Somogyi Hírlap, 2002. október (13. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

-------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ------------------------------------------------------------------------­„Somogyi Hírlap 9 770865 9 1 2022 0 2 2 2 9 ' " XIII. Évfolyam, 229. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Október 1., Kedd KAPOSVÁR Téglagyár: romladozik évek óta 5. oldal KASrá-YOSDOMBÓ Segítik az iskolások tanulását 7. oldal A zene még nem mindenkié Október elseje 1975 óta a zene világnapja. Az­óta a hagyományosan színvonalasnak tekint­hető magyar általános iskolai zeneoktatás egy­folytában hanyatlik. A zeneoktatással foglalko­zó intézmények helyzete jobb. Somogybán év­tizedek óta nincsen megyei fenntartású zeneis­kola, de a nagyobb városok tartanak fenn ilyen intézményt, és egyre több a magániskola is. Szakemberek szerint a hangszereken nem szabad spórolni: hiába kerül akár egymillióba egy zongo­ra, a javítási költségeken sokat lehet spórolni. Az általános iskolákban nem túl biztató a hely­zet: egy átlagos, nem emelt szintű oktatásban részt vevő tanuló egy tanévben 74 énekórán vesz részt, s azok kivételes helyzetben vannak, akik a kerettanterv tánc, illetve honismeret moduljában ennél néhány órával többön vehetnek részt. A megyében kevés a szakos tanár, s ők is sokszor több települést látnak el. Az utazó pedagógus vi­szont nem lehet a település kulturális mozgató­rugója. KÓNYA ORSOLYA Megyei körkép Riez Ferenc, a megyei önkormányzat humán főosztályának vezetője: - Nemcsak a világna­pon kellene foglalkozni a zenével. Akinek meg­adatott az a szerencse, hogy megtanulhatott egy hangszeren játsza­ni, annak egész gondol­kodásmódja színesebb. Az ének és a kórusmu­zsika Is nevelő hatással bír. Ennek ellenére a mai szülök kevesebbet énekelnek otthon. Kokas Ferenc, a kapos­vári zeneiskola vezető­je: - Évek óta 600 tanu­lónk van. Ez azt mutat­ja. hogy a szülök bíznak az Intézményben. Tudják: sokkal többet kapnak tőlünk a gyere­kek, mint puszta zene­oktatást. Minden évben legalább egyszer szín­padon vannak, együtte­sekben dolgozhatnak, amelyet később, a fel­nőtt életükben is hasz­nosíthatnak. Dr. Kerekesné Pytel An­na szaktanácsadó: - Ke­vés az általános iskolák­ban az énekóra. Nem lenne szabad a tanórára korlátozni az oktatást, így tantárgyízü, ami a zene lényegét üli meg. A zene megnyugtatja a gyerekeket ha a tanu­lók az órák közti szü­netben is énekelnek, jobban bírják a stresszt. Minél több dalt kellene tanulniuk, ahol és ami­kor csak lehet. Szabó Zoltánné Kudom- rák Zsuzsanna, a Ko­dály Zoltán Általános Iskola igazgatója:- Nem lenne szabad zene nélkül élni: a jó zene nemcsak ellazulni segít, hanem a koncent­rálást, a logikus gondol­kodást, a szövegértést Is javítja. Erre jó ta­pasztalataink vannak az Intézményben. A tartal­mas szövegek a fiatalok értelmi nevelését is elő­remozdítják. Hetvenhat napos cukorszezon Kaposvár 340 ezer tonna cukorrépát dolgoznak fel a 76 nap alatt FOTÓ: LÁNG RÓBERT Hírek BERZENCE. A berzencei önkor­mányzat 17 millió forintos forrás- hiányos költségvetéséhez 5,9 mil­lió forint támogatást nyert az „önhiki”-pályázaton. Készül a te­lepülés rendezési terve, amelynek hárommilliós költségéhez a me­gyei területfejlesztési tanács 2,47 millió forinttal járul hozzá, (ua) IGAL. Tegnap tartotta évzáróját a német nyugdíjasokból álló Ma­gyar Nyelvkor az Igali Üdülőtulaj­donosok Érdekszövetsége és az igali speciális iskola tanulói szer­vezésében. Az ünnepségen a nyá­ron magyarul tanuló német üdü­lőtulajdonosok néptáncokat és meséket mutattak be, a pedagó­gusok pedig magyar nótákat ad­tak elő. A nyári nyelvtanulást záró rendezvényen a német vendégek átadták gyűjtésük során szerzett támogatásukat is az igali speciális oktatási intézménynek, (tz) SZÜLÖK. 