Somogyi Hírlap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

Mobiltelefont Somogyi Hírlap előfizetéssel! \ EjEEPHB i ^ Somogybán otthon vagyunk! Karácsonyig összesen 23 Alcatel Dual Band mobiltelefon készüléket és előfizetést sorsolunk ki, fődíjként pedig egy Nokia 7110-es készüléket |l?§jP Domino csomaggal! Mai nyertesünk: Lotz Bé/a kaposvári előfizetőnk. QRAfi Figyelje lapunkat, nye?h%$! Nyereményét átveheti a (jjgjj(g| NOKIA ■7110 XI. Évfolyam, 281. Szám. Ára: 53 ír, Előfizetve: 35 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2000. December 1., Péntek SkodaFABIA bemutató NAGY árengedménnyel! 1.9 SDi (diesel) ■* 200 000 Ft! 1.4 (68LE) -100 000 Ft! Karg MOBIL Kaposvár, Semmelweis u. 5-7 Telefon: 06-82/529-575 Hírek KAPOSVÁR. Kigyulladt egy hétvégi ház tegnap este Kapos­váron, a Lonkahegyen. Az épü­lethez riasztott tűzoltók vonulá­sa közben az épületben lévő gázpalack is felrobbant. Közel másfél óra alatt sikerült ugyan megfékezni a lángokat, de az anyagi kár jelentős. A tűz okát a rendőrség szakértők bevonásá­val vizsgálja, (tz) VÉSE. Elkészült a Terebezd- pusztától Véséig tartó útszakasz felújítása. Azért volt szükség az útburkolat cseréjére, mert ott a nyomvályú már veszélyessé tette a közlekedést. A munkát a So­mogy Megyei Közútkezelő kht végezte. A 3,1 kilométer hosszú és 6,5 méter széles új út több mint 28 millió forintba került, (ng) BAKHÁZA. Négy, közel húsz méteres fát kellett a nagyatádi tűzoltóknak kivágnia tegnap Bakházán. Az önkormányzati területeken álló fűzfák és fenyők épületeket és a gyalogos forgal­mat is veszélyeztették, (tz) BALATONFÖLDVÁR 24 millió forintot adott át tegnap Harrach Péter szociális és családügyi mi­niszter a balatonföldvári képvi­selő-testület rendkívüli ülésén; a gázközmű-vagyonnal kapcsola­tos önkormányzati igényt ren­dezte így a kormány. A kormány összesen 79 millió forintot aján­lott fel Földvárnak a gázközmű- vagyonból. A képviselő-testület tagjai tegnap az ajánlatot elfo­gadták. (raj Miniállomások a közlekedőkért Kilenc különleges mini-meteoroló­giai mérőállomást helyeztek ki So­mogy megye útjai mellé, hogy ada­taikkal segítsék a közútkezelők munkáját és a közlekedők bizton­ságát. A próbaüzem folyik, így a télen már élesben működik a szá­mítógépes rendszer. Megyei körkép Böhönye, Darány, Kapoly, Ordacsehi, Pogányszentpéter, Porr'ogszentpál, Siófok, Szenyér és Kaposvár. Somogy­bán ezeken a településeken létesítettek megfigyelő állomásokat egy osztrák cég munkatársai - tudtuk meg Major Tibortól, a Somogy Megyei Közútke­zelő Kht főmérnökétől. Az eddigi évek tapasztalatai alapján választották ki ezeket a pontokat, amelyek különle­ges mikroklimatikus helyzetükből adódóan gyakran okoztak kellemetlen meglepetéseket a közlekedőknek. A hálózatban szereplő helyek álta­lában messze esnek az üzemmérnök­ségektől, ám az ott elhelyezett mérő­állomások segítségével a környeze­tükben lévő útszakaszok állapotáról is képet kaphatnak a szakemberek. Az állomásokat szélmérővel szerelték Major Tibor szerint sok balesetet megelőzhetnek a műszerek fotó: lang Róbert fel, mérik a levegő hőmérsékletét, jel­Információ az egész országból A meteorológiai állomások adatai és az országos szolgálattól kapott műholdfelvételek segítségével előre lehet prognoszti­zálni a változó útviszonyokat. A rendszer olyan átfogó képet ad, amely hatékonyan tudja segíteni a téli időszakban felme­rülő közúti problémákat. Az országban mintegy 200 mérőállo­más működik, ezeknek adatai az egész hálózatban elérhetők, így bárhova is indul valaki az országban, egy telefonnal meg­tudhatja, hol számíthat veszélyes útszakaszra. zik a csapadék típusát és intenzitását, va­lamint a relatív nedvességtartalmat is. Az út állapotáról is tájékoztatást adnak, hi­szen az aszfalt felszíni és anyagbéli hő­mérsékletét, és az adott szakasz sótartal­mát is mérik a kihelyezett berendezések. Az adatokat tízpercenként regisztrálják és küldik tovább, így a huszonnégy órás ügyelet során állandóan nyomon tudják követni a legkisebb