Somogyi Hírlap, 2006. március (17. évfolyam, 51-76. szám)

2006-03-01 / 51. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2006. MÁRCIUS 1., SZERDA NYIM 14 2 SZÁMOKBAN Két újszülött idén Már két új jövevénnyel gyarapodott a település. A leg­fiatalabb nyimi Kerényiék por­táján él, másfél hetes. Tavaly három születést számlálhattak a faluban, az idei esztendő kedvezőbbnek ígérkezik ebből a szempontból. A falu legidő­sebb polgára a 89 éves Czumf Istvánné. Nyimben 1880 táján még több mint 500-an éltek. Hosszú évek óta 300 körüli a lakosság száma. Kártyaparti a klubban. A fiatalok a rendszeres találkozásaikkor terveket szőnek, hogyan lehetne megmozgatni ezt az alvó települést HBSISHIi Jön a csatorna elkezdte már a lakosság az előtakarékoskodást a szenny­vízcsatornázásra. Nyim is ré­sze az uniós támogatásra szá­mító észak-somogyi társulás­nak. Ha kiépül a faluban a csatorna, komfortossá válik a település. Legkorábban 2008- ban lehet számítani arra, hogy elkezdődjön a munka. A férfiak főznek NŐNAPI BÁLRA KÉSZÜL a falu, különösképpen a rendez­vényt szervező ifjúsági klub tagsága. Március 11-én tart­ják a hagyományos mulatsá­got. Ezen minden megjelenő hölgy virágot kap, az egyedül élő falubelieket pedig vacso­rajeggyel lepik meg. Ugyan­csak a hagyomány jegyében ez alkalomból a nyimi férfiak főznek a helyi lányoknak, asszonyoknak, s ők is szolgál­ják fel az ételt, italt. A fiatalok éltetik a falut közösség Egyszerre vannak közel és távol a Balatontól Stagnáló költségvetés már 2002-ben is 25 millió fo­rinttal gazdálkodhatott a tele­pülés, négy év múltán sem költhetnek egy fillérrel sem többet, hiszen a 2006-os költ­ségvetést is ugyanezzel a fő összeggel fogadta el a képvi­selő-testület. Míg 2005-ben 210 millió forintos állami tá­mogatással számolhattak, idén csak 17 millióval. Helyi adóból kétmillió forintnyit vár­nak az önkormányzati kasszá­ba. Hatmillió forintot tartalé­koltak. Az iskola, óvoda és a körjegyzőség fenntartására 9 millió forint megy el, a helyi kiadásokra ennél kevesebb, 8 millió marad. RECEPT Szarvaspörkölt vöröshagymából, friss papri­kából és paradicsomból készül a nyimi falunapok és egyéb közösségi rendezvények ked­velt szarvaspörköltjének az alapja. Szalonnabőrt is tesz­nek bele a kockára vágott vad­hússal együtt. Ezt követően kell sózni. Ha levet engedett a hús, amíg még párolódik, be­letesszük a fokhagymát, az őrölt borsot, a pirospaprikát, a köményt, a babérlevelet és a borókabogyót. Fontos teendő: fel kell önteni vízzel, ha elfő a leve. A vörösbort csak az utol­só tíz percben adjuk hozzá. Péntek este volt, mégsem jött szembe senki a Nyimbe vezető úton. Pedig éppen azért időzítet­tük addigra a látogatásunkat, mert úgy hallottuk: akkor költö­zik csak élet a kicsiny zsáktele­pülésre. Hétköznap, napközben, ráadásul télidőben ma már pár­juk nélkül élő idős asszonyok­kal találkozni, akik fázósan búj­nak kendőjük mögé, az idegen láttán meg gyorsan behúzzák maguk mögött a kiskaput. Pénteken este is csak a kul- túrház körül lehetett látni autó­kat. Igaz, abban az épületben van a helyi italbolt is, a helyi fi­atalság azonban egy ajtóval ar­rébb gyülekezett. Minden héten összejönnek ilyenkor. Az egyet­len aktív közösséget alkotják ők a faluban, az a hír járja Nyimről, hogy minden megmozdulást a helyi fiatalok szerveznek. Már­pedig ha így van, ez példaérté­kű, hiszen számos településen ezzel ellentétben az idősebbek, a nyugdíjasszervezetek a kö­zösségi élet motorjai.