1,2 millió forint érték­ben három számítógépet nyert a szuloki önkormányzat az infor­mációs és hírközlési minisztéri­um pályázatán. Az új gépeket a polgármesteri hivatalban helyezik el, és az ügyfelek jobb ellátását, a hivatali dolgozók munkáját segí­tik majd. (ni) VÁRDA. Első ízben jelent meg a Várdai Ifjúságért és Polgárokért Egyesület kulturális és közéleti magazinja. A színvonalas kiad­vány ezentúl havonta beszámol a településen történtekről, a jeles ünnepekről és helytörténeti íráso­kat is közöl. A Varga István egye­sületi elnök által szerkesztett új­ság első száma beszámol a közel­múlt falunapjáról, a tűzoltó fecs­kendő felújításáról és a Szász-kú­ria felújításáról is. (tz) ZAMÁRDI. Nem közeledtek az álláspontok tegnap sem a Zamárdi és Szántód között több éve tartó határvitában. A megyei bíróságon térképet is fölhasznál­tak annak bemutatására: hol hú­zódhat a határvonal a két telepü­lés között. Tegnap a bíró kihirdet­te: október 8-án hoz ítéletet a per­ben. (fi) SIÓFOK. A kormányhoz fordul a siófoki képviselő-testület, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ajánlásának megfelelően teremtse még két, jelenleg egy­mással ellentétes jogszabály össz­hangját a hangos éjszakai zene­szolgáltatás korlátozhatósága, a pihenéshez való jog érvényesülé­se érdekében. Több vendéglátó- egység tulajdonosa is tiltakozott a siófoki csendrendelet ellen, sőt a megyei közigazgatási hivatal is törvénysértőnek találta, (ca) ■ Az idei, 109. kampányt het­venhat naposra tervezi a Ma­gyar Cukor Rt kaposvári gyá­ra. A feldolgozószezon jóté­kony hatással van a foglalkoz­tatásra is, száz idénymunkást alkalmaznak. A Somogybán előállított cukorrépa teljes egészében a kaposvári gyár­ba kerül, de a régió többi megyéi­ből is jelentős mennyiséget fogad­nak. Vasárnap vette kezdetét a 109. kampány. Ulrich Schröter, a kapos­vári cukorgyár vezetője elmondta: összesen 340 ezer tonna cukorré­pát dolgoznak fel. A gyárnak 53 termelője van, összesen 6900 hektáron termesz­tik a répát, és az idén mintegy 54 tonnás átlaghozamot értek el. A répa cukortartalma 15,5 százalé­kos, a szakemberek jónak ítélik a minőségét. Információnk szerint az idei kampány 76 napig tart, a 175 állandó alkalmazotton kívül száz idénymunkást is foglalkoz­tatnak. Hogy minél eredménye­sebb legyen a munka, csaknem 120 millió forintot költöttek tech­nológiai fejlesztésre. Környezet- védelmi feladatokra 75 millió fo­rintot, az épületek felújítására mintegy 70 millió forintot fordí­tottak. HARSÁNYI MIKLÓS Turistákat vár a kastély SOMOGYBÜKKÖSD Szálláshelyeket alakít ki a somogy- bükkösdi önkormányzat az egy­kori Perczel-kastélyban. Mint azt Győrffy Miklós polgármestertől megtudtuk, többéves eredményte­len próbálkozás után, most végre lehetőséget kapott a falu, hogy le­rakja a turizmus alapjait, amely egyben a jövőjüket is jelenti. A130 lelkes Somogybükkösd a főúttól, és a városoktól távol, pá­ratlan szépségű természeti kör­nyezetben fekszik. Helyben nincs munkahely, ezért a lakosoknak in­gázniuk kell, ám egyre keveseb­ben tudják ezt vállalni, elsősorban a fossz tömegközlekedés miatt. Ugyanis tavaly a Zala Volán - ki­használatlanságra hivatkozva - megszüntette nagykanizsai járata­it. A polgármester azt mondta: Bükkösd számára egyetlen