Somogyi Hírlap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

Január: minden napra Számoljon velünk januárban is! A Somogyi Hírlap huszonkét 5000 Ft és négy 10 000 Ft értékű takarékszelvényt sorsol ki előfizetői között. Mai nyertesünk: VAJDA JÁNOSNÉ lábodi előfizetőnk, aki takarékszelvényét a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet lábodi kirendeltségén veheti át. J0/m. ■ Kezdje velünk az új esztendőt! Somogybán otthon vagyunk! www.somogyihirlap.hu Somöiyi Hírlap (liiliiiil iiii \J J I 9H770865H91202211 _______________________________________________________ “ _________________________________________________________________________________________________________________ XI II. Évfolyam, 1. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Január 2., Szerda Ma akció* váltás! TESCO MEGYEI KÖRKÉP Péter és Martin a szerencsekovács 4. oldal SOMOGYI TÁJAK Osztrák birtok Somogy szívében 6. oldal KRÓNIKA Nyúlvágta Somogy­sárdon 12. oldal Hírek BARCS. Rekordalacsony a Drá­va vízszintje Barcsnál. Az egész évi szárazság miatt már átlago­san mínusz 130 centiméter ten­gerszínt alatti mélységre süly- lyedt, de van, ahol mindössze mínusz 50 centiméter. A Dél­dunántúli Vízügyi Igazgatóság kaposvári szakaszvédnökségé­nek barcsi bejárási egységénél emberemlékezet óta nem ta­pasztaltak ilyen alacsony vízál­lást. Ha nem lenne 0 Celsius-fok alatt a víz hőmérséklete, akár gyalog is átkelhetnének a fo­lyón. Vízszintemelkedést már csak a tavaszi nagy olvadástól remélnek a szakemberek, (vá) VÖRS. Két héten belül sor ke­rülhet a vörsi szennyvízelvezető rendszer megépítéséhez szük­séges területátadásra. A 12 pá­lyázó közül ugyanis ma hirdet nyertest a vörsi önkormányzat. A szennyvízprogram első szaka­szának idei lezárását követően bruttó 200 millió forintba kerül az újabb, 4,5 kilométeres sza­kasz megépítése. Ehhez céltá­mogatással nettó 106, a Környe­zetvédelmi Alaptól 32, a Vízügyi Alaptól pedig 16 millió forintot nyert az önkormányzat, (vá) KAPOLY. Mától nincs munkája annak a több mint húsz dolgo­zónak, akik eddig Kapolyon a Cargill Termelő és Kereskedelmi Kft munkatársai voltak. A piac a Cargill Kft munkáját gazdaság­talannak ítélte, s a tulajdonosok úgy döntöttek, megszüntetik a tevékenységet. KAPOSVÁR. Hóvárat épített Ka­posváron, a Jutái úton Sebastian van Wijk édesapjával, Hommo van Wijkkel. A holland család a megyeszékhelyen élő anyai nagyszülőknél töltötte az ünne­peket. Úgy döntöttek: hóember helyett hóvárat építenek. A nem mindennapi, másfél méter ma­gas alkotás három napig készült. A környéken lakó gyerekek cso­dálattal nézegetik, sőt a zászló­val díszített vár belsejét is hasz- nájhatják, _______________■ Fá ztak a méhek, ráfáztak a méhészek A 2002-es agrárgazdasági támogatásról szóló rendelet értelmében a tavalyinak megfelelő tá­mogatás illeti a méhészeteket. A legutolsó fel­mérések szerint a méhcsaládok száma országo­san 4,18 százalékkal nőtt, ám a méhészetek száma 2,97 százalékkal csökkent hazánkban. Megyei körkép A korábbi évekhez képest gyenge, negyven-ötven százalékkal kisebb méztermésről számoltak be a termelők 2001-ben. Az átlagosnál enyhébb tél kedvezett a méhcsaládok korai fejlődésének, így jól teleltek át, de a késő tavaszi fagyok jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben, a méhcsa­ládok alig tudtak nektárt gyűjteni a virágokról. A legsúlyosabb fagykárt az akácosok szenvedték