Somogyi Hírlap, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek A VAJDASÁGBAN százezer lakosra 27 öngyilkos jut; évente több mint 600 ember emel ke­zet önmagára. 1993-ban drasz­tikusan megemelkedett az ön- gyilkosságok száma a háború és a nincstelenség következté­ben, a NATO-bombázások ide­je alatt jelentősen csökkent, 2000-től kezdődően azután ismét növekedni kezdett, mti JASSZER ARAFAT az új palesztin kormány mielőbbi ki­nevezésére készül. A palesztin elnök megerősítette: nem ha­lasztják el a januárra tervezett választásokat. A 21 tagú kabi­net több mint két hete mondott le, hogy elkerülje a palesztin törvényhozás bizalmatlansági indítványát, mti VLAGYIMIR PUTYIN a Kreml ben Ariéi Sáron izraeli minisz­terelnökkel a közel-keleti konf­liktusról és az iraki problémá­ról folytatott tárgyalásokat. Az orosz elnök elismerően szólt arról, hogy az izraeli hadsereg tíz nap után feloldotta a Jasszer Arafat főhadiszállása körüli ost­romállapotot. Sáron kétnapos moszkvai látogatásának célja az állandó BT-tag Oroszország támogatásának megnyerése a palesztin konfliktus rendezése érdekében, mti MOSZKVÁBAN tartózkodik magánlátogatáson Göncz Árpád volt köztársasági elnök: Jurij Ljubimovnak, a moszkvai Taganka színház alapítójának 85. születésnapi ünnepségein vesz részt. A világszerte ismert rendező nem csak házassága - felesége Koncz Katalin -, ha­nem számos rendezése révén is kötődik Magyarországhoz, mti CSEHORSZÁGBAN két volt miniszterelnök, Milos Zeman és Václav Klaus is indul a köz- társasági elnöki tisztségért. A jelenlegi államfő, Václav Havel mandátuma februárban jár le. A cseh politika két meghatáro­zó személyiségének elképzelé­sét még pártjainak is jóvá kell hagyni. Csehországban a parla­ment két háza közös ülésen egyszerű többséggel választja az államfőt, mti BRASSÓBAN a két legna­gyobb állami vállalat több mint tízezer munkása tartott tiltako­zó megmozdulást azt követel­ve, hogy a dolgozók munkahe­lye, illetve bére legalább öt évre biztosítva legyen az esetleges privatizációja esetén, mti BÉCSBEN megkezdődött az egyeztetés az ENSZ iraki fegy­verzet-ellenőrzésének felújításá­ról: Hans Blix, az ENSZ fegyver­zet-ellenőrzési bizottságának el­nöke csütörtökön szándékozik jelentést tenni a kétnaposra ter­vezett, főleg technikai részletek-* re összpontosító tanácskozás eredményéről az ENSZ Biztonsági Tanácsának, mti PRÁGÁNAK nem kell érvény­telenítenie sem a Benes-dekré- tumokat, sem az azokhoz kap­csolódó vitatott amnesztiatör­vényt ahhoz, hogy beléphessen az Európai Unióba. Erre a kö­vetkeztetésre jutott a nemzet­közi jog német szakértője, aki­től az Európai Parlament kért szakvéleményt a kérdésben. A prágai kormány - Eduard Benes néhai elnök rendeletéi alapján - 1945 nyarától kezdve több mint hárommillió német ajkú polgárt telepített ki Cseh­szlovákia területéről, miután megfosztotta őket vagyonuktól és jogaiktól, mti INDONÉZIA fővárosában is­meretlen fegyveresek lövöldöz­ni kezdtek az egyik forgalmas utcáján, nem messze az elnöki palotától. A golyózáporban három ember életét vesztette, kettő pedig megsebesült, mti ■ 2002. Október 1., kedd Szerbia: nincs minden veszve Belgrád A szerbiai elnökválasztás első fordulója arról tanúskodik, hogy az országban előretörő­ben van a szélsőjobboldal, Vojiszlav Seselj választási si­kere nem a nemzeti erők tér­hódítását jelenti, hanem a fa­sizmus felé vezető út utolsó fázisát - jelentette ki Kasza József szerbiai miniszter­elnök-helyettes, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) el­nöke. A legnagyobb vajdasági magyar párt elnöke szerint a radikális pártvezér sikeres szereplése rész­ben „jó barátja”, Szlobodan Milo- sevics üzenetének tudható be, miszerint a szocialisták szavazza­nak a radikális pártelnökre. A szocialista szavazatok egy része Seseljnél csapódott le - mondja Kasza. A politikus szerint Szerbiának szembe kell néznie ezzel a prob­lémával. A lakosságot