 Ft volt az ára. A pénztáros mégis 419 Ft-ot ütött be a pénztárgépbe. Mikor ezt szóvá tettem, az egyik dolgozó Ro- dolfót is megszégyenítő szemfény­vesztő varázslattal és gyorsaság­gal egy zománcozott táblát hozott a pénztárhoz, - mintegy védve a mundér becsületét-, melyen írva volt: lilahagyma 750 grammos ára 419 Ft Először is a hálóban csak fél kiló (500 gramm) hagy­ma volt, másodszor a zománc táb­la szerinti áron semmilyen hagy­mát nem kívántam vásárolni. Az áru ottmaradt, apénztvisszakap- tam, a rám telepedett lila ködön át csak azt láttam, hogy ezt az egysé­get nagy ívben elkerülöm a vásár­lási szándékaimat illetően. Mint azt a kerékpár szaküzletet is, ahol a nyáron 1200 forintért akartak egy csengőt rám sózni, amit egy másik szaküzletben 450 forintért vettem. SINKA LÁSZLÓ SIÓFOK Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es normáldíjas számra. Ha véleményük van, feldolgozásra érdemes témát ajánlanak, akkor nyomják a mobilt! ÉSZREVETTÜK Úrinőnek való. Bizonyára nem annyira fárasztó a takarítás, ha leg­alább az eszköz ilyen elegáns április 6-ra írta ki az ország- gyűlési választásokat Áder Já­nos államfő, a voksolást fel­ügyelő választási és szavazat- számláló bizottságok tagjai­ról azonban már március 17- ig javaslatot kell tennie a helyi választási iroda vezetőjének, vagyis a jegyzőnek, az érintet­tekről aztán a képviselő-testük letek döntenek vita nélkül.- A bizottságokba azon vá- lasztókorúak jelentkezhetnek - tájékoztatott Vörös Tamás, a somogyi területi választási iroda vezetője, a megye főjegy­zője -, akik az adott települé­sen laknak, ám többek között fegyveres testület tagja, képvi­selő vagy -jelölt, polgármester és alpolgármester nem lehet tagja a grémiumoknak. A bi­zottságokba három-három főt választanak, mellettük a pár­tok és a jelöltek is delegálhat­nak tagokat két-két tagot. Azo­kon a településeken, ahol csak egy szavazókor lesz, a válasz­tási bizottság megegyezik a szavazatszámlálóval, ám ek­kor öt fős grémiumot kell fel­állítani. A bizottságok tagjai felelnek a szavazás törvényes lebonyolí­tásáért, illetve, ha szükséges, a voksolás törvényes rendjének helyreállításáért, míg a szava­zatszámláló bizottság állapítja meg a szavazóköri eredményt. A grémiumokba választottak­nak a szavazás napját meg­előzően kötelező felkészítésen kell részt venniük, s munkáju­kért fizetséget kapnak. V * I 'i l 4

Next

/
Thumbnails
Contents