Somogyi Hírlap, 2006. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

2006-02-01 / 27. szám

SOMOGYI HÍRLAP - 2006. FEBRUÁR 1., SZERDA BODROG 029 Délutáni szieszta egy kis rajzolással egybekötve. Idősebb Major József, Major Fanni és Dóri, valamint édesanyjuk, Major Józsefné Munkahelyre lenne szükség remény Több vállalkozó lendíthetne nagyot a település szekerén A turizmus fellendítése az önkormányzat célja elkészült a település rende­zési terve. Az önkormányzat kijelölte a faluban azokat a területeket, ahol nagyobb be­ruházást lehet végezni. Eze­ken elsősorban turisztikai jel­legű létesítményeket szeret­nének látni, de a szociális ágazatban hasznosítható be­ruházásoknak is teret adnak. A terv elkészítése 2,2 millió forintba került Akadálymentes lett a művelődési ház elkészültek a kultúrház aka­dálymentesítésével, így most már a mozgássérültek is köny- nyen bejárhatnak a művelődé­si intézménybe. A beruházás mintegy 2,2 mülió forintba ke­rült. Ez az összeg pályázati pénz volt, a településnek nem kellett hozzáadnia önerőt. Adományokból épül föl a falu első temploma épül A település első temp­loma. A lábazatot már a múlt évben elkészítették, az idén a falazást és a tetőt sze­retnék megcsináltatni. Ez tizenötmillió forintba kerül. A templom építésének össz­költsége negyvenmillió fo­rint, az egyházközség ado­mányokból gyűjti össze. Kirakodóvásár a kultúrházban hetente egy alkalommal vá­sárt rendeznek a kultúrház­ban, amelyet az önkormány­zattól bérelnek az árusok. Bár a választék nem nagy, ha a nézelődőnek szerencséje van, itt olcsón bevásárolhat a családnak. A cikkeket írta: Bartos László és Sasvári Katinka. Fotók: Török Anett Az oldal megjelenését az önkormányzat támogatta- A 60-as években készült el az első kövesút, majd a közvilágí­tás, a víz, s nem sokkal később a gázt is bevezették. Akkoriban hét hektáron termesztettünk búzát meg kukoricát. Lovaink és szarvasmarháink is voltak - emlékezett vissza Major József, a nagypapa, aki 23 évig dolgo­zott az osztopáni termelőszövet­kezetben gépszerelőként. Rajta kívül még sokan tartottak jó­szágokat - lovat, szarvasmarhát -, mára azonban csak néhány baromfi kapirgál és pár sertés túrja a földet. Sőt, az egész falu­ban mindössze két tehén ma­radt. Fia, a fiatalabb Major Jó­zsef apja nyomdokain jár, hi­szen ő is mezőgazdaságban dol­gozik. Bár a földeken már nincs munka, azért a ház körül még akad elég. Sőt, a most épülő templom alapozásánál is bese­gített a munkába. Szívesen ment, hiszen annak idején kő­művesként is dolgozott, s most kellett a dolgos kéz.- Ilyenkor, télen fél hétkor, nyáron egy órával korábban kezdődik a nap, hiszen meg kell etetni az állatokat, s a tűzifát is fel kell hasogatni még - folytat­ta. Mint mondta, régen a mama is besegített a házimunkába, cukorbetegsége miatt azonban nem tud már részt venni benne. Az egykori Sárközy-kastély- ban volt a tanács és a posta, s egy hatalmas bálterem is, ahol rendszeresen jöttek össze a falu lakói egy-egy vigasság alkalmá­val. A hétvége mindig is a pihe­nésé volt, de azok sem unatkoz­tak, akik szórakozásra vágytak: mindössze a kocsmáig kellett csak elmenni, ahol minden va­sárnap a Mosoly zenekar kon­certezett. A prímás-dobos-cim- balmos felállású zenekar min­dig gondoskodott a jó hangulat­ról. A bátrabbak még táncra is perdültek a