Somogyi Hírlap, 2007. február (18. évfolyam, 27-50. szám)

2007-02-01 / 27. szám

Mégis lesz új párt Új jobboldali pártot hoz létre Gorka Sebestyén biztonságpolitikai szakértő, mert szerinte a Fidesz és Orbán Viktor pártelnök láthatóan csődöt mondott. Az új szervezet nevét, lehetséges tag­jait egyelőre homály fedi. ►6. oldal Sztrájkolnak a vasutasok Egyórás figyel­meztető sztrájkot tartanak pénte­ken, február 2-án a vasutasok - jelentette be teg­nap a szakszer­vezet. ► 6. OLDAL TAKMLOM^I MEGYEI KÖRKÉP 2 PANORÁMA 6 GAZDASÁG ________8 ÉL ETMÓD_____9 KR IMI&BULVÁR IQ OPTIKA_________11 SP ORT__________13 KR ÓNIKA 16 Jó élni Magyarországon Előkelő helyet kapott hazánk egy nem­zetközi felmérésen, amelyben az élhe­tőség és az otthonérzés színjét vizsgál­ták az egyes országokban. Magyaror­szág Csehországgal holtversenyben az előkelő 25. helyre került. >-7. oldal IDŐJÁRÁS Számotte­vő csapadék nem lesz. Napközben élénk, gyakran erős szél fúj. A hő­mérséklet 6 fokig emelkedik. ►16. OLDAL Természetes nyugtatok A stresszre, ide­geskedésre való hajlam nem fel­tétlenül a geneti­ka kérdése. Az idegek védelme a táplálkozástól is függ. ►9. OLDAL VEGYE ESZRE! Vegye észre, hogy igazán mesebeliek a viszonyok a somogyi utakon, bár két­lem, hogy Grimmnek ez tetszene. Las­san kezdek beletörődni, hogy nincs olyan falu, ahol este legalább egy kivi- lágítatlan kerékpárossal ne találkozna az ember. Szerdán azonban Homok- szentgyörgyön csúcsot döntöttek. Mire átértem a falu egyik szélétől a másikig, éppen hét sötétségbe burkolózott bicik­list sikerült összeszámolnom. Szeren­csére már az elsőnél óvatosabban kezd­tem nyomni a gázpedált, így legfeljebb lelki sérülések maradhattak utánam. Ha azonban egy figyelmetlenebb autós jár arra, szép sorban felkenhette vol­na a szélvédőre valamennyit Aztán - ahogy a mesében a vitéz szabólegény - ő is kiírhatná magára vagy a kocsija oldalára: hetet egy csapásra. (ni) Valami bűzlik a tiszteletdíj körül víziközmű-társulat Nem csak a szennyvíz, a pénz is elfolyik a falu kasszájából Nincs elég tanuló, ezért kiskorúsítják az iskolákat Az elmúlt három évben 15 is­kola szűnt meg Somogybán, és a következő tanévtől újabb ki­lencre hasonló sors vár. Ame­lyik megmarad, abból is sok­nak kell feladnia önállóságát. A hozzáértők azt mondják, ta­lán tíz olyan falusi iskola lesz a megyében, amelyik önálló maradhat. A többi arra kény­szerül, hogy egy nagyobb okta­tási intézmény vagy városi is­kola tagiskolája legyen a követ­kező tanévtől. Csak az az álta­lános iskola kaphat ugyanis önállóan működési engedélyt, ahol a hetedik és a nyolcadik osztályban legalább 15 diák ta­nul. Ezt az előírást a legtöbb kisiskola képtelen teljesíteni. Niklán például van olyan osztály, ahol csak nyolcán ta­nulnak. Az intézményre két év­vel ezelőtt több mint 40 millió forintot költöttek el, teljesen fel­újították, mégis a létéért kell harcolnia. Táskái Ibolya, az is­kola igazgatója azt mondta: be­adták a fennmaradási kérelmet az OKÉV-irodához és remélik, hogy így is megkapják az enge­délyt a további működéshez. Volt olyan iskolaigazgató, aki inkább felmondott, mert belátta: az elmúlt években el­végzett munkáját saját kezével kellene lebontania és volt, a- melyiket menesztették, mert nem volt hajlandó ebben köz­reműködni. M. OLDAL A csatornahálózat már rég elkészült, az építtető társulat mégsem szűnt meg. A cégbíróság sem érti, mi dolga lehet még, azt meg a falubeliek nem tudják, mire megy el a pénzük Száz centiméter a Balaton vizsgálat Nem kell moszatpáfrány-inváziótól tartani Alacsonyabb a tápanyag-kon­centráció a Balatonban - áll a tudományos akadémia balatoni limnológiai intézetének friss je­lentésében. A szakemberek szerint ennek az lehet az oka, hogy az átlagnál kevesebb csa­padék hullott, ezért alacso­nyabb a vízhozam a befolyók- nál. Minimális az alga mennyi­sége a tóban; a Siófoki-meden­cében