Somogyi Hírlap, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

^VÁROS/^ EGYHAZAK ELETE Házasság felekezeti korlátok nélkül 10. oldal KRÓNIKA Diákszínjátszók országos mérlege 14. oldal MAJÁLISOK MEGYESZERTE. Több ezren töltötték május 1-je délutánját a megyeszerte megrendezett majálisokon. Hamisítatlan majálisi hangulat várta a mesztegnyői kisvasút napjának több mint tízezer résztvevőjét is. Felvételünk a kaposvári majálisban készült. (Összeállításunk a 4. oldalon.) fotó: kovács Veszélyes szállítmányok az utakon A veszélyesanyag-szállító te- ságok komolyan veszik a . cn„ftrVRAN4 herautók az idégenforgalmi biztonságot, így az ellenőr- wwoutbah szezon kezdetétől a Balaton- zések alkalmával esetükben o8 [ l Ellenőrzött part helyett Belső-Somogyon az utóbbi időben nem fedtek n 35 sa veszélyes anyagot: hajtanak át. Májustól a biz- fel súlyosabb szabálytalan- r-n ^szállító ______ to nság érdekében újabb Ságot. Somogybán tavaly katasztrófaelhárítási gyakor- százharmincnégy teherautót f ]g 26 latot tartanak, a gépkocsive- vizsgáltak meg, ebből húsz | >— zetőket pedig ellenőrzési ak- szállított veszélyes anyagot. 12 cióval „lepik meg”. Bizonyos mennyiség felett, | ^ f; 4 A gázolaj- és benzinszállí- százötvenháromféle vészé- t" 2 B b 3 §j tó tartálykocsik folyamatosan lyes anyag szállításához | yjp | járják a megye útjait. Az szükséges útvonalengedély. Barcs Kaposv. Marcali N.atád Siófok . Üzemanyag-forgalmazó társa- (Folytatás a 4. oldalon) : Somogy utcát, Siófok parkot kapott Hírek BARCS. Saját útlevelével akart átlépni, mégis vissza kellett for­dulnia annak a magyar férfinak, aki Barcsnál szeretett volna át­jutni Horvátországba. Útlevelét korábban elveszítette és ezt be­jelentette a rendőrségen. Ké­sőbb megtalálta, de ezt már el­felejtette közölni a hatóságok­kal. A körözés alatt álló okmá­nyok miatt visszafordították a határőrök. Hasonló eset tavaly is előfordult, (ni) INKE. Harminc támlás padot és nyolc szemétgyűjtőt helyezett el, valamint új hidat emelt az 5. számú horgásztó környékén az inkei Rákóczi Horgászegyesület. A mintegy száz tagot számláló egyesület horgásztaván zajlott a Somogyért Egyesület horgász­versenyének soron következő fordulója, amelyen 106 verseny­ző vett részt, (va) BALATON. A törvény szerint mától tilos lenne pontyot fogni a Balatonból, a Balatoni Halászati Rt azonban sikerrel indítványoz­ta e jogszabály föloldását. Újabb gesztus ez a horgászok felé; a részvénytársaság már korábban fölfüggesztette a halászatot, csak éjszakánként fogják a tó ökológi­áját veszélyeztető, nagy testű bu­sákat. Emellett a Balatonba 107 tonna, már fogható méretű pon­tyot raktak az éves telepítési ter­ven felül. Az egyéb halfajokra vonatkozó tiltások érvényben vannak a Balatonon, (ca) SIÓFOK. A kórház rekonstruk­ciójára címzett támogatással nyert már 792 millió forintot az egészségügyi intézmény. Újabb beruházást terveznek 2005-ig, ennek összköltsége több mint hárommilliárd forint. Ebből hat épület részleges rekonstrukció­ját és egy új épület felhúzását le­hetne megvalósítani a követke­ző három évben. Az összeg nyolc százalékát, 264 millió fo­rintot kell az önkormányzatnak biztosítani, s ezt a képviselő-tes­tület vállalta. Az Európai Unió követelményei szerint 2005-re kell majd olyan körülményeket teremteni, amit ezzel a fejlesz­téssel el lehetne érni. (ca) BALATON-PART. Tegnap dél előtt 9 óra 55 perckor kiadta a siófoki Meteorológiai obszerva-' tórium az idei év első viharjelzé­sét, amit a megélénkülő dél-dél­keleti szél indokolt. Szeptember 30-ig figyelmeztetnek a veszély­re. Az elmúlt két évben összesen 110 millió forintot költött a BM Katasztrófavédelmi Főigazgató­sága a balatoni viharjelző rend- szer modernizálására, (ca) m (Munkatársunk telefonjelentése Porecsből.) Porecs város napján Somogy utcát, Siófok pedig testvérvá­rosként parkot kapott. Jelentős állomáshoz érkezett az az együttműködés, amely So­mogy és a horvátországi Istria megye, valamint Siófok és test­vérvárosa, Porecs között kiala­kult. A számos közös rendez­vény mellett ma már arra is büsz­kék lehetnek a megye és Siófok polgárai, hogy a testvértelepülé­seken utca és park őrzi a nevü­ket. A megyei önkormányzat de­legációja, amelyet dr. Gyenesei István, a megyei közgyűlés elnö­ke vezetett, nemcsak ezeken a rendezvényeken _ vett részt, ha­nem ott volt annak a kiállításnak az ünnepélyes megnyitóján is, ahol