Somogyi Hírlap, 2006. augusztus (17. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2006. AUGUSZTUS 1., KEDD 2 MEGYEI KÖRKÉP Mi alapján választ szállást? MAGYAR KÁLMÁN kaposvári régész-történész: - Sem külföldön, sem itthon nem laknék kollégiumban. Bár egyre színvonalasabb szol­gáltatásokat nyújtanak a hazai intézmények, túl za­josak számomra ezek a szál­lók. Ha nyaralni megyek, pihenésre, nyugalomra vá­gyom. Elvárom, hogy a szo­ba ára reggelit is tartalmaz­zon, a fürdő és a mellékhe­lyiség külön legyen. Örülök, ha van konferenciaterem. kenéz ádám budapesti jo­gász: Idén a Dominikai Köztársaságba utazom nya­ralni. A legtöbbször olyan hotelt választok, ahol úszó­medence is van, de nem vá­rom el, hogy programokat kínáljanak. Majd éri eldön­tőm, mivel akarom eltölteni a napjaimat. Olyan kollégi­umban, mint a kaposvári Klebelsberg, szívesen al­szom, de ehhez hasonló kö­zépiskolai intézmény kevés van az országban. KŐVÁRINÉ GÖRÖG VIVIENNÉ ka­posvári óvónő: - Apartmant bérelünk a legszívesebben a családommal, idén nyáron Olaszországba utaztunk. Annak örülünk, ha úszóme­dence is tartozik a nyaraló­hoz, illetve ha légkondicio­náltak a helyiségek. Reggeli helyett szerintem jobb len­ne, ha vacsorát tartalmazna a szállásdíj. Kollégiumban nem szívesen laknék egy családi nyaralás alkalmával. Ágyrajáró diákokat várnak kollégiumok Bogláron telt a ház, délre kisebb csoportok látogatnak Míg a Balaton-parton és a megyeszékhelyen telt ház fogadja a kollégiumi szálláskeresőket, Bar­cson és Nagyatádon alig akad néhány vendég. Meiszterics Eszter A nyári turizmus kínálja a leg­nagyobb lehetőséget a középis­kolai kollégiumok számára, bogy előteremtsék a működés­hez szükséges pénzeket. A megyei önkormányzat idén 511 millió forinttal támo­gat hét intézményt, jól jön eh­hez a nyári bevétel.- Kiránduló csoportok, mű­vészek és sportolók szállnak meg a kollégiumban, illetve előfordul, hogy a horvát ten­gerpartra utazó családok al­szanak egy-egy éjszakát Bar­cson - tájékoztatott Bakó Jó- zsefné gazdasági vezető. A nem­rég épült strand miatt nagyobb forgalomra számítottak ugyan, de a tapasztalatok szerint még nem ismerik eléggé a turisták az új fürdőt. Nagyatádon is változó a lét­szám nyáron. Dán József, a Jó­zsef Attila Kollégium igazgató­ja mégsem nem panaszkodik.- Miskolc környékéről érkez­tek rhálnászédők az intéz­ménybe, ezenkívül sportolók laknak még a nyáron a kollégi­umban - mondta az igazgató. Hozzátette: augusztusban min­denkit kiköltöztetnek az épü­letből, ugyanis teljes körű fel­újításon megy át az intézmény. § A jelenlegi turistaszállóból egy j= év múlva háromcsillagos szál- g loda lesz, így áremeléssel is | számolnak a jövőben. A kaposvári Klebelsberg Kollégiumban szinte telt ház van. Kiss Erzsébet gondnok el­mondta: vallási közösségek érkeznek nyaranta, idén két csoport is megszáll az intéz­ményben, illetve futballisták is laknak néhány hetet a szál­lóban. A fonyódi Balaton Kollégium­ban Dunaszerdahelyről jöttek vendégek, ezenkívül családok és sportolók vesznek ki szobá­kat ezekben a hónapokban. Horváth István igazgató el­mondta: csak látszólag van telt ház az intézményben, mert a 6- 8 ágyas szobákat 3-4 fős csalá­A fiatalok olcsósága miatt kedvelik a diákszállót. Úgyis kevés időt töltenek a szobában, ha lehet, szórakoznak dók veszik ki. Hozzátette: ked­vezményeket is nyújtanának a diákcsoportoknak, de erre le­hetőségünk sincs, mert egyre kevesebb a diáktáboroztatás. A balatonboglári középisko­lai kollégium sikere ezzel szemben évek óta páratlan, jú­nius elejétől augusztus végéig foglaltak a szobák. Nemrég egy varsói karateklub százötven tagja lakott a szállóban, őket német turisták és egy szegedi tánccsoport váltotta fel.- Az idei év még a tavalyinál is sikeresebb - tájékoztatott Gás­pár László igazgató. Hangsúlyoz­ta: mindezt az állandó reklám­nak és hirdetésnek köszönhetik, valamint a visszajáró vendégek­nek. Az igazgató szerint a turis­tákat a rendezett környezet, a szálló parkja és a szauna is vonzza. - Amit az interneten és a fotókon látnak az érdeklődők, valóban azt is kapják - mondta. A siófoki városi kollégiu­mot nyáron egy vállalkozó bér­li, aki egy utazási irodával kö­tött szerződést, így németek­nek, osztrákoknak nyújt szál­láslehetőséget. KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUMOK ÁRAJÁNLATA SOMOGYBÁN Balatonboglári Középiskolai Kollégium _______2500 forint/fő (+ 200 ft üdülési díj) Ba rcsi Széchényi Ferenc Középiskolai Kollégium_________________1380 forint/fő Na gyatádi József Attila KoHágtem_______________________________1200 