Somogyi Hírlap, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

www.somogyihirlap.hu MEGYEI KORKÉP Ötmilliárdnyi címzett támogatás 4. oldal SOMOGYI TAJAK Szakember van, de nincs inas 6. oldal MINDENT BELE Rend a percdíj káoszban 7. oldal Jövőre folytatják az ásatást Hírek NAGYATÁD. Egy mandátum visszaadása előzte meg a nagy­atádi képviselő-testület megalakí- tását. Gara István, a Jobb közéleti kör listavezetője visszaadta kép­viselői mandátumát, amelyet Ba­gó László kapott meg. Az Ormai István polgármester által vezetett új, 18 tagú testület alpolgármeste­rének Sasvári Tamást választot­ták. Az alakuló ülésen az önkor­mányzat munkáját segítő bizott­ságokat is kijelölték, s a korábbi hat bizottság mellett létrehoztak egy új, öttagú jogi és önkormány­zati bizottságot is. (bm) CSURGÓ. Az intézmény 210 éves fennállását ünneplő prog­ramsorozat keretében, a refor­máció emléknapja alkalmából Luther Márton-emlékkiállítás nyílt a református gimnázium­ban. Gulyásné Raksányi Olga képeslapgyűjteményét Szászfal­vi László polgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A ki­állítás tanítási napokon látogat­ható. (va) * SEGESD. Megkezdődött a vilá­gítás korszerűsítése a segesdi IV. Béla király általános iskolában és óvodában. A két óvodából, nyolcosztályos iskolából álló ok­tatási intézmény négy különálló épülettömbjében az ÁNTSZ elő­írásainak megfelelően kell kiala­kítani a tantermek és közösségi helyiség megvilágítását. A 4,5 millió forint értékű, energiataka­rékos világítótestek beszerelését és műszeres mérését az önkor­mányzat megbízásából az Elmib Rt végzi. A beruházáshoz igény­be vett hitelt a kedvezőbb ener­giafogyasztásból nyert megtaka­rításból törleszti le tíz év alatt az önkormányzat, (bm) MINDENSZENTEK NAPJA. Az emlékezés gyertyalángjai ég­tek tegnap a megye temetőiben. Mindenszentek napján újra ta­lálkoztak rokonok és ismerősök, hogy koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel gyászolják elhunyt hozzátartozóik és szeretteik em­lékét. ■ Gyenesei elnök, Sárdi alelnök Dr. Gyenesei István, az MSZP és a Somogyért Egyesület közös jelöltje kapott bizalmat újabb négy évre a megyei önkor­mányzat alakuló ülésén. Csü­törtökön a megyeházán a régi­új elnökre a 40 tagú testületből titkos szavazással huszonheten voksoltak igennel. A Fidesz je­löltje, dr. Szabó József Andor 13 szavazatot kapott. Kaposvár Az alakuló megyei közgyűlésen - a szokásoknak megfelelően - a megyei választási bizottság elnö­ke, dr. Rozsos István adott tájé­koztatást a helyhatósági válasz­tás hivatalos eredményéről. A megyei közgyűlésbe három szer­vezet, az MSZP, a Fidesz-vezette polgári oldal és Somogyért Egye­sület jelöltjei szereztek mandátu­mot. így az ő lehetőségük és kötelességük többek között a megyei elnök és az alelnökök, valamint a bizottsági tisztségviselők megválasztása is. Az új elnök megválasztásáig az alakuló ülést a korelnök, Mikola Vilmos vezette. Elmondta azt is, hogy a megyei közgyűlés elnökének személyére a testületből bárki javaslatot tehet, de csak az kerül­het a szavazólapra, akit legalább tizennégyen ja­Kevesebb bizottság A megyei közgyűlés munkáját segítő bizottságok száma az eddigi 14 helyett tizenegyre csökken. Az oktatási és a köz­művelődési feladatokat összevonják. Eddig két külön bizott­ság foglalkozott a terület-, vidékfejlesztéssel és a mezőgaz­dasággal. Mostantól egy bizottság látja el ezt a feladatot. Az európai integrációs és a nemzetközi kapcsolatok