Olaszország, Szlovénia, Ma­gyarország és a házigazda, Hor­vátország borait mérték össze a szakemberek és a Vinistra kiállí­tás látogatói. A kiállításon nagy sikerrel szerepelt a Konyán János főborász nevével fémjelzett St. Donátus Borház. A somogyi bo­rok nemcsak a látogatóknak íz­lettek, hanem magának a házi­gazda főispánnak, Iván Jakovcicnak is, aki civil foglalko­zását tekintve borász. S miután dr. Gyenesei István viszontláto- gatásra hívta, nem felejtette el megjegyezni: szívesen ellátogat­na a családi borászatba is. Porecs város napján avatták fel azt a parkot, amelyet a polgár- mester Josip Maros ajánlott az ér-, deklődők figyelmébe. Dr. Balázs Árpád siófoki polgármester itt azt hangsúlyozta: bizonyára kéz­zelfogható eredménye is lesz a parkavatónak, hiszen a siófoki és a somogyi emberek, akik itt, Istria szívében járnak, szívesen meglátogatják majd, s megnézik a városról elnevezett parkot. Somogy új utcával büsz­kélkedhet, s ezt nem a megyében, hanem innen mintegy 500 kilométerre kapta. Ezt az utcát Stevo Zufic, Istria megye köz­gyűlésének elnöke a tegnapi foga­dáson Porecs egyik legígérete- sebbikének nevezte, egy kilomé­ternyi lehetőségnek a város fejlő­désére. Az utcaavatón dr. Gyenesei István azt hangsúlyozta: az emberek életében sok minden tölt be fontos szerepet. Ezek közé tartoznak az utak is, amelyek biz­tos találkozási pontot jelentenek. Egyben biztosítékot is arra, hogy mindaz, amit az emberiség felhal­mozott, az e találkozásokkor is továbbfejleszthető, lengyel jános Fürdőfejlesztés vitákkal Barcs Bár már megbízást adtak az enge­délyezési tervek elkészítésére, még mindig a strandberuházás helyszínéről vitatkoznak a barcsi képviselők. A városi strand kor­szerűsítése és a termálfürdő kiala­kítása kapcsán a leginkább abban térnek el a vélemények, hogy a beruházásnak a jelenlegi stran­don legyen a helye, vagy máshol. Az ellenzők szerint a jelenlegi strand be van szorítva a városköz­pontba, s ez a terület nem elegen­dő ahhoz a forgalomnövekedés­hez, amit a beruházás nyomán re­mélnek. Állítják: nem lesz majd hová leteríteni a törülközőket. Közben már kiválasztották az új fürdő tervezőjét: a meghívásos pályázaton Dévényi Sándor Kos- suth-díjas építész pályamunkáját találták a legjobbnak, így neki adott megbízást a barcsi képvisp- iő-testület a városi strandfürdő, fe­dett uszoda és termálmedence en­gedélyezési terveinek elkészítésé­re. Á szakember a jelenlegi strandra készítette el a pályamun­káját, s azt mondta: ez a terület a mainál jóval több vendégnek is elég lehet. - Jelenleg a strand egy­szerre 1300 vendéget fogadhat be, amihez 8000 négyzetméter az elő­írt zöldterület. A beruházás­hoz 2,5 hektá­ros terület áll itt a rendelke­zésre, amely­nek a beépíté­se után több mint 14 500 négyzetméter zöldterület marad, vagyis jelentős tartalékok vannak - mondta. - Amellett, hogy mód nyílik a strand további fejlesztésére, több mint kétezer ember kényelmesen elfér majd itt. Ez egy Barcs nagyságú város szá­mára még jelentős forgalomnöve­kedés mellett is elég. Aquaparkot persze nem lehet kialakítani ezen a helyen, de egy színvonalas váro­si fürdőt igen. A tanuszoda és ter­málmedence pedig kifejezetten a centrumba illő létesítmény. A képviselők egy része azt is ki­fogásolta, hogy itt nem marad hely sportlétesítményeknek, s felmerült az is, hogy a strandzaj zavarja majd a környéken élőket. A tervező szerint: ki lehet alakí­tani helyet a sportoláshoz, s arra is léteznek megoldások, hogy a strand még kevésbé zavarja a környéken lakókat, mint eddig. NAGY LÁSZLÓ Támogatják a bajomi civileket __________Nagybajom__________ Ci vil szervezetek és helyi önszer­veződő körök támogatására 1,5 millió forintot szavazott meg a nagybajomi önkormányzat. Eb­ből félmillió forintot az iskola Gyermekekért Alapítványa ka­pott napközis szakkörök felsze­relésére, az ökoiskola tárgyi fel­tételeinek javítására. Háromszáz- ezer forintot adtak a római katoli­kus plébánia orgonaépítésére és a református egyházközség gyü­lekezeti vendégházának felújítá­sára. A Somogy Megyei Csecse­mőotthonért Alapítványnak 100 százezer forint jutott kerti fajáté­kok vásárlására, míg a plébánia­hivatal ötvenezer forintot kap gyermekek nyári táboroztatásá­ra. Emellett az önkéntes tűzoltó­egyesület kapott 250 ezer forin­tos támogatást, amelynek na­gyobb részéből új tűzoltóruhákat vesznek. takács t

Next

/
Thumbnails
Contents