Somogyi Hírlap, 2006. október (17. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-01 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 38. szám

2 KÖZÉLET, POLITIKA 2006. OKTÓBER 1., VASÁRNAP HÍREK Moszkva felfüggeszti a grúziai csapatkivonást Oroszország felfüggesztet­te katonáinak Grúziából tör­ténő kivonását, miután egy­re feszültebbé válik a két or­szág közötti viszony. A vál­ság azt követően éleződött ki, hogy Grúziában a na­pokban kémkedés gyanújá­val őrizetbe vettek öt orosz katonatisztet, s egy további kiadatását követelik a had­seregtől. Fegyvernyugvást hirdettek a kurdok EGYOLDALÚ TŰZSZÜNETET hir­detett a Kurd Munkáspárt (PKK) egy nappal azt köve­tően, hogy bebörtönzött ve­zetőjük, Abdullah Ocalan hasonló felhívását Recep Tayyip Erdogan török kor­mányfő elutasította. Az auto­nómiáért küzdő szervezet 1984 óta tartó harca eddig több mint harmincezer ha­lálos áldozatot követelt. Izrael ma távozik Dél-Libanonból Izrael vasárnapra befejezi katonáinak Dél-Libanonból való kivonását - tájékoztat­ta Fuád Szinjóra libanoni kormányfőt Alain Pellegrini, a libanoni ENSZ-erők (UNIFIL) főparancsnoka. Közben Benjámin Ben- Eliézer, az izraeli kormány volt védelmi, jelenleg inf­rastruktúráért felelős mi­nisztere közölte: „az első adandó alkalommal” meg kell ölni Haszan Naszrallah sejket, a libanoni síita Hez- bollah vezetőjét. Merénylet a kabuli belügyminisztériumnál tizenketten - köztük egy gyerek és két nő - meghal­tak, további ötvenen meg­sebesültek szombaton Ka­bulban az afgán belügymi­nisztérium épületénél, ahol egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát. A tá­madót a rendőrök megállí­tották az intézmény kapujá­ban, a terrorista ekkor hoz­ta működésbe a nála lévő szerkezetet. Mohammed Hanif, az afganisztáni tálib lázadók egyik szóvivője kö­zölte: ők követték el a tá­madást. Valamennyi szavazólapot le kell pecsételnie a szavazatszámláló bizottságnak. Ha valaki visszaadja üres lapját, az új szavazónak már nem adható ki. Helyhatóságokról döntünk választás Attól még érvényes a szavazás, ha valamelyik lap üres Településtípustól függő, hány szavazólapot kap ma az urnához járuló vá­lasztópolgár. A szavazás attól még érvényes, ha va­lamelyik lapon nem ad le voksot a szavazó. Europress-összeállítás Önkormányzatairól szavaz ma az ország: településtípustól füg­gően két-négy szavazólapot kap­nak a fülkékbe térő választópol­gárok. A megyei jogú városok­ban csak polgármesterre és kép­viselő-testületre, a többi telepü­lésen emellett a megyei közgyű­lés tagjaira, a fővárosban a főpol­gármesterre és a kerületi polgár- mesterre, a kerületi képviselő- testületre és a fővárosi közgyű­lés tagjaira adhatják le voksaikat a szavazók. Ezen kívül azok a vá­lasztópolgárok, akik kérték a ki­sebbségi névjegyzékbe vételü­ket, egy külön szavazókörben - ennek hollétéről korábban tájé­koztatást kellett kapniuk - a vá­lasztott kisebbségi képviselő-tes­tület jelöltjeire is szavazhatnak. Nem kötelező vasárnap vala­mennyi kapott szavazólapot ki­tölteni - mondta Rytkó Emília, az Országos Választási Iroda (OVI) vezetője. Ha a választópol­gár vasárnap nem kíván részt venni valamennyi önkormány­zati választáson, akkor a szava­zatszámláló bizottságnak vissza­adhatja a szavazólapok egy