Somogyi Hírlap, 2007. március (18. évfolyam,51-76. szám)

2007-03-01 / 51. szám

EGY PERCBEN Vizsgálják a vagyonosodást Országszerte több mint négyezer va­gyongyarapodási vizsgálatot indított el az adóhivatal az idei évre beharan­gozott tízezerből. Az érintetteknek nem árt néhány hasznos tanácsot megfogadniuk, és előre felkészülniük a vizsgálat menetére. ►6. oldal Orvoshiány várható A szakorvosjelölt- képzés állami tá­mogatásának megszüntetése miatt sok fiatal orvos számára vonzó a külföldi munka. ► 7. oldal TARTALOMÉI MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLETT 8 ÉLETMÓD 9 TV-MTJSOR ÍO SPORT 11 SÉTA 13 KRÓNIKA 16 Jön fel az MDF: harmadik erő? A Magyar Demokrata Fórum támoga­tottsága a biztosan pártot választók körében februárban elérte a hét szá­zalékot: utoljára tíz évvel ezelőtt volt ekkora a pártra szavazók aránya. A politológus szerint korai az MDF megugrásáról beszélni. ►8. oldal IDŐJÁRÁS Koleszterin, Borongós a néma gyilkos Idő lesz, de nap- A magas kőesz­közben kevesebb terinszint nem eső esik. Néha okoz fájdalmat, előtűnik a nap. nincsenek fizikai A jellemző hőmér- tünetei, észrevét­séklet 12 fok lenül teszi tönkre lesz. ►16. oldal a keringési rend­szert. ►S. OLDAL Gyalogost gázolt a 61-es főúton Gyalogost gázolt egy autó Nagybajom és Böhönye között szerdán kora este. A nőt a megyei kórházba szállították. A kivilágítaüan úton a sofőr vélhetően a rossz látási viszonyok miatt nem vet­te észre a gyalogost. A nő sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek. FRISS HÍREKÉRT KATTINTSON: WWW.SON .HU^ VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy ma már a rendőrség­nek sem közömbös, kifelé milyen ké­pet mutat magáról. A siófoki rendőr- kapitány tegnap mutatta be a sajtó képviselőinek az új rendőrségi szóvi­vőt - úgy mondta, a kapitányság ar­cát, egy csinos ifjú hölgyet, valamint az új vezetőket. Megjegyzem, sokan felkapták a fejüket akkor is, amikor a földvári őrs élére egy 29 éves száza­dosnőt állított a kapitány. Néhány napja a siófoki rendészeti és idegen- forgalmi bizottság tagjait vezette körbe a rendőrség épületében. Legközelebb a térség polgármestereit invitálja. Mégis­csak más, ha egy polgármester ször- nyülködik, hogy milyen körülmények között kénytelenek dolgozni a rend­őrök, mint ha a kapitány maga pana­szolja ugyanezt... (fi) Megtagadták a kiállítást rippl-rónai Nemet mondtak az 1,5 milliárdos érték szállítására Nem utaznak a Rippl Rónai-ké­pek Finnországba. A műkincse­ket ma kellett volna kamionba rakni, hogy előbb Észt-, majd Finnországban bemutathassák őket, de a szállítás egyelőre el­marad. Papp Éva, a helsinki ma­gyar intézet vezetője szerint ez magyar nemzeti érdekeket sért. Horváth János Milán, a megyei múzeum művészettörténésze azonban állítja: éppen az sérte­ne nemzeti érdekeket, ha ekko­ra kockázatot vállalnának. A kiállítás miatt a megyei múzeumban is áll a bál. Hor­váth János Milán ugyanis azt ál­lítja, szakmailag nem volt elő­készítve a képek szállítása, és a kiállítás őrzéséről és körülmé­nyeiről sincsen információjuk. Winkler Ferenc, a múzeum igazgatója ugyanakkor ennek az ellenkezőjét mondja. A tervek szerint Észtország­ban és Finnországban három tárlaton mutatnák be a Rippl- Rónai-műveket. 18 képet vittek olna oda a kaposvári villából. A legértékesebbeket.- Ezek a képek 1,5 milliárd forintot érnek - mondta Hor­váth János Milán. - Ez hazai vi­szonylatban is páraüan érték, Somogy megyének pedig a leg­nagyobb műkincsvagyona. En­nek az anyagnak a jelentőségét - elfogulatlanul állíthatom - a Munkácsy-kiállítással lehet mérni. Őszintén sajnálom a fin­neket, de nem akadékoskodás­ról van szó a részünkről, hanem jogos félelmekről. Az üyen kiállításokra hóna­pokat - nemritkán éveket - ké­szülnek a szakemberek. A ma­gyarországi Van Gogh-kiállítást például több mint öt évig készí­tették elő. Szállítani ugyanis Winkler Ferenc csomagol. Egyelőre nem a Rippl-Rónai képeket... Hatvanmilliótér a legértékesebb azok közül a képek közül, amiket külföldre vittek vol­na, a legérdekesebb a Meggyfavirágzás című al­kotás. Ennek az árát hat­vanmillióforintra becsülik, a legismertebb pedig az 1911-ben készült olajkép, a Modelljeim a kaposvári ker­temben című. Ennek az alko­tásnak negyvenmillió forint az értéke, és szinte minden hazai és külföldi Rippl-Ró- nai-albumban szerepel. Ezt a képet 24 éve százezer fo­rintért vásárolta a múzeum. csak azután lehet, hogy a ké­pekről darabonként pontos le­írás készül: müyen sérülések és jellegzetességek vannak a ke­reten vagy a vásznon. Erre a biztosításhoz és azért van szük­ség, hogy egy eseüeges sérülés­nél ne lehessen vita arról, ki a felelős érte. Éppen ezért a leírá­sok készítésekor nemcsak a kölcsönadók, de azok is jelen kell legyenek, akik fogadják a műalkotásokat. Ez a Rippl-Ró- nai-képek esetében nem történt meg, és a képek csomagolására is csak néhány nap lett volna. Winkler Ferenc, a megyei múzeum igazgatója azt mond­ta: nem lát tisztán az ügyben és egyelőre csak véleményt tudna mondani, tényeket nem, ezért elutasította érdek­lődésünket. Hozzátette azon­ban, szerinte megfelelő bizto- síté-kok és biztosítások birto­kában indultak volna útnak a képek. ■ Fábos Erika Sorstársak, az ésszerűsítés áldozatai változás 62 embert érint a kaposvári szociális foglalkoztató megszűnése Június 30-ával megszűnik Ka­posváron a Stiltex Szociális Foglalkoztató. A városi képvi­selő-testület döntése értelmé­ben a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete garantálja, hogy a harmincöt megváltozott munkaképessé­gű dolgozójukat július 1-jétől tovább foglalkoztatja az egye­sület tulajdonában lévő Prak­tikum Kft. A huszonhét, nem megváltozott munkaképessé­gű dolgozó sorsáról egyelőre annyit tudni: az egyesület ar­ra törekszik, hogy közülük is minél több alkalmazottat át­vegyen. Vörös Gyula népjóléti igaz­gató a Somogyi Hírlap kérdé­Vágják a mérőszalagot. A foglalkoztató napjai meg vannak számlálva sére elmondta: a dolgozók és a menedzsment munkájával is elégedett volt a város, az át­alakításra a szabályozók ked­vezőtlen változása miatt kény­szerültek. Az eddigi fix támo­gatásnak ugyanis csupán egy része marad továbbra is biz­tos pénz, a többire pályázni kell. Eddig minden évben for­rást kellett biztosítania az ön- kormányzatnak az önként vállalt feladat ellátására a Stil- texnél, tavaly tizenkétmillió forintot. A pályázati rendszer bevezetése miatt most nem tudni, hogy a jövőben meny­nyi városi támogatásra lenne szükség a működéséhez. ►2. OLDAL A régiós tanács meghirdette a fejlesztési pályázatokat A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács szerdán Pécsett egyhangú szavazással elfogadta a decentralizált régi­ós pályázatokat, amelyeket ez­zel meg is hirdettek. Wekler Ferenc, a tanács el­nöke a decentralizált helyi ön- kormányzati fejlesztési támo­gatási programok elfogadása után arra kérte a városok ve­zetőit, hogy ezt az erre az év­re leszűkült hazai forrást ne vegyék igénybe, hagyják meg a kis települések számára, hi­szen a Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP) elsősorban a városoknak fog kedvező lehetőségeket nyújtani. ■ A falvaknak ked­veznek a meghir­detett decentra­lizált pályázatok. A tanács döntése meghoza­talakor maximálisan figye­lembe fogja venni a kistérsé­gek konszenzusos javaslatait. Az említett forrás közel a felé­re csökkent, mivel a költség- vetési törvény szerint 2006- ban összesen ötmilliárd forin­tos keret állt rendelkezésre, amelyből hárommilliárd volt felhasználható. A törvény mó­dosítása szerint 2007-re már kétmilliárd-nyolcszázezer forintra csökkent a teljes ősz- szeg, amelyből a szabad ke­ret mintegy egymilliárd-hat- százezer forint. A dél-dunántúli regionális külkapcsolati bizottság tagjá­vá választották Somogyból Pünkösd Mártont, az Orszá­gos Fejlesztési és Program Iro­da (OFPI) dél-dunántúli régió­igazgatóját. A megyei kórház feloldotta a látogatás tilalmát Mától újra szabad látogatni a Kaposi Mór Oktató Kórház­ban. A megyei intézményhez tartozó mosdósi kórházban to­vábbra is fenntartják a tilal­mat. A szigorú intézkedést egy hónappal ezelőtt elővi­gyázatosságból rendelték el, mivel a betegek és a dolgozók között is egyre többen küsz­ködtek influenzaszerű tüne­tekkel. Kaposváron az elmúlt héten már nem észleltek ú- jabb megbetegedést, Mosdó­son azonban még a napokban is sok volt az új beteg. Somogybán hivatalosan sem akkor, sem azóta nem mutat­ták ki az influenza vírusát, és járvány sem volt. ■ F. E. ÁRA: 99 FT, ELŐFIZETVE: 69 FT WWW.SOMOGYIHIRLAP.HU Somogyi Hírlap- J 2007. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK XVIII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÚJ _____________— KÖZÉLETI NAPILAP AK ÁCOS ÚTON nemeskisfalud. AZ UTAKON TÖBB MINT EZER RÚZSA MAGDI ▼ M A KÖZSÉG AGYAGEDÉNYBE CSOMAGOLNÁ MrnlSiunrnrv AZ EUROVÍZIÓS J a méhészek termékeit (20lMt KATYuT MEGSZÜNTETTEK „0lDAl dalfesztiválon \ jmf

Next

/
Thumbnails
Contents