lehető­ség maradt: a falu tulajdonában lé­vő kastélyt eladni vagy turizmus céljára átalakítani. Az itt élők - an­nak ellenére, hogy jelentkezett vá­sárló az épületre és az 1985-ben védetté nyilvánított, növényritka­ságokban gaz­dag, kéthektá- ros parkjára - eladásról hal­lani sem akar­tak. A 14 férő­helyes nyári szálláshely ki­alakítására be­nyújtott pályá­zataikat azon­ban rendre elutasították. Az első remény tavaly csillant fel, amikor vizesblokk kialakításához kaptak támogatást, idén pedig a GYISM, valamint a megyei területfejleszté­si tanács jóvoltából megkezdhetik a belső átalakítást.- Két helyiséget egybenyitunk, itt lesznek a nagyobb rendezvé­nyek, és két szobát alakítunk ki szálláshelynek. Az egész épület­ben kiépülhet a vízvezeték, par­kettázunk, festünk, korszerűsítjük a fűtést - sorolta a polgármester. A munkálatokat november 30-ig szeretnék befejezni, ezt követően kiajánlják az épületet. Konferencia­vendégeket, turistákat várnak a kastélyba. varga andrea Új tetőt nyert az iskola Hedrehely Közel 100 éves a hedrehelyi általá­nos iskola épülete és bizony ala­pos felújításra szorul. Most pályá­zaton nyert összeg segíthet az ön- kormányzatnak. Bellái Béla polgármester el­mondta: az intézményben 64 alsó és felső tagozatos jár, többen a szomszédos Visnyéről. Az elha­nyagolt épület külső felújítására a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériumától 2,1 millió forintot nyert az önkormányzat, így a kö­zel hárommillió forintos költsége­ket saját erővel kiegészítve tudták finanszírozni. A tetőfelújításra eb­ből már nem futotta, így a megyei önkormányzat segítségére is szük­ségük volt. A területfejlesztési ta­nács döntésének köszönhetően közel másfél millió forintot hasz­nálhatnak fel erre a célra. A polgármester szerint az ösz- szeg a munkálatok anyagszükség­letére elég. A cserepeket és a csa­tornázáshoz szükséges anyagot amint megkapják, a hivatalos érte­sítést azonnal beszerzik, és a köz­ség iparosai társadalmi munkában néhány napon belül elvégzik a te­tő cseréjét. A régi tető olyan rossz állapotban van, hogy a szakértők szerint még egy telet nem biztos, hogy kibírna. konya orsolya £. MEGDUPLÁZZUK A NYEREMÉNYEKET! Októberben minden napra 2 ajándékot sorsolunk ki hűséges előfizetőink között. '^JÉk A Somogyi Hírlap Millenniumi Almanach 2001. kiadvány egy-egy példányát ma Sárdi Lajos göllei és Varga István balatonszentgyörgyi előfizetőnk nyerte. Gratulálunk! V A sorsoláson mindenki részt vesz, aki érvényes előfizetéssel rendelkezik. A megyében 47 olyan intézmény működik, ahol művészeti oktatás folyik. A zenei általános iskolák mellett alapítványok és magániskolák is foglalkoznak a zené­vel. A tapasztalatok szerint az utóbbiak száma folyamatosan nő. Sokan látnak le­hetőséget abban, • hogy létesíthetnek magániskolát már 10 tanulóval is. Ennyi ugyanis az a létszám, amellyel egy előkészí­tő szolfézscsoportot el lehet indítani. Van azonban a megyében olyan intézmény is, amely több telephe­lyen több mint ezer diákkal foglalkozik. Az iskola létesítése csupán anyagi kér­dés: egy új tanulófu­voláért vagy -trombi­táért 250 ezer forintot, egy -csellóért 300 ez­ret, egy -tubáért pedig akár 850 ezer forintot is fizethet egy iskola. Megkérdeztük: miért fontos a zenetanulás? aprót#^ öl li 1H *11’lUl|§g^ Nálunk biztosan megtalálja! A lapban megjelenő apróhirdetéseket kereshető formában, rovatonkénti csoportosításban, jóval gyorsabban megtalálja. Hirdessen egy hétre 100 Ft-ért! ________________Az ára is apró.

Next

/
Thumbnails
Contents