ré­szét, vagy kitöltetlenül is bedob­hatja azokat az urnába - mond­ta egy tegnapi sajtótájékoztatón összesen 143 magyarországi és 34 külföldi újságíró jelezte akkreditációs igényét a vasár­napi önkormányzati és ki­sebbségi választásokra. „Ti­zennyolc országból kértek új­ságírók előzetes akkreditációt az Országos Választási Sajtó- központba" - közölte Benkő újságírói kérdésre Rytkó. Nem kötelezi jogszabály arra a polgá­rokat, hogy valamennyi válasz­táson részt vegyenek, ha csak az egyiken kívánnak élni választó­jogukkal. Ismert: az önkormány­zati voksoláson részt vevők egy­szerre több lapon szavaznak: képviselő-testületet, közgyűlést, polgármestert vagy főpolgár­mestert választhatnak. A szavazás menetéről szólva Rytkó Emília elmondta: a szava­zatszámláló bizottságnak az­után, hogy ellenőrizte a válasz­tó személyazonosságát, át kell István, az Országos Választá­si Iroda (OVI) sajtóirodájának vezetője. A média munkatár­sai az Európai Unió tagálla­main kívül többek között az Amerikai Egyesült Államok­ból, Mexikóból, Brazíliából és Japánból érkeznek - tette hozzá. adnia számára valamennyi, je­lenlétében lepecsételt szavazó­lapot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi lapon vok­solni kell: a választó dönthet úgy, hogy nem kíván részt ven­ni valamelyik szavazáson. Ek­kor vagy visszaadja a bizottság­nak a szavazólapok egy részét, vagy pedig átveszi valamennyi szavazólapot, de azokat kitöltet­lenül, akár „érintetlenül, üre­sen” Is bedobhatja az urnába. Az OVI vezetője figyelmeztetett arra: az esetlegesen visszaadott szavazólapokat már nem lehet másnak kiadni. Azoknak ott kell maradniuk a bizottságnál, amelynek „leltár szerint ponto­san” el kell számolnia „minden egyes papírral”. Szigeti Péter, az Országos Vá­lasztási Bizottság elnöke a táv­irati iroda kérdésére megerősí­tette a fentieket,-mondván: nem kötelező a választás, az állampol­gár pedig eldönti, hogy mire kí­ván szavazni, mire nem kíván szavazni. Tizennyolc országból jönnek újságírók Az őserdőbe zuhant a brazil légitársaság repülőgépe Lezuhant egy brazil belföldi utasszállító repülőgép 155 sze­méllyel a fedélzetén. A repülő roncsait szombaton az amazo­njai őserdőben találták meg. Úgy tudni, a szerencsétlenséget senki sem élte túl. A Goi brazil légitársaság gé­pén, amely Manausból a főváros­ba, Brazíliavárosba tartott, 149 utas és a hatfős személyzet uta­zott. A géppel péntek délután sza­kadt meg a kapcsolat A kataszt­rófa körülményeiről megbízható adatok nem állnak rendelkezés­re, de valószínű, a járat egy ki­sebb repülővel ütközött össze. Waldir Pires védelmi minisz­ter úgy nyilatkozott, hogy az a kisgép, amellyel a Boeing össze­ütközött, sikeres kényszerleszál­lást hajtott végre. A gép pilótája elmondta a hatóságoknak, hogy gyakorlatilag nem látta az utas- szállítót, csak egy árnyékot, ez­után ütközést érzett, amelynek nyomán gépe egyik szárnyának egy része leszakadt. „Magyar áldozatokat illetően a magyar nagykövetséget, illetve a konzulátust sem magyar hoz­zátartozók, sem a brazil hatósá­gok nem értesítették” - közölte Dudás Mihály konzul. ■ Z. M. Visszafordult a Malév utasszállítója Felszállás után nem sokkal visz- szafordult a budapesti Ferihegyi repülőtérre a Malév macedóniai Szkopjébe tartó járata szombat