Somogyi Hírlap, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

--------------------------------------------------------------------- ww w.somogyihirlap.hu --------------------------------------------------------------------­Somogyi Hírlap c (iiiiiiliiiiiiliíiiiíiii KJJ JL 9»7 7 0 8 6 5 H9 I 2 0 1 5II XIII. Évfolyam, 151. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Július 1., Hétfő ZAMÁRDI A község kőhegyi értékei 6. oldal FONYÓDI TÜKÖR Vitorlázni tanítják a gyerekeket 7. oldal Hírek ZÁKÁNY. A januárban leégett zákányi művelődési ház felújítá­sára az önkormányzat 10,5 mil­lió forintot nyert a Belügyminisz­térium vis major pályázatán. A 15 millió forintos újjáépítést a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma további 4 millió fo­rinttal támogatja, a biztosító 2,1 millió forintot fizetett, (va) BARCS. Főiskolát végzett nép­táncoktatóval és művelődésszer­vezővel gyarapodik a barcsi mű­vészeti iskola és művelődési köz­pont létszáma. Erről és szolgálati lakás biztosításáról is döntött a képviselő-testület a Barcsra tele­pülő szakemberek számára, (ni) GYÉKÉNYES. Búvárúszó-vi­lágkupát rendeztek a gyékénye­si kotrón, ahol 10 ország ver­senyzői mérték össze erejüket. (Cikkünk a 14. oldalon.) ■ Dráva korzó a születésnapra Barcs- A leszakadó térségek támoga­tását fontos feladatának tartja a kormány, Barcs is számíthat az állam segítségére. Az uniós for­rások elérésében a jövőben mi­niszteri biztos segíti az önkor­mányzatokat - mondta dr. Lamperth Mónika belügyminisz­ter Barcson. A város napján felavatták és felszentelték az új Dráva korzót és hajókikötőt. A kormány száz­napos programjáról elmondta: ennek elemei - mint a közalkal­mazotti béremelés - nem terhe­lik majd a településeket. Barcs ünnepe kapcsán arról beszélt: szükség van ilyen napokra, ami- Feigli Ferenc, Lamperth Mónika és dr. Gyenesei István kor visszatekinthetünk a ma­gunk és elődeink munkájára. - Nem lehet négy­évente új pályára állítani az országot, szükség van a folyamatosságra és stabilitásra. Az elődök munkájával tisztelettel kell bánni. A városnap jó alkalom arra, hogy az itt élők számot adjanak egymásnak az eddigi eredményekről. Ezeket Feigli Ferenc polgármester összegezte. Elmondta: az ország legnagyobb csatornaberuházása zajlik jelenleg a térségben, kétmilliárd forintért épül­nek utak, hamarosan több száz milliós strandbe­FOTÓ: BACHER DÓRA Dráva korzó és hajókikötő Közel 150 millió forintba került a Dráva-part beépítése Bar­cson, amelyhez 47 milliós Phare- és 35 milliós területfejlesz­tési támogatást nyert el a város. A korzó most elkészült 600 méter hosszú szakaszán a kikötőtől a Rinya torkolatáig sétál­hatnak végig a látogatók. A képviselők már döntöttek a folyta­tásáról: a Rinyától egészen a Dráva-hídig - összesen két kilo­méteren - vezet majd a Dráva sétány. ruházás kezdődik, s a Dráva idegenforgalmi hasznosítása terén is van mit felmutatni. A legna­gyobb feladattal - a munkahelyteremtéssel - azonban eddig még nem sikerült megbirkózniuk. Dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnö­ke elmondta: a Dráva a somogyi örökség része, s az elmúlt években területfejlesztési forrásokból több mint 800, a megyei önkormányzattól pedig több mint 80 millió forint került Barcsra. A korzó után díszpolgárt avattak a város nap­ján: Verkmann György, a sinsheimi Barcs baráti kör vezetője kapta meg a címet, aki sokéves karitatív tevékeny­ségével érdemelte ki azt. Barcs városért kitüntetést hárman vehettek át: Kolics Imréné, Kovács István és Veress Miklós költő. Minden eddiginél látványosabb programmal készült Barcs az idei vá­rosnapokra. A kétnapos rendezvényso­rozat sok érdekes programot kínált a vendégeknek. ____________nagy László Tü zek határok nélkül A hét végén egy tucat helyre ri­asztották a somogyi tűzoltókat. Szombaton Csurgón 3 hektáron, Porrogszentkirályon pedig 1 hek­táron égett a tarló. A csurgói láng­lovagok oltották el a tüzet. Siófo­kon 500 négyzetméteren avar égett a Kele utcai garázssoron, míg a Semmelweis utcában egy 40 centiméter átmérőjű, a gyalo­gosforgalmat veszélyeztető ágat távolítottak el a siófoki