Somogyi Hírlap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap iniiiiviiiiii(iiiíiii kJ J JL 9»7 70865 l'9 1 2060___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XIII. Évfolyam, 126. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Június 1., Szombat KAZSOK Pipacskoszorú a krétarajzon 7. oldal SPORT Meglepetésre kikapott a címvédő 13. oldal Hírek NAGYATÁD. Egy hete nincs ve­zetékes víz a nagyatádi közpon­ti köztemetőben. Az elöregedett vízvezeték tönkrement és a leg­utóbbi csőtörés miatt le kellett zárni a kerti ivóvíz-csapokat is. A Somogy Temetkezési Kft egy 1 köbméteres ivóvíztartály kihe­lyezésével gondoskodott az ide­iglenes vízellátásról, s továbbra | is működnek a temető kerekes kútjai. A ravatalozó melletti hi­bás csőszakasz feltárását és javí­tását megkezdték., (bm) BARCS. Új EKG készüléket vá­sárolt a barcsi rendelőintézet­nek a város önkormányzata. A MAC 1200 típusú berendezést tegnap adták át a szakemberek­nek. Az eddig használt berende­zés várhatóan a sürgősségi ügyeletre kerül át. Az új készü­léket 880 ezer forintért vásárolta meg a város, (ni) NAGYATÁD. Könyv készült a II. világháború nagyatádi esemé­nyeiről, pusztításáról és áldoza­tairól, amely a Hősök napjának tiszteletére jelent meg. A városi könyvtár és az önkormányzat által kiadott gyűjtemény a Múlt­idéző sorozat tizenegyedik köte­teként jelent meg, s egyéni do­kumentumokat és családi emlé­keket is feldolgoz, (bm) SZŐLŐSGYÖRÖK. A 6. közös borversenyét tartotta a szőlős- györöki és bogiári hegyközség. A rangos versenyen 101 zömmel fehér bormintát pontozott a há­rom bíráló bizottság. A borver­senyt megelőzően szimpoziont tartottak a bogiári borvidék száz termelőjének részvételével. Ko­máromi Ferenc, a szőlősgyöröki hegyközség elnöke, a Szőlő és Bor Szövetség elnökségi tagja el­mondta, hogy az utóbbi 12 év­ben átalakult a borvidék arcula­ta. A kis és közepes borházak je­lentős technológiai fejlesztése- ket hajtottak végre, (gm) ■ Taszár: épül a polgári repülőtér A katonai légi irányítási teéhnika szolgálja majd a polgári repülést Kaposvár közgyűlése 40 millió forintot szavazott meg a taszári repülőtér polgá­ri hasznosításának első üteméhez. A gesztor önkormányzat egyedül is haj­landó a hiányzó pénzt biztosítani.- Tavaly szeptemberben nyújtott be pá­lyázatot a három önkormányzat - a me­gyei, Taszár valamint Kaposvár - a Dél­dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács­hoz a taszári repülőtér polgári utasforgal­mi épületének beruházásához - mondta Juhász Tibor Kaposvár alpolgármestere. Kaposvár megyei jogú város nyílt, tár­gyalásos közbeszerzési eljárásának győz­tese a Klíma-Vül Kft lett. Bár az eredeti pá­lyázat sokkal magasabb összegről szólt, a tárgyalások során sikerült az igényeket és a rendelkezésre álló forrásokat összehangolni. A je­lentős árcsökkentésben szerepe volt a klíma techno­lógia és a parkolók megépítésének későbbre halasz­tása, az alacsonyabb árfekvésű anyagok alkalmazá­sa és a vízellátás és a szennyvízelvezetés költségkí- ' mélőbb megoldása. A módosítások a tervezett beru­házás használhatóságát nem befolyásolják. A Klíma-Vili Kft 260 millió forintos ajánlata így 40 mil­lióval több mint a rendelkezésre álló összeg. A hi­ányzó pénzt 18-18 és 4 millió forintos arányban kel­lene megosztani. A megye és a város fejlődése érde­kében azonban Kaposvár megyei jogú város akár önállóan is vállalja a 40 millió forint kifizetést, termé­szetesen a tulajdoni hányad megváltoztatásával.- Taszár katonai repülőtér marad, ám polgári hasznosítással. A katonai repülőtér mostani inf­Az első fecske Taszáron Két kaposvári üzletember 1999 őszén szállt le először egy bérelt, hatszemélyes Piper siroky magán utasszál­lítóval a taszári betonon. Precedens értékű zágrábi útjuk nyitott új korszakot a reptér polgári hasznosításában. rastruktúrája szolgálja majd mindkét célt - tette hozzá az alpolgármester - A polgári repülőtér egy időben mintegy 150 utazót tud majd fogadni, egy közepes és két kisebb gépet. A reptér egyébként alkalmas a legnagyobb repülők fogadására is. Az előzetes forgalmi becslések azonban nem valószí­nűsítik a nagyobb utasszállítógépek leszállását. A HM Logisztikai Központ üzemelteti majd a taszári polgári repülőteret. A megvalósíthatósági és gaz­daságossági tanulmányok egyértelműen kimutat­ták, hogy a reptér a kezdeti időszakban nem lesz nyereséges. A logisztikai igazgatóság azonban át­vállalta az átmenetileg várható veszteségeket is. Az építkezés második üteme a következő évben indul. Ezt a pénzt is a regionális tanácstól remélik a tulajdonosok: a pályázatot már beadták. 250 mil­lió forint kell a terminál és a felszálló pálya közötti guruló út, illetve egy három repülő- gépnyi parkoló megépítésére. A harmadik ütem a légi teherszállítás, a Cargo kiépítése, ehhez már csak 80 millió forintra van szük­ség, igaz, ehhez még nincs meg a pénz, ez azonban nem gátolja a forgalom megindulá­sát. SZARKA ÁGNES Térségfejlesztés volt a tantárgy Kaposvár-Bánya Területfejlesztési nonprofit mene­dzsereket képeztek Kaposváron. A két évig tartó oktatás záróvizs­gáját tegnap tartották Bányán. A tanfolyamra a megye minden tér­ségéből jelentkeztek polgármeste­rek és térségfejlesztési menedzse­rek, összesen huszonketten. Fo­kos Attiláné, az Ezópus Tanoda vezetője elmondta: a felsőfokú ál­lamilag elismert képzést a megyei területfejlesztési tanács és a so­mogyi munkaügyi központ támo­gatta. A vizsga átlaga 4,5 lett, csak kiváló és jó minősítésű szakdolgo­zatok születtek. Ilyen jellegű tanfolyamot a me­gyében eddig még nem szervez­tek. Két éve végeztek az első kis­térségi menedzserek, ez a képzés nekik is továbblépést jelentett. Tudósításunk a 4. oldalon A „tanulók" az új ismeretek mellett korszerű szemléletre is szert tettek Ingatlant, állást vagy járművet keres? Olvassa nagyító nélkül több ezer aktuális hirdetésünket! Keresse az újságárusoknál! Javul a régió ismertsége Barcs A főváros után a Dél-Dunántúlt ismerik a legtöbben Európában Magyarország tájai közül. Első­sorban a németek és a horvátok közül kerülnek ki az idelátoga­tók, a többi európai országban ugyanakkor messze elmarad a ré­gió ismertsége a várttól - hang­zott el tegnap Barcson, ahol ide­genforgalmi konferenciával és a cégek szakmai bemutatóival foly­tatódott a hatodik nemzetközi ki­állítás és vásár. Az idegenforgal­mi konferencián többek között elhangzott, hogy szeretnék létre­hozni a Mura-Dráva-Duna kerék­párutat, amely az árvízvédelmi töltéseken vezet, és több száz ki­lométeres túrákra ad lehetőséget. Részletek a 4. oldalon n. l. Borászat aktahegyek nélkül Dél-balatoni borvidék A kormány száznapos prog­ramjában kiemelt feladatként szerepel a szőlőtermesztők ad­minisztrációjának egyszerűsí­tése. Tehát az idei szüretre már nyugodtabban készülhet­nek a gazdák. A szőlő szárma­zását várhatóan nem kell két­szeresen is igazolniuk. A borkészítéssel kapcsolatos jöve­déki szabályozásokat már kezdet­től fogva túlzónak találták a gaz­dák és a szakmai szervezetek. Bár a jogalkotói szándék a borhamisí­tás kiskapuinak bezárása volt, elri­asztotta a gazdák termelői kedvét is a sok - többek számára gyakran szakértőt igénylő - papírmunka. Cziráki Imre, a bogiári borvidék hegyközségi tanácsának elnöke el­mondta: a bortörvény és a hegy­községek működéséről szóló jog­szabályok meg- nyugtatóan rendelkeznek a szőlő szárma­zási helyének igazolására. Aki ugyanis eladás­ra termeszt, an­nak a hegybíró adja ki az igazo­lást a termőte­rületről és a szőlő fajtájáról. A fel­vásárló is csak akkor fizet, ha ezek az igazolások a gazda rendelkezé­sére állnak. Ami ellenőrizhetetlen, az a saját fogyasztásra szánt szőlő eredete. A termesztők azt sérelme­zik, hogy a kereskedőknek beszer­zendő iratok mellett még egy szá­mukra bonyolult statisztikát és iga­zolásokat kell küldeniük a vám és pénzügyőrségnek is. Várhatóan ezt a felesleges kettős adminisztrá­ciót szünteti meg a kormány. (Folytatás a 4. oldalon) Uj *£4 ** — _________

Next

/
Thumbnails
Contents