Somogyi Hírlap, 2006. január (17. évfolyam, 1-26. szám)

2006-01-02 / 1. szám

2 KAPÓS MENTE SOMOGYI HÍRLAP - 2006. JANUÁR 2., HÉTFŐ HÍREK Díjat kaptak a kulturális tevékenységükért Kercseliget községért díjat adományozott a település há­rom lakójának az önkormány­zat. Mecseki János polgármes­ter elmondta: kimagasló kul­turális tevékenységükért Bán Imre, Sárai Márton és Törő Józsefné kapott díjat, (mg) Befejeződött az útfelújítás Mernyeszentmiklóson Zúzalékterítéssel javították a temetőhöz vezető út három­száz méteres szakaszát a tele­pülésen. A beruházás mint­egy 300 ezer forintból való­sulhatott meg, amelyet az ön- kormányzat önerőből biztosí­tott - tudtuk meg Kisfalusi András polgármestertől, (mg) Új játszóeszközök a zimányi óvodában Több fiatal család telepedett le az elmúlt években a falu­ban. Nőtt a lakosság száma, így nem zárják be az óvodát. Az önkormányzat mintegy 1,3 millió forintot nyert Céda­pályázaton három évre eloszt­va. A pályázati összeg lehető­vé tette, hogy az óvoda 17 kis gyermekének hintát és várat is kihelyeztek már az intéz­mény udvarára, (mg) Polgárőrséget akarnak alakítani a patalomiak F. Szarka Á. Karácsony előtt több betörés, lo­pás borzolta a patalomiak idege­it Éppen ezért döntött úgy a tele­pülés vezetője, Keszler Ferenc (képünkön), hogy megalakítják a polgárőrséget- Meg kell védenünk a lakos­ság javait - mondta. - Volt itt ék­szerlopás, betörés, tyúklopás. Nem lehet minden portára rend­őrt állítani, de úgy gondolom, hogy a polgárőrségnek visszatar­tó ereje van. Tíz, tizenöt lelkes patalomival akarjuk megalakíta­ni a csoportot, ehhez az önkor­mányzat mintegy százötvenezer forinttal tud hozzájárulni, s bí­zunk pályázati támogatásban is. Patalomban az év eleje a szám­vetés és a jövőbe tekintés idősza­ka is. A polgár- mester úgy látja, lesz bőven ten­nivaló.- Az elnyert pályázataink le­hetővé teszik, hogy két felújí­tást is elvégezzünk. Másfél milli­ót nyertünk a kultúrház tatarozá­sára. Ebből a pénzből a nyílászá­rók cseréjére, festésre és a külső homlokzat felújítására futja. Há­rom évre elosztva kaptunk nyolc- százezer forintot a területfejlesz­tési tanácstól. Ezt megtoldjuk a saját pénzünkkel és felújítjuk a sportöltözőnket is. Bár zsáktele­pülés vagyunk, de ez nem azt je­lenti, hogy ne fejlődjünk. Kilencven adag ebéd naponta A nagybajomi Gondozási Központban kilencven emberre főznek naponta. A helyi és a városhoz tartozó ta­nyavilág idősei és a szociálisan hátrányos helyzetűek részesülnek az ellátásban. A nappali gondozást biztosító otthonba mindössze hú­szán járnak be, a többieknek a tanyagondnok szállítja ki az ebédet. A világháló csábítja a teleházba a fiatalokat Gungel Mónika A zimányi fiatalok körében rendkívül népszerű az inter­net, amelyet a település tele- házában ingyenesen vehetnek igénybe. Szépics Tiborné, az in­tézmény vezetője elmondta: a diákok mellett az idősek is használják a rendelkezésre ál­ló hat számítógépet. Jelenleg az önkormányzat a megyei munkaügyi központ kaposvári kirendeltségével kötött szerző­dést, amelynek köszönhetően információs pont működik itt. így a településen élőknek nem kell beutazniuk Kaposvárra ahhoz, hogy az aktuális állá­sokról tájékozódjanak - tette hozzá az intézményvezető.