tűzoltók. Vasárnap Gamáson 100 négyzet- méteren az avartüzet oltották el a kaposvári tűzoltók, Nagyberény- ben az egy hektáron égő lábon ál­ló gabonát, 3 hektár tarlót és egy lángoló bálázógépet oltottak el a siófoki tűzoltók. A töreki halastó­nál fél hektár, Ságváron 2 hektár avartüzet fékeztek meg. A Fejér megyei Enyingen pedig 2 siófoki tűzoltó kocsi is segédkezett a hat- hektárnyi lábon álló árpatűz oltá­sánál. ■ Brazília a világbajnok Brazília csapata nyerte a XVII. labdarúgó-világbajnokságot, miután a döntőben 2-0 arány­ban legyőzte Németország nemzeti tizenegyét. Az európa­iak kezdtek jobban, de helyze­tekig nem tudtak eljutni. Az el­ső félidő végére feljavultak a brazilok, de lehetőségeiket rendre elpuskázták. A második játékrész elején is Rudi Völler tanítványai kezdeményeztek többet, de képtelenek voltak be­venni Marcos kapuját. Egy ha­talmas Kahn-hiba után Ronaldo megszerezte a vezetést a dél­amerikai válogatottnak. Ezután a németek mindent egy lapra tettek fel, de nem voltak képe­sek feltörni a Scolari legénység védelmét. Egy kontra után Ronaldo ismét betalált és ezzel megpecsételte a világbajnoki cím sorsát. (Sporttudósításaink a 9-10. oldalon) m A győztes öröme: csők a kupara Húszéves a Berzence A határátkelőhely megnyitásá­nak huszadik évfordulóját ünne­pelték Berzencén. Kovács Zoltán polgármester elmondta: hagyo­mányosan ötévenként emlékez­nek meg a Góla-Berzence határ­átkelő megnyitásáról, s ezúttal a magyar település és a határőrize­ti szervek látták vendégül a hor- vátokat.- Az átkelőhely elmélyítette a két nép barátságát, és évről évre erősödik a horvát-magyar határ­őrizeti együttműködés. Napi kap­csolatban vagyunk a szomszéd kollégákkal, havonta pedig közös munkaértekezletet tartunk, és nem ritkák a közös sport- és kul­turális rendezvények sem ­határátkelő mondta Nagy József alezredes, a berzencei kirendeltség parancs­noka, aki a napokban kiváló mun­kájáért a HŐR rendészeti főigaz­gatójának elismerését kapta. Megtudtuk: az elmúlt öt évben felére csökkent a határforgalom, tavaly mindössze 568 ezren lép­ték át a határt, többnyire bevásár­ló turisták. A tavalyihoz képest 27-28 százalékos a csökkenés, s ez a szakemberek szerint egy vár­ható tendencia vége. Déli szom­szédainknál megszűnt a háborút követő elszigeteltség, gazdaságuk megerősödött és a magyarországi­hoz hasonló áron kínálják áruju­kat a multinacionális üzletköz­pontok. A nyári turistaszezon kezdetével azonban nőtt az átke- lőhely forgalma. varga andrea Gyümölcsöző testvérfalvak Nagypiszanica fekszik. A kölcsönös látogatások után elkészült mindkét fél részéről Horvát településsel kötött együtt- egy megállapodástervezet, ame- működési megállapodást Kiskor- lyet névjegyükkel láttak el a tele- pád. Pikler József polgármester el- pülések vezetői Horvátországban, mondta: a bjelovár-bilogóriai me- Pikler József elmondta: a kulturá- gyében fekvő Nagypiszanica ma- lis és sportkapcsolatok kiszélesíté- gyar származású polgármesteré- se mellett nagy gondot fordítanak vei, Pali Freddel egy régebbi somo- a civil szervezetek kapcsolattartá- gyi kapcsolat révén találkoztak. A sára is. Mivel mindkét településen kaposfői önkormányzat évekkel nagy hagyományai vannak a gyü- ezelőtt vette fel a kapcsolatot mölcstermesztésnek, tervbe vet- Novaracá nevű faluval, amely ték: asztalhoz ültetik az agrárvám Nagypiszanica szomszédságában lalkozókat is. takács Olvasóink kérésére péntektől megújult formában, változatlan áron a legfrissebb apróhirdetésekkel! tempó Apróban óriás Keresse az újságárusoknál! WKKMKellemes nyarat kívánunk a Somogyi Hírlap hűséges előfizetőinek! téiM, Előfizetőink között egész nyáron értékes ajándékokat sorsolunk: Akciónkról érdeklődhet relaxszék, napernyő, napágy, függőágy, kerti garnitúra, grillsütő, bogrács, öntözőgarnitúra... a 06-80-200-434-es fjárfSk Fődíjunk egy egyszemélyes tunéziai út! t , , in9yenes "m h» ?’$ l • 0 0 telefonszamunkon. ff ;í:4 Ma Szaka Tibor somogyjádi előfizetőnk nyert egy öntözőgarnitúrát. Gratulálunk! • 4 fi ___ _____________________________ ->* _____ Ir ejf^y -: I. • A L'áj .i? ' * .' >, • <■ V

Next

/
Thumbnails
Contents