Somogyi Hírlap, 2007. december (18. évfolyam, 280-303. szám)

2007-12-01 / 280. szám

Csillapodik a vizitdíjláz egészségügy A hálapénz csökkenése nehezen mutatható ki A vizitdíj 15-20 százalékkal csökkentette a Kaposi Mór kórház járóbeteg-forgalmát. A balesetek számát azonban biztosan nem befolyásolta A vizitdíj és a kórházi napidíj miatt felbőszült betegek az év elején még nemritkán Gyur- csány-bérenceknek nevezték a kórházi dolgozókat. Manap­ság előfordul, hogy a beutaló alapján nem kellene, mégis ki­fizetik a 300 forintot. Az egyik somogyi kórház­ban esett meg, hogy a köror­vos feltüntette a cukorbetegsé­get egy páciense beutalóján, s ez díjmentes ellátást jelentett volna. A beteg azonban nem volt cukorbeteg, ezért ragasz­kodott hozzá, hogy lerója a 300 forintot. Ide jutottunk. Pedig a vizitdíjra és a kórházi napidíj­ra - e két talán leggyakrabban használt kifejezésünkre - nem várt ilyen „fényes karrier”.- Annak idején egyesek még a lámpavasat is emlegették féktelen dühükben - emlék­szik a Kaposi Mór Oktató Kór­ház betegfelvételének egyik dolgozója -, de ez akkor sem volt jellemző, most pedig már nagyon ritka a méltatlankodás. A betegek hozzászoktak a fize­téshez, és sokkal türelmeseb­bek, kivéve a hét első napjait. Naponta 1200-1500 embert fogadnak a betegfelvételi aulá­ban. Hétfőn 1600-nál is többen vártak a sorukra. Ilyenkor ösz- szesen tizenhat számítógépen dolgoznak a munkatársak.- Hetente néhányszor min­den szakmában délután is el­érhető a szakrendelés, így eze­ket az órákat ajánlom a betege­inknek - mondta Koppány Ta­más, a kórház főigazgató-he­lyettese. ►3., xx. OLDAL Gyarapodó praxisok A FELNŐTT HÁZIORVOSOK a praxisok jelentése szerint átlagosan 180 ezer forint bevételhez jutottak, a növe­kedés szintúgy átlagosan 21 százalékos. Tíz százalék­nak 280 ezer forint feletti lett a havi bevétele, ugyan­akkor vannak praxisok, ahol a havi bevétel 400 e- zer forinttal növekedett. im i Kaszóért hadakozik a honvédség vagyontörvény Megállapodás nélkül megszűnhet a kaszái erdőgazdaság Törvényértelmezési vita miatt bizonytalanná válhat a HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. sorsa. Az új vagyontörvényt más­ként értelmezi a Nemzeti Va­gyongazdálkodási Tanács és a Honvédelmi Minisztérium. A tanács úgy véli: az erdőgaz­daságok és a tulajdonukban lévő mintegy kilencvenezer hektárnyi erdőterület a kap­csolódó vagyonnal tartós álla­mi tulajdon. A minisztérium szerint ezek védelmi terület­nek és katonai övezetnek mi­nősülnek, így róluk az Alkot­mány és a honvédelmi tör­vény rendelkezik.- Évek óta rendszeresen felszínre kerül a minisztériu­mi tulajdonban lévő erdőgaz­daságok - a kaszói, veszpré­mi és budapesti - jogviszonya, élessé azonban október végén vált a kérdés - mondta Tamás János, a HM Kaszó Erdőgaz­daság ZRt. vezérigazgatója. - Ekkor ugyanis a szeptember tizedikén elfogadott vagyon- törvényre hivatkozva a va­gyonkezelő ÁPV Rt. referenst jelölt ki az erdőgazdaság ügyeinek felügyeletére, ami érdemben egyelőre nem befo­lyásolta a munkánkat, de je­lezte a helyzet komolyságát. Lényegében ettől a pillanat­tól fogva folyamatosan egyez­tetnek a főhatóságok és a helyiek. ►3. oldal Új kiemelt projekt nélkül Somogy megye Hetvenegy uniós támogatású kiemelt fejlesztésről döntött a kormány 135 milliárd forintér­tékben. Dél-Dunántúlról egy projekt járt sikerrel: az ormán­sági úthálózatra költenek. Az országos vagy regionális jelentőségű pályázatok máso­dik körének kedvezményezett­jei között van a büki, a hévízi, a zalakarosi gyógyfürdő, a szé­kesfehérvári, a pannonhalmi és a veszprémi turisztikai érté­kek, a záhonyi térség logiszti­kai fejlesztése. m A Dél-Dunántúl más rendszerben, a regio­nális operatív program pályázataival képzeli el a fejlesztést. Kolber István államtitkár kérdésünkre azt mondta: első körben a Tab-Lulla-Balatonend- réd