egy literben négy mikro- gramm. A kutatók megjegyzik: nem kell a most megjelent vö­röslő moszatpáfrány inváziója- _ tói tartani. A csapadékszegény | időjárás nem befolyásolta ked- g vezőtlenül a vízszintet. A siófo- J ki mérce most kereken száz § centimétert mutat. ■ F. I. Tavaszias tél a Balaton-parton. A siófoki kikötőben jólesik a napfürdő „Elfelejtette” felszámolni magát a kőröshegyi víziközmű-társu­lat, holott a szennyvízcsatorna­hálózat 2004 végén elkészült. A tisztségviselők azóta is min­den hónapban felveszik a tisz­teletdíjukat; a volt polgármes­ter a társulat elnöke. A Cégbíró­ság másodszor szólítja fel a vízi- közmű-társulatot, hogy számol­jon be, milyen tevékenységet végez, van-e még befejezetlen beruházás a faluban, ami indo­kolja a működését? Az ügyet Pavlek Ferenc képviselő vetette fel a minapi testületi ülésen.- Nem csukhatjuk be a sze­münket, lépnünk kell - mond­ta Pavlek Ferenc. - Két éve a semmire megy a társulat veze­tőinek a tiszteletdíja. Azt szor­galmaztam: hatalmazzuk fel a jegyzőt az ügy tisztázására.- 2004 végére kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat a te­lepülésen - magyarázta Petrin László kőröshegyi jegyző. - Át­került az önkormányzat tulaj­donába, a DRV Zrt. üzemelteté­sében. A törvény értelmében ekkor fel kellett volna, hogy szá­molja önmagát a víziközmű- társulat. Ehelyett a lakosok to­vábbra is oda fizetik be tör­lesztőrészleteiket, s a társulat mosolyogtató az ex-polgár- mester érvelése - mondta Pet­rin László jegyző, amikor szem­besítettük Kiss Ferencné ál­láspontjával. - A létesítmény, azaz a gerincvezeték elké- . szült; erre kérdez legújabb számlázza tovább - de úgy, hogy leveszi belőle a tisztségvi­selők havi tiszteletdíját. Láttam a társulatnak olyan kimutatá­sát, miszerint ez évi nyolcszáz­ezer forint. Az a minimum, hogy ezt tisztességtelennek, eti­kátlannak tartom, és csak hab a tortán, hogy a 2006. október elsején leváltott polgármester az elnök, aki ezek szerint négy évig demokratikus álarc mögött levelében a Cégbíróság. Mi azt válaszoljuk: nincs a falu­ban folyamatban lévő beru­házás. Igaz, elvileg kötelező a rákötés a hálózatra, de az már a lakosok magánügye, mikor teszik meg. imitálta a köz szolgálatát, hi­szen most már nem zavarja, hogy a köz pénzéből a semmi­re veszi fel a havi tiszteletdíját.. Petrin László jegyző szorgal­mazta a Cégbíróságnál, hogy az sürgesse meg a társulat felszá­molását. - Kiss Ferencné elnök, a volt polgármester a bíróság­nak írt válaszlevelében semmi­hez nem értő, illetéktelen sze­mélynek titulált engem,, tán Petrin László: húsz év múlva sem lesz száz- százalékos a rákötés a hálózatra. nem számolva azzal, hogy leve­lét eljuttatja hozzám is a bíróság- jegyezte meg Petrin László. Kiss Ferencné érdeklődésünk­re azt áhította: nem készült még el a csatornázás Kőröshegyen.- Folyik még az elszámolás, és sokan most kötnek a hálózatra, tehát akad teendőnk - magya­rázta. - Az nem úgy van, hogy földben a csatorna, aztán nincs szükség a társulatra, ami e- gyébként jól működik, büsz­kén vállalom a tevékenységét. Azt is, hogy 53 millió forinttal adtam át a község kasszáját utódomnak. Néhány rosszin­dulatú helybéli azonban be akar feketíteni, és azt a mindössze havi harminc­ezer forintos tiszteletdí­jamat is elvenné, ha te­hetné... ■ Fónai Imre A jegyző már csak mosolyog az elnök-expolgármester érvein INFARKTUSMEGEtiiZÍS ÉRVIZS6AUT ^^MTERIOfiRÜFFAl ORSZÁGOSAN 06-20/969-3535 06-30/5888-326 06-20/4242-692 www.icc.hu icc@t-online.hu • ^---______^ _ ' *p0 SVA** A Somogyi Hírlap, ú ö 2007. FEBRUÁR 1., CSÜTÖRTÖK XVIII. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM gf KÖZÉLETI NAPILAP J/tk SOMOGYBÁN ŐRZIK AZ EURÓPAI EVET VART AZ ELNYERT TAMOGATASRA * * # ES A tjm HARMINC TELEPÜLÉS ™ UNIÓ HATARAT 15. oldal SKODALÁMPA I .11:11! Ilin IIIIIll 9*770865 9 1 2046 0 7 0 2 7

Next

/
Thumbnails
Contents