Somogyi Hírlap, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-01 / 27. szám

KAPOSVÁR Arany Katedra a hűségért 5. oldal INKE Széklábakkal is álmodik 6. oldal SPORT Bizonyítani akar a junioroknál is 10. oldal Érdekek, kontra gyógyulás A háziorvosokban ugyan meglenne a készség arra, hogy betegeiket a lehetőségekhez képest a saját praxisukban gyógyítsák meg, ennek felté­telei azonban Somogybán sem mindig adottak. Még a lehetőségek sem teljesen egyértelműek... Megyei körkép Az egészségügyi kormányzat a definitív, azaz a be­fejezett ellátásra ösztönzi a háziorvosokat, hiszen mint azt többször hangsúlyozták: a kórházi ellátás a legdrágább, s a beteget is jobban megkímélnék, ha nem kellene több kilométert utaztatni a szakel­látásért. Ráadásul a háziorvosok zöme ma már több szakvizsgával is rendelkezik; tudásuk alkal­massá teszi őket a speciális feladatok ellátására is. Más kérdés, hogy egyelőre nincs meghatározva, hogy milyen, a szakellátáshoz tartozó beavatkozá­sokat, kezeléseket végezhetnek el jogszerűen. Va­lamikor nem volt gond, ha a falusi körzeti orvos se­bet varrt, varratot szedett, tályogot nyitott fel. Ezeket a feladatokat dr. Antal László, a Somogy megyei Orvosi Kamara háziorvosi szekciójának el­nöke szerint ma is elvégezhetnék, de félő, hogy ér­dekeik ütköznének a teljesitményfinanszírozás alapján dolgozó kórházi orvosokéval. Ők ugyanis akkor kapnak több pénzt, ha több esetet látnak el. A háziorvosok viszont, akiknél a kártyapénz sze­rint finanszíroz az OEP, akkor járnak rosszul, ha több beteget látnak el, mert a zárt kasszából ará­nyaiban kevesebbet kap­nak. Náluk ezért a telje­sítményfinanszírozás lenne az ideális. Hiába az EKG, a sokat vitatott kis- laboratórium, ha a rutin­szerű kardiográfiát nem, csak a sürgősségit ellen­tételezi a OEP. Dr. Debreceni Tibor, a szentbalázsi székhelyű, hat települést ellátó pra­A háziorvosok többet tudnak, mint amennyit tehetnek fotó, láng xisában mindössze 1800 biztosított után kapja a kártyapénzt. Úgy véli: az önkormányzat havonkén­ti támogatása nélkül nem működtethetné a sok ember Idnján enyhítő fizikoterápiát és a gyors pati­kaszerhez jutást biztosító orvosi-kézi gyógyszertá­rat. Szerinte a finanszírozást kellene megemelni, ne az önkormányzatokra szálljon át a teher.- A praxisok teljes privatizációja nagy előrelé­pést jelent a műszerpark fejlesztésében is - véli dr. Hajdú Vilma, a barcsi tiszti főorvos, akinek terüle­tén magasan képzett, vállalkozó háziorvosok kor­szerű műszerekkel dolgoznak. A befejezett ellátás kiteljesedésének akadályaként a kompetenciaszint jogszabályba foglalásának hiányát jelöli meg. En­nél nagyobb gondot csak a 2003-tól esedékes sza­badfoglalkozású orvosok megjelenése okoz majd a háziorvosi ellátásban - mondta. Az ÁNTSZ műkö­dési engedélye nélkül ingázó, úgynevezett „táskás orvosok”ugyanis ellátási kötelezettség nélkül, sza­badon köthetnek szerződést az intézményekkel, önkormányzatokkal, ami komoly veszélyt jelent a már praktizáló háziorvosoknak. vábnai ágnes Kutat fúrnak a szennyvízdíj ellen Dél-Somogy Hírek CSURGÓ. A csurgói önkor­mányzat a nevelési-oktatási szakmai szolgáltatások ellátásá­ra kistérségi társulást hoz létre a kistérségi önkormányzatok be­vonásával. A gesztor település Csurgó lesz, az ügyviteli, szer­vezői, gazdálkodási szerepkört a csurgói Eötvös József Általános Iskola látja el. A működés költ­ségeinek forrását pályázati