út nyert Somogyból, ami az M7-es autópálya révén ki­nyitja a térséget. Régiónk s benne Somogy amúgy más fi­lozófia szerint él a pályázati le­hetőségekkel. A turizmust sem egyedi elbírálásban, hanem a regionális operatív program keretében fejleszti, és hasonló­képpen dönt a városrehabili­tációs tervekről. ■ B. T. Nemet mondott Fonyód Karód csatlakozására Érkeznek vagy csak távoznak? A beleegyező nyilatkozat után mindenkit meglepett az eluta­sítás. Köztudott volt: a fonyódi kistérségből Máriafürdő, Ke­resztúr, Berény és Szentgyörgy a marcali kistérséghez csatla­kozik, a fonyódiba érkezik Karád. A települési képviselők sorra döntöttek: támogatják az új térségi lehatárolást, jóvá­hagyják a négy település távo­zását, befogadják Karádot. Fonyód másként gondolta. A testület úgy döntött, hogy nem támogatja Karád bejövetelét a kistérségbe, és nem ért egyet a négyek elmenetelével sem - mondta Hídvégi József, Fonyód polgármestere. te3, oldal fi­ÁRA: 109 FT, ELŐFIZETVE: 73 FT ' WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap /r > 2007. DECEMBER 1., SZOMBAT XVIII. ÉVFOLYAM, 280. SZÁM KÖZÉLETI NAPILAP iflk WWfjJ . I GYÓGYFÜRDŐK EGYMÁS MELLETT. CSIKY GERGELY JÓL ISMERTE RÉTI BARNA M JJ EGESZSEGTELEN VERSENY A SOMOGYI ”1 ,ít . MEGBARÁTKOZOTT EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN M 0U)At A NŐI PRAKTIKÁKAT ,5 0L01L ERIKKEL >13 0LMl i A SZERENCSE FORGANDÚI : és ajándékra váltható november 23 - december 6. 3000 Ft feletti vásárláskor, fogyasztáskor aznapi blokkja felmutatásával FORGASSON : A SZERENCSEKERÉKEN! Azonnali és értékes nyeremények : várják! Részletek a Plazában. rSSSíSt í Luxusadó a vállalkozásoknak is | Januártól a vállalkozásoknak is lu- : xusadót kell fizetniük, ha százmillió : forintnál nagyobb értékű lakás vagy : üdülő van a tulajdonukban. A lépés- i sel újabb kiskaput kíván bezárni a : pénzügyi tárca. be. oldal • Ellenőrzött : Mikulások ■ - , , MEGYEI KORKÉP 2 : Óvakodjunk a -----------;-------------­: kóklerektől, akik —z~z------------------— : csak pénzt akar- KOZELET-----------— : nak, de csak he- EI-ETMOD— : begnek-habog- —OKr-------------— : nak, és széttörik tv-müsor— 12 : a gyermeki illúzi- apróhirdetés 15 : ókat. te7. OLDAL krónika 16 : Utasokért verseng a MÁV, a Volán : A kísérletben eldől majd, a busz vagy : a vonat népszerűbb az utazók köré- : ben. 12 szárnyvonalon ha kell, továb­■ bi Volán-járatokat vetnek be. Az ezzel : járó többletköltséget az állam finan­: szírozza. ►s. oldal i időjárás Ajándék, mert megérdemli? ■ Napközben vál- Egyre hosszab- : tozóan napos idő bak lesznek a : tesz. Csapadék gyerekek kíván- : nem valószínű. A ságiistái. Az óha- : hőmérséklet 5 Cet- jókat meg kell • sius-fok körül ala- hallgatni, érde- : kul. ►is. oldal mes fejben tar­tani. te9. OLDAL 11 FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: SONUNLÜÜ] ; VEGYE ÉSZRE! : Vegye észre a jót is! Egyik reggel a ka- : posvári Rippl-Rónai utcában egy csapat : iskolába igyekvő fiatal párbeszédére let- : tem figyelmes. Mond neked az a név va­■ lamit, hogy Szinyei Merse Pál? - így az : egyik. Mire a társa: és az, hogy impresz- : szionizmus? Erre a megkérdezett: hát, ■ valamit hallottam már mindegyikről. • A múltkor a rajztanár egy órát beszélt : ezekről, mi a francot csináltál akkor? : Megmondta, hogy dogát írunk belőle ­■ torkolta le társát a kezdeményező. • Ezzel eltűntek az iskola kapujában. : Meglehet, hogy ez a doga nem sikerült : a legfényesebben hősünknek. Legalább ■ iskolába menet nem az volt csak a té­\ ma, melyik „sztár” épp kit hagyott ott ki- : ért. Ki tudja, lehet, hogy - mert a have- : rok letorkollták - legközelebb még oda • is figyel a büdös kőiké a tanárra? (mk) II III Ilii Ilii ; 9 770865 91 2060 07280 Ki húzza le végül a sorompót? Egyelőre vitáznak a kaszói erdészeten

Next

/
Thumbnails
Contents