változásokat is. TAKÁCS ZOLTÁN 42 ezer forintért ölt a vízvári orvosgyilkos ___ Nagyatád _________ S zigorú gazdálkodás mellett sem növeli a vállalkozók adóterheit jö­vőre a város. Megtakarítást főként a nem kötelező önkormányzati feladatok leszorításától remélnek. Nem kötelező kiadás például a la­kossági mellékvízmérők hitelesíté­sének és felszerelésének költsége, melyet két évig átvállalt az önkor­mányzat. A takarékoskodás jegyé­ben tegnap megszüntette ezt a képviselő-testület, amellyel négy­millió forintot spórolnak. Következetes takarékoskodást határozott el a képviselő-testület a jövő évi költségvetés koncepciójá­ban is. Az intézmények működé­sének biztosításán kívül nagyobb fejlesztést nem is terveznek jövő­re, csak a nyertes pályázatokkal tá­mogatott terveket fejeznék be. így folytatódhat az ipari park beruhá­zás, és az idősek lakóparkjának építése is. Ugyanakkor nem mon­danak le a kínálkozó lehetőségek­ről sem: három pályázat benyújtá­sáról is határozott tegnap a testü­let. A gyógyfürdő fejlesztés remé­nyében megvalósíthatósági tanul­mányt szeretne készíttetni a város, pályáznak a jánosmajori külterüle­ten élő félszáz lakos ivóvíz-ellátá­sának kiépítésére, s Kivadáron jár­daépítésre. A pályázatok sikere esetén mindez közel 20 millió fo­rint önrészt igényelne. A vállalkozókat leginkább érin­tő iparűzési és gépjárműadókat nem növelik, jövőre csak a lakos­sági kommunális adó és a nem belvárosi területek idegenforgalmi adója növekszik. Előbbi évi 4000 forintra, utóbbi 20Ú forintra ven- dégéjszakánként. bíró mária Tenisz télen is Kaposvár Vége az ínséges időszaknak; a kaposvá­ri teniszbarátoknak többet nem kell már téli pihenőre vonulniuk, vagy más városba utazniuk, ha kedvenc szenve­délyüknek akarnak hódolni. Tegnap es­te ugyanis dr. Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter átadta a somogyi me­gyeszékhelyen felépített impozáns, két pályás fedett teniszcsarnokot. Az 1670 négyzetméter alapterületű létesítmény beruházási költsége 68 millió forint volt; ebből 30 milliót biztosított az ISM, mintegy 16 milliót a különböző vállal­kozók és szponzorok, a maradék több mint 20 millióra pedig Kaposvár város vállalt garanciát. A somogyi megye- székhely első fedett teniszcsarnoka nem sokáig marad üres; a hétvégén már „elfoglalják” a megyei amatőr bajnok­ság résztvevői, s a sportolók mellett vár­ják a nagyközönséget is minden nap, reggel 8 órától egészen este 10-ig. FENYŐ Dr. Deutsch Tamás miniszter és dr. Baka József alpolgármester elméletben már az első meccset is lejátszotta fotó: laf* Róbert Beismerő vallomást tett a vízvári kettős gyilkosság gyanúsítottja. A 24 éves helybéli fiatalember pénzért gyilkolt: egy 42 ezer forintos büntetést kellett kifizetnie, de nem volt miből. A nyo­mozás részleteiről tegnap sajt átájékoztatón számoltak be a rendőrök. Szeptember 7-ére virradóra ke­gyetlenül meggyilkolták dr. Baranyabán Miklós vízvári házi­orvost és szintén orvos feleségét. A nagy erőkkel végzett nyomozás 83. napján rámosolygott a szeren­cse a rendőrökre. Egy vízvári szó­beszéd szerint egy helybéli fiatal­ember egyszer megpróbált fel­mászni az orvoslakás erkélyére, de észrevették, rászóltak és elsza­ladt. Ez a jelentéktelennek látszó íyom vezette el a nyomozoKat a 14 éves helybéli fiatalemberhez, iki már az első beszélgetés során zgatottan és furcsán reagált a endőri jelenlétre. Később kide- ült: nem véletlenül... Dr Herke Tamás alezredes, a negyei kapitányság nyomozati isztályvezetője számolt be a bru- ális gyilkosság részleteiről. El- nondta: a vallomás és a helyszí- ten talált nyomok alapján a fiatal­ember a ház egy oldalsó bukóabla- :án jutott be a lakásba. Könnyen ájékozódott, hiszen többször járt nár ott: a közelben lakott, ráadá- iul a házaspár fiának barátja és isztálytársa volt korábban. Zseb- ámpával pénz után kutatott, de a ajra és a fényre felébredtek a há- :iak. Ez után pénzt követelt tőlük, imit adtak is neki, de még többet ikart. (Folytatás a 3. oldalonJ

Next

/
Thumbnails
Contents