tá­mogatásokból, az intézményi többletbevételekből, valamint a társuló önkormányzatok gyer­meklétszámarányos hozzájáru­lásából biztosítják. A társulás létrehozását a szaktárca 400 ezer forinttal támogatta, (va) DOMBÓVÁR. Mintegy másfél milliós kárt okoztak azok a tolva­jok, aldk a dombóvári Móra Fe­renc Általános Iskolába törtek be. A betörőknek nem volt nehéz dol­ga, hiszen az épületet nem szerel­ték fel riasztóberendezéssel. Kife­szítették az iskola egyik ablakrá­csát, betörték az ablakot, s azon több számítógépet, egy nyomtatót és egy telefaxot loptak el. A rend­őrségi nyomozás folyik, egyelőre azonban az sem tisztázott, mikor történt a bűncselekmény, (ko) TAB. Elfogadta a költségvetést a tabi képviselő-testület tegnap. Ebben az évben a kisváros 1,1 milliárd forint kiadással számol­hat. A költségvetés 123 millió hi­ánnyal, így elbocsátásokkal is számol. A költségvetés létszám- leépítéssel is számolt: a gamesztól március végén 15 dol­gozót bocsátanak el, a napközi otthonos óvodánál egy csoport megszüntetésével három mun­kahely válik feleslegessé, (kj) KAPOSVÁR. Mintegy másfél hónapos várakozás után végre fölszállhatott a fehér füst a Ka­posvári Rákóczi FC csütörtök esti rendkívüli közgyűlésén, mi­után módosították a korábbi alapszabályt, megválasztották az új elnökséget. A klub elnöké­nek Torma Kálmánt, a Kapós Volán Rt vezérigazgatóját jelöl­ték, akit a közgyűlés egyhangú­lag választott meg. A munkáját mostantól négytagú elnökség segíti, (jr) ____________■ Fé lnek a várható szennyvizdíjak- tól a csatornázás előtt álló dél-so­mogyi falvak lakói, mert attól tar­tanak, hogy a valóságosnál jóval nagyobb mennyiség után kell majd fizetniük. Azt mondják, hogy erre jó esély van, ha a vízfo­gyasztásuk alapján állapítják meg a díjakat, mert amíg egy városi pa­nelházban a vízfogyasztás és a szennyvíz nagyjából megegyezik, addig a falvakban élők a vizük te­temes részét öntözésre, állatok ita­tására használják, nem kerül a csatornába. Barcs térségében már előrehaladott a szennyvízberuhá­zás és Csurgó környékén is megin­dul idén. Közel 30 kistelepülésen kezdhetnek el számolgatni. Bóta László, a DRV somogyi üzemigazgatója elmondta: vala­mennyi településen mérni fogják a szennyvizet, s a település összfo­gyasztása is fontos szempont lesz a díjak megállapításakor. A szenny­vízkezelés költségében sok az ál­landó elem, amit mindenképpen ki kell fizetni, függetlenül a szennyvíz nagyságától. A legkisebb tétel ezek­ben a tarifákban éppen a társaság haszna. Ezt ugyanis törvény szabá­lyozza, s nem lehet több három százaléknál. A szennyvízmérőről a szakember elmondta: a felszerelé­se túl nagy tétel, s csak azoknak éri meg, akiknél valóban hatalmas a különbség a vízfogyasztás és a szennyvíz nagysága között. Bóta László elmondta azt is: az év 4-6 melegebb hónapjában lehetőség van a díjak mérséklésére tíz száza­lékkal. Francz Rezső, a barcsi térség országgyűlési képviselője (MSZP) szerint a falusiak aggodalma any- nyiból jogos, hogy a vízfogyasztá­suk 30-40 százaléka valóban nem kerül bele a csatornába.