ügyeit is egy bizottság koordinálja a jövőben. Dr. Gyenesei István és Sárdi Árpád a szavazás eredményére vár fotó: láng Róbert vasolnak. Dr. Kolber István (MSZP) kért elsőként szót. Elmondta: négy évvel ezelőtt az MSZP ellen­zékbe kényszerült a megyei közgyűlésben, többek között azért, mert a Fidesz akkor sem vállalta a nagykoalíciót. Az elmúlt évek során azonban a me­gyei intézmények működőképességének és a cik­lusprogramban megfogalmazottak végrehajtása ér­dekében egyre szorosabb együttműködés alakult ki a Somogyért Egyesülettel. Ezt most tovább szélesítették. A Fidesz ismét ne­met mondott a nagykoalícióra, s csak akkor vállaltak volna szerepet a megye vezetésében, ha abból a Somogyért Egyesület kimaradt. Ezt az MSZP a me­gyeprogramjában megfogalmazottak végrehajtása érdekében nem fogadhatta el. így a Somogyért Egyesülettel kötött koalíciós megállapodást. (Az elnök és az alelnök véleménye a 4. oldalon) Megelőzték a vérhiányt Megyei körkép Az akut beavatkozásokhoz szükséges vérmennyiséget valameny- nyi egészségügyi intézményben, így Somogybán is biztosítani tudja a vérellátó szolgálat. A halasztható műtéteknél is legfeljebb 1-5 napot kell várni a vércsoportnak megfelelő vérkészítményre. bán is rendkívüli véradást szerve­zett az ünnepek előtt az ÓVSZ.- Valóban szerveztünk rendkí­vüli véradást, ami a meglévő kész­let ellenére is indokolt volt - hang­súlyozta a főigazgató-helyettes. Az egy évre tervezett donorszám telje­sülése s a megfelelő vérmennyiség biztosítása ugyanis több aktuális tényező együttes függvénye. Szeptem­ber utolsó hetétől kez­dődően, de különösen az utóbbi két hétben az ünnepek * miatt nem sikerült a terve­zett mennyiségű do­nort behívni. Előfor­dult, hogy a betegek és a donorok aránya Ezt Uherkovichné dr Paál Mária, az Országos Vérellátó Szolgálat megbízott szakmai főigazgató-he­lyettese mondta annak kapcsán, hogy felröppent a hír: nincs elég vér, ezért a vöröskereszttel együtt­működve országosan és Somogy­Megtervezett vérkészlet Elvárás, hogy a lakosság 4,5 százalékának megfelelő egységnyi vérmennyiség - ez éven­te 450 ezer egységnek felel meg - legyen ké­szenlétben. Ezt heti bontásban valamennyi térségben, 52 hétre előre egyenletesen be le­het tervezni a biztonságos és a betegnek megfelelő vércsoport biztosítása érdekében. nem igazodott a lakosság átlagos véreső port megoszlásához. Megtörtént az, ami a népesség kö­rében leggyakoribb az A Rh-pozitív vércsoport esetében, hogy arányai­ban kevesebb ilyen vércsoportú do­nor jelentkezett véradásra. Ebből a vércsoportból jelenleg három nap­ra elég készletünk van. A ritkának számító B Rh-negatív vércsoport­hoz tartozó donorok nagyobb számban adtak vért, így ebből ma 12 napos készlettel rendelkezünk. A biztonságos vérellátásért - az esetlegesen kialakuló hiány meg­előzéséért - a vöröskereszttel együttműködve az ország minden területén megszerveztük a rendkí­vüli véradást - erősítette meg a fő­igazgató. - Ahhoz, hogy a közbe­ékelődő ünnepek ellenére a hét vé­gén is biztonságos legyen a vérellá­tás, a tervezetthez képest mintegy 1800-2000 donor behívására volt szükség. (Folytatás a 4. oldalon) Barcs Idén már nem folytatják tovább a barcsi palánkvár feltárását; a szakemberek 2003 tavaszán ve­szik újra kezükbe az ásót Bar­cson. Papp Adrienn ásatást veze­tő régész elmondta: a rossz idő miatt nem vállalkoznak most a folytatásra. Szeptember közepén fogtak hozzá a munkához, s ed­dig is többször meg kellett szakí­taniuk a feltárást az esők miatt.