tájékoztat­ni kell, felvilágosítani arról, hogy a nemzeti kizárólagosság milyen veszélyekkel jár. „Ha nem okul­tak az elmúlt évekből, akkor al­ternatívaként eléjük kell tárni az Európai Unióhoz való csatlako­zás lehetőségét” - mondja Kasza József. Vojiszlav Seselj választási kampány közben Seselj és Kostunica választási sikere részint annak tulajdonítha­tó, hogy az emberek türelmetle­nek. „A nyugati segítség csak ígé­ret maradt, és a két évvel ezelőtti demokratikus fordulat után nem gyorsult fel kellő mértékben a demokratizálódási folyamat, ami szélsőséges megnyilvánulásokat eredményez” - hangsúlyozza a vajdasági magyar politikus. Kasza szerint érthetetlen, hogy a Nyugat miért tétovázik Seselj felelősségre vonásával, jóllehet mindenki tudja róla, hogy hábo­rús, bűnös, akinek Hágában FOTÓ! EUROPRESS/EPA a helye. A miniszterelnök-helyet­tes meg van győződve arról, hogy „nincs minden elveszve”, és Miroljub Labus szövetségi mi­niszterelnök-helyettes győzni tud a választások második forduló­jában. Labusnak jobban oda kell fi­gyelnie Észak-Bácskára, ahol a magyarok lakta települések - Sza­badka, Kanizsa, Zenta, Topolya - rá szavaztak. Kasza szerint Labusnak tudnia kell, hogy Euró­pához a magyar kisebbség áll a legközelebb. Adóvita az SPD-ben Új főtitkárt választ a német kormánypárt Gerhard Schröder kancellár, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke hétfőn a 44 éves Olaf Scholzot, a hamburgi SPD- szervezet első emberét javasolta a párt főtitkári posztjára. Berlin A poszt azért ürült meg, mert a szociáldemokraták szoros győ­zelmével végződött parlamenti választások után az eddigi főtit­kárt, Franz Míinteferinget frakció- vezetővé választották. Az elnök­ségnek tett Schröder-javaslatról még az SPD októberi kongresszu­sa is szavaz. A kongresszust, amely dönt a szociáldemokraták és a környezetvédők új koalíciós megállapodásáról is, valószínűleg Berlinben tartják meg, de szóba jött Wiesbaden is. A végzettségére nézve jogász Scholz jelölését egyébként a pártelnökség egyhangúlag jóvá­hagyta. Az elnökségi ülés előtt Schröder bosszúsnak mutatta magát a pártja soraiból érkező adóemelési ötletek miatt. A kan­cellár mindazonáltal kilátásba helyezte, hogy a konjunkturális helyzet miatt a kormány taka­rékossági intézkedésekre kény­szerül. A múlt hét végén egyes tarto­mányi miniszterelnökök azt ve­tették fel, hogy a vagyonadó újbó­li bevezetésével, annak differen­ciált alkalmazásával, illetve az örökösödési adó felemelésével körülbelül 4 milliárd eurót szed­jenek be, s a pénzt az oktatásra fordítsák. ■ Az EU kompenzálna Az EU-tagországok külügyminiszterei sem az újonnan csatla­kozó országoknak nyújtandó költségvetési visszatérítések, sem Kalinyingrád ügyében nem tudtak egyetértésre jutni hét­fői tanácskozásukon. Brüsszel A Tizenötök a kompenzációk el­vében egyetértenek ugyan, a ki­számításuk módja körüli nézetel­téréseket azonban egyelőre nem sikerült áthidalni. Az Európai Bi­zottság nemrég felmérte, hogy a jelenleg érvényben lévő rendszer alkalmazásának milyen hatása lenne az újonnan csatlakozó or­szágok nettó költségvetési egyen­legére. Számításai szerint vissza­térítések nélkül négy új tagország - Ciprus, Csehország, Málta és Szlovénia - is nettó befizetővé válna, de az egyenleget tekintve Magyarország is rosszabbul járna a tagság első évében, mint a köz­vetlenül azt megelőzőben. Bizottsági illetékesek ugyanak­kor ismételten hangoztatták: Brüsszel mindenképpen gondos­kodni kíván arról, hogy az új tag­országok egyike se kerüljön a csatlakozás előttinél kedvezőtle­nebb nettó költségvetési pozíció­ba. Erre szolgálnának a közös költségvetésből nyújtandó visz- szatérítések. Per Síig Moeller dán külügymi­niszter, a tanács soros elnöke hét­főn jelezte, hogy országa - és a je­lek szerint a tagállamok többsége is - támogatná azt az elképzelést, amely szerint a kompenzációkat részben a kohéziós alapból fe­deznék. ■ F. TÓTH BENEDEK Szavazzon a...,.../ Non quis séd quid. Szabadfordításban körülbelül annyit je­lent: nem az számít, hogy kicsoda, hanem az, mit cselekszik. Nem tudom, miért, de ez jutott az eszembe, amikor bejelen­tették: nevet változtatna a Magyar Szocialista Párt. Új nevét ugyan leghamarabb csak 2004-ben viselné, ám a legnagyobb kormányzópárt már az önkormányzati választások előtt fon­tosnak tartja közölni: lesz még szociáldemokrata is. Mert, ugye - hangzik az üzenet -, ők valójában mindig is szociál­demokraták voltak. Az volt Tercsi, Fercsi, Kata, Mára... Igaz, előbb egy kicsit szocialista munkásoknak hívták őket, aztán szocialistáknak, a jövőben viszont már csakis szociáldemokra­ták lesznek. Az mindegy, hogy jelenleg is létezik két szociálde­mokrata nevű párt - az egyik ráadásul történelminek is nevezi magát. Azt hiszem, már csak két parlamenti párt maradt az 1990. évi rendszerigazítás óta - a Szabad Demokraták Szövet­sége és a Magyar Demokrata Fórum -, amelyik ragaszkodik tíz évvel ezelőtti nevéhez. A nagyobbakat mintha szorítaná ne­vük, kinövik azt, akár a nadrágot a kamasz. A „kitudtöbb- jelzőttennianeveelé” kisgazdák egy idő után már polgáribbnak gondolták magukat a Fidesznél, a Fidesz függetlenebbnek tar­totta magát bármitől és bárkitől, a szocialisták pedig még ma is egységesnek és megbonthatatlannak vélik pártjukat. A választópolgár pedig dünnyög majd két hétig az összpárti névjáték újabb fejezetén. Aztán bemegy a szavazófülkébe, és leadja voksát Tercsire, Fercsire, Katára, Klárára. Felőlem lehet a Magyar Szocialista Párt szociáldemokrata. Csak hát, ugye, nem elég szociáldemokratának lenni: annak is kell látszani. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 __________________ÁLLÁSPONT______________ LENGYEL JÁNOS Világnap Nem örülök a világnapoknak. Nehéz ezt kimondani, kiváltképpen akkor, amikor a mai az időseké és a zenéé. Felemás érzések kavarognak bennem. A zene vüágnapjának a lényegét még csak-csak értem, de miért van szüksége erre az időseknek? Az mégsem lehet, hogy véreink, azok, akiknek mindent köszönhetünk, pusztán egy napra kerülnek az érdeklődés középpontjába. A 365-ből egyetlen egyszer. Mindent a tőlem idősebbektől tanultam. Tőlük kaptam az életet, a tudást, a tapasztalatot. Ők tanítottak meg embernek lenni, türelmesen egyengették utamat, segítet­ték botladozó lépéseimet. Tőlük tudom, milyen a világ, és azt is: az embernek miért a szabadság a legfontosabb. Akik előttem jártak, sokat áldoztak. Nem lehet, hogy ezért csak egy világnapot kapjanak. Egy napot, amelyet kipipál­hatunk a naptárban... Van ebben valami szomorú. A kor nem érdem, hanem álla­pot. S idősek nélkül nincsenek fiatalok; egyáltalán: semmi sincs. Ilyen a világ. A 6,1 milliárd emberből 606 millió a 60 évesnél idősebb, 2050-re pedig kétmilliárdnyian ünnepel­hetik október 1-jén a világnapot. Bár ha rajtam is múlik, . akkor már nem lesz ilyen. Hazánkban jelenleg mintegy 3 mil­lió nyugdíjas él, 1993 óta folyamatosan több a 60 éven felüli, mint a 15 éven aluli. Nem is szeretem a világnapot. Az idősekét meg kifejezetten nem. Lehet, hogy öregszem? Engem már most zavar, hogy ne a munkám alapján ítéljenek meg; zavar, hogy elveszik tőlem pz életen át való tanulás jogát; az, hogy a kegyeimet keressék minden választás előtt, hogy ingyenebédet adjanak és rászorultsági csomaggal ked­veskedjenek, bármennyire is őszinte a szándék. Amíg élek, hasznos akarok lenni. A magam módján. Segítek, ha tudok, s tisztelem a mást, a másikat. Nem engedem, hogy meggyőzendő masszát csináljanak belőlem és embertársaim­ból, és azt sem, hogy a megérdemelt hétköznapi státus helyett világnapon vakítsanak el. Minden nap jól akarom érezni magam, amúgy öregesen: úgy, mint aki a társainak adta életének egy darabját, hogy másokban tovább éljen, fiatalon. Remélem, így lesz. S kell nekünk akkor a világnap? EGYETÉRTEK: 06-90430-422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430 