Somogyi Hírlap, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

XIII. Évfolyam, 51. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Március 1., Péntek Hírek CSURGÓ. Az oktatási, nevelési feladatok végrehajtására kistérsé­gi fenntartói társulást hoz létre a gesztor csurgói önkormányzat. A társulás szervezeti, tartalmi, for­mai működési kereteinek meg­határozására előadással egybe­kötött konzultációt szerveztek tegnap az Eötvös* József Általá­nos Iskolában az érintett telepü­lések és iskolák vezetői számára. A rendezvény előadója Czímer László szakmai főtanácsos és Ju­hász Zsolt, az encsi közoktatási társulás vezetője volt. (vaj NAGYKANIZSA. A rendőrség államigazgatási eljárás kereté­ben vizsgálja a nagykanizsai Szent Imre utcai óvoda felelős­ségét egy kedden történt bal­esettel kapcsolatban. Egy nagy- csoportos kisfiú játék közben át szeretett volna bújni a kerítés ré­sén, ám fennakadt rajta és egy kiálló drót a szemhéjába fúró­dott. A gyereket - a befúródott drótdarabbal együtt - mentőhe­likopter szállította a pécsi szem­klinikára. (va) TAB. Elfogták tegnap Tabon azt a helyi férfit, aki alaposan gya­núsítható azzal, hogy csütörtök reggelre betört a Kossuth Lajos utcai élelmiszerboltba. A rend­őrök a betörést követően négy órán belül „lekapcsolták” a kö­zépkorú férfit, aki élelmiszere­ket és cigarettát lopott el. A gya­núsítottat a rendőrség őrizetbe vette, több bűncselekmény el­követésével is gyanúsítják. (kjj BALATON. A szakemberek sze­rint csökken a szabad strandok száma a Balatonnál az idén. Az új jogszabály ugyanis a fenntartó számára olyan kötelezettségeket ír elő, amelyeknek megfelelni sok pénzbe kerül. Ezért várható­an egyre több helyen csak belé­pőjegy ellenében lehet majd igénybe venni a vízpartot, (raj MARCALI. Saját munkájukat négyesre értékelték a marcali kép­viselők. Elhang­zott: csak akkor ér­demelnek kitűnőt, ha a strandépítést sikerül megkezde­ni a választásig. Dr. Sütő László polgár- mester szerint a legnagyobb ered­mény, hogy a város intézményeit nem csak működtetni, hanem fej­leszteni is tudták. A'testület ezen­kívül is teljesíteni tudta a kitűzött célokat, egyedül a cigánykisebb­ség életkörülményeit és elhelyez­kedési lehetőségeit nem sikerült olyan mértékben fejlesztem, mint ahogy azt tervezték, (fej ■ Családfenntartó csecsemők Somogybán mintegy negyvenezer család részesül nevelési ellátásban. A segély min­denkinek jár, aki igényli. A gyermekenként kifizetett 3800 és 6300 forint közötti összeg sok családnak az egyetlen biztos bevételi for­rás. Azt, hogy hány családot tartanak el Somogybán a gyerekek, senki sem tudja. ________________Megyei körkép________________- Nevelési ellátás nem automatikusan, hanem igénylés alapján jár. Aki kéri, és aláírásával igazol­ja, hogy családban neveli a gyermekét, valamint a 16 éves kiskorú iskolába jár, annak utaljuk az ösz- szeget - mondta Végh Sándomé, a családtá­mogató iroda vezető­je. Hozzátette: igazo­lást csak a tartósan beteg gyermekek szüleinek kell bemu­tatni. Ez csak orvosi szakvélemény lehet.