el, pedig - az egyediségében a tokaji borhoz ha­sonló - akácméz a megtermelt mézfajták 60-70 százalékát teszi ki. A méhészeti ágazat számára szinte létkérdés az állami támogatás, amely a 2001 decemberében aláírt agrártámogatási ren­delet értelmében idén a tavalyival megegyező tá­mogatást biztosít a méhészeteknek. Mint azt Bögréné Bodrogi Gabriellától, az FVM főtanácso­sától megtudtuk: a méhcsaládok után 1500, a méhanyákra 850, a mézminőség-vizsgálat után 2000 forint vizsgálati költség jár. A gyógyszertá­mogatás egy méhcsaládot illetően, a felhasznált egyéb - például tőkepótló, gépbeszerzési, beru­gyógysze- házási - támogatáshoz is hozzájuthatnak a ter- rekről szóló melők. Magyarország természeti viszonyai és ég­igazolás el- hajlata kedvez a méhészkedésnek, több mint 800 lenében, növényfaj termel nektárt vagy virágport, közülük 500 forint és a legtöbb mézet hozó a repce, az akác, a hárs és a méz ide- a napraforgó. A méhészetnek hazánkban a hon- genanyag- foglalás koráig visszanyúló hagyománya van, s tartalom- napjainknak egyik perspektivikus ágazata. A vizsgálata mézvilág piacán 1 százalékos, az EU mézimport- után legfel- jából 8-10 százalékos a piaci részaránya, s mivel jebb 9000 az uniós országok méhészei alig ötven százalé- forintaköz- kát tudják megtermelni az EU mézfogyasztásá- vetlenül el- nak, a szakemberek úgy gondolják: méz és mé- érhető tá- hészeti termékeink exportja hosszú távon is biz- mogatás, de tosított.__________ varga andrea MÉZEXPORT MAGYARORSZÁGON export tonna exportbevétel miilió USD 1992 7525 11,07 1993 13 566 14,60 1994 13 498 16,80 1995 13 028 23,14 1996 13 159 25,13 1997 7 675 14,10 1998 9 262 19,62 1999 9 889 15,91 2000 12 806 16,41 Hideg ellen nincs orvosság Kapitányságra készül Csurgó _________ Csurgó Cs urgón van a megye legna­gyobb rendőrőrse, amit mi­előbb szeretnének kapitány­sággá emelni. Ehhez a dönté­sen túl pénzre is szükség van. Lassan, de javulnak a rendőrök munkakörülményei Csurgón. A napokban adták át a rendőrség épületének felső szintjét, ezáltal lehetővé vált az udvari romos épület felszámolása, s az új évben nyomozók, körzeti megbízottak és járőrök már valamennyien egy épületben dolgozhatnak. A 8 millió forintos beruházás ered­ményeként konyha, két iroda, ta­nácskozóterem, mosóhelyiség és vizesblokk kapott helyet az eme­leten, amelyet idén még további irodákkal bővítenék. A fejlesztés szükségszerű, mint azt az őrspa­rancsnok, Martikán Tibor rendőr garázdaság és a rongálás, fő­leg fizetés ide­jén, amikor a megemelke­dett alkohol­szint túlzott önbizalmat ad, és gyakran eredményez verekedést. Súlyosabb bűncselekmények - emberölés, rablás, erőszakos közösülés - ele­nyésző számban fordulnak elő, ám egyre súlyosbodó probléma a drogfogyasztás, mint azt az Iharosberényben elfogott drog- díler és kábítószer-élvező fiatalok esete is bizonyítja. Az őrnagy sze­rint Zákány, Gyékényes, valamint Iharosberény és környéke adja az elmúlt év bűneseteinek legfeke­tébb statisztikáját. VARGA ANDREA Hazatér a harckocsizózászló Nagyatád Visszakerül Nagyatádra az egy­kori harckocsizó ezred csapat- zászlaja a város katonamúltját felidéző legértékesebb dokumen­tumokkal együtt.