as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Minden korábbinál több titkosszolgálati erőt és eszközt vet­nek be a német hatóságok a szervezett bűnözés elleni harc si­keréért - szivárogtatta ki a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA). Berlin A híradás részletesen feltárja, mi­lyen mélységig hatolnák be az al­világba a német hatóságok be­szervezett ügynökei, titkos állo­mányú hivatásos rendőrök és a legkorszerűbb technika alkalma­zásával. Tavaly például 349, az alvilágból származó úgynevezett „szerződéses” titkos ügynököt toborzott a rendőrség. Mindenekelőtt nem német nemzetiségű, etnikailag zárt cso­portoknál, s,éppen a szervezett bűnözés legsúlyosabb eseteinek felderítéséhez alkalmazzák ered­ményesen az ilyen ügynököket. Foglalkoztatásuk fontosságát jól érzékelteti, hogy 2001-ben a ható­ságok 787, a szervezett bűnözés körébe tartózó ügyben jártak el több mint 15 ezer gyanúsítottal szemben, de ezeknek csak 48 százaléka volt német állampolgár. A többiek közül a legtöbb török, különféle nemzetiségű egykori ju­goszláv, olasz, lengyel, litván, il­letve orosz. A szóban forgó sze­mélyek „nemzetközi bűnöző kar­tellek” tagjai, akik egyaránt ural­ják a kábítószer-csempésaetet és kereskedelmet; a prostitúciót az ahhoz kapcsolódó más „fekete üzletágakkal”, a zsarolástól, betö­réseken keresztül a vérbosszúkig; s mind nagyobb szerepet játsza­nak a gazdasági bűnözésben. Tavaly rekordszámban,. 5508 esetben hallgattak le szervezett bűnügyekkel kapcsolatban veze­tékes telefonokat, mobilkészülé­keket, ellenőriztek e-mail levele­zéseket és faxokat; 377 alkalom­mal 1-3 hónapon, 236 ügyben pedig ennél is hosszabb időn át figyelték a gyanúsítottakat, s az így felderített tények 54,5 száza­léka végül leleplező bizonyíték­ként szolgált. A titkosszolgálati módszerek alkalmazása azonban Németor­szágban sem mindig sima. Gyak­ran nem könnyű elhitetni a tórák­kal, hogy tikos ügynökök és tit­kos rendőrök éppen a bűnözők leleplezése érdekében keresked­nek kábítószerekkel, vagy része­sei nagy bankrablásoknak - aho­gyan ez tavaly is megtörtént. Ami pedig a politikát illeti: a neonáci­nak számító Német Nemzeti Párt (NPD) tagságába becsempészett titkos ügynökök lelepleződése a jelek szerint végül a német alkot­mánybíróságnál köt ki. KOCSIS TAMÁS Menekülő romák Bern Hat nagyobb csoportban ösz- szesen mintegy négyszáz ro­mániai roma menekült Fran­ciaországból a svájci Waadt kantonba. A többnyire Bukarest környéké­ről származó romák azt állítják, hogy eleve Svájcba készültek. Ide azonban Franciaországból érkez­tek, ahová embercsempészeknek óriási összegeket fizetve jutottak el. Párizs külvárosában a két éve lakókocsikból és deszkabódék­ból kialakult nyomornegyed le­égett szeptember elején. Az illetékes svájci hivatal most gyorsított eljárásban vizsgálja a menedékkérelmeket, de néhány kivételtől eltekintve aligha ad majd menedékjogot. Az illetők­nek az elutasítás ellen 24 órán belül joguk van fellebbezni, s eh­hez megkapják a nyomtatványt, az írástudatlanok a segítséget is. A beadványt független bizottság bírálja el 48 órán belül, s ezt a tes­tületet az különbözteti meg a me­nekültügyi hivataltól, hogy úgy ítéli meg: a szomszédos orszá­gokkal fennálló toloncegyez- mény csak akkor alkalmazható, ha az érintett személy Svájcba ér­kezése előtt legalább három hétig tartózkodott az adott országban. A hivatal szerint viszont ehhez egyetlen nap is elegendő, a vonat­kozó egyezmények pedig nem fogalmaznak meg ilyen feltételt. Svájcban csak nagyon kevesen maradhatnak, mivel Romániát az alpesi köztársaság biztonságos országnak tekinti, így annak sincs akadálya, hogy oda küldjék vissza a romákat, s eddig egyi­küknek sem sikerült hitelt ér­demlően bizonyítani, hogy hazá­jukban erőszak fenyegeti őket. A hivatal szerint a szegénység elől menekültek. ■ Harcban a szervezett bűnözéssel

Next

/
Thumbnails
Contents