- Rajtunk kívül a megyében még száz kifizetőhely műkö­dik - tette hozzá az irodavezető. - A ne­velési ellátás magá­ban foglalja a családi pótlékot és iskolatá­mogatást. Havonta mintegy negyven­ezer család részesül ebben a támogatás­ban. Ennek összege 3800 és 6300 forint közötti összeg. Attól függően, hogy csa­ládban vagy egyedül nevelt, égy vagy több gyermekről van szó. A tartósan beteg gyermekek támogatása 10 ezer 500 forint havonta. Somogybán havonta 350 mii­hó forintot fizetünk ki. Az összeg és a támogatot­tak száma hónapról hónapra változik, mert újak jönnek, és egyesek kikerülnek a körből. Azt nem tartjuk nyilván, hogy hány családot tartanak el So­mogybán a gyerekek. A szakemberek szerint minden korábbinál több az olyan család, amely gyerekekkel tartatja el magát. Az ő véleményük szerint ebben csak akkor lehetne változás, ha ezeket a juttatásokat a szülők munka­végzéséhez kötnék. Akkor viszont, ha az eltartók va­lamilyen oknál fogva munkára képtelenek, a szociál­politikát kellene segítségül hívni. _____szarka ágnes Meg kérdeztük: lehet-e a csec KENYÉRKERESÖ? MISETA FERENCNE: - Nem jó, ha a gyere­kek keresik a család kenyerét. A családi pótlékból nem lehet megélni. A szüléknek kellene segíteni a gye­rekeket de előfordul, hogy ők is munka- és jövedelemnélküliek, vagy nyugdíjasok. Mi­ből támogassák a gyermekeiket, ha a saját megélhetésük is bizonytalan. BENCZE LÁSZLÓ csont­faragó: - Szomorú, hogy eddig jutottunk. Azt látom, az emberek­ből kiveszett az önálló gondolkodás igénye, hogy megoldják a sa­ját problémáikat vagy megtalálják a megol­dást, Mindig mástól várják a segítséget. Aki gödörbe került, az nem kimászni akar. hanem arra vár, hogy kihúzzák. MÓGA JÁNOS egyete­mi tanár:-Nem tárna gatható egy olyan rendszer, ahol az új­szülött is családfena tartó, hiszen az emba reknek munkából kel­más lehetőségűk nincs, azoknak ezt a minimális lehetőséget biztosítani kell. Nem azért szüljük a gyera keket hogy eltartsa nak bennünket. GALICZ JANOSNE nyugdíjas: - Elkeserítő a szegénység, mely fő­ként az alsó és a közép­réteget érinti. A családi pótlék mindenkinek jár, ez egyfajta támogatás, de megengedhetetlen, hogy ez legyen egy csa Iád egyetlen bevételi forrása. Munkahelya két kell teremteni, ahol a szülők dolgozhatnak, (te ez az egyes ember Laktanyába tartanak a tűzoltók Feszült figyelem: Tóth István (balról), Vajda Imréné és Börczi Miklós Kaposvár A felszereltség és a szakem­bergárda határozza meg a tűzol­tók tevékenységét - mondta a tegnapi kaposvári közgyűlésen Rajnai Zsolt tűzoltóparancsnok. Elhangzott: hét évvel ezelőtt 15 ol­tóval csökkenteni kellett az állo­mányt egy központi intézkedés ha­tására. Naponta 14-15 dolgozó igyekszik biztosítani a megyeszék­hely és még 84 település tűzoltási és műszaki mentését. A parancs­nok szerint ennyi emberrel nem tudják hatékonyan elvégezni a vál­lalt feladataikat. A hívószám-azo­nosító rendszernek köszönhetően csökkent a vaklármák száma, ami nem kevés költségtől kíméli meg a tűzoltókat. A gyakorlópálya priva­tizációja azt eredményezte, hogy a felszereltségük egy része a szabad ég alatt várja sorsa jobbra fordulá­sát. A várostól ezért kaptak egy he­lyiséget, ahol minden szüksé­ges eszközt tá­rolni tudnak. Szi­ta Károly, Kapos­vár polgármeste­re megígérte: folytatódik a technikai fejlesz­tés. A húsz éve vásárolt magas­ból mentő létra­szert lecserélik. Az új autó több mint százmillió forintba kerül. Az erre benyúj­tott pályázatot el­nyerték, az önerőt a város állja. Ki­cserélik a szertárajtókat, új védő­maszkokat, valamint a vízimen­téshez szükséges felszerelést vásá­rolnak. Középtávú cél, hogy a tűz­oltó-parancsnokság és a mentőál­lomás a füredi laktanyában kapna helyet. Az új parancsnokság kiala­kítása 600 millió forintot tesz ki - tudtuk meg. A katasztrófavédelmi igazgatóság épületére tetőteret épí­tenek, a