nótaszóra. Azóta sok minden megválto­SZERETÜNK BODROGON ÉLNI, S a polgármesternek köszönhe­tően szépen fejlődik a falu. Egész életemben itt éltem, s a családom is mellettem van. Jó a kapcsolatunk a falu lakói­val, még a fiatalokkal is. Én tegező viszonyban vagyok ve­zott a településen. A rendezvé­nyeket - így a falunapot is - a kö­zelmúltban megújult kultúr­házban tartják, a kastélyt pedig általános iskolás gyerekhad vet­te birtokba. Legalábbis a na­gyobbak, mert az alsósok külön épületben, az önkormányzati hivatallal szemben vannak „el­szállásolva”. Az intézményt a Menedék Alapítvány működte­ti. Oda jár a hétéves Dóri is, s hamarosan a kisebbik unoka, az ötéves Fanni is követi őt. A lányok a rajzfilmekért ra­jonganak, de a sorozatok sze­replőinek kalandjain is tudnak izgulni. A tévénézés mellett a zsírkréta és filctoll szerez szá­mukra felhőtlen szórakozást, főként a családtagokat szeretik lük, s ezt nem sok itteni öreg mondhatja el magáról - mondta az idősebb Major Jó­zsef - Igazából csak az a gondom, hogy a menyemnek nincs munkája. Kellene ide a faluba egy kisiparos, akinél dolgozhatna - tette hozzá. megörökíteni a fehér papírlap­ra. Amikor főzésre kerül a sor, már megoszlik a lányok véle­ménye.- Dóri a paradicsomlevesért van oda, Fanni inkább a túrós tésztát szereti, meg úgy min­dent, amiben túró van - mond­ta az anyukájuk, Major József­né. A fiatalasszony jelenleg mun­kanélküli, egy évig dolgozott az Önkormányzatnál, de legszíve­sebben szakmájában, bőrdísz­művesként helyezkedne el. So­káig cipőfelsőrész-készítőként dolgozott, de öveket, táskákat is készített, s ha kellett, meg is ja­vította azokat. A bőrből készült tárgyakból természetesen ott­honra is jutott. Kézügyessége a lakás díszeit látva nem kétsé­ges: a foltvarrás mellett a leg­különfélébb anyagokból készíti el a remekműveket.- Ezt a térítőt is én készítet­tem - mutat a szépen berende­zett előszobában álló asztalra -, de nem sikerült olyan jól - mondta szerénykedve. - Drót­ból is szoktam hajtogatni kü­lönböző figurákat, de virágot is csináltam már, méghozzá ha­risnyából. SZAMOKBAN Évek óta nem csökken a falu lélekszáma kis település Bodrog, mégis sokan élnek itt. Az állapotok a korábbi évekhez képest nem sokat változtak. Tavaly 473 be­jegyzett lakosa volt a falunak, 2004-ben pedig 479. Jelenleg 478-an élnek a településen, közülük a legidősebb, id. Sütő Ferenc 1914. november 20-án született. A falu legifjabb lako­sa Kovács Elizabeth, aki 2006. január 5-én látta meg a nap­világot. Kevés az utca és a járda, sok a támogatott diák az öt kilométer hosszú falu­nak két utcája van: a Dózsa György és a Petőfi utca, s ott van még a főút, ami átszeli a falut. Ennek az útnak a men­tén és a két kis utcában 170 lakóház épült, a családok szá­ma azonban kevesebb. Beépít­hető telek 205 van, ám a por­ták tíz százaléka lakatlan. A kis településen tavaly több mint 120 tanuló kapott az ön- kormányzattól valamilyen ta­nulmányi támogatást, s a pol­gármester az idén is szeretné segíteni a diákokat. RECEPT Csokoládészalámi sütő ferencné édessége sütés nélkül, könnyen elkészíthető. Hozzávalók: 10 dkg étcsokolá­dé, 10 dkg porcukor, 10 dkg vagdalt dió, 2 tojássárgája. Az étcsokoládét lereszeljük vagy egy edényben felolvasztjuk. Ez­után hozzáadjuk a porcukrot, a vagdalt diót és a két tojás sár­gáját. Mindezt