- Ha nem lennének ilyen ösz- szetartóak a fiatalok, semmi sem történne a faluban - álla­pította meg Jámbor János. Ő ugyan kinőtt már a sihederkor- ból, mégsem lóg ki a sorból, hi­szen papíron annak az egyesü­letnek a vezetője, amit sportkör­nek hívnak. S mivel sportról ugyan ma már alig lehet beszél­ni - megszűnt a helyi futball­csapat is -, de létező szervezet­ről van szó, amihez csatlakozott az ifjúsági klub, életet lehelve belé.- A Jani bá' a nevét adja, mi meg a rangidőst tekintjük kö­zülünk a vezetőnknek - árulta el Bodó Tamás. - Régebben két­havonta hálóztunk, ma már jobban megnézzük, mi éri meg és mi nem. A szüreti, farsangi, nő- és férfinapi, idősek napi és szilveszteri vigasság azonban nem maradhat el. Gyermek­napra a legfiatalabbakat tobo­rozzuk össze; legutóbb aján­dékcsomagot kapott mind­egyik, idén akadályversenyre a halálozási arány azért magasabb Nőimben is a szü­letésekénél. Üresen marad­nak a porták, amiket nyara­lónak vesznek meg a városi­ak vagy a külföldiek. Jámbor Jánostól tudjuk, aki tagja a helyi képviselő-testületnek is: hívjuk őket és tinidiszkót is szerveztünk. Minden nyimi fia­tal magától jön közénk, nem agitálunk senkit, de szerencsé­re a többség fontosnak tartja, hogy időről időre találkozzunk és hogy - más hasonló szerve­zet nem lévén - életet vigyünk a faluközösségbe. Kifogásolják: az időseket nem nagyon lehet hazulról kimozdí­tani. - Ez persze nem meglepő, sok a beteg, egyedül élő, akit már nehéz bármilyen rendez­vényre elcsalni - vette vissza a szót Jámbor János.- Nyimben még megmarad­tak a kapuk előtti kis padok. So­kan azon élnek inkább „közös­ségi életet” - jegyezte meg Kránicz Annamária.- Kicsiny, csendes, nyugodt falu; ez azonban előny és hát­ezzel az a legfőbb probléma, hogy a legtöbben nem veszik ki részüket a falu életéből; még a hóeltakarításból sem. Akad azért olyan is, aki ma­gától keresi fel az önkormány­zatot, s megkérdi, miben se­gíthet a falunak. rány is egyszerre - vélekedett Szabó Zoltán. - A közlekedés például katasztrofális. Igaz, hogy az autó ma már nem lu­xus, de a 21. században talán el­várhatnánk, hogy javuljon, s ne pedig romoljon a buszközleke­dés. Este öt után már lehetetlen Nyimből Siófokra jutni, hétvé­gén meg még a faluba jutáshoz is „szerencse kell”. Egyszerre vagyunk távol és közel a Bala­tontól. Az állástalanság itt is gond, legfőképpen az, hogy el­sősorban csak szezonális mun­ka akad. A fiatalok vannak köny- nyebb helyzetben, mert mobili- sabbak, nem annyira helyhez kötöttek. így aztán közülünk aki igazán akar, talál magának kenyérkeresetet. Mivel minden megmozdulásban benne va­gyunk - még a falunapban is, sőt, a polgárőrség a megalaku­lásakor felerészt az ifjúsági klub tagságából állt össze -, ér­zékeljük azt is: égető gondja az önkormányzatnak a pénztelen­ség. Egyre kevesebbet tud költe­ni a falu gyarapodására. Az a szerencse, hogy más területen sem halt ki az „aktivitás” a he­lyi fiatalokból, sokan vannak, akik itt képzelik el a jövőjüket és itt alapítanak családot. Postából könyvtár könyvtár lett a postahivata­li helyiségből. Bár a többi hat­száz lélekszámúnál kisebb te­lepüléshez képest kissé meg­késve, de Nyimben is fölszá­molta hivatalát a posta. Az­óta a mozgó járatot lesik a nyimiek is. Nem áll üresen azonban a hátrahagyott helyi­ség, az önkormányzat azon­nal lépett és egy siófoki cé­get bízott meg az átalakításá­val. Ez el is készült és közsé­gi könyvtárat rendeztek be. Számítógépet a Balatonfóld- vár