- Dr. Holló József vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet főigazgató­ja ígérte, hogy mielőbb kialakíthassuk a haditechnikai parkot - mondta Bődi Ferenc, a 69. harckocsizó ezred baráti körének elnöke - A megyei köz­gyűléstől is számíthatunk 600 ezer forint támogatásra. Az egy­kori bajtársakból és pártolókból álló 93 tagú baráti kör a katona­hagyományok ápolása és a város kulturális, társadalmi életében való aktív részvétel mellett nagy fába vágta fejszéjét. Hozzáfogtak a megye első haditechnikai be­mutatóparkjának és -múzeumá­nak létrehozásához. Az önkor­mányzat erre a célra átadta a ka­tolikus templom mögötti, az egy­kori gazdaasszonyképző intézet területét és épületeit, ahová rövi­desen beköltözhetnek a különle­ges fegyverek, harci eszközök és hadtörténeti ritkaságok. Bődi Fe­renc elmondta: egy Mig­repülőgépet már biztosan kiállí­tanak a szabadtéri parkban, a többi, nagyobb harci járműről pedig még további tárgyalásokat folytatnak. A belső termekben azonban szinte minden megte­kinthető lesz kicsiben is. b. m. Az új évezred patikája Balatonszabadi Az év patikája elismerő címet 2001-ben a balatonszabadi Forrás Gyógyszertár nyerte el. Az országban működő mintegy 2000 patika közül - Somogyból elsőként - ítélte a legjobbnak a Magángyógysze­részek Országos Szövetsége. A kitüntetést Siófokon, a gyógy­szerészek országos kongresszu­sán vehette át a patika vezetője, Pálinkóné Qnintz Mária.- Tudatosan készültem a cím elnyerésére, ezért a pályázatom­ban is azokat az elveket helyez­tem előtérbe, amelyeknek legin­kább meg kell felelni a harmadik évezredben - mondta a gyógy­szertár vezetője. - Nem kacsalá­bon forgó, csillogó palotát, ha­nem a betegek érdekeit szem előtt tartó, esztétikus épületet ál­modtam meg. Olyan, a település környezetébe illő komplexumot, melyben az egészségmegőrzés és a gyógyítás egyaránt teret kap­hat. Szeren­csére rá- akadtam egy fiatal, fo­gékony ter- vezőmér- nökre, aki az építésszel együtt mind­ezt megvaló­sította. A kötetbe rendezett, gondos pá­lyázat még őrzi a mint­egy 100 éves, régi épület emlé­két. A tele­pülés határá­ban omlado­zó, régi pati­ka már sem­miben sem felelt meg a korszerű követelmé­nyeknek, átalakítása pedig többe került volna, mint egy új megépí­tése. (Folytatás a 4. oldalon) Pálinkóné Quintz Mária 1955-ben szü­letett Csolnokon. A SOTE Gyógyszerész- tudományi Karán szerzett diplomát. 1999-ben létesítette a Forrás gyógyszer- tárat. Két gyermeke van: Linda 20, Sza­bolcs 19 éves. Hob­bija a kirándulás és az olvasás. ZAJOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ. Vidám hangulatban búcsúztatták az óévet a somogyiak. Megteltek a szórakozóhelyek, s jókedvből sem volt hiány. Szerencsére a feledhetetlen ünneplés nem okozott külö­nösebb gondot. (Tudósításunk a 4-5. oldalon) fotó: kovácstibor őrnagy indokolta: a csurgói őrs Somogybán a legnagyobb, 16 te­lepülés és 1 város tartozik hozzá. A terület, amelynek közbiztonsá­gáért felelnek, majdnem ugyan­akkora, mint a nagyatádi kapi­tányságé.- Célunk, amely talán öt éven belül megvalósul, hogy kapitány­ság legyünk - mondta az őrnagy. - Csurgón korábban meg volt ennek a feltétele - bíróság, ügyészség és földhivatal -, mindezt azonban felszámolták. A rendőrőrs 1986- ban szűnt meg, és csak 1991-ben jött létre újra. 2001-ben az átlagos­nál jobb tevékenységet folytat­tunk, javult a felderítési mutatónk, de létszám- és a gépjárműparkunk bővítésére lenne szükség, ami vi­szont már pénzkérdés. Csurgón és térségében a lopás a legjellemzőbb bűncselekmény, az összes bűnügynek mintegy 70- 80 százalék^. Kiemelkedő még a

Next

/
Thumbnails
Contents