forint/fő Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium___________________2300 forint/fő Fo nyódi Balaton Kollégium______________1600 forint/fő (gyermek: 1400 forint/fő mm smssm Barcs négy helyi páros in­dult a városi strandon ren­dezett strandröplabda-verse­nyen. A viadalnak folytatása lesz, augusztus 12-én már a környékbeliek is bekapcso­lódhatnak a látványos mér­kőzésekbe. (ga) Barcs ötnapos vízi túrára mennek a Dráva-karaván résztvevői augusztus 15-én. A vállalkozó kedvűek Mu- raszemenyén teszik vízre a kenukat és Molnári, Víz­vár érintésével 130 kilomé­ter megtétele után érkez­nek Barcsra, (ga) Hajmás falunapi vígassá­got rendeztek a hétvégén. A programok már reggel elkezdődtek: a hagyo­mányőrző egyesületek, va­lamint a zenekarok fellé­pése után Forgács Gábor humorista járult hozzá a jó hangulathoz. Tíz órakor tűzijáték zárta a napot, (bl) Kaposvár MÁR csak kétezer hektáron kell elvégezni a tritikálé, az őszi búza és a rozs aratását. A feladat azonban nem csekély, mi­vel a munkák a periféri­kus területek kis parcellái­ra korlátozódnak, ahol las­sú ütemben folytatható a betakarítás - tájékoztatott a megyei FM-hivatal. Be­számolójuk szerint eddig 290 ezer tonna szemter­més, ezen belül több mint 202 ezer tonna őszi búza került a tárolókba, (hm) Kaposvár-Taiiándörögd az el­ső magyar szaharai expedí­ción részt vett művészek Afrikában készült alkotása­iból nyílt kiállítás a talián- dörögdi teleházban. A kiál­lításon Baktay Patrícia, Bátai Sándor, L. Gaál Ildikó, Györgydeák György és Ha­rangozó Ferenc művei is láthatók. A tárlat augusztus 6-ig tart nyitva, (mg) Kisbajom veterán autók és motorok tulajdonosai talál­koztak Kisbajomban. Az ország minden pontjáról érkezett régi járművek Lábodon, Nagyatádon és Segesden is felvonultak, majd a kisbajomi erdei is­kola szálláshelyén pihen­tek meg. A látványos jár­gányok mindenütt nagy feltűnést keltettek, (csm) Megfázást okozhat, kánikula A nyolcfokos eltérés lenne az mégis javítja a munkakedvet a klíma ideális a kinti és benti hőmérséklet között, de sokan jobban hűtik a levegőt A kánikulát sokféleképpen lehet enyhíteni. Van, aki a sörre eskü­szik, van, aki a strandra. Az utób­bi időben sokan köttetnek be ott­honukba légkondicionáló beren­dezést; a meleg hatására a köz­szájon forgó rémhírek a nátháról és tüdőgyulladásról a háttérbe szorulnak.- A tavalyi év hasonló idősza­kához képest mintegy harminc százalékkal nőtt a légkondicio­náló berendezéseket megrende­lők száma - mondta Kardos Já­nos, egy kaposvári cég ügyveze­tő igazgatója. - Magánszemé­lyek és vállalatok, közületek is rendelik. Húsz éve foglalkozunk dímaberendezések szerelésé­vel, talán még soha nem volt ennyire nagy az igény. Egy jó mi­nőségű készülék ára százezer fo­rint körül mozog, de a határ a csillagos ég, hiszen a legmoder­nebb, csúcstechnológiát képvi­selő szerkezetek 4-5 millió forin­tért kerülnek piacra. Kardos János szerint a nyolc­fokos eltérés az ideális a kinti és a benti hőmérséklet között, ám ebben a kánikulában a 11-12 fo­kos eltérés sem okoz gondot. Megbetegedést nem a hőfokkü­lönbség okoz. - A kondenzvíz- csatornába leülepedik a maszat, és megtelepedhetnek a gombák. A légkondi aztán ezeket a kór­okozókat kifújja a légtérbe. Ha rendszeresen karbantartják a készülékeket, tisztítják a szűrő­A klímaberendezéssel felszerelt üzletben a rövid időre betérő könnyen megfázhat, ám az ott dolgozónak így kellemesebben telik a napja két, akkor nem okozhatnak megbetegedést - tette hozzá. Kovács Kornél siófoki autóke­reskedő szerint a meleg nem nö­veli a klímaberendezések iránti igényt, mert a közép kategóriájú autókba eleve beszerelték.- Egy klímaberendezés ára 190-350 ezer forint. Aki a telepü­lésen belül használja az autóját, nem ad ki ennyi pénzt - mond­ta. - A középkorú vagy idősebb autótulajdonosok sem szívesen vásárolják meg, mert félnek a megfázástól, betegségtől. A gép­kocsi fogyasztását mintegy nyolc deciliterrel növeli meg a klíma száz kilométeren, ez a mai benzinárak mellett meggondo­landó. ■ F. Szarka Ágnes 24 fok az ideális gimesi Mihály, a megyei kór­ház osztályvezető főorvosa szerint klimatizált helyiség­ben nagyobb a munkakedv, de a néhány pillanatra beté­rő embernél könnyen megfá­zást okozhat a hús levegő.- Aki a rekkenő melegből esetleg izzadton klimatizált helyre ér, könnyen megfázhat. Nyáron a 24, télen a 22 fok a legideálisabb belső hőmérsék­let. A megyei kórház új műtői­ben és az intenzív osztályon működik klíma. A kórtermek a nag}’ ablaküveg-felületek miatt is rendkívül melegek.

Next

/
Thumbnails
Contents