- A teleház állandóan zsú­folt, legalább még két számí­tógépre lenne szükség mondta Takács János, a tele-pülés polgármes­tere (képün-kön). - Ám pályá­zatainkat forráshiányra hivat­kozva elutasították. így terve­ink szerint amint találunk rá forrást, az önkormányzat ön­erőből vásárolja meg ezeket a gépeket. Gázrészvényből csatorna, magánerőből tornacsarnok beruházások Végre teljessé válik Magyaratád infrastruktúrája Eszmecsere a település jövőképéről. Takács János polgármester osztja meg elképzeléseit Tóth Gábornéval és Fonyó Istvánnéval fotó: kovács tibor Az elmúlt tíz év két leg­nagyobb beruházása előtt áll Magyaratád. Az elkö­vetkező három évben megépülhet a tornacsar­nok és a szennyvízcsator­na. Ezzel teljes lesz a te­lepülés infrastruktúrája, már csak a meglevő úthá­lózatot kell felújítani. F. Szarka Ágnes Jövőre a közbeszerzési eljárás kiírásával elkezdődhet mind­két beruházás. A szennyvízcsa­torna kiépítését hat faluval kö­zösen végzik el. A tornacsar­nok projektjét négy település készíti el.- A szennyvízcsatorna kiépí­téséhez összesen 1,4 milliárd forint címzett támogatást ka­pott az érintett hat település. Ebből Magyaratád több mint háromszázhúszmilliót használ­hat fel. Ezt fejeli meg az önkor­mányzat százharminchétmil­lió saját erővel. Ebből a lakossá­gi hozzájárulás mintegy hat­vanötmillió - sorolta a számo­kat Takács János polgármester. - Az önkormányzat a gázrész­vényeket költi a szennyvízre, a fennmaradó összegre pedig hi­telt kell felvenni. A lakosság mintegy kilencven százaléka igényli a csatornát, felmérték, hogy az ingaüanjaik értéke ez­zel emelkedni fog. Az itt ingat­lannal rendelkező külföldi ál­lampolgárok azonban még nem nyilatkoztak. A másik nagy beruházás a tornacsarnok építése lesz. A PPP program keretében meg­valósuló építkezésre a Nemzeti Sporthivatal írt ki pályázatot, a költsége 165 millió forint, de az önkormányzatnak a beruházás nem kerül pénzébe.- Majd az üzemeltetés során kell az önkormányzatnak a pénzt visszafizetnie. Ez tizenöt éven keresztül évente mintegy 9 és fél-tízmillió forint kiadást jelent. Bízunk benne, hogy az is­kolások mellett a környező tele­pülések sportkörei és a lakosság is használni fogja a csarnokot. Mindezek mellett kisebb be­ruházásokra is sor került a te­lepülésen. Az egyik legfonto­sabb, hiszen a faluban élő fiata­lokat érinti, hogy az önkor­mányzat megvásárolta a katoli­kus egyháztól a hajdani paró­kia épületét, ahol ifjúsági klu­bot alakítanak ki.- Kétmillió forintért kaptuk meg az épületet, s pályázati tá­mogatással újítjuk fel. Össze­sen több mint négymillió forin­tot költünk rá. Itt fogjuk kiala­kítani a teleházat is. Ezekkel a beruházásokkal Magyaratád elindult egy városias fejlődés útján. Teljes lesz az infrastruk­túránk. Igazság szerint álma­inkban sem gondoltuk, hogy a több mint tíz éve dédelgetett beruházási tervünk ilyen kéz­zelfogható közelségbe kerül. Sakkfigurákat is készített az erdélyi esztergályos Antal János több mint ti­zenöt éve települt Erdély­ből Orciba. A faesztergá- lással foglalkozó vállal­kozó főként televízióáll­ványokat, virágtartókat, lépcsőkorlátokat készít, természetesen kézi fa­ragással. Szabó Kornél- Már tizenöt éve csak ezzel foglalkozom. Előtte próbálkoz­tam a kőfaragással is, de nem volt rá kereslet. A termékei­met Pécsre hordom a piacra, ott értékesítem, de kapok megrendeléseket a környező településekről is. Legszíve­sebben tölgy-, cseresznye-, gyertyán- és bükkfával dolgo­zom. Voltak már különleges megrendeléseim is. A Krisna- völgybe készítettem a faoszlo­pok tetejére díszgolyókat. Ezekkel elég sok munka volt. Aztán pedig a kaposvári ter­málfürdő számára sakkfigurá­kat faragtam. Még ma is ezek­kel játszanak a fürdőzők. Fogva tart a csend Tizenöt évvel ezelőtt lép­ték át véglegesen a ma­gyar-román határt. Antal János a forradalom kitöré­se után kapott útlevelet. A család véletlenül került Orciba, a település csend­je fogta meg őket. Antal János a környező településekről is kap már megrendeléseket

Next

/
Thumbnails
Contents