délután. Németh Krisztina, a lé­gitársaság kommunikációs ve­zetője közölte: a Malév 440-es já­rata 59 utassal és négyfős sze­mélyzettel azután döntött a visz- szafordulásról, hogy a gép kapi­tánya a műszereken a bal főfutó­műről hibajelzést észlelt. „A vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a bal főfutó akna­ajtajának becsukását érzékelő kapcsoló meghibásodott” - mondta Németh Krisztina. A kommunikációs vezető hozzá­tette, a gépen utazók mindvégig biztonságban voltak. Az utasok ma egy nagyobb kapacitású re­pülővel juthatnak el Szkopjéba, közülük a nem budapestieknek szállást biztosítottak. ■ Z. M. Róbert Fico ismét pártja élére került újraválasztás Kizárhatják soraikból a Smert az európai szocialisták Pakisztánt gyanúsítják a mumbai robbantásokkal Egyetlen jelöltjét, Róbert Fico mi­niszterelnököt választotta ismét a Smer-Szociáldemokrácia nevű vezető szlovák kormánypárt el­nökévé szombaton a párt köz­gyűlése. Nem lesz a továbbiak­ban a Smer alelnöke Mónika Benová Flasíková, a párt egyik eddigi alelnöke és európai parla­menti képviselője, aki korábban többször bírálta Ficót, amiért kor­mányzati szerephez juttatta a magyar- és romaellenes kiroha­násairól ismert Ján Slota Szlovák Nemzeti Pártját (SNS). A nemzetközi politikában sza­lonképtelennek minősülő SNS miatt várhatóan kizárja, jobb esetben felfüggeszti Fico pártjá­nak tagságát az Európai Szocia­listák Pártja. „A fanyalgókat nem az SNS koalíciós tagsága, hanem az zavarja, hogy nem a korábban kormányzó és most el­lenzékbe kényszerült pártok kö­zül választott koalíciós partne­reket” - kommentálta ezt Fico. A miniszterelnök ismét példát­lannak nevezte, hogy az ország­nak olyan polgárai is vannak, akik Szlovákia megfigyelésére biztatják a nemzetközi szerveze­teket A kormányfő Bugár Bélá­ról, az ellenzéki Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnökéről be­szélt. Slota és Fico sérelmezi, hogy Bugár Budapesten tárgyalt, * ahol szerintük a szlovák kor- ö mánypártok ellen irányuló lépé- § seket tett. ■ Z. M. Fico: egyesek példátlan Szlovákia-ellenes lépéseket tesznek A legfőbb pakisztáni hírszerző ügynökség tervelte ki a 186 ha­lálos áldozatot követelő júliusi mumbai vasúti robbantássoro­zatot, amelyet a Kasmír függet­lenségéért harcoló Laskar-i-Tai- ba hajtott végre - jelentette be tegnap a nyomozás­sal megbízott indiai rendőrparancsnok, A. N. Roy. Július 11-én dél­után hét robbanás történt több vonaton és pályaudvaron a világ legnagyobb forgalmát lebonyolí­tó Mumbai környéki vasútháló­zaton, a halottakon kívül mint­egy hétszázan megsebesültek. A rendőrség szerint márciusban kezdték el tervezni a merényle­tet, majd a pakisztáni Bahával- purban képezték ki az elkövető­ket. Összesen 15 embert tartóz­tattak le az ügyben, közöttük 11 pakisztánit. Tárik Azim Hán pakisztáni tá­jékoztatási államminiszter a BBC- nek alaptalannak nevezte az országát ért vádat. Egyelőre nem tudni, mindez hogyan hat a két szomszédos atomhatalom töré­keny megbékélési folyamatára. A tárgyalásokat közveüenül a me­rénylet után felfüggesztették, az új­raindításról nemrég Kubában egyezett meg Manmohan Szingh indiai kormányfő és Pervez Musarraf pakisztáni elnök. ■ ■ Júliusban hét bomba robbant a vasúton.

Next

/
Thumbnails
Contents