- Bár előfordult, hogy esernyővel dolgoztunk, az idei évre tervezett munkát ennek ellenére sikerült elvégeznünk. Idén a vár kiterje­désének és elhelyezkedésének pontos behatárolása volt a cél - mondta Papp Adrienn. - Sikerült feltárnunk az északi bástyáját, Lakások a vár fölé Az ásatás elvégzését a hamarosan megkez­dődő 88 önkormányzati lakás építése teszi szükségessé, mivel a vár egyik bástyája a beépítendő terület alatt húzódik. Minden építtetőt törvény kötelez a megelőző feltá­rásra, ha a munka során régészeti lelőhelyet érint. Bár a beruházás területének csupán egyötödét érinti az egykori vár, a barcsi ön- kormányzat döntése szerint a teljes terület feltárása megtörténik. amely úgy- nevezett olasz bástya, meghatároz­tuk az északi gátat és fel­tártuk a vár­árkot is. Az ásatás során megta­lálták a vár korábbi és újabb palánkfalának nyomait is. A 15 éves háború során ugyanis elpusztult az építmény, majd új­raemelték. - A két fal több helyen is eltér egymástól, és másodszor már nem olyan alapossággal dol­goztak az építők. Az újjáépített vár még harminc évig állt, akkor gyújtották fel a törökök. A szakember el­mondta: jövőre ma­radt a lakott várré­szek, a belső udvar feltárása, amely több hónapos, aprólékos munkát jelent majd. Azokon a részeken már gazdag leletanyag előkerülése várható. A most feltárt területen csak véletlenül akad­hattak volna effélére. NAGY LÁSZLÓ Még nincs alpolgármester Csurgó Esküt tett Szászfalvi László pol­gármester és tizenkét képviselő az alakuló testületi ülésen Csur­gón. A megbízóleveleket Szabó Sándor, a helyi választási bizott­ság elnöke adta át a városatyák­nak. Elmondta: 4525 választásra jogosult állampolgár közül 2278-an járultak a szavazóur­nákhoz. A csurgóiak két polgár- mester- és 41 képviselőjelölt kö­zül választhattak. Szászfalvi László beszédében arra figyel­meztetett: a képviselőknek min­den esetben a város érdekét kell szem előtt tartani.- Csurgó az elmúlt 12 évben nehéz pénzügyi körülmények kö­zött, ám előbbre jutott. Számos tervünket megvalósítottuk, de sok még a tennivalónk. Egyéni és pártpolitikai érdektől független, közös munkára van szükség, amelyhez én felajánlom az együtt­működése- met - mondta a polgármes­ter. Főállású alpolgármes- térnék Bihariné Asbóth Emő­két jelölte. Ki­fejtette: az előző ciklus alpolgármestere már bizonyította alkalmasságát, a város - többek között - számos pályázati támo­gatást köszönhet neki. Ám a titkos szavazás nem hozott eredményt, így jövő csütörtökön egyeztető tárgyalás keretében, majd rendkí­vüli testületi ülésen próbálnak kö­zös nevezőre jutni az alpolgár­mester személyét illetően a képvi­selők. A testület megválasztotta az ügyrendi bizottság elnökét és tagjait, valamint a polgármester­nek járó havi illetmény összegéről is döntöttek. varga andrea J mm jgHfe. A lapban megjelenő apróhirdetéseket kereshető Bf jr ÜiÉ !§pfc'i: ™ B formában, rovatonként! csoportosításban, jóval W ^4 m 111 K W gyorsabban megtalálja. Sl|ll illfl UÖb Hirdessen egy hétre 100 Ft-ért! ffTfl Nálunk biztosan megtalálja! ________Az ára is apró. Somogyi Hírlap sr jlHII Ilii II; Ili JJL 9 770865^91 2060*1 0 2 2 5 5 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (tBKM.2,52%-8,77%) XI II. Évfolyam, 255. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. November 2., Szombat miffió forint feletti öss«gre Több ezer ingatlan, állás és jármű hirdetéssel MECJELEMT J%

Next

/
Thumbnails
Contents