- Azonban biztos vagyok benne, hogy az üzemeltetővel megoldást le­het találni rá, hogy az eltérő adottságok a dí­jakban is meg- jelenjenek. Meggyőződé­sem az is, hogy a most épülő regi­onális csatornarendszer fajlagos működési költsége jóval olcsóbb lesz a vártnál, s abban is biztos va­gyok, hogy a szippantás költsége sem marad sokáig alacsony, hi­szen csak azért lehet olcsó, mert sok vállalkozó a határba ereszt a szennyvizet. Faluhelyen azt mondják: ha mégsem sikerül dűlőre jutni a le­endő üzemeltetővel, marad a kút­fúrás. A kút vizét ugyanis nem mé­rik a vízórák. n. l. Költségvetés takaréklángon Nagyatád Több mint kétórányi értékelés után elfogadta a város erre az év­re vonatkozó költségvetését a nagyatádi képviselő-testület. A 3 milliárd 827 millió forint főösz- szegű költségvetésből a vállalt feladatok és a hozzárendelt pénz­összegek arányát és mennyiségét lényegében nem vitatták a képvi­selők, ám annál többet beszéltek az állami hozzájárulás súlyos hi­ányáról. Az önkormányzat gaz­dálkodását most sem érinti az a mintegy 1,5 milliárd forint, amely a kórház teljes mértékű OEP- és MEP-finanszírozásaként átáram- lik a város számláin. Miközben az előző évről áthozott mintegy 96 millió forint költségvetési hi­ányt sikerült egy esztendő alatt csaknem 20 millió forinttal lefa­ragni, a város kötelező feladatai­nak ellátása tavalyhoz képest mintegy 133 millió forinttal több kötelező személyi kiadással és mintegy 11 millió forintnyi dolo- giráfordítás-növekedéssel jár, s az állam ehhez mindössze 54 millió forintot biztosít. A fennma­radó több mint 93 millió forintot saját forrásból kell előteremtenie az önkormányzatnak, amely szi­gorúan takarékos gazdálkodást kíván az egész várostól. Ormai István polgármester szerint azonban mindazon fel­adatokhoz, melyeket fontosnak ítéltek, a megfelelő forrást is biz­tosítják. Mintegy 500 millió forin­tot terveztek fejlesztésre is, mely­nek fele származik pályázati tá­mogatásokból. Többek között az intézmények felújítására, a szoci­ális bérlakások építésére és új strandmedence létesítésére szán­nak. Emelkedtek a távfűtési és a szociális intézmények térítési dí­jai is. Eszerint a távhőszolgálta­tásban 7 százalékos, a személyes gondoskodást biztosító intézmé­nyekben 9 százalékos a drágulás. Ezentúl 1033 forintba kerül a na­pi ellátás az idősek otthonában, s 253 forint a szociális ebéd ára. BÍRÓ MÁRIA Kaposvári Egyetem: új kar, kész tervek Kaposvár-Budapest Elkészültek a Kaposvári Egyetem fejlesztésével kapcsolatos enge­délyezési tervek, hamarosan kez­dődhet a 4 milliárd forintos beru­házás - tudtuk meg Szita Károly kaposvári polgármestertől, aki Horn Péternek, a Kaposvári Egye­tem rektorának társaságában tár­gyalt Pálinkás József oktatási mi­niszterrel.- A budapesti megbeszélésen tájékoztattuk a tárca vezetőjét a Kaposvári Egyetemen folyó mun­kákról, főleg az új szakok akkre­ditálásához kértük segítségét - mondta Szita Károly. - A minisz­ter támogatja majd a megalakí­tandó gazdaságtudományi karon belül a gazdasági szak, pénzügyi szakirány és a folyamatmérnöki szak akkreditációját, valamint azt is, hogy ez a képzés minél előbb elindulhasson. Jó ütemben halad az egyetem­fejlesztés előkészítése. Elkészül­tek az engedélytervek. Ez lehető­vé teszi a mintegy 4 milliárd forin­tos beruházás elkezdését. A fej­lesztés eredményeként hallgatói multifunkcionális központ, kollé­gium épül, lesz egy új könyvtár- épület, illetve oktatási épület a hozzá kapcsolódó kiszolgálórész­legekkel. A dokumentáció min­den fontos információt tartalmaz, így nincs akadálya annak, hogy a minisztérium kiírja a kivitelezői pályázatokat. ____________ ■ Ap róban óriás! fria. MEGJELENT, KERESSE , AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

Next

/
Thumbnails
Contents