és Vidéke Takarékszövet­kezet adott az önkormány­zatnak. Sokan látogatják a könyvtárat, még többen ak­kor tennék ezt, ha megfelelő internet-hozzáférési lehető­ség is lenne. Az oldal cikkeit Fónai Imre írta Fotók: Gáti Kornél Az oldal megjelenését az önkormányzat támogatta Nyaralónak veszik az ingatlanokat Az évek alatt megtanultak spórolni hitel Rossz üzlet, mégis rákényszerülnek, ha fejlődni akarnak- Különösebb okunk nem lehet a panaszra - összegezte az idén véget érő önkormányzati ciklus első három évét Kajdi Tibor nyimi polgármester. - Nagyon megtanultunk takarékoskodni. A kevéske állami pénzből, saját erőnkből és a pályázati lehető­ségek kihasználásával sikerült előrelépnünk. Felújítottuk a ra­vatalozót, hozzá méltó térburko­lat készítésére is futotta az épü­let elé. Három utca járdáját épí­tettük újjá, s új könyvtárunk lett az egykori postaépületből. Az önkormányzati utak karbantar­tására minden évben különös fi­gyelmet kell fordítanunk, mert a település fekvéséből adódóan egy-egy nagyobb esőzés jelentős kárt tud okozni. Az óvoda, az is­kola és a körjegyzőség fenntar­tására is komoly összeget kell terveznünk minden esztendő­ben. Jól működik, s nagyon fon­tosnak tartjuk az oktatást, azt, hogy a jövő generációján ne spó­roljunk. Kajdi Tibor úgy látja: évről év­re igyekeznek a lehető legjob­ban beosztani azt a kevés pénzt, amijük van, de a ciklus utolsó esztendeje minden korábbinál nehezebbnek ígérkezik. Beszé­des adat: ugyanúgy 25 millió fontos Nyim költségvetése 2006-ban, mint 2002-ben volt.- A siófoki kistérség egész tá­mogatási keretét mi kaphatjuk meg - folytatta a polgármester. Kajdi Tibor polgármester- Ez ötmillió forintot jelent. Eb­ben az évben mindenképpen meg akarjuk építeni a vizes­blokkot a kultúrházhoz. Egy „ideiglenes” konténer szolgál erre a célra, immár egy álló év­tizede. Szeretnénk, ha Nyim kultúrháza - amit az elmúlt években újítottunk fel - is lenne olyan, mint a környező kis tele­püléseké. Nem kis gondot ve­szünk azonban a nyakunkba a beruházással. Nyilvánvaló, hogy a kivitelezőt ki kell fizetni, ha elkészül. Erre a célra más megoldás nem lévén, hitelt ter­vezünk felvenni, mert a megyei területfejlesztési tanácstól re­mélt támogatást csak három év­re elosztva kapjuk meg. Kikísérték a gyanúsakat, és a fagyhaláltól is óvtak Két éve alakult a polgárőrség. - Sajnos, volt értelme létrehozni - állapította meg Kovács Mari­anna, a szervezet vezetőségi tagja (képünkön). - Sok a lopás a szőlőhegyen, a rendszeres jár­őrözéssel azonban ennek elejét lehet venni. S a rosszban sánti- kálókat is el lehet riasztani, mint ahogyan már többször volt erre példa. Nyim zsáktelepülés, jól szemmel tarthatók a faluba vezető utak. A polgárőrök gya­nús, ismeretlen gépkocsit szúr­tak már ki nemegyszer, intéz­kedésre azonban nem került sor. Egyszerűen csak kikísérték a faluból. Jó az esélye, hogy többször már nem jönnek, mert látják, hogy figyelik őket. Ezen a télen fordult elő: az éjszakai járőrök a fagyhalál küszöbén lévő személyre lettek figyel­mesek. Hajnali kettőkor ke­mény hideg­ben feküdt az egyik helybéli az árokparton, keveset tudva magáról. Reggelre kihűlt volna... A nyimi polgárőrszervezet két éve alakult. Akkor még a szomszédos ságváriakkal kö­zösködtek, de tavaly különvál­tak. Úgy érezték, akad már any- nyi teendőjük, hogy képesek az önálló létezésre. S a taglétszá­muk is gyarapodott, ma már huszonhármán vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents