Somogyi Hírlap, 2002. április (13. évfolyam, 76-100. szám)

2002-04-02 / 76. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap jjl!l|llll| iíiiiil Ov X 9 770865”9 120 1 5'<__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ XIII. Évfolyam, 76. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Április 2., Kedd MEG 4 NAP és előjön a jjffc ! CentrurrT^ A dr. GYENESEI István vezette 3-as LISTA (Fizetett politikai hirdetési MEGYEI KÖRKÉP Nagyító alatt az érettségi 4. oldal SPORTMAGAZIN Már csak három pont a hátrány 9-12. oldal Hírek SZENTA. A régi, elavult lámpák helyett energiatakarékos, mo­dern lámpatesteket szerelnek fel a szakemberek és a korábbi 55 helyett 68 lámpa világít majd. A korszerűsítés 2 millió 630 ezer forintba kerül, amelyet az ön- kormányzat öt év alatt az éves megtakarításból fizet. A beruhá­zást a kivitelező Dédász Rt 263 ezer forinttal támogatja és az önkormányzat további pályáza­ti segítséget remél a Széchenyi Tervtől, (va) NAGYKANIZSA. A Kaán Ká­roly Környezetvédelmi Egyes ü- • let és a Saubermacher Ryno Hulladékgyűjtő Kft pályázatot hirdetett a nyári füzértekercs, fel­kutatására. A hazai flóra egyik legritkább, védett növénye Nagykanizsa környékén több helyen is előfordult, ám 1969 óta senki nem talált rá. Az egye­sület bízik benne, hogy az idén nyárra tervezett expedíciójuk si­keres lesz, és rábukkannak a rit­ka orchidea élőhelyére, (va) KAPOSSZERDAHELY. Meg újult a homokbánya. 4,6 millió forintot nyert a kaposszerdahe- lyi önkormányzat a Környezet- védelmi Hivataltól. A pályázaton nyert összeget a helyi homokbá­nya felújítására fordították. A fel­újítás után a fennmaradt össze­get elkülönítették, s a maradék­ból április elején egy, a Kossuth Lajos utcával párhuzamos út ki­építését kezdik el. (va) BALATON. Másfél ezer utast szállítottak a személyhajók a hosszú hétvégén. Szombaton a 156. balatoni hajózási idény nyi­tányaként Füreden fogadták ün­nepélyesen a Siófokról induló 111 éves Helkát. Köszöntőt mondott az északi parton Túri-Kovács Bé­la környezetvédelmi miniszter is. Leginkább a vasárnap csábította hajókázásra a kirándulókat. Ko­vács Miklós, a siófoki hajóállomás ügyeletese szerint szép húsvéti forgalmat bonyolítottak le. Ma már nem közlekednek a balatoni személyhajók, hiszen csak április 21-én folytatódik az idény az elő­szezoni menetrenddel, (fi) TAB. Harmincnyolc közhasznú munkás foglalkoztatására ka­pott lehetőséget a tabi önkor­mányzat. Huszonhárom állásta­lan alkalmazását április 2-ától a jövő év március végéig csaknem 9,7 millió forinttal támogatta a munkaügyi központ kirendelt- sége.A város önkormányzata ösz- szesen 51 közhasznú munkás foglalkoztatására nyújtott be pá- lyázatot. (kj) ___________■ Tu dásipar a gazdaság hajtóereje Kizárólag magas tudástartalmú termékek gyár­tásával lehet a gazdaság élvonalába kerülni. Tudják ezt a somogyi cégek is. Ehhez viszont jól képzett dolgozókra van szükség. A cél érde­kében komoly összegeket költenek oktatásra, továbbképzésre és műszaki fejlesztésre. So­mogybán megpezsdült a gazdaság, támogatá­sok és pályázati pénzek felhasználásával régiós szinten is komoly beruházások kezdődtek. Megyei körkép- Magas színvonalú terméket csak művelt, jól dolgozó munkások képesek előállítani - hangsú­lyozta Gerber András, a Videoton Kaposvár igazga­tója. Nem elég elsajáűuuii a szakismereteket, hg-' nem megállás nélkül frissíteni kell. Jó példa az elektronika, illetve a háztartásigép-gyártás, ahol óriási a megmérettetés tétje. A fizikai alkalmazot­takra és a fejlesztőkre nagy teher hárul, az elvárá­soknak csak az a cég képes megfelelni, amelyik so­kat költ beruházásra. Kulcskérdés a dolgozók kép­zettsége. A cégvezető szerint az élet végéig tartó ta­nulás erősen kihat a vállalat sikereire. - Megnőttek az igé­nyek, a világtenden­cia nem kerülheti el térségünket - emel­te ki az igazgató. Hangsúlyozta: gyá­rukból, ahol 1250- en dolgoznak, s az idén csaknem meg­duplázódik a forga­lom, a termékek mintegy 90 százalé­kát exportálják. Több cégvezetőhöz hasonlóan úgy látja: a magas tudásalapú termékek bevezetése, folyamatos gyártása új lendületet jelenthet. Varga József, a KVGY igazgatója és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy vélte: me­gyénkben az utóbbi időben szép sikereket értek el a kisipari vállal­kozások és a szerszámosüzemek is. Jó néhányan közülük svájci és német piacra dolgoznak. A na­gyobb vállalkozásoknál is figyel­ni kell a hozzá adott szellemi, anyagi értékre, ez ugyanis erő­sen kihat a fejlődés menetére. Ennek fontosságáról szólt az igazgató, hoz.z.ú.t*ve, hogy a'jü1* vő szakembereinek perspektí­vát kell nyújtani helyben. A Ka­posvári Egyetem jó lehetőséget teremt. Az oktatás mellett az infrastruktúra erősítése megha­tározó feladat. Mint arról koráb­ban beszámoltunk, a négy főnél nagyobb, megyei telephelyű ipari szervezetek tavalyi bruttó termelési értéke több mint 300 milliárd forint volt. Dr. Horváth József, a statisztikai hivatal me­gyei igazgatója elmondta: ko­rábban az élelmiszeriparnak volt döntő súlya a somogyi gaz­daságban, az elmúlt években viszont a feldolgozóipar került előtérbe. Több élvonalbeli nagy cég is megtalálható a megyé­ben, s már van magas tudástar­talmú terméket gyártó vállalat is. A terméktől is függ a dolgozók megbecsülése. Még a vártnál ke­vésbé sikerült felzárkózni a keresetek tekintetében. Az országos átlaghoz viszonyítva egyelőre még je­lentős az elmaradás. harsányi miklós Nagykanizsa: nem hív a vasút Nagykanizsa Leépítéstől tartanak a nagy- kanizsai MÁV Rt dolgozói, s mint azt lapunk megtudta: fé­lelmük nem alaptalan, mert az állami tulajdonú cég át­szervezésre készül. A nagykanizsai gépészeti főnök­séget megszüntetik, amely a to­vábbiakban a székesfehérvári gé­pészeti főnökség külső egysége­ként tevékenykedik, valamint a Nagykanizsán állomásoztatott mozdonyparkot Dombóvárra he­lyezik át. Továbbá megszüntetik a magasabb szintű mozdony-kar­bantartási tevékenységet, és a murakeresztúri, valamint a gyékényesi kocsijavító műhelye­ket is Dombóvárhoz csatolja a MÁV. A Vasutasok Szakszerve­zetének helyi vezetői szerint a fel­adatok átcsoportosítása miatt szá­mos középvezetői státusz szűnik meg, ráadásul a helyi főnökség le­építése - a racionalizációs elkép­zeléssel ellentétben - nem ered­ményez gazdasági megtakarítást. Pataki Andor, a gyékényesi cso­móponti állomásfőnök azt mond­ta: sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja a híreket, és arról sem tud, hogy a gyékényesi kocsijaví­tást Dombóvár végzi majd. A MÁV Rt szervezeti átalakulása - felállt az önálló árufuvarozás, így országszerte 14 területi árufuvaro­zási központ alakult - a gyékénye­si vasúti csomópontot is érintette, mintegy 160 dolgozója a nagyka­nizsai területi igazgatósághoz tar­tozik 2002 januárja óta.- Ez csupán átszervezést jelen­tett számunkra, leépítést nem, és nincs tudomásom újabb változás­ról, esetleg létszámcsökkentésről - mondta Pataki Andor. A kanizsai vasutas-szakszervezet - amelynek csak véleményezési joga van a részvénytársaság döntéseivel kap­Nem vár a MÁV csolatban - az átszervezésről tájé­koztatta Tüttő Istvánt, Nagykani­zsa polgármesterét, aki jelezte: fel­veszi a kapcsolatot a MÁV Rt veze­tőségével. VARGA ANDREA Kapálni is segít a teleház PORROGSZENTKIRÁLY Megkezdte szolgáltatását a Porrogszentkirály környéki szo­ciális teleház. Helyben, Porrogon, Somogybükkösdön és Porrogszentpálon négy ember napi hatórás munkaidőben segíti a rászorulókat, többek között fát hordanak, utcát és udvart takarí­tanak. A szociális teleház még or­szágosan is kevéssé ismert, a tér­ségben pedig elsőként itt valósult meg. A Porrog és Környéke Egészség Egyesület 1999-ben si­kerrel pályázott a teleházprog- ramra, az így elnyert számítógé­peket és egyéb irodai felszerelé­seket az egykori tűzoltószertár­ban helyezték el. Az épület má­sik részében most a házi gondo­zónő kapott helyet, aki a lakossá­gi kérelmeket összegyűjti. Csordásné Bukovics Klára kör­jegyző el­mondta: a szakmai prog­ram elsősor­ban az egye­dülálló idő­sek, betegek, vagy alacsony jövedelmük miatt rossz szociális hely­zetben lévő emberek segítésére jött létre. Ehhez a Szociális és Családügyi Minisztérium 4,4 mil­lió, a céljellegű decentralizált tá­mogatás 1,75 millió forintot biz­tosított. A négy önkormányzat a teleházat bízta meg a feladattal, a döntés joga a polgármestereké.- Szórólapon tájékoztattuk az embereket az új szolgáltatásról. Most úgy tűnik, hogy a kapálásra lesz a legnagyobb igény - mond­ta a jegyző. varga andrea Az olaszok nyaralóra vágynak Kaposvár Hat éve folyamatosan nő a külföl­diek érdeklődése a magyarorszá­gi ingatlanok iránt - mondta - dr. Palka Sándor, a Somogy Me­gyei Közigazgatási Hivatal köz- szolgáltató és információs köz­pontjának megbízott vezetője. - A jogszabályok 1996 óta adnak lehetőséget arra, hogy külföldiek ingatlanhoz jussanak Magyaror­szágon, s az igénylések száma Somogybán is egyre nő. Tavaly több mint ezer ingatlant - házat, lakást, beépítetlen telket és egyéb ingatlant - jegyeztettek be nem magyar állampolgárok. A megye leginkább keresett területe a Ba­laton környéke, de megnőtt az érdeklődés a Tab, Marcali és Len­gyeltóti környéki ingatlanok iránt is. Tavaly óta Kaposvár környéke a második legkeresettebb vidék. A jogszabályok nem teszik lehe­tővé, hogy a külföldiek termő­földhöz jussanak. Palka Sándor szerint: új tenden­ciák is megfigyelhe­tők: az olaszok pél­dául legtöbbször olyan telket vesz­nek, amelyre ké­sőbb nyaralót épít­hetnek. ■ Elnémetesedett somogyi falvak A külhoniak által kedvelt települések listáját Ecseny vezeti, s jelentős számú német, illetve más nem magyar nemzetiségű lakos él Nagy- szakácsiban, Büssüben, Szőlősgyörökön, Felsőmocsoládon, Osztopánban, Bárdudvar­nokon és Somogytúron is. közsio ____« _________________________________________________1E3L___________ _____________ A Somogyi Hírlap fizeti a tankolást! Akciónkról érdeklődhet a 06-80-200-434-es Áprilisban hétköznaponként 5000 forint szombatonként 10 000 forint értékű üzemanyag-utalványt ingyenes " I sorsolunk ki előfizetőink között. A sorsoláson minden előfizetőnk részt vesz. telefonszámunkon 1 A mai nyertes Dák Sándor hetesi előfizetőnk. Gratulálunk! j. j i % ' ’ pi | kfüli A Somogyi Hírlap és a Didaktika Kft közös akciója a biztonságos közlekedésért k Vegyen részt On is a Didaktika Autósiskola nyári tanfolyamain, és negyedéves iogyi Hírlap előfizetést kap ! A részletekről a Didaktika Kft 7400 Kaposvár, Vásártéri út 4/a. Tel: 82/512-036, 415-937 olvashat, de csak velünk!

Next

/
Thumbnails
Contents