beruházás akkor is hasz­nos lesz, amikor a tűzoltókkal már nem kell osztozniuk az ingatla­non. (Közgyűlési tudósításunk az 5. oldalon) ___________■ Me gtervezték a jövő sportját Nagyatád Először formálta közös rendszerbe a nagyatádi önkormányzat a diák- és felnőttsportélettel, a szabadidős és versenysportokkal kapcsolatos valamennyi hosszú távú elképzelése­it, feladatait és működte­tési lehetőségeit. A sport- koncepcióban szerepel egy közoktatási vagy sportegyesületi típusú sportiskola létesítése, s a 12 évfolyamon át tartó városi sporttagozatos képzés megvalósítása is. A meglévő sportlétesítményeknek újszerű szerepet szán az az elkép­zelés, amely a fizikai vagy pszicho­lógiai sérülés miatt hátrányos hely­zetűeknek is elérhetővé tenné a sportolást. Aktív részvételt vállal az önkormányzat a nagy tömegeket megmozgató szabadidősport-ren­dezvények szervezésében, s töb­bek között a Nagyatád környéki gyalog- és kerékpárutak meghosszabbításával és a túralehetőségeket fel­tüntető térkép kiadásával is népszerűsíteni akarják a természetjárást. Az ön- kormányzat adókedvez­ményeket is kíván adni a sportot támogató helyi vállalkozásoknak. Elfogadta a képviselő- testület a Dráva-Mura Eurorégió Kht társasági szerző­dését, döntöttek a kórház 40 millió forint értékű röntgen-átvilágító gép beszerzéséhez céltámogatási pályázat beadásáról is._______ba Vámosok rettegett adósai Kaposvár Az országos és a regionális vámparancsnokságok tavaly hatvanhárom ellenőrzést tar­tottak a Kaposvári Vámhivatal­ban. A vizsgálatok eredménye szerint a kaposvári az egyik legjobban működő vámhivatal a dél-dunántúli régióban.- Sikeres év volt a tavalyi - mond­ta Hegyi Imre, a Kaposvári Vám­hivatal parancsnoka. - Összbevételünk - az élén­külő gazdaságnak köszön­hetően - jelentősen nőtt. Míg a régióban átlagosan csökkent a behozatal, Ka­posváron és környékén vi­szont 11 százalékkal emel­kedett. A kivitel három százalékkal csökkent: az innen külföldre értékesí­tett áruk értéke összesen 76 milliárd forint volt. Egy jogszabályváltozás miatt új szolgálati hellyel bővült a kapos­vári vámosok területe: ezentúl Dombóvár és_ környéke is hozzá­juk tartozik. így hat helyen látják el a vámigazgatási feladatokat. A vámosok adósának lenni nem ki­fizetődő: tavaly tizenöt csőd-, fel- számolási és végelszámolási eljá­rásban léptek fel hitelezőként, va­lamint huszonkilenc végrehajtást kezdeményeztek. Ezeken túl 14 millió forint vámigazgatási bírsá­got szabtak ki, ami két- háromezer forintos téte­lekből adódott össze.- ^ jövedéki terüle­ten is sok visszaélésre derítettünk fényt - mondta Hegyi Imre. - Nyolc illegális pálinka­főzőre bukkantunk, és tizenhat esetben több mint öt és fél ezer liter bort foglaltunk le. (Folytatás a 4. oldalon) Apróban ÓRIÁS! MEGJELENT, KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! cy s uj < Somogyi Hirlag^^^Q^r_^Q^) Á'változatosság gyönyörködtet-jttk 4 ^ A tavasz első hónapjában sok-sok meglepetéssel várjuk előfizetőinket. A V ~~~Paksi Lajosné magyaregresi előfizetőnk egy sporttáskát nyert. Gratulálunk!* (I A sorsoláson minden előfizetőnk részt vesz. 'j ra~ : 'oJfr .w:; -ra z-y -ra1 .ra ít ■ '/?; .%7/: í, SpttlO^y^t^ Ilit 1-------------------------------------------------------------------------- www.somogyihirlap.hu ------------------------------------------------------------------------­Somogyi Hírlap (11111111111111 iiií kJ J 1 9H770865 9 1 2053

Next

/
Thumbnails
Contents