összegyúrjuk, majd kristálycukorral telehin- tett gyúródeszkán szalámirúd formára göngyölítjük. (A kris­tálycukor azért kell a deszkára, hogy a csokoládés rúd ne ra­gadjon le.) Ezután hűtőbe tesz- szük, és körülbelül fél óra múl­va már szeletelhetjük. Kellemes az élet, de hiányoznak az iparosok Turisztikai központot szeretnének tervek A falu vendéglátói szerepére fókuszál az önkormányzat Keresztény értékrend szerint nevelik a diákokat Heizer Kornél polgármester szerint az elmúlt év egyik leg­fontosabb feladata a faluban élő munkanélküliek foglalkoz­tatása volt.- Folyamatosan tíz-tizenkét embert foglalkoztattunk köz­hasznú és közcélú munkára. A közterületek rendbetétele és tisztán tartása mellett az időseknek is segítettek a munkások - mondta. - Ebbe beletartozik a fűnyírás és a tű­zifavágás is. A polgármester azt is el­mondta: a munkaadás idén is fő vonala a költségvetésnek. A má­sik nagy beruházás a sportpá­lya megvásárlása volt, ami ed­dig az agrárszövetkezet tulajdo­nában volt. Az önkormányzat a pálya körül magántulajdonban lévő ligetes területet is megvá­sárolta. így most kilenchektá- ros egybefüggő területük van, amihez már kiépítették az áramellátást.- Ez körülbelül 450 ezer fo­rintba került. Ennek a tavalyi beruházásnak az idei évi folyta­tása, hogy új sportöltözőt építte­tünk, amit pályázati pénzből szeretnénk megvalósítani - tet­te hozzá a falu első embere. A területen kisebb vendégháza­kat szeremének létesíteni, hogy a falu vendéglátói szerepét fel­lendítsék. Úgy szeretnék átala­kítani a sportpályát, hogy a fo­gyatékkal élő emberek is köny­Heizer Kornél polgármester nyen használhassák a szabad­idejük eltöltésére, illetve külön­böző versenyeket tudjanak ott szervezni. A hosszú távú terv­hez befektetőket keres az ön- kormányzat és nem titkolt cél­juk, hogy 15-20 falubelinek te­remtsen munkalehetőséget a falu első turisztikai központja. Kisebb beruházások is szere­pelnek a tervek között. A tele­pülés utcáiban több évtizede­sek a járdák, amik még sosem voltak felújítva. Heizer Kornél elmondta: ezen az állapoton mi­előbb szeretnének változtatni, hogy a közlekedés ne csak a fő­úton, de a kisebbeken is köny- nyebb legyen. A felújítások költségeire pályázni fognak. Tizenegy évvel ezelőtt kezdte meg működését Bodrogon a Menedék Alapítvány. A kis fa­luban az iskola fenntartása mellett a falugondnoki szolgá­latot és egy nevelőszülői háló­zatot is működtet. Ez utóbbi te­vékenységnek most látható a gyümölcse: sok, még gyermek­ként programba kerülő fiatal ma már főiskolára jár vagy dol­gozik és önállóan is megállja a helyét.- Az iskola is egyre népsze­rűbb, hiszen a helyieken kívül csak Kaposvárról harminc diák jár be naponta. Bár nem egyhá­zi fenntartású célunk mégis az, hogy a tudás átadása mellett a keresztény értékrendet is meg­ismertessük a gyerekekkel - mondta Paróczi Zsolt igazgató (képünkön). Az alapítványnak nincs könnyű dolga, de a ne­hézségek elle­nére is szeret­nék tovább foly­tatni a megkezdett munkát. Ter­veik szerint egy saját épületbe költözne az iskola, amely most még a kastélyban és az önkor­mányzattól bérelt épületben van. Erre a szükséges pénzt ön­erőből teremtik elő, s az adomá­nyokat sem utasítják vissza. Az intézmény továbbra is ingyenes tanulási lehetőséget biztosít